Kezdölap arrow Hírek arrow Friss Hírek arrow Online interjú Dobson Tibor tű. ezredessel
Online interjú Dobson Tibor tű. ezredessel
2010. December 11.

A nyilvánossá tett katasztrófavédelmi koncepció kapcsán online interjú Dobson Tibor tű. ezredessel az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hivatalvezetőjével


- Rendelet kötelez minden jogalkotót, hogy rendelettervezeteket hatályba léptetésüket megelőzően társadalmi egyeztetésnek vessék alá. Ezt az előírást alkalmazzuk a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi koncepció kialakításakor is.


- A katasztrófavédelemnek mint megyei és országos szervezetnek egyik alapfeladata a tűzoltóságok felügyelete és szakirányítása, e tevékenység ésszerűsítését belső átszervezéssel kell megoldanunk. Ez a folyamat már megkezdődött. A tűzoltóság államosítása nem érdeke a katasztrófavédelemnek, hiszen attól a felügyeleti, szakirányítási tevékenység semmivel sem lesz könnyebb. Érdeke viszont az országnak, a finanszírozási gondokkal küzdő önkormányzatoknak, illetve a kiszámíthatóságot váró személyi állománynak.

- A kormányváltást követően új katasztrófavédelmi koncepció került kidolgozásra. A HÖT-ök állami rendszerbe vonásával hatékonyabban működő, egységes szemléletű szervezetrendszer alakítható ki.

- A helyi érdekektől mentes, kizárólag szakmai alapon működő irányítást kívánjuk erősíteni.

- A katasztrófavédelem a jövőben is betölti funkcióját, ezért országos és megyei szinten a két szervezet (polgári védelem és a tűzoltóság) nem válik szét. A tűzoltóságok új szervezetrendszerének kialakítása folyamatban van. A végleges állapot eléréséhez széleskörű egyeztetés szükséges.

- A Katasztrófavédelmi koncepció terveink szerint hosszútávon biztosíthatja a szervezet előtt álló feladatok eredményes végrehajtását, ezért is bocsátottuk társadalmi vitára, azt követően kerül a katasztrófavédelmi törvénycsomag az Országgyűlésasztalára. Az új szervezeti koncepció kialakításakor törekszünk annak szakmai és jogi megalapozására, ami elképzelésünk szerint az alkalmazhatóság, időállóság biztosítéka.

- A katasztrófavédelemnek törvényből eredő kötelessége miatt sem lehet célja a tűzoltóságok – idézve – elnyomása, viszont egyik alapvető feladata szakmai felügyeletük, és szakirányításuk. Az OKF-en és a megyei igazgatóságokon történő átszervezések kapcsán kialakítottuk a tűzvédelmi főfelügyelő, illetve felügyelői rendszert, így biztosított a szakma szempontjából homogén kontroll.

- A szakmai felügyeleti tevékenységet folyamatosan nehezítette a kikényszerítés lehetőségének a hiánya. Hiába észrevételeztük akár a jogszabálysértéseket is, a hibák megszüntetéséhez az érintett pozitív hozzáállására lett volna szükség. A polgármester által védett parancsnokkal szemben nem állt a szakmai felügyelet rendelkezésére olyan hatékony eszköz, amely a problémák megszüntetését garantálta volna.

A szakmai felügyeleti tevékenység súlyát emeli, hatékonyságát javítja a döntés kikényszerítési lehetőségének megléte. Ez, az erős szakmai felügyelet biztosítása mellett egyértelműen az állami tűzoltóság létrehozását indokolja. Napi gyakorlat, hogy a szakmai felügyeletet gyakorlók feltárják a hiányosságokat. A hibák kijavítása — kikényszerítési lehetőségek hiányában — csak az érintettek szakmai elhivatottságától, jóindulatától függ. Ez a magas szintű szakmai munkát hátráltatja.

- A tűzoltóságok úgynevezett államosításával kapcsolatban válaszom a következő: A hivatásos tűzoltóságokról azt gondolom, hogy esetükben a „hivatásos” a lényeg, hiszen lehetőségeik és hatáskörük garantálja a megfelelő működést, ami persze nagyobb felelősséget is ró rájuk.

Ahogyan azt már többször kifejtettem, működőképesnek tartom az állami, de az önkormányzati fenntartói megoldást is. Mindkettő mellett és ellen is szólnak persze érvek. Azt viszont tényként kell kezelni, hogy a beszerzések, az üzemben tartás, a személyi állomány stabilitása, vagyis az ország tűzvédelmi eredményeinek megőrzése és fejlesztése a jelen gazdasági viszonyok között

erőteljesebb központi felelősség és hatáskör növekedés nélkül nehezen képzelhető el. Az államosítás nem jelenti a történelem kerekének visszaforgatását, az. alapfeladatok megváltoztatását, sem a tűzoltóság „polgári védelmesítését. Jelenti viszont a közpénzek felhasználásának erőteljesebb ellenőrzését, a követelmények helyi sajátosságokat szem előtt tartó egységesítését, hatékonyabb erő- eszközgazdálkodást.

- Minden szervezetnél elvárás a költségvetés áttekinthetőségének biztosítása. Az állami tűzoltóság jogi helyzete ezt biztosítaná.

- Európában több olyan ország is van, ahol állami tűzoltóság működik, csak két közelít említek, Szlovákiát, Lengyelországot, de mondhatnám a távolabbi Nagy-Britanniát is.

- A technikai fejlesztések során a tűzoltók (HÖTOSZ, LÖTOSZ, HTFSZ) műszaki bizottságainak szakembereit eddig is bevontuk az előkészítő munkába és a továbbiakban is rájuk támaszkodva állítjuk össze a fejlesztés szakmai programját. Az OKF nyomán nagyobb hangsúlyt kíván fordítani a valós helyi igények alaposabb megismerésére és lehetőségek szerinti teljesítésére.

Abban talán egyetértünk, hogy nem minden támogatható szakmailag, mint ahogyan az is nehezen vitatható, hogy egymástól teljesen eltérő igényeket nem lehet kielégíteni.

- Az új felszerelések és tűzoltógépjárművek beszerzése folyamatosan, közbeszerzési eljárások révén történik. A már megkötött szerződések alapján elmondható, hogy 2011-ben gépjárműfecskendők, vízszállító gépjárművek, felújított fecskendők vásárlására lesz lehetőség, a folyamatban lévő beszerzési eljárások pedig további védőfelszerelések, eszközök átadását biztosítják majd jövőre.

2007. évi pályázatok mennyiségi és pénzügyi igénye lényegesen meghaladta az elmúlt időszakra rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségeket, ráadásul egy törvényi változás nyomán a rendelkezésre álló forrás több feladat megoldását is lehetővé tette. Biztosítja ugyanis a tűzoltók által is kért laktanya beruházási és felújítási lehetőségeket, továbbá az ugyancsak tűzoltók érdekeit szolgáló oktatástechnikai eszköz feltételeinek javítását.
Mindezek ellenére idén több mint 2 milliárd Ft értékű technikai eszköz átadása történt meg, szerződések születtek gépjárműfecskendők beszerzésére és felújításokra is. Most is zajlanak laktanya-beruházások és felújítások, valamint a 2007-ről áthúzódó eszközbeszerzési eljárások. (kesztyű, gázvédő ruha, mászóöv, hőkamera, stb.)
Ez összességében leköti a 2010-re rendelkezésre álló 5 milliárd forintos forrást.
Ami az önrészt illeti: az jellemzően 20 vagy 10 százalék, a hátrányos helyzetű települések további kedvezményeket kaptak. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy az újonnan felszerelő 1500 tűzoltó térítésmentesen kap védőfelszerelést és védőeszközöket is. Mindez óriási összeg, miközben tudni kell azt is, hogy az önkormányzatok is állami forrásból fizetik a technikai fejlesztések önrészét.

- Helikopter vagy repülőgép beszerzését nem tervezzük a közeljövőben, nemcsak a magas beszerzési, hanem a fenntartási költségek, és a személyi és dologi vonzatai miatt sem.

- A vegyimentő konténerek gázvédő-ruházatának pótlását célzó felmérések

megtörténtek, a jövő éves költségvetés alapján a beszerzésre sor kerülhet.
Fontosnak tartom azonban a pályázatok kiírásánál a területi adottságok, igények figyelembe vételét.

- A fehér foltok megszüntetése érdekében eddig is komoly lépéseket tettünk. Lehetőséget biztosítottunk tűzoltó őrsök létrehozására. Támogattuk új önkéntes tűzoltóságok megalakítását. Nevezettek működési területének kiterjesztéséhez javaslatot tettünk. Jelenleg erre van is jogi lehetőség.
A hatékonyan működő tűzoltó egyesületeket pályázatok kiírásával támogatjuk. A fehér foltok teljes megszüntetése azonban az ország településszerkezetéből és a lakosság eloszlásából adódóan komoly nehézségekbe ütközik. Sok helyen — a lehetőségekhez mért támogatás mellett is — hiányzik az ez irányú lakossági akarat.

A jövőben – a pénzügyi feltételektől függően –fokoznunk kell a tűzoltó egyesületek támogatását, szakirányítását, mert alapvető feltétele a fehér foltok megszüntetésének.

- Új szolgálatszervezési rendszer bevezetéséhez először ki kell alakítani a tűzoltóság új szervezeti struktúráját. Csak ezt követheti a szervezeti kategóriák módosítása, ezután a szolgálati rendszer felülvizsgálata, esetleges átalakítása.

A rendszer megváltoztatásához a vonatkozó törvények módosítására van szükség.

- Nincs tudomás szerződéses tűzoltók felvételéről, ilyen lépést nem tervezünk.

- Nem változik a tűzoltók heti munkaideje. A jelenlegi szabályozás nem teszi azt lehetővé.

- Tekintettel a további évek létszámfejlesztésére, várható a 24/48 órás szolgálati rendszer felülvizsgálata.

- A többlet szolgálat pénzbeli megváltása miatti távolléti díj iránti kérelem benyújtásával és rendezésével kapcsolatban a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény

(Hszt.) 342. § (1) bekezdés j) pontja értelmében: „Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben részletesen szabályozza: a 276/A. § szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának és kifizetésének eljárási rendjét.” Jelenleg készül a Kormány számára az az előterjesztés, amely tartalmazza, hogy milyen ütemezésben, milyen finanszírozási feltételekkel zárhatóak le a jogos követelések.

- A tűzoltók bére, mint minden rendvédelmi szerv dolgozójáé, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) alapján kerül meghatározásra. Amennyiben változás következik be a bérezésben, úgy természetesen a tűzoltókat is érinteni fogja.

- Államosítást követően, a hivatásos létszám csökkentését nem tervezik!!

- A kategória besorolásokat felülvizsgálják, elbocsátást viszont nem terveznek!!

- Nincs tudomásom szerződéses tűzoltók felvételéről, ilyen lépést nem tervezünk.

- A nyugdíjba vonulást nem a szervezet átalakítása, hanem a jelenlegi kedvező nyugdíjba vonulási feltételek generálják.

- Parancsnoki beosztás: A pályáztatás most is szükséges, az, hogy csak 5 évig lehet valaki pk-i beosztásban és 5 évenként újra kell az adott beosztáshoz pályázatot benyújtani, a Parlament által elfogadott rendészeti törvénycsomag nem tartalmaz erre vonatkozómódosítást.

- Az elmúlt években mintegy 300 státusszal csökkent a katasztrófavédelem létszáma, ami jelentős mértékben nehezítette az alapfeladatok ellátását. Ezért már jövőre és később pedig a költségvetési lehetőségek függvényében ezt a hiányt vissza kell pótolni. 2011-ben nem a polgári védelem, hanem a katasztrófavédelem területén található státuszok száma növekedhet százzal, ami remélhetőleg elősegíti a feladatok zökkenőmentes ellátását

A jelentősebb létszámnövelésnek költségvetési korlátai vannak, bár szakmailag indokolt lenne.

- A szervezeti változás a tűzoltóságok dolgozóit érinti függetlenül attól, hogy hivatásos állományban vagy közalkalmazottként végzik a feladatukat.

A hivatásos állományra a Hszt. vonatkozik, a közalkalmazottakra a Kjt., mivel a két törvény eltérő szabályokat tartalmaz, hivatásos és közalkalmazotti állomány, különböző törvényi szabályozás szerint tevékenykedik.

A felvetett probléma –( hivatásos-közalkalmazott: más más statusban látják el ugyanazt a feladatot, persze a bér sem ugyanaz a status miatt azonos beosztás mellett.)- megoldása a katasztrófavédelem szervezetén túlmutat, a jelenleg

hatályos szabályozók miatt valóban feszültséget okozhatnak a szervezetben, és bár az ügy megfontolásra érdemes, tekintettel az államháztartás jelenlegi helyzetére, megvalósulására reális lehetőséget nem látni. A rendszer megváltoztatásához a vonatkozó törvények módosítására van szükség.

A hatályos jogszabályok értelmében a rendészeti szerveknél dolgozó közalkalmazottak a rájuk vonatkozó törvény előírásai alól nem vonhatók ki.

Az új szervezeti struktúrában is szükségesnek tartjuk, hogy a hivatásos állomány és a közalkalmazottak együtt biztosítsák a feladatok magas színvonalon történő ellátását.

- A tűzoltók (és a katasztrófa- és polgári védelmi szakemberek) képzési rendszerében valóban lesznek változások. Az egységes, moduláris rendészeti szakképzési rendszer anyaga még nem végleges. Jelenlegi tartalmában valóban nem tükrözi a tűzoltó képzések valós tartalmi és formai elvárásait, de további egyeztetést kezdeményeztünk egy közös, mindenki számára elfogadható megoldás kialakítására.

Alapvetően egy, a szakképzést megelőző, közös „rendészeti modul” bevezetése. Ez része az egységes moduláris rendészeti képzési rendszerhez való csatlakozásnak, amelyet minden rendvédelmi szerv képzési rendszerébe bevezetnek és az feltétele lesz az állományba vételnek.

A tervezett időtartam esetünkben 3 hónap, amit jelenlegi terveink szerint csak központilag tudunk végrehajtani, tehát a jövőben megyei igazgatóságok által szervezendő tűzoltó szakképzéseket is meg kell, hogy előzze a közös alapozó modul központi végrehajtása.

A tűzoltó szakképzés decentralizációját több éve szeretnénk megvalósítani. Ennek értelmében az ország legalább 3 régiójában tervezzük létrehozni a képző, továbbképző bázist a KOK kihelyezett intézményeként.

Tűzoltás- műszaki mentés vezetésére jogosító első (legalacsonyabb szintű)

képesítési forma a tűzoltó technikus szakképzés. Ezt valójában egységesen kellene alkalmazni minden tűzoltóság estében. A képzési rendszer múltbeli kialakításakor (2000. év) azonban figyelembe vették, hogy az önkéntes és létesítményi tűzoltóságok tagjait nem lehet egy éves összevonásra kötelezni, mivel ez idő alatt nincs jövedelmük. Ezért született meg a levelező rendszerű önkéntes és létesítményi tűzoltó parancsnoki képzés, amely nem OKJ-s, tehát átlépési lehetőséget (vagy ráképzést) sem tudunk biztosítani az OKJ-s technikusi képzésbe.

A jövőre vonatkozóan – változások is ezt támasztják alá – , a képesítési követelmények egységesítése a cél.

- Mivel az EDR eszközök beszerzésekor az önkéntes tűzoltó egyesületekről szóló 33/2008 törvény még nem volt hatályban, ezért az darabszámok meghatározásakor nem vették figyelembe az ÖTE-ket és az LT-kat.
A jogszabály megjelenése óta az OKF dolgozik annak megvalósításán, hogy a szerződéssel rendelkező Egyesületek is hozzájussanak a kapcsolattartáshoz feltétlenül szükséges számú EDR terminálhoz.

Az ÖTE-k az EDR rendszer bevezetése óta csatlakozhatnak az EDR rendszerhez, a szükséges terminálokat saját forrásból az OKF-n keresztül tudják beszerezni.
A 2011. évi költségvetési törvény tervezésekor a BM OKF az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásaként a 2010. évi összegre, 120,0 m Ft – ra tett javaslatot. A jelenleg elérhető költségvetési törvénytervezetben is ez az összeg szerepel.
A lakosság mentő tűzvédelmének magas szintű biztosítása érdekében továbbra is szándékunkban áll az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása. Ehhez többek között pályázati lehetőségeket biztosítunk.

Az OKF vezetése mindenképpen szeretné megoldani a kárhelyszíni kommunikáció problémáit. Az érvényben lévő EDR utasítás lehetőséget ad arra, hogy a tűzoltóságok ügyeletei az EDR-től eltérő rádió rendszert használjanak.

Az EDR használatát szabályozó 109/2007 (V.15.) kormányrendelet tiltja, hogy csoportkommunikációra a HÖT-ök más kommunikációs rendszereket használjanak. A régi URH frekvencia engedélyeket a KFGH az EDR bevezetésével egyidőben visszavonták.

- A híradó szakembereknek egyre újabb számítógépes alkalmazások működtetését kell elsajátítaniuk. Ezek átlagos felhasználói ismeretet követelnek meg a munkavállalótól, és ez a tudás a munkáját nagymértékben segíti, és persze a vezetés adatszolgáltatási igényét is kiszolgálja.

Új, átfogó informatikai rendszerek bevezetésekor pedig, ahogyan eddig is oktatás/továbbképzés keretén belül biztosította az OKF. Ezek a képzések a megyei igazgatóságok szintjéig valósultak meg, és az itt kiképzett szakemberek adták tovább az ismeretanyagot a tűzoltóságoknak.

- A védőruhákkal kapcsolatban fontos tudni, hogy megfelelő védelmet csak sérülésmentes, az eredeti védőképességet biztosító ruházat szolgáltatja, vagyis csak azokat a ruhákat lehet kiselejtezni, amelyek védőképessége nem megfelelő.

- A HÖT-ök által leadott gépjárműfecskendőket elsősorban a működési területtel rendelkező tűzoltóságok kapják meg teljes felújítást követően (Steyerek, Csepel-Metz-ek, Mercedesek), az egyéb korábbi gyártású fecskendők ÖTE-knek történő átadását az OKF támogatja és szorgalmazza.

- Jelenleg 19 VFCS mérőautó az országban, ez a technika nagyon fontos a speciális műszerei és eszközei révén a helyszíni felderítés és beavatkozás végrehajtásában, továbbá a beavatkozó állomány támogatásában.

- A tűzvédelmi szakvizsgáztatásra jogosultakkal szembeni követelményeket:

Nyilvánvaló, hogy a szakmai színvonal emelkedését eredményezi, ha a vizsgabizottság tagjaira ugyanazok a képesítési követelmények vonatkoznak, mint az elnökre és nem vitatható annak szükségessége sem, hogy a mérnöki módszereket igénylő, tervezői munkák esetében a vizsgáztatónak is rendelkeznie kell műszaki mérnöki végzettséggel.

- A május-júniusi árvízi védekezés során a tűzoltóságoknál felmerült személyi, illetve dologi kiadások megtérítése a BM OKF közreműködésével valósult meg. Az árvízi védekezésre biztosított keret a tűzoltóságok állami, normatív támogatásán felüli támogatás, mely egy adott veszélyhelyzet során keletkezett többletkiadások fedezetéül szolgált.

- A közeljövőben főigazgatói intézkedés ad iránymutatást a kommunikációra, amely természetesen figyelembe vette a Belügyminisztérium által kiadott jogszabályt is. Jelenleg nem tervezzük a megyei szóvivői státuszok kialakítását.

- A legutóbbi főigazgatói értekezleten a Főigazgató úr felhívta a figyelmet arra, hogy katasztrófavédelmi szakember kifejezéssel a tűzoltók munkáját ne kommunikáljuk.

- A Főigazgató Úr egyetlen látogatása alkalmával sem tett sértő, vagy lekezelő kijelentést az önkéntes tűzoltóságokra sem, sőt kifejezetten elismerően beszél tevékenységükről, valamint számít a szakmai szövetségek és az érdekvédelmi szervezetek mindenkori véleményére, javaslataira.

- A koncepció kidolgozói nem a hibák elkövetőit, hanem a megoldást keresték.


Budapest. 2010. december 10.

Ollózta: Nagy Gábor


Forrás: http://www.langlovagok.hu/langolo/80_allami-tuzoltosag-mellett-ervelt-az-okf-hivatalvezetoje
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 20:04
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75