Kezdölap arrow Rólunk
Rólunk
Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete megalakulásának története:

1998. október 26-án a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság I.-II. és XII. kerületi Parancsnokság állományának kezdeményezésére a Fõvárosi Hivatásos Tûzoltók Független Szakszervezete (FHTFSZ) fõtitkára küldöttgyûlést hívott össze az FTP kistanácstermében. A fõtitkár úr beszámolóját követõen feltett kérdésekre felkészületlensége miatt tényszerûen válaszolni nem tudott. A küldöttgyûlés úgy döntött, hogy leváltja, és öt fõs teljes jogkörben eljáró ügyvivõi testületet állít fel, melynek mandátuma 1999. január 31-ig szól. Az ügyvivõ testület tagjai: 4 fõ hivatásos, 1 fõ közalkalmazotti állományból került megválasztásra.
 
 
Az ügyvivõ testület egyhangúlag Liszka Zoltánt választotta fõtitkárnak, egyben a küldöttgyûlés egyetértésével megbízta a folyamatban levõ és leendõ ügyekben a szakszervezet képviselõjének, annak érdekében eljárni.

Az ügyvivõ testület feladatul kapta az alapszabály átdolgozását, tagtoborzását, mandátum lejártáig küldöttgyûlés összehívását, melynek új alapszabály elfogadása és új vezetõ testület választása lett volna a célja.

1998. december elején „hogyan tovább” kérdés megvitatására, minden parancsnokság meghívásával vitafórum volt összehívva. A tanácskozás úgy döntött, hogy a szakszervezetet újjászervezni nem lehetett, így elõzõtõl független annak nem jogutódja, új szervezetet kellett létrehozni, 1999. január 6-án az FTP nagytanácstermében 60 fõ Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete (FTSZ) néven új érdekképviseleti szervezetet alakított. A névválasztást az indokolta, hogy ezen érdekképviseleti szervezetnek mind a közalkalmazott, mind a hivatásos állományúak tagjai lehetnek.

 • Az FTSZ megtárgyalta alapszabályzatát, majd azt elfogadta, 9 tagú vezetõi testületet választott.
 • A fõvárosi Bírósághoz beadásra került a bejegyzési kérelem és az elfogadott alapszabály. 
 • A Bíróság az alapszabály pontosítás végett visszaküldte, a „Fõvárosi” név használatára pedig a Fõvárosi Önkormányzat engedélyét kérte. Az alapszabály a kért formában módosításra került, az Önkormányzat a név használatára az engedélyt megadta,

1999. március 17-én kaptuk meg a Fõvárosi Bíróság 7.Pk. 60.023/1999/2 számú végzését, a végzés alapján az FTSZ-t a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vették, így ettõl a naptól jogszerûen tevékenykedhetett a szervezet.


Szakszervezet célja: a Fõvárosi Tûzoltóság tevékenységéhez kapcsolódó szervek, szolgálati ágak hivatásos és közalkalmazotti állományú tagjai érdekeinek egységes és hatékony képviselete és védelme. A FTSZ az Alkotmány 4. §-a alapján feladatának tekinti szervezõdési területén a nem szakszervezeti tag munkavállalók érdekeinek képviseletét és védelmét is.

Az FTSZ tevékenységét a mindenkori hatályos jogszabályok alapján végzi.
Mûködésének elsõ évét az intenzív szervezetépítés jellemezte: 1999 nyarán már 900 fõ, napjainkban közel 1200 fõvárosi tûzoltó lépett tagja sorába. Ezzel a létszámmal – az 1996. évi XLIII. törvény 34. § (2) bekezdése alapján – országosan reprezentatív szakszervezetnek tekinthetõ, így a Belügyi Érdekegyeztetõ Tanács ülésein 1999. szeptember 14-tõl jelen van.

Tagsága az alapszervezetek tagjaiból tevõdik össze. Az alapszervezet minden tagja az FTSZ-nek egyéni tagja.  
A Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete szervezeti felépítése:  Alapszervezetek – Tanácsadó Testület – Vezetõ Testület – Elnök - / Felügyelõ Bizottság/ - Küldöttgyûlés
Perek, eredmények
2010. April 20.
Alakulástó napjainkig, szakszervezeti tevékenység, amelyeknek szerves része volt a Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete is.
 
 • Délutáni és éjszakai pótlék per sikeres képviselete (FTSZ sikere)
 • Fizetett ünnepnapi bérezés kétszeres bérezésének bevezettetése (FTSZ sikere)
 • Szolgálati idõ számításának módosítatása (éves szabadság/betegszabadság)
 • Veszélyességi pótlék visszaállítása
 • Illetmény kiegészítés helyi szervre történõ kiterjesztés
 • Szolgálati idõpótlék bevezetése
 • Rögzített nyugdíj
 • Lakás építéséhez, vásárlásához állam készfizetõ kezesség
 • Munkaidõ csökkentése, 2004. május 01. és 2007. december 31. közötti idõ túlóraként történõ elismertetése, a jogalap törvényben történõ rögzítése, túlóra kifizetése. (TÚLÓRAPÉNZ)
 • Szakközép iskolai évek elismertetése
 • Tûzoltóság létszámának emelése ( kb.1000 fõ)
 • Beteg szabadság idõtartamára számolt távolléti díj jövõben 100%
 • Megakadályoztuk a szolgálati nyugdíj teljes körû módosítását
 • kedvezményes szolgálati idõszámítás érdekében folytatott sikeres per


A Fõvárosi Tûzoltóparancsnokságon belül kezdeményeztük.

 • az elavult gyakorló ruházat cseréjét, szolgálati cipõ, sapkák, pólók/FTP költségére
 • mentõkutyás szolgálat felállítását
 • szociális bizottságok megalakítását
 • képzés, továbbképzés átalakítását
 • szolgálati rend kidolgozását
 • új kollektívszerzõdés elfogattatása
 • 2001. évben kisgép beszerzéséhez 51 millió forintot sikerült a minisztériumtól elnyerni.
 • támogattuk a hírközpont 24/72 –es szolgálatát
 • MUNKABIZTONSÁGI ÉS MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI TESTÜLET
 
FTSZ
 

Online felhasználók

Tûzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux w
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 14:10
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1138
Linkek: 75