Kezdölap arrow Jogszabály arrow Határozatok / tanulmányok
Határozatok / tanulmányok
Közfoglalkoztatottak az elbocsátott munkavállalók helyén
2012. November 08.

Közfoglalkoztatottak az elbocsátott munkavállalók helyén

AJB-5630/2012


A közfoglalkoztatás céljával alapvetõen ellentétes, ha azt álláshelyek „kiváltására” kívánják használni úgy, hogy elbocsátják a munkavállalókat és az így felszabaduló státuszokat lényegesen alacsonyabb bérû közfoglalkoztatottakkal töltik be – figyelmeztetett az ombudsman. 

A Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon 2012. március elsejétõl – csoportos létszámleépítés keretében – az összes takarítót elbocsátották, helyettük ugyanabban a munkakörben közfoglalkoztatottakat alkalmaztak – állt az ombudsmannak küldött egyik panaszbeadványban. Az alapjogi biztos vizsgálata feltárta, hogy az Igazgatóság Budapest Fõváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjától közfoglalkoztatási program támogatását kérte 22 közfoglalkoztatott alkalmazására 8 órás munkaidõben, takarítóként, udvari munkásként. Miután megkötötték az errõl szóló hatósági szerzõdést, elbocsátottak 19 határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyban álló takarítót.

Jelentésében a biztos rámutatott arra, hogy a megkötött hatósági szerzõdés nem felel meg az országos közfoglalkoztatási program jogszabályi feltételeinek. Nem tesz eleget annak a követelménynek sem, hogy a közfoglalkoztatottak alkalmazását megelõzõ három hónapban, illetve a közfoglalkoztatás idõtartama alatt ne szüntessék meg azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát.

A Fõvárosi Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságnak az az eljárása, hogy közfoglalkoztatottakat kezdett alkalmazni, majd nem sokkal késõbb megszüntette az azonos munkakörben dolgozó munkavállalóinak határozatlan idejû jogviszonyát, sérti a jogbiztonság, valamint a tisztességes eljáráshoz való jog követelményét. A garanciális szabályokat megkerülõ, azokat önkényesen (át)értelmezõ eljárás ugyanakkor összeegyeztethetetlen az állam munkához való joggal kapcsolatos feladataival és alapjogi kötelezettségeivel is.

A biztos hangsúlyozta, hogy a közfoglalkoztatás céljával alapvetõen ellentétes, ha azt az elsõdleges munkaerõpiacon meglévõ álláshelyek „kiváltására” kívánják használni. A közfoglalkoztatottak alkalmazása nem vezethet oda, hogy évek óta fennálló, határozatlan idejû jogviszonyokat, meglévõ munkahelyeket szüntessenek meg, és az így felszabaduló státuszokat lényegesen alacsonyabb bérezésben részesülõ, a közfoglalkoztatás jellegébõl és határozott idejébõl adódóan kiszolgáltatott helyzetben lévõ közfoglalkoztatottakkal töltsék be.

Az alapvetõ jogok biztosa felkérte a belügyminisztert, hogy az országos közfoglalkoztatási programok megszervezése során fordítson kiemelt figyelmet a jogszabályi elõírásokra, teremtsék meg annak garanciáit, hogy ne szûnjenek meg álláshelyek a közfoglalkoztatottak alkalmazása következtében, érvényesüljön a meglévõ álláshelyek megtartásának követelménye.

Tovább...
 
Megállapodás 2010.10.01. BM
2010. October 02.

A munkabéke fenntartása érdekében az egyes rendészeti tárgyú törvények módosítása kapcsán

Amely létrejött egyrészrõl a megállapodást aláíró rendvédelmi érdekképviseleti szervezetek,

másfelõl a Kormány képviseletében eljáró belügyminiszter,
(a továbbiakban: Felek) között e megállapodásban leírt módon és feltételekkel.


Tovább...
 
HSZT módosítás tervezet
2009. March 20.

T E R V E Z E T

Elõterjesztés a Kormány részére a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról

 
Vezetõi összefoglaló

I. Tartalmi összefoglaló

A Szakszervezeti Érdekegyeztetõ Fórum 2008. december 5-ei ülésén elhangzottak szerint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) soron kívüli módosítását a munkaadói és az érdekképviseleti oldal közösen, a megjelölt fõbb irányvonalakra tekintettel soron kívül elõkészíti. Ennek megfelelõen a módosítás

a) azokra a rendelkezésekre terjed ki, amelyek kihatnak a szolgálatteljesítési idõre, a szolgálatszervezésre,

b) növeli a foglalkoztatás biztonságát, valamint

c) a további jogviták megelõzése érdekében pontosítja azokat a rendelkezéseket, amelyek a gyakorlati végrehajtás szempontjából nem egyértelmûek.

A teljes szöveg megtekintése (pdf)

 
78/B/2008. AB határozat
2009. March 02.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogegységi határozat alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok, továbbá alkotmányjogi panaszok, valamint bírói kezdeményezések tárgyában – dr. Bragyova András, dr. Holló András, dr. Paczolay Péter és dr. Trócsányi László alkotmánybírák párhuzamos indokolásával – meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t:

1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjának szolgálati idejébe a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolákban töltött tanulmányi idõ beszámításáról szóló 4/2007. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat alkotmányellenes, ezért azt a jelen határozat kihirdetése napjával megsemmisíti.

2. Az Alkotmánybíróság a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjának szolgálati idejébe a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolákban töltött tanulmányi idõ beszámításáról szóló 4/2007. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat alkotmányellenességének megállapítása iránt, a Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség által benyújtott alkotmányjogi panaszokat visszautasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

 

 A teljes határozat megtekintése (pdf) 

 
6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet
2009. January 22.

a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésérõl
 
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény 79. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint 5. számú mellékletének 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõ rendeletet alkotja:
Tovább...
 
FTSZ
 

Online felhasználók

Jelenleg 1 vendég online
Tûzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux w
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 13:44
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1138
Linkek: 75