Kezdölap arrow Jogszabály arrow FTSZ Alapszabálya
Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete Alapszabály
Alapszabály
2005. August 17.

Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete Alapszabály


2005.

I. Általános Rendelkezések

 

1.§. Szervezet neve: Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete (továbbiakban:  FTSZ)

2.§. Székhelye: Budapest VIII. Dologház u. 1. Levélcíme: 1081 Bp. Dologház út 1.

3.§. A FTSZ fővárosi jelleggel működő szervezet, mely egységbe foglalja a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokságnál (továbbiakban FTP) működő alapszervezeteket.

4.§. A FTSZ önálló jogi személy, melynek működési területe Budapest.

5.§. A FTSZ képviselője az Elnök.

6.§. A FTSZ legfőbb döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés (továbbiakban Kgy), ügyintéző és képviseleti választott szerve a Vezető Testület (továbbiakban VT).


 

II. A FTSZ célja, és működésének alapelvei

7.§. Célja: a fővárosi tűzoltóság tevékenységéhez kapcsolódó szervek, szolgálati ágak hivatásos és közalkalmazotti állományú tagjai, jogfolytonos nyugdíjasai, valamint a szervekkel tanulmányi szerződéses jogviszonyban állók sajátos társadalmi, szolgálati, szociális és kulturális érdekeinek egységes és hatékony képviselete és védelme, a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesítésének elősegítése. Az FTSZ az Alkotmány 4. §-a alapján feladatának tekinti szerveződési területén a nem szakszervezeti tag munkavállalók érdekeinek képviseletét és védelmét is.

8.§. A FTSZ tevékenységét a mindenkori hatályos jogszabályok alapján végzi.

9.§. Tagsága az alapszervezetek tagjaiból tevődik össze. Az alapszervezet minden tagja az FTSZ-nek egyéni tagja.

10.§. A FTSZ feladata, hatásköre kiterjed:
    - A tűzoltó tevékenységgel, szervezettel, a szolgálati viszonnyal az eredményes munkavégzés feltételeivel összefüggő döntések, intézkedések kialakításában való részvételre;
    - Az állomány szociális biztonságával, kulturális fejlődésével, szakmai képzésének segítésével, egészségének megóvásával összefüggő kérdések rendezésében való közreműködésre és ellenőrzésre;
    -  Rendezvények, programok szervezésére;
    -  Önsegélyező tevékenységre;
    -  Akciós lehetőségek felkutatására és megszervezésére
    - A kollektívák jogainak védelmezése mellett, a tagok személyes érdekvédelmének biztosítására;
    - Tagjainak információs, jogi, szociális és kulturális szolgáltatások nyújtására.

11.§. A FTSZ fellép a tűzoltósági munka pozitív hagyományai és értékei védelméért, állami és társadalmi elismertetéséért.

12.§. A FTSZ a demokrácia, a szolidaritás és a közmegegyezés elvei szerint működik. Biztosítja az alulról építkező önszerveződési kezdeményezéseket, elősegítve a munkáltatói és a döntéshozói szinteknek megfelelő szervezeti formákat, illetve az ezekhez kapcsolódó nyilvánossági fórumokat.

13.§.
Biztosítja az FTSZ-hez csatlakozó szakszervezeti egységek önálló véleményének megismerését, a tagság folyamatos és állandó tájékoztatását és a nyilvánosságot. Lehetőséget ad a mozgalomban kialakult eltérő álláspontok kifejtésére és képviseletére.

14.§. A FTSZ működésének alapelvei:
    - független érdekképviselet és érdekvédelem
    - pártsemlegesség
    - önkéntesség, önszerveződés
    - demokratikus választás
    - szolidaritás
    - nyilvánosság; az információ szabad áramlásának biztosítása

15.§. Céljai érdekében kész együttműködni mindazon szervezetekkel, melyek az Alapszabályban foglaltak szellemében partnerként kívánnak tevékenykedni a célok elérésének érdekében.III. A FTSZ tagsága

16.§. A szakszervezeti tagság önkéntes, a tagok jogai egyenlőek. A FTSZ tagjai egyidejűleg más társadalmi szervezetnek is tagjai lehetnek. A taggá válás a Belépési Nyilatkozat sajátkezű aláírásával, és valamely meglévő alapszervezetben, vagy új alapszervezet létrehozása esetén a VT-ben történő nyilvántartásba vétellel történik meg. A nyilvántartásba vételt az alapszervezeti Képviselő; új alapszervezet alapításakor az Elnök végzi. A belépéskor meg kell határozni a tagság jellegét. A taggá válással egyidejűleg intézkedni kell a tagdíjfizetés módjáról (Meghatalmazás a munkáltató felé) is.

17.§. A tagok lehetnek:
    - Rendes
    - Jogfenntartó

18.§. Rendes tagként beléphet a FTSZ-be, a FTP hivatásos és közalkalmazotti állományú dolgozója, aki elfogadja a FTSZ Alapszabályát, és vállalja a tagdíj fizetésének kötelezettségét.

19.§. A FTSZ jogfenntartó tagja lehet (kivéve ha vállalja a rendes tagsággal járó kötelezettségeket; illetve akit az alapszervezet rendes tagként nyilvántartásban tart):
    - a nyugdíjas;
    - a hallgatói jogviszonyban álló;
    - a gyermekellátásban résztvevő (pl: GYES);
    - a tartósan munkahelyétől távol levő;
    - akinek szolgálati viszonya illetőleg közalkalmazotti jogviszonya szünetel;

20.§. A tagsági viszony megszűnik:
    - a tag halálával
    - a tag önkéntes kilépésével; ha a tag írásban nyilatkozik kilépési szándékáról,
    - a tag fegyelmi határozattal való kizárásával,
    - a FTSZ megszűnésével,
    - a tagdíj fizetésének felszólítás ellenére három hónapot meghaladóan önhibájából történő elmulasztása esetén,
    - nyugdíjba vonulás esetén a tag nyilatkozik 3 hónapon belül, hogy rendes, vagy jogfenntartó tagként kíván-e szakszervezeti tag maradni, amennyiben önhibájából nem tesz nyilatkozatot, úgy tagsága megszűnik.
    - szolgálati viszonya illetőleg közalkalmazotti jogviszonya megváltozása esetén a tagsági viszony megszüntetéséről a Kgy dönt.

21.§. Kilépés esetén a kilépési nyilatkozat aláírását követően a tárgyhó utolsó napján szűnik meg a tagság. Ezt követően a tag nevét törölni kell a nyilvántartásból.

22.§. Fegyelmi határozattal kizárható az a tag, aki a FTSZ Alapszabályát súlyosan megszegi, vagy a tagsághoz méltatlan magatartást tanúsít. A kizárást bármely tag kezdeményezheti; arról a VT tagjai soron következő ülésükön minősített többséggel döntenek. A kizárás ellen 15 napon belül a Kgy-hez fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési időszak végéig a tag jogai és kötelezettségei szünetelnek.

23.§. A tagok jogai:
    - az FTSZ választásain az erre vonatkozó szabályok szerint választhat és választható bármely tisztségre;
    - részt vehet a FTSZ különböző szerveinek munkájában, döntéshozatalában, valamint a közös munka ellenőrzésében;
    - a szakszervezeti fórumokon megjelenhet, felszólalhat, indítványokat, javaslatokat terjeszthet elő, álláspontja megvitatását kérheti;
    - véleményét a fórumokon, szabadon kinyilváníthatja külön véleményét, fenntarthatja, annak érdekében propagandát fejthet ki;
    - indítványozhatja a jogszabályba, vagy az Alapszabályba ütköző határozat megsemmisítését;
    - igényelheti hogy ügyében, érdekeinek védelmében és érvényesítésében a tisztségviselők és a képviseleti testületek eljárjanak;
    - ellenőrizheti (VT Határozatban szabályozott módon) a tisztségviselők és a képviseleti testületek tevékenységét;
    - kezdeményezheti a választott tisztségviselők visszahívását;
    - igénybe veheti a szakszervezeti juttatásokat és szolgáltatásokat.

24.§. A társadalmi szervezet valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag — a tudomására jutástól számított 30 napon belül — a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

25.§. A FTSZ minden tagjának, csoportjának és testületének jogában áll, hogy - akár önállóan, akár másokkal összefogva - javaslataival, problémáival vagy tájékozódási igényével közvetlenül, vagy közvetve a megbízott képviselőhöz, illetve a FTSZ bármely testületéhez forduljon. A felszólított tisztségviselőnek vagy testületnek 8 napon belül kell válaszolnia.
26.§. A tagok kötelességei:
    - az Alapszabály, a Kgy és a VT Határozatainak rendelkezéseit betartani;
    - szolidaritást vállalni egymással és a választott tisztségviselőkkel, megvédeni a szakszervezetet, testületeit és tisztségviselőit az ellenük intézett jogtalan támadásoktól és retorzióktól;
    - eleget tenni a tagdíjfizetési kötelezettségnek;
    - tisztségviselőként a vállalt feladatok ellátása, a képviselt tagság érdekeinek képviselete és védelme, a választók folyamatos tájékoztatása és segítése.IV. A FTSZ szervezeti felépítése
A.) Az Alapszervezetek

27.§. Alapszervezetek - Küldöttgyűlés - Bizottságok - Vezető Testület - Felügyelő Bizottság

28.§. A FTSZ testületeit, ügyintéző szerveit a tagság érdekeinek érvényesítésére és képviseletére hozza létre, hogy minden egyes döntéshozói szinten hatásosan felléphessen azokért.

29.§. A FTSZ az érdekközösség alapján munkahelyi és szakmai szervezeti rendbe szerveződik.

30.§. A FTSZ szervezeti egysége az Alapszervezet, egy Alapszervezetet legalább 10 tag hozhat létre. A szervezet legfelsőbb szerve a tagok összessége.

31.§. Képviseletükről 1 fő választott tisztségviselő - az Alapszervezeti Képviselő - valamint a Kgy-re delegált küldöttek (minden megkezdett 10 fő tag egy küldött mandátumra jogosult) gondoskodnak.

32.§. Az Alapszervezeti Képviselő /megbízatásuk 3 évre szól/ az adott szervezeti egység szakvezetésével, teljes joggal tárgyalhat; a helyi kérdésekben intézkedhet. Javaslatai érdekében más alapszervezetek tagjai körében kampányt folytathat (pl. visszahívás, szavazás kezdeményezése, stb). Köteles végrehajtani és képviselni az FTSZ VT Határozatait azok érvénybe lépése után.


B.) A Küldöttgyűlés

33.§. A FTSZ legfelsőbb döntési joggal felruházott szerve, mely a tagság meghatalmazott küldötteinek gyűlése. Illetékes a tagság érdekeit érintő minden kérdésben.
a.) Elfogadja és szükség szerint módosítja az Alapszabályt;
    - Meghatározza a szakszervezeti tevékenység fő irányait, kialakítja a FTSZ programját;

b.) Meghatározza az éves költségvetést;

c.) Beszámoltatja a VT-t, és a Felügyelő Bizottságot (továbbiakban FB) a két Kgy között végzett munkájáról;
    - Dönt a beterjesztett indítványokról, panaszokról, fellebbezésekről;
    - Jóváhagyja a VT beszámolóját a FTSZ gazdálkodásával, pénzügyeivel kapcsolatban;
    - Dönt a tagdíjakról;

d.) Dönt a szövetséghez tartozás, vagy más társadalmi szervezettel való egyesülés kérdésében;
    -  Megválasztja a VT és a FB tagjait;

e.) Dönt a szakszervezet feloszlásának kérdésében, megszünése esetén – a hitelező kielégítése után     – a vagyonáról rendelkezik.
34.§. Összehívására szükség szerint, de évente legalább egyszer kerül sor. A Kgy időpontját a napirend egyidejű közlésével legalább 30 nappal előbb meg kell hirdetni. Összehívás rendje: Kgy összehívására az Elnöknek; a VT többségének; a FB-nak van joga, ha a tagok egyharmada ok és cél megjelölésével kívánja.
35.§. Rendkívüli Kgy-t kell összehívni:  
    - az Elnök kérésére
    - a VT többségi határozatára;
    - a FB kérésére;
    - a tagság egyharmadának kezdeményezésére;
    - a Bíróság elrendelésére;
Rendkívüli küldöttgyűlés esetén a kitűzött idő előtt 8 nappal kell a Kgy-t meghirdetni, a napirend egyidejű közlésével.

36.§.  A Kgy teljes szavazati joggal felruházott résztvevői:
    -  A mandátummal (megbízólevéllel) rendelkező tagok /megbízatásuk a Kgy-re szól/ Minden küldöttnek egy szavazata van, mely másra át nem ruházható. Szavazni csak személyesen lehet.
    - A FTSZ VT tagjai /megbízatásuk 3 évre szól/.
    - Határozatképes az a Kgy ahol a képviselői mandátumok 50 %-a + 1 fő megjelent. Az Alapszervezetekhez a Kgy összehívása során továbbítani kell, az adott küldöttgyűlésen szavazásra jogosító képviselői mandátumokat.
    - A Határozatképtelenség miatt azonos témában ismételten – 30 perc elteltével – az összehívott Kgy, a létszámától függetlenül határozatképes, melyet a meghívóban fel kell tüntetni. 

37.§. Határozathozatal módja:

1.) Általában a szavazás nyílt;
a.)  a döntés egyszerű többséggel (szavazásra jogosultak 50%-a +1fő) történik. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni.

b.) Az Alapszabály elfogadása és módosítása; más társadalmi szervezettel történő egyesülés; a FTSZ feloszlásának kimondása mindenkor nyílt szavazást, minősített többséget igényel.
     2.) Személyi ügyekben a szavazás titkos; a döntés minősített többséggel (a szavazásra jogosultak 66%-a +1fő) történik. Lehetőség van név szerinti szavazás kérésére is.

38.§. A Kgy üléseiről jegyzőkönyvet, és lehetőség szerint hangfelvételt kell készíteni. A jegyzőkönyvben     - amennyiben az választásokat is rögzít - utalni kell annak Alapszabály szerinti lefolytatására, a megválasztottak nevének pontos felsorolása mellett. A jegyzőkönyvet az erre a feladatra megválasztott két küldött hitelesíti.
 
39.§. A döntéseket írásban le kell fektetni a Határozatok Könyvében.


C.) A Vezető Testület

40.§. A FTSZ ügyintéző és képviseleti szerve, mely két Kgy közti időszakban a legmagasabb szintű döntést hozó, állásfoglaló és képviseleti választott testület.

41.§. A VT üléseit szükség szerint, de legalább félévenként tartja. Összehívása az Elnök feladata, a napirend megjelölésével. A VT 15 napon belüli összehívását a FB kezdeményezheti. Tagjai egyharmadának az ok és cél egyidejű megjelölése melletti írásbeli kérésére is össze kell hívni.

42.§. Működőképessége érdekében minimum 5 fő maximum 10 fő demokratikusan megválasztott képviselőből, + 1 fő közalkalmazott szakszervezeti tagok által delegált képviselőből áll.

43.§. Munkáját az Alapszabályban rögzített célok és feladatok jegyében; a tagság megbízatásai, valamint a jogszabályokban előírt jogok és kötelezettségek alapján végzi. A Kgy ülésén elfogadott program határozza meg alapvető feladatait, melynek megvalósításához hatáskörrel és felhatalmazással rendelkezik.

44.§. A VT tagjait 3 évre választja a Kgy,
Tagjai:
    - Elnök
    - Elnökhelyettes … 1 fő delegált közalkalmazotti képviselő + minimum 2 maximum 4 fő választott képviselő
    - Társadalmi Kapcsolatok Felelőse
    - Területi Felelősök  … 3 fő választott képviselő
    - Ügyvivő

45.§. A VT határozatképes, ha legalább 6 tagja jelen van.
 Határozatképtelenség miatt azonos témában ismételten - 8 napon belül - összehívott VT a létszámától függetlenül határozatképes! Ez utóbbi esetben, a meghívóban fel kell hívni a tagok figyelmét arra a tényre, hogy a VT a létszámtól függetlenül határozatképessé válik!

46.§. Szavazategyenlőség esetében a szavazás meg kell ismételni, újbóli szavazat egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A VT döntéseit általában nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. Egyes esetekben az Elnök indítványozhatja titkos; név szerinti, vagy minősített többségű szavazás tartását is. A VT minden tagja egy személyesen adott szavazattal rendelkezik.

47.§. A VT kizárólagos jogkörébe tartozik:
    - más szövetséghez való csatlakozás előkészítése;
    - az FTSZ által képviselt munkavállalókat érintő szakmai, szervezeti és bértárgyalások főbb irányelveinek meghatározása;
    - a Szervezeti és Működési Szabályzat kidolgozása;
    - az éves költségvetés, és az előző éves beszámoló előkészítése;
    - a Kollektív Szerződés véleményezése;
    - a FB jelentésének megvitatása és elfogadása;
    - a választások lebonyolításának előkészítése;
    - az Elnök éves beszámolójának elfogadása;
    - alkalmazott státusz szükség szerinti kialakítása
    - az Elnök kezdeményezésére a VT tagjainak felfüggesztése; azok pótlása; ideiglenes megbízás adása a választásra jogosult Kgy idejéig;
    - döntés minden - az Elnök által előterjesztett ügyben

48.§. A VT-nek 8 napon belül reagálnia kell, minden megkeresésre. Érdemi válasz adásra a VT-nek meg kell jelölni a válaszadó VT tag személyét, kompetenciáját és határidejét.

49.§. A VT üléseiről jegyzőkönyvet, és lehetőség szerint hangfelvételt kell készíteni. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető VT tag, és az Elnök hitelesíti.


A Vezető Testület Tagjai

50.§. A szakszervezeti tagok ügyeinek intézésére, képviseletére titkos szavazással Tisztségviselőket választanak. Tisztségviselő lehet a FTSZ bármely tagja, akit a Kgy szavazásra jogosult tagjai megválasztanak. A megválasztás feltétele, hogy a Kgy határozatképes legyen, és a jelölt megkapja az érvényes szavazatok 66 % +1 szavazatát.

51.§. A Tisztségviselő megválasztásának szabályaival egyező módon, bármikor visszahívható, a választásra jogosultak egyharmadának írásbeli kezdeményezésére. A Tisztségviselő megbízatásáról bármikor lemondhat írásban a VT-nél, illetve a Küldöttgyűlésen szóban.

52.§. Összeférhetetlenség: a tisztségviselők összeférhetetlenségét megválasztásuk előtt a Kgy, utána a VT állapítja meg.
    - A  szakszervezetben nem lehet tisztségviselő, a munkáltatói jogkör gyakorlója.
    - A FTSZ valamennyi tisztségviselőjének a tisztségre jelölés elfogadásakor írásban nyilatkoznia kell az alábbiakról: szakmai előélet; FTP beosztás; társadalmi szervezeteknél betöltött tagság, illetve vezető tisztség. A Nyilatkozat nyilvános, mindenki számára hozzáférhető, amely az FTSZ irodájában kerül örzésre.
    - Minden tisztségviselő köteles személyi adataiban, valamint a Nyilatkozatban bekövetkezett változásokról a VT-t írásban, 8 napon belül értesíteni.

53.§. Elnök
* Az Elnök a FTSZ önálló képviselője.
* A VT feladatait két ülés között, vagy el nem hárítható akadályoztatás esetén az Elnök látja el (a     kizárólagos jogkörök kivételével).
* Az Elnök látja el a FTSZ általános vezetését, ennek keretében:
    - a FTSZ nevében szerződéseket, megállapodásokat köt;
    - szakbizottságok felállítását kezdeményezi, a tagjait felkéri;
    - gondoskodik a VT és a Kgy összehívásáról;
    - vezeti a VT üléseit;
    - képviseli a FTSZ-t hatóságok, más szervek, és személyek előtt;
    - utalványozási jogot gyakorol.
    - helyettesítéséről gondoskodik
    - felelős a FTSZ jóváhagyott költségvetésének, vagyonának kezeléséért, a hatályos jogszabályok szerinti gondos, hatékony, takarékos felhasználásáért, megóvásáért, gyarapításáért; közvetlenül felügyeli az Ügyvivő tevékenységét
    - meghatározza és irányítja a VT tagjainak tevékenységét, végzett munkájukról rendszeresen beszámoltatja őket; kezdeményezi az alkalmatlan VT tag felfüggesztését.
    -gyakorolja a munkáltatói jogokat, az FTSZ alkalmazottai felett.
    -az Elnök tiszteletdíjban részesül, amely a mindenkori minimál bér nettó összege;
    -saját, és a VT munkájáról beszámol a Kgy-nek;

54.§. Elnökhelyettes /1 fő delegált közalkalmazotti képviselő + minimum 2 maximum 4 fő választott képviselő /
* A delegált Elnökhelyettes feladata a közalkalmazottak, és a jogfenntartó tagság ügyeinek teljes körű intézése. Az Elnök megbízása alapján helyettesíti őt. A VT felhatalmazása alapján képviseli a FTSZ-t egyes fórumokon.
* A választott Elnökhelyettesek teljes jogkörrel helyettesíthetik - annak felhatalmazása alapján - az Elnököt. Ellátják azokat a feladatokat, melyeket a VT hatáskörükbe utal.

55.§. Társadalmi Kapcsolatok Felelőse
* Sajtó és média kapcsolatokat épít ki, és tart fenn.
* Hatáskörébe tartozik a társadalmi szervezetekkel (egyesületek, alapítványok) folyamatos kapcsolattartás; a civil programok szervezése.
* Vezeti a Kgy üléseit;

56.§. Területi Felelősök  /3 fő választott képviselő/
* Alapvető feladatuk a területi és szakmai alapokon nyugvó szervezetépítés.
* Menedzselik a területi alapszervezeteket, segítik a szakszervezeti Alapszervezeti Képviselő tevékenységét. Feladatuk a tisztségviselő jelöltek beterjesztése a Kgy felé.

57.§. Ügyvivő  
* Feladatai (az Elnök, és a VT felügyeletével):
    - az adminisztrációs feladatok ellátása;
    - a hatályos rendelkezések (országos és FTP szinten) figyelemmel kísérése;
    - szabályzatok, határozatok előkészítése; gazdasági jellegű javaslatok beterjesztése;
    - a házipénztár kezelése;
    - javaslatot tesz a VT felé, a személyi juttatásokról, díjazásokról;
* Az Ügyvivő az elnök felhatalmazása alapján az FTSZ önálló törvényes képviselője. A felhatalmazásban foglaltak szerint önálló képviseleti joggal jár el a FTSZ adminisztratív tevékenységeivel kapcsolatban: a Bíróságnál; az APEH-nél; az OEP-nél; a Fővárosi és a kerületi Önkormányzatoknál. Banki kérdésekben az Elnökkel, vagy annak kijelölt helyettesével együttes módon képviseli a FTSZ-t.
* Utalványozási joggal rendelkezik második aláíróként, az Elnökkel együttes módon.
* Helyettesítéséről a VT, tagjai közül gondoskodik.
* Az Ügyvivő teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik a kezelésére bízott készpénzért, és értékekért.
* az Ügyivő tiszteletdíjban részesül, amely a mindenkori minimál bér nettó összege;

D.) A FTSZ bizottságai és egyéb szervei

58.§. A FTSZ feladata ellátásához állandó és eseti bizottságokat hoz létre. Bizottságai: a Felügyelő Bizottság, a Jelölő Bizottság és a Tanácsadó Testület. Az állandó Bizottság tagjait a Kgy választja, 3 év időtartamra. Eseti bizottságot a FTSZ VT meghatározott feladat ellátására, határozott időtartamra hoz létre.

59.§. Felügyelő Bizottság (Állandó Bizottság):
    - Tagjai: FB elnök és 2 fő FB tag. A FB tagjai megbízatásuk időtartama alatt nem lehetnek a FTSZ más tisztségviselői; s közvetlenül a Kgy alá rendeltek
    - Feladata:
* a FTSZ tevékenységének figyelemmel kísérése törvényességi (hatályos jogszabályok és a belső szabályzatoknak való megfelelőség), és gazdálkodási (pénz és vagyonkezelés) szempontból;
* ellenőrzi a nyilvántartásokat;
* felkérésre célvizsgálatot folytathat;
* véleményezi a költségvetés tervezetét;
* felülvizsgálja az év végi zárszámadást;
    - A FB-nek joga van a VT valamennyi ülésén tanácskozási joggal részt venni; a FTSZ irataiba, előzetes egyeztetés után betekinteni; a tisztségviselőktől tájékoztatást kérni. Egyes szakkérdések megvizsgálására szakértőt vehetnek igénybe.
    - A FB kötelessége évente legalább egyszer átfogó vizsgálatot tartani, és annak eredményéről a VT-nek és a Kgy-nek beszámolni.

60.§. Tanácsadó Testület
    - Tagjai: az alapszervezeti Képviselők.
    - Üléseit szükség szerint tartja, az Elnök összehívása alapján. Feladata: az Elnök, és a VT segítése a döntés-előkészítésben.

61.§. Jelölő Bizottság:
    - 3 tagú testület. Tagjait a VT (1fő), a FB (1fő), és a Tanácsadó Testület választja meg. A Jelölő Bizottság tagjai nem tölthetnek be tisztséget a VT-ben és a FB-ban.
    - Feladata: Jelöltek kiválasztása valamennyi személyi kérdésben. Kötelessége a jelöltek Nyilatkozata alapján az előzetes összeférhetetlenség megállapítása, és ennek megállapításáról a Kgy tájékoztatása.
    - Üléseit általában 3 évenként, illetve szükség szerint tartja, az Elnök összehívására.

62.§. Eseti Bizottságok:
    - Tagjai: az Elnök, illetve a VT által felkért személyek.
    - Feladata: az Elnök, illetve a VT által meghatározott témák véleményezése.


V. A szakszervezet szövetségesei

63.§. A Szakszervezetek szövetségeinek szervezetére és működésére, valamint nyilvántartásba vételére és jogképességére a társadalmi szervezetre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.


VI. A szakszervezet felügyelete

64.§. A szakszervezet működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. Ha a működés törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész a bírósághoz fordulhat.  A társadalmi szervezet tagja által, valamint az ügyész által indított perek a megyei bíróság, illetőleg a Fővárosi Bíróság hatáskörébe tartoznak.


VII. A FTSZ gazdálkodása

65.§. A FTSZ pénzügyi alapja a tagdíjakból, és a befolyó egyéb bevételekből áll. A FTSZ pénzeszközei biztosítják a működés költségei mellett, a tagságnak nyújtott juttatások és szolgáltatások, valamint a szakszervezeti akciók anyagi fedezetét.
Források lehetnek:
    - tagdíjak;
    - állami és társadalmi szervektől származó juttatás;
    - a FTSZ rendezvényeiből, és tevékenységéből származó egyéb bevételek;
    - felajánlások, támogatások.

66.§. A tagság által fizetendő tagdíj alapját és mértékét, és a pénzügyi keret felhasználásának tervezetét a VT köteles évente a Kgy elé hozni, vitára bocsátani. A javaslatok összegzése után a felhasználásról a VT dönt. A FTSZ anyagi forrásait, vagyonát - a testületek által elfogadott elveknek megfelelően - a költségvetésben rögzített irányelvek szerint lehet felhasználni.

67.§. A FTSZ tulajdonában ingó és ingatlan vagyon lehet, mellyel a vonatkozó pénzügyi előírások, és az Alapszabály keretei között, éves költségvetés alapján önállóan gazdálkodik. Gazdálkodásáról éves zárszámadást készít.

68.§. A FTSZ tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok (az Ügyvivő esetében külön meghatározottak kivételével) saját vagyonukkal - a tagdíjfizetési kötelezettségükön túl - nem felelnek. Az Ügyvivő az általa kezelt házipénztár összegéért teljes mértékben - saját vagyonával is - anyagi felelős.

69.§. A FTSZ-re vonatkozó pénzügyi előírásokat részletesen - a VT által kidolgozásra kerülő - Pénzügyi Szabályzatban rögzíti.


VIII. A Szakszervezet megszünése

70.§. Megszűnés: A FTSZ megszűnik, ha
    - megszűnését a bíróság megállapítja
    - feloszlatását a bíróság elrendeli
    - feloszlását vagy más társadalmi szervezettel való egyesülését a Kgy kimondja.
A FTSZ megszűnése esetén vagyonának további sorsáról - a hitelezők követeléseinek kielégítése után - elsődlegesen a Kgy határoz. A Kgy Határozat hiányában, ha a FTSZ feloszlatással szűnik meg, vagy ha a bíróság a megszűnését állapítja meg, a fennmaradó vagyont a fővárosi tűzoltók céljára létrehozott alapítvány számára kell fordítani


IX. Vegyes záró rendelkezések

71.§. A FTSZ VT dolgozza ki, a működést részletesen szabályzó Szervezeti és Működési Szabályzatot.

72.§.  Minden az Alapszabályban nem szabályozott kérdésben a mindenkori hatályos jogszabályok az irányadók.

A módosított Alapszabályt - egységes szerkezetben – 2005. május 31-én tartott Küldöttgyűlés elfogadta.
Utolsó frissítés ( 2007. October 15. )
 
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 08:10
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75