Kezdölap arrow Rólunk
Rólunk
Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete megalakulásának története:

1998. október 26-án a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság I.-II. és XII. kerületi Parancsnokság állományának kezdeményezésére a Fővárosi Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete (FHTFSZ) főtitkára küldöttgyűlést hívott össze az FTP kistanácstermében. A főtitkár úr beszámolóját követően feltett kérdésekre felkészületlensége miatt tényszerűen válaszolni nem tudott. A küldöttgyűlés úgy döntött, hogy leváltja, és öt fős teljes jogkörben eljáró ügyvivői testületet állít fel, melynek mandátuma 1999. január 31-ig szól. Az ügyvivő testület tagjai: 4 fő hivatásos, 1 fő közalkalmazotti állományból került megválasztásra.
 
 
Az ügyvivő testület egyhangúlag Liszka Zoltánt választotta főtitkárnak, egyben a küldöttgyűlés egyetértésével megbízta a folyamatban levő és leendő ügyekben a szakszervezet képviselőjének, annak érdekében eljárni.

Az ügyvivő testület feladatul kapta az alapszabály átdolgozását, tagtoborzását, mandátum lejártáig küldöttgyűlés összehívását, melynek új alapszabály elfogadása és új vezető testület választása lett volna a célja.

1998. december elején „hogyan tovább” kérdés megvitatására, minden parancsnokság meghívásával vitafórum volt összehívva. A tanácskozás úgy döntött, hogy a szakszervezetet újjászervezni nem lehetett, így előzőtől független annak nem jogutódja, új szervezetet kellett létrehozni, 1999. január 6-án az FTP nagytanácstermében 60 fő Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete (FTSZ) néven új érdekképviseleti szervezetet alakított. A névválasztást az indokolta, hogy ezen érdekképviseleti szervezetnek mind a közalkalmazott, mind a hivatásos állományúak tagjai lehetnek.

 • Az FTSZ megtárgyalta alapszabályzatát, majd azt elfogadta, 9 tagú vezetői testületet választott.
 • A fővárosi Bírósághoz beadásra került a bejegyzési kérelem és az elfogadott alapszabály. 
 • A Bíróság az alapszabály pontosítás végett visszaküldte, a „Fővárosi” név használatára pedig a Fővárosi Önkormányzat engedélyét kérte. Az alapszabály a kért formában módosításra került, az Önkormányzat a név használatára az engedélyt megadta,

1999. március 17-én kaptuk meg a Fővárosi Bíróság 7.Pk. 60.023/1999/2 számú végzését, a végzés alapján az FTSZ-t a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vették, így ettől a naptól jogszerűen tevékenykedhetett a szervezet.


Szakszervezet célja: a Fővárosi Tűzoltóság tevékenységéhez kapcsolódó szervek, szolgálati ágak hivatásos és közalkalmazotti állományú tagjai érdekeinek egységes és hatékony képviselete és védelme. A FTSZ az Alkotmány 4. §-a alapján feladatának tekinti szerveződési területén a nem szakszervezeti tag munkavállalók érdekeinek képviseletét és védelmét is.

Az FTSZ tevékenységét a mindenkori hatályos jogszabályok alapján végzi.
Működésének első évét az intenzív szervezetépítés jellemezte: 1999 nyarán már 900 fő, napjainkban közel 1200 fővárosi tűzoltó lépett tagja sorába. Ezzel a létszámmal – az 1996. évi XLIII. törvény 34. § (2) bekezdése alapján – országosan reprezentatív szakszervezetnek tekinthető, így a Belügyi Érdekegyeztető Tanács ülésein 1999. szeptember 14-től jelen van.

Tagsága az alapszervezetek tagjaiból tevődik össze. Az alapszervezet minden tagja az FTSZ-nek egyéni tagja.  
A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete szervezeti felépítése:  Alapszervezetek – Tanácsadó Testület – Vezető Testület – Elnök - / Felügyelő Bizottság/ - Küldöttgyűlés
Perek, eredmények
2010. April 20.
Alakulástó napjainkig, szakszervezeti tevékenység, amelyeknek szerves része volt a Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete is.
 
 • Délutáni és éjszakai pótlék per sikeres képviselete (FTSZ sikere)
 • Fizetett ünnepnapi bérezés kétszeres bérezésének bevezettetése (FTSZ sikere)
 • Szolgálati idő számításának módosítatása (éves szabadság/betegszabadság)
 • Veszélyességi pótlék visszaállítása
 • Illetmény kiegészítés helyi szervre történő kiterjesztés
 • Szolgálati időpótlék bevezetése
 • Rögzített nyugdíj
 • Lakás építéséhez, vásárlásához állam készfizető kezesség
 • Munkaidő csökkentése, 2004. május 01. és 2007. december 31. közötti idő túlóraként történő elismertetése, a jogalap törvényben történő rögzítése, túlóra kifizetése. (TÚLÓRAPÉNZ)
 • Szakközép iskolai évek elismertetése
 • Tűzoltóság létszámának emelése ( kb.1000 fő)
 • Beteg szabadság időtartamára számolt távolléti díj jövőben 100%
 • Megakadályoztuk a szolgálati nyugdíj teljes körű módosítását
 • kedvezményes szolgálati időszámítás érdekében folytatott sikeres per


A Fővárosi Tűzoltóparancsnokságon belül kezdeményeztük.

 • az elavult gyakorló ruházat cseréjét, szolgálati cipő, sapkák, pólók/FTP költségére
 • mentőkutyás szolgálat felállítását
 • szociális bizottságok megalakítását
 • képzés, továbbképzés átalakítását
 • szolgálati rend kidolgozását
 • új kollektívszerződés elfogattatása
 • 2001. évben kisgép beszerzéséhez 51 millió forintot sikerült a minisztériumtól elnyerni.
 • támogattuk a hírközpont 24/72 –es szolgálatát
 • MUNKABIZTONSÁGI ÉS MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI TESTÜLET
 
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 08:35
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75