Kezdölap arrow Jogszabály arrow Határozatok / tanulmányok arrow 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet
6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet
2009. January 22.

a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről
 
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 79. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint 5. számú mellékletének 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


1. § A rendelet hatálya - az Állami Számvevőszék kivételével - a költségvetési szervekre és a velük
a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.),
b) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.),
c) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.),
d) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjainak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.),
e) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.),
f) az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Üsztv.),
g) a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) Harmadik Része XII. fejezete, valamint
h) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 66/G. §-a
szerinti jogviszonyban állókra terjed ki, a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatottak kivételével (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott).


2. § (1) A foglalkoztatott a 2009. év hónapjaira járó illetményének kifizetésével egyidejűleg havi kereset-kiegészítésre jogosult.
(2) A havi kereset-kiegészítés összege a tárgyhónapot követő bérfizetési napon kifizetésre kerülő bruttó illetmény egytizenketted része, de legfeljebb 15 000 forint. Amennyiben a foglalkoztatott a tárgyhónapban a beosztása szerinti nem mindegyik munkanapra volt jogosult illetményre, akkor a havi kereset-kiegészítés felső határát a díjazott munkanapok és a tárgyhónap munkanapjainak arányában kell figyelembe venni.
(3) E § vonatkozásában illetményként kell figyelembe venni:
a) a Kjt. 66., 66/A., illetve 79/E. §-a szerinti illetményt, beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is,
b) a Ktv. 42. § (2) bekezdése szerinti - a 43. § (4) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított - illetményt,
c) a Hszt. 112. §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,
d) a Hjt. 123. §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,
e) az Iasz. 96. § (1) bekezdése szerinti - a 102. § (2) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított - illetményt,
f) az Üsztv. 46/C., 81/C., illetve 90/A. §-a szerinti - a 81/G. § (2) bekezdése és a 90/E. § (2) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított - illetményt,
g) az Mt. Harmadik Része XII. fejezetének hatálya alá tartozó munkavállalók személyi alapbérét,
h) a Gyvt. 66/L. §-a szerinti hivatásos nevelőszülői díjat.
(4) A havi kereset-kiegészítés a foglalkoztatottat - a betegszabadság és az egészségügyi szabadság kivételével - azon időszakokra is megilleti, amelyekre távolléti díjban részesül. Ez esetben illetményen a távolléti díjat - a Kjt., illetve az Mt. Harmadik Része XII. fejezetének hatálya alá tartozó foglalkoztatott esetében a távolléti díj illetmény-, illetve személyi alapbér részét - kell érteni.
(5) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a foglalkoztatott a felmentési, felmondási időn belül a munkavégzés alóli mentesítés időtartamára nem jogosult havi kereset-kiegészítésre.
(6) A havi kereset-kiegészítés a személyi jövedelemadó-előleg megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minősül, és azt a költségvetési rend szerint egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásként kell elszámolni. A kifizetés a statisztikai elszámolásokban munkaviszonyból származó nem rendszeres kereseti elemként a kereset részét képezi.


3. § (1) A központi költségvetés a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 4. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék, illetve 5. számú mellékletének 23. pontja szerinti előirányzat terhére az e rendeletben meghatározottak szerint teljes összegű fedezetet (a továbbiakban: támogatást) biztosít
a) a (3) bekezdés szerinti kivétellel a központi, a társadalombiztosítási, a köztestületi, az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek (a továbbiakban együtt: központi költségvetési szerv), valamint
b) a helyi önkormányzatok, a települési, illetve területi kisebbségi önkormányzatok, valamint a többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzat)
részére az e rendelet alapján járó kereset-kiegészítésre és annak járulékaira.
(2) Az országos kisebbségi önkormányzatot megillető támogatásról az Oktatási és Kulturális Minisztérium szolgáltat adatot.
(3) A központi költségvetési szervek esetében nem vehető igénybe a támogatás a részben vagy egészben külön feladat ellátására kötött szerződésből - ide nem értve az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (a továbbiakban: OEP) kötött finanszírozási szerződést - származó bevétel terhére foglalkoztatottak után.
(4) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárólag a foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésére használható fel, más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.


4. § (1) A központi költségvetési szerveknél a támogatás megállapítása
a) a 2008. évi eseti kereset-kiegészítés második ütemében biztosított támogatás számításánál figyelembe vett - a Honvédelmi Minisztérium fejezetbe tartozó költségvetési szervek esetében a Honvédelmi Minisztérium által közölt - létszám és havi 15 000 forintnak a munkaadókat terhelő járulékokkal növelt összege szorzataként 6 hónapra előre, míg
b) a 2009. évet terhelő további támogatás a várhatóan ténylegesen kifizetésre kerülő - a Pénzügyminisztérium által június hónapban felmért - összeg alapján
történik.
(2) A támogatás rendelkezésre bocsátásáról a Kormány határozatban intézkedik. A támogatás folyósítása és elszámolása tekintetében az országos kisebbségi önkormányzat és az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatási szerződést köt.
(3) Az igénybe vett támogatással 2009. november 15-ig el kell számolni, mely intézkedést a pénzügyminiszter készíti elő.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv az elszámolást követően állapít meg visszafizetési kötelezettséget, azt a 2009. évi előirányzat-maradványelszámolás keretében kell teljesíteni.


5. § (1) A Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok részére - az Önkormányzati Minisztérium utalványozása alapján - havonta a kifizetés hónapját megelőző hónap utolsó naptári napján (ha e nap pihenőnap vagy munkaszüneti nap, az azt követő munkanapon) előlegként folyósítja
a) az OEP által finanszírozott költségvetési szervek esetében a havi kereset-kiegészítés kifizetőt terhelő közterheket magában foglaló bruttó összegét,
b) az a) pontba nem tartozó költségvetési szervek esetében a havi kereset-kiegészítés foglalkoztatottakat megillető nettó összegét.
(2) A helyi önkormányzat az általa fenntartott, központosított illetményszámfejtést nem igénylő költségvetési szervére vonatkozóan az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 16. számú mellékletének 16/A 2.5. számú adatlapján szolgáltat információt a havi kereset-kiegészítés számításához.
(3) A helyi önkormányzat az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési szervek számára a havi kereset-kiegészítés kifizetőt terhelő közterheket magában foglaló bruttó összegét, az (1) bekezdés b) pontja szerinti költségvetési szervek számára a foglalkoztatottaknak járó havi kereset-kiegészítés nettó összegét a rendszeres személyi juttatás havi kifizetésének napjára biztosítja.
(4) A Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága a helyi önkormányzatok részére a kifizetés hónapját megelőző hónap 27-ig (ha e nap pihenőnap vagy munkaszüneti nap, az azt követő munkanapon) a (3) bekezdésben foglaltak végrehajtásához információt szolgáltat az 1. számú melléklet szerint, továbbá adatot szolgáltat az Önkormányzati Minisztérium részére az Ámr. 16. számú melléklete 16/A 2.6. számú adatlapjának megfelelően.
(5) A (3) bekezdésben foglalt összegek a helyi önkormányzatok nettó finanszírozási rendszerének a kifizetés hónapjában esedékes ütemében kerülnek elszámolásra.


6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit első alkalommal a 2009. január hónapra, utolsó alkalommal a 2009. december hónapra járó illetmények és havi kereset-kiegészítés megállapítása és kifizetése során kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet 2010. december 31-én hatályát veszíti.


7. § (1) Az Ámr. 16. számú mellékletében az „Adatlapok jegyzéke” tábla helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
(2) Az Ámr. 16. számú mellékletének 16/A jelű
a) 1.1. számú adatlapjának helyébe e rendelet 3. számú,
b) 3.1. számú adatlapjának helyébe e rendelet 4. számú,
c) 4.1. számú adatlapjának helyébe e rendelet 5. számú,
d) 4.2. számú adatlapjának helyébe e rendelet 6. számú
melléklete lép.
(3) Az Ámr. 16. számú melléklete kiegészül e rendelet 7. és 8. számú melléklete szerinti 16/A 2.5-16/A 2.6. számú adatlapokkal.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Ámr. 2. § 18. pontja és 21. számú melléklete.

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 16:36
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1134
Linkek: 75