Kezdölap arrow FTSZ arrow VT Határozatai arrow Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete Alapszabály
Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete Alapszabály
Alapszabály
2005. August 17.

Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete Alapszabály


2005.

I. Általános Rendelkezések

 

1.§. Szervezet neve: Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete (továbbiakban:  FTSZ)

2.§. Székhelye: Budapest VIII. Dologház u. 1. Levélcíme: 1081 Bp. Dologház út 1.

3.§. A FTSZ fõvárosi jelleggel mûködõ szervezet, mely egységbe foglalja a Fõvárosi Tûzoltó Parancsnokságnál (továbbiakban FTP) mûködõ alapszervezeteket.

4.§. A FTSZ önálló jogi személy, melynek mûködési területe Budapest.

5.§. A FTSZ képviselõje az Elnök.

6.§. A FTSZ legfõbb döntéshozó szerve a Küldöttgyûlés (továbbiakban Kgy), ügyintézõ és képviseleti választott szerve a Vezetõ Testület (továbbiakban VT).


 

II. A FTSZ célja, és mûködésének alapelvei

7.§. Célja: a fõvárosi tûzoltóság tevékenységéhez kapcsolódó szervek, szolgálati ágak hivatásos és közalkalmazotti állományú tagjai, jogfolytonos nyugdíjasai, valamint a szervekkel tanulmányi szerzõdéses jogviszonyban állók sajátos társadalmi, szolgálati, szociális és kulturális érdekeinek egységes és hatékony képviselete és védelme, a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesítésének elõsegítése. Az FTSZ az Alkotmány 4. §-a alapján feladatának tekinti szervezõdési területén a nem szakszervezeti tag munkavállalók érdekeinek képviseletét és védelmét is.

8.§. A FTSZ tevékenységét a mindenkori hatályos jogszabályok alapján végzi.

9.§. Tagsága az alapszervezetek tagjaiból tevõdik össze. Az alapszervezet minden tagja az FTSZ-nek egyéni tagja.

10.§. A FTSZ feladata, hatásköre kiterjed:
    - A tûzoltó tevékenységgel, szervezettel, a szolgálati viszonnyal az eredményes munkavégzés feltételeivel összefüggõ döntések, intézkedések kialakításában való részvételre;
    - Az állomány szociális biztonságával, kulturális fejlõdésével, szakmai képzésének segítésével, egészségének megóvásával összefüggõ kérdések rendezésében való közremûködésre és ellenõrzésre;
    -  Rendezvények, programok szervezésére;
    -  Önsegélyezõ tevékenységre;
    -  Akciós lehetõségek felkutatására és megszervezésére
    - A kollektívák jogainak védelmezése mellett, a tagok személyes érdekvédelmének biztosítására;
    - Tagjainak információs, jogi, szociális és kulturális szolgáltatások nyújtására.

11.§. A FTSZ fellép a tûzoltósági munka pozitív hagyományai és értékei védelméért, állami és társadalmi elismertetéséért.

12.§. A FTSZ a demokrácia, a szolidaritás és a közmegegyezés elvei szerint mûködik. Biztosítja az alulról építkezõ önszervezõdési kezdeményezéseket, elõsegítve a munkáltatói és a döntéshozói szinteknek megfelelõ szervezeti formákat, illetve az ezekhez kapcsolódó nyilvánossági fórumokat.

13.§.
Biztosítja az FTSZ-hez csatlakozó szakszervezeti egységek önálló véleményének megismerését, a tagság folyamatos és állandó tájékoztatását és a nyilvánosságot. Lehetõséget ad a mozgalomban kialakult eltérõ álláspontok kifejtésére és képviseletére.

14.§. A FTSZ mûködésének alapelvei:
    - független érdekképviselet és érdekvédelem
    - pártsemlegesség
    - önkéntesség, önszervezõdés
    - demokratikus választás
    - szolidaritás
    - nyilvánosság; az információ szabad áramlásának biztosítása

15.§. Céljai érdekében kész együttmûködni mindazon szervezetekkel, melyek az Alapszabályban foglaltak szellemében partnerként kívánnak tevékenykedni a célok elérésének érdekében.III. A FTSZ tagsága

16.§. A szakszervezeti tagság önkéntes, a tagok jogai egyenlõek. A FTSZ tagjai egyidejûleg más társadalmi szervezetnek is tagjai lehetnek. A taggá válás a Belépési Nyilatkozat sajátkezû aláírásával, és valamely meglévõ alapszervezetben, vagy új alapszervezet létrehozása esetén a VT-ben történõ nyilvántartásba vétellel történik meg. A nyilvántartásba vételt az alapszervezeti Képviselõ; új alapszervezet alapításakor az Elnök végzi. A belépéskor meg kell határozni a tagság jellegét. A taggá válással egyidejûleg intézkedni kell a tagdíjfizetés módjáról (Meghatalmazás a munkáltató felé) is.

17.§. A tagok lehetnek:
    - Rendes
    - Jogfenntartó

18.§. Rendes tagként beléphet a FTSZ-be, a FTP hivatásos és közalkalmazotti állományú dolgozója, aki elfogadja a FTSZ Alapszabályát, és vállalja a tagdíj fizetésének kötelezettségét.

19.§. A FTSZ jogfenntartó tagja lehet (kivéve ha vállalja a rendes tagsággal járó kötelezettségeket; illetve akit az alapszervezet rendes tagként nyilvántartásban tart):
    - a nyugdíjas;
    - a hallgatói jogviszonyban álló;
    - a gyermekellátásban résztvevõ (pl: GYES);
    - a tartósan munkahelyétõl távol levõ;
    - akinek szolgálati viszonya illetõleg közalkalmazotti jogviszonya szünetel;

20.§. A tagsági viszony megszûnik:
    - a tag halálával
    - a tag önkéntes kilépésével; ha a tag írásban nyilatkozik kilépési szándékáról,
    - a tag fegyelmi határozattal való kizárásával,
    - a FTSZ megszûnésével,
    - a tagdíj fizetésének felszólítás ellenére három hónapot meghaladóan önhibájából történõ elmulasztása esetén,
    - nyugdíjba vonulás esetén a tag nyilatkozik 3 hónapon belül, hogy rendes, vagy jogfenntartó tagként kíván-e szakszervezeti tag maradni, amennyiben önhibájából nem tesz nyilatkozatot, úgy tagsága megszûnik.
    - szolgálati viszonya illetõleg közalkalmazotti jogviszonya megváltozása esetén a tagsági viszony megszüntetésérõl a Kgy dönt.

21.§. Kilépés esetén a kilépési nyilatkozat aláírását követõen a tárgyhó utolsó napján szûnik meg a tagság. Ezt követõen a tag nevét törölni kell a nyilvántartásból.

22.§. Fegyelmi határozattal kizárható az a tag, aki a FTSZ Alapszabályát súlyosan megszegi, vagy a tagsághoz méltatlan magatartást tanúsít. A kizárást bármely tag kezdeményezheti; arról a VT tagjai soron következõ ülésükön minõsített többséggel döntenek. A kizárás ellen 15 napon belül a Kgy-hez fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési idõszak végéig a tag jogai és kötelezettségei szünetelnek.

23.§. A tagok jogai:
    - az FTSZ választásain az erre vonatkozó szabályok szerint választhat és választható bármely tisztségre;
    - részt vehet a FTSZ különbözõ szerveinek munkájában, döntéshozatalában, valamint a közös munka ellenõrzésében;
    - a szakszervezeti fórumokon megjelenhet, felszólalhat, indítványokat, javaslatokat terjeszthet elõ, álláspontja megvitatását kérheti;
    - véleményét a fórumokon, szabadon kinyilváníthatja külön véleményét, fenntarthatja, annak érdekében propagandát fejthet ki;
    - indítványozhatja a jogszabályba, vagy az Alapszabályba ütközõ határozat megsemmisítését;
    - igényelheti hogy ügyében, érdekeinek védelmében és érvényesítésében a tisztségviselõk és a képviseleti testületek eljárjanak;
    - ellenõrizheti (VT Határozatban szabályozott módon) a tisztségviselõk és a képviseleti testületek tevékenységét;
    - kezdeményezheti a választott tisztségviselõk visszahívását;
    - igénybe veheti a szakszervezeti juttatásokat és szolgáltatásokat.

24.§. A társadalmi szervezet valamely szervének törvénysértõ határozatát bármely tag — a tudomására jutástól számított 30 napon belül — a bíróság elõtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

25.§. A FTSZ minden tagjának, csoportjának és testületének jogában áll, hogy - akár önállóan, akár másokkal összefogva - javaslataival, problémáival vagy tájékozódási igényével közvetlenül, vagy közvetve a megbízott képviselõhöz, illetve a FTSZ bármely testületéhez forduljon. A felszólított tisztségviselõnek vagy testületnek 8 napon belül kell válaszolnia.
26.§. A tagok kötelességei:
    - az Alapszabály, a Kgy és a VT Határozatainak rendelkezéseit betartani;
    - szolidaritást vállalni egymással és a választott tisztségviselõkkel, megvédeni a szakszervezetet, testületeit és tisztségviselõit az ellenük intézett jogtalan támadásoktól és retorzióktól;
    - eleget tenni a tagdíjfizetési kötelezettségnek;
    - tisztségviselõként a vállalt feladatok ellátása, a képviselt tagság érdekeinek képviselete és védelme, a választók folyamatos tájékoztatása és segítése.IV. A FTSZ szervezeti felépítése
A.) Az Alapszervezetek

27.§. Alapszervezetek - Küldöttgyûlés - Bizottságok - Vezetõ Testület - Felügyelõ Bizottság

28.§. A FTSZ testületeit, ügyintézõ szerveit a tagság érdekeinek érvényesítésére és képviseletére hozza létre, hogy minden egyes döntéshozói szinten hatásosan felléphessen azokért.

29.§. A FTSZ az érdekközösség alapján munkahelyi és szakmai szervezeti rendbe szervezõdik.

30.§. A FTSZ szervezeti egysége az Alapszervezet, egy Alapszervezetet legalább 10 tag hozhat létre. A szervezet legfelsõbb szerve a tagok összessége.

31.§. Képviseletükrõl 1 fõ választott tisztségviselõ - az Alapszervezeti Képviselõ - valamint a Kgy-re delegált küldöttek (minden megkezdett 10 fõ tag egy küldött mandátumra jogosult) gondoskodnak.

32.§. Az Alapszervezeti Képviselõ /megbízatásuk 3 évre szól/ az adott szervezeti egység szakvezetésével, teljes joggal tárgyalhat; a helyi kérdésekben intézkedhet. Javaslatai érdekében más alapszervezetek tagjai körében kampányt folytathat (pl. visszahívás, szavazás kezdeményezése, stb). Köteles végrehajtani és képviselni az FTSZ VT Határozatait azok érvénybe lépése után.


B.) A Küldöttgyûlés

33.§. A FTSZ legfelsõbb döntési joggal felruházott szerve, mely a tagság meghatalmazott küldötteinek gyûlése. Illetékes a tagság érdekeit érintõ minden kérdésben.
a.) Elfogadja és szükség szerint módosítja az Alapszabályt;
    - Meghatározza a szakszervezeti tevékenység fõ irányait, kialakítja a FTSZ programját;

b.) Meghatározza az éves költségvetést;

c.) Beszámoltatja a VT-t, és a Felügyelõ Bizottságot (továbbiakban FB) a két Kgy között végzett munkájáról;
    - Dönt a beterjesztett indítványokról, panaszokról, fellebbezésekrõl;
    - Jóváhagyja a VT beszámolóját a FTSZ gazdálkodásával, pénzügyeivel kapcsolatban;
    - Dönt a tagdíjakról;

d.) Dönt a szövetséghez tartozás, vagy más társadalmi szervezettel való egyesülés kérdésében;
    -  Megválasztja a VT és a FB tagjait;

e.) Dönt a szakszervezet feloszlásának kérdésében, megszünése esetén – a hitelezõ kielégítése után     – a vagyonáról rendelkezik.
34.§. Összehívására szükség szerint, de évente legalább egyszer kerül sor. A Kgy idõpontját a napirend egyidejû közlésével legalább 30 nappal elõbb meg kell hirdetni. Összehívás rendje: Kgy összehívására az Elnöknek; a VT többségének; a FB-nak van joga, ha a tagok egyharmada ok és cél megjelölésével kívánja.
35.§. Rendkívüli Kgy-t kell összehívni:  
    - az Elnök kérésére
    - a VT többségi határozatára;
    - a FB kérésére;
    - a tagság egyharmadának kezdeményezésére;
    - a Bíróság elrendelésére;
Rendkívüli küldöttgyûlés esetén a kitûzött idõ elõtt 8 nappal kell a Kgy-t meghirdetni, a napirend egyidejû közlésével.

36.§.  A Kgy teljes szavazati joggal felruházott résztvevõi:
    -  A mandátummal (megbízólevéllel) rendelkezõ tagok /megbízatásuk a Kgy-re szól/ Minden küldöttnek egy szavazata van, mely másra át nem ruházható. Szavazni csak személyesen lehet.
    - A FTSZ VT tagjai /megbízatásuk 3 évre szól/.
    - Határozatképes az a Kgy ahol a képviselõi mandátumok 50 %-a + 1 fõ megjelent. Az Alapszervezetekhez a Kgy összehívása során továbbítani kell, az adott küldöttgyûlésen szavazásra jogosító képviselõi mandátumokat.
    - A Határozatképtelenség miatt azonos témában ismételten – 30 perc elteltével – az összehívott Kgy, a létszámától függetlenül határozatképes, melyet a meghívóban fel kell tüntetni. 

37.§. Határozathozatal módja:

1.) Általában a szavazás nyílt;
a.)  a döntés egyszerû többséggel (szavazásra jogosultak 50%-a +1fõ) történik. Szavazategyenlõség esetén a szavazást meg kell ismételni.

b.) Az Alapszabály elfogadása és módosítása; más társadalmi szervezettel történõ egyesülés; a FTSZ feloszlásának kimondása mindenkor nyílt szavazást, minõsített többséget igényel.
     2.) Személyi ügyekben a szavazás titkos; a döntés minõsített többséggel (a szavazásra jogosultak 66%-a +1fõ) történik. Lehetõség van név szerinti szavazás kérésére is.

38.§. A Kgy üléseirõl jegyzõkönyvet, és lehetõség szerint hangfelvételt kell készíteni. A jegyzõkönyvben     - amennyiben az választásokat is rögzít - utalni kell annak Alapszabály szerinti lefolytatására, a megválasztottak nevének pontos felsorolása mellett. A jegyzõkönyvet az erre a feladatra megválasztott két küldött hitelesíti.
 
39.§. A döntéseket írásban le kell fektetni a Határozatok Könyvében.


C.) A Vezetõ Testület

40.§. A FTSZ ügyintézõ és képviseleti szerve, mely két Kgy közti idõszakban a legmagasabb szintû döntést hozó, állásfoglaló és képviseleti választott testület.

41.§. A VT üléseit szükség szerint, de legalább félévenként tartja. Összehívása az Elnök feladata, a napirend megjelölésével. A VT 15 napon belüli összehívását a FB kezdeményezheti. Tagjai egyharmadának az ok és cél egyidejû megjelölése melletti írásbeli kérésére is össze kell hívni.

42.§. Mûködõképessége érdekében minimum 5 fõ maximum 10 fõ demokratikusan megválasztott képviselõbõl, + 1 fõ közalkalmazott szakszervezeti tagok által delegált képviselõbõl áll.

43.§. Munkáját az Alapszabályban rögzített célok és feladatok jegyében; a tagság megbízatásai, valamint a jogszabályokban elõírt jogok és kötelezettségek alapján végzi. A Kgy ülésén elfogadott program határozza meg alapvetõ feladatait, melynek megvalósításához hatáskörrel és felhatalmazással rendelkezik.

44.§. A VT tagjait 3 évre választja a Kgy,
Tagjai:
    - Elnök
    - Elnökhelyettes … 1 fõ delegált közalkalmazotti képviselõ + minimum 2 maximum 4 fõ választott képviselõ
    - Társadalmi Kapcsolatok Felelõse
    - Területi Felelõsök  … 3 fõ választott képviselõ
    - Ügyvivõ

45.§. A VT határozatképes, ha legalább 6 tagja jelen van.
 Határozatképtelenség miatt azonos témában ismételten - 8 napon belül - összehívott VT a létszámától függetlenül határozatképes! Ez utóbbi esetben, a meghívóban fel kell hívni a tagok figyelmét arra a tényre, hogy a VT a létszámtól függetlenül határozatképessé válik!

46.§. Szavazategyenlõség esetében a szavazás meg kell ismételni, újbóli szavazat egyenlõség esetén az elnök szavazata dönt. A VT döntéseit általában nyílt szavazással, egyszerû többséggel hozza. Egyes esetekben az Elnök indítványozhatja titkos; név szerinti, vagy minõsített többségû szavazás tartását is. A VT minden tagja egy személyesen adott szavazattal rendelkezik.

47.§. A VT kizárólagos jogkörébe tartozik:
    - más szövetséghez való csatlakozás elõkészítése;
    - az FTSZ által képviselt munkavállalókat érintõ szakmai, szervezeti és bértárgyalások fõbb irányelveinek meghatározása;
    - a Szervezeti és Mûködési Szabályzat kidolgozása;
    - az éves költségvetés, és az elõzõ éves beszámoló elõkészítése;
    - a Kollektív Szerzõdés véleményezése;
    - a FB jelentésének megvitatása és elfogadása;
    - a választások lebonyolításának elõkészítése;
    - az Elnök éves beszámolójának elfogadása;
    - alkalmazott státusz szükség szerinti kialakítása
    - az Elnök kezdeményezésére a VT tagjainak felfüggesztése; azok pótlása; ideiglenes megbízás adása a választásra jogosult Kgy idejéig;
    - döntés minden - az Elnök által elõterjesztett ügyben

48.§. A VT-nek 8 napon belül reagálnia kell, minden megkeresésre. Érdemi válasz adásra a VT-nek meg kell jelölni a válaszadó VT tag személyét, kompetenciáját és határidejét.

49.§. A VT üléseirõl jegyzõkönyvet, és lehetõség szerint hangfelvételt kell készíteni. A jegyzõkönyvet a jegyzõkönyvvezetõ VT tag, és az Elnök hitelesíti.


A Vezetõ Testület Tagjai

50.§. A szakszervezeti tagok ügyeinek intézésére, képviseletére titkos szavazással Tisztségviselõket választanak. Tisztségviselõ lehet a FTSZ bármely tagja, akit a Kgy szavazásra jogosult tagjai megválasztanak. A megválasztás feltétele, hogy a Kgy határozatképes legyen, és a jelölt megkapja az érvényes szavazatok 66 % +1 szavazatát.

51.§. A Tisztségviselõ megválasztásának szabályaival egyezõ módon, bármikor visszahívható, a választásra jogosultak egyharmadának írásbeli kezdeményezésére. A Tisztségviselõ megbízatásáról bármikor lemondhat írásban a VT-nél, illetve a Küldöttgyûlésen szóban.

52.§. Összeférhetetlenség: a tisztségviselõk összeférhetetlenségét megválasztásuk elõtt a Kgy, utána a VT állapítja meg.
    - A  szakszervezetben nem lehet tisztségviselõ, a munkáltatói jogkör gyakorlója.
    - A FTSZ valamennyi tisztségviselõjének a tisztségre jelölés elfogadásakor írásban nyilatkoznia kell az alábbiakról: szakmai elõélet; FTP beosztás; társadalmi szervezeteknél betöltött tagság, illetve vezetõ tisztség. A Nyilatkozat nyilvános, mindenki számára hozzáférhetõ, amely az FTSZ irodájában kerül örzésre.
    - Minden tisztségviselõ köteles személyi adataiban, valamint a Nyilatkozatban bekövetkezett változásokról a VT-t írásban, 8 napon belül értesíteni.

53.§. Elnök
* Az Elnök a FTSZ önálló képviselõje.
* A VT feladatait két ülés között, vagy el nem hárítható akadályoztatás esetén az Elnök látja el (a     kizárólagos jogkörök kivételével).
* Az Elnök látja el a FTSZ általános vezetését, ennek keretében:
    - a FTSZ nevében szerzõdéseket, megállapodásokat köt;
    - szakbizottságok felállítását kezdeményezi, a tagjait felkéri;
    - gondoskodik a VT és a Kgy összehívásáról;
    - vezeti a VT üléseit;
    - képviseli a FTSZ-t hatóságok, más szervek, és személyek elõtt;
    - utalványozási jogot gyakorol.
    - helyettesítésérõl gondoskodik
    - felelõs a FTSZ jóváhagyott költségvetésének, vagyonának kezeléséért, a hatályos jogszabályok szerinti gondos, hatékony, takarékos felhasználásáért, megóvásáért, gyarapításáért; közvetlenül felügyeli az Ügyvivõ tevékenységét
    - meghatározza és irányítja a VT tagjainak tevékenységét, végzett munkájukról rendszeresen beszámoltatja õket; kezdeményezi az alkalmatlan VT tag felfüggesztését.
    -gyakorolja a munkáltatói jogokat, az FTSZ alkalmazottai felett.
    -az Elnök tiszteletdíjban részesül, amely a mindenkori minimál bér nettó összege;
    -saját, és a VT munkájáról beszámol a Kgy-nek;

54.§. Elnökhelyettes /1 fõ delegált közalkalmazotti képviselõ + minimum 2 maximum 4 fõ választott képviselõ /
* A delegált Elnökhelyettes feladata a közalkalmazottak, és a jogfenntartó tagság ügyeinek teljes körû intézése. Az Elnök megbízása alapján helyettesíti õt. A VT felhatalmazása alapján képviseli a FTSZ-t egyes fórumokon.
* A választott Elnökhelyettesek teljes jogkörrel helyettesíthetik - annak felhatalmazása alapján - az Elnököt. Ellátják azokat a feladatokat, melyeket a VT hatáskörükbe utal.

55.§. Társadalmi Kapcsolatok Felelõse
* Sajtó és média kapcsolatokat épít ki, és tart fenn.
* Hatáskörébe tartozik a társadalmi szervezetekkel (egyesületek, alapítványok) folyamatos kapcsolattartás; a civil programok szervezése.
* Vezeti a Kgy üléseit;

56.§. Területi Felelõsök  /3 fõ választott képviselõ/
* Alapvetõ feladatuk a területi és szakmai alapokon nyugvó szervezetépítés.
* Menedzselik a területi alapszervezeteket, segítik a szakszervezeti Alapszervezeti Képviselõ tevékenységét. Feladatuk a tisztségviselõ jelöltek beterjesztése a Kgy felé.

57.§. Ügyvivõ  
* Feladatai (az Elnök, és a VT felügyeletével):
    - az adminisztrációs feladatok ellátása;
    - a hatályos rendelkezések (országos és FTP szinten) figyelemmel kísérése;
    - szabályzatok, határozatok elõkészítése; gazdasági jellegû javaslatok beterjesztése;
    - a házipénztár kezelése;
    - javaslatot tesz a VT felé, a személyi juttatásokról, díjazásokról;
* Az Ügyvivõ az elnök felhatalmazása alapján az FTSZ önálló törvényes képviselõje. A felhatalmazásban foglaltak szerint önálló képviseleti joggal jár el a FTSZ adminisztratív tevékenységeivel kapcsolatban: a Bíróságnál; az APEH-nél; az OEP-nél; a Fõvárosi és a kerületi Önkormányzatoknál. Banki kérdésekben az Elnökkel, vagy annak kijelölt helyettesével együttes módon képviseli a FTSZ-t.
* Utalványozási joggal rendelkezik második aláíróként, az Elnökkel együttes módon.
* Helyettesítésérõl a VT, tagjai közül gondoskodik.
* Az Ügyvivõ teljes anyagi és erkölcsi felelõsséggel tartozik a kezelésére bízott készpénzért, és értékekért.
* az Ügyivõ tiszteletdíjban részesül, amely a mindenkori minimál bér nettó összege;

D.) A FTSZ bizottságai és egyéb szervei

58.§. A FTSZ feladata ellátásához állandó és eseti bizottságokat hoz létre. Bizottságai: a Felügyelõ Bizottság, a Jelölõ Bizottság és a Tanácsadó Testület. Az állandó Bizottság tagjait a Kgy választja, 3 év idõtartamra. Eseti bizottságot a FTSZ VT meghatározott feladat ellátására, határozott idõtartamra hoz létre.

59.§. Felügyelõ Bizottság (Állandó Bizottság):
    - Tagjai: FB elnök és 2 fõ FB tag. A FB tagjai megbízatásuk idõtartama alatt nem lehetnek a FTSZ más tisztségviselõi; s közvetlenül a Kgy alá rendeltek
    - Feladata:
* a FTSZ tevékenységének figyelemmel kísérése törvényességi (hatályos jogszabályok és a belsõ szabályzatoknak való megfelelõség), és gazdálkodási (pénz és vagyonkezelés) szempontból;
* ellenõrzi a nyilvántartásokat;
* felkérésre célvizsgálatot folytathat;
* véleményezi a költségvetés tervezetét;
* felülvizsgálja az év végi zárszámadást;
    - A FB-nek joga van a VT valamennyi ülésén tanácskozási joggal részt venni; a FTSZ irataiba, elõzetes egyeztetés után betekinteni; a tisztségviselõktõl tájékoztatást kérni. Egyes szakkérdések megvizsgálására szakértõt vehetnek igénybe.
    - A FB kötelessége évente legalább egyszer átfogó vizsgálatot tartani, és annak eredményérõl a VT-nek és a Kgy-nek beszámolni.

60.§. Tanácsadó Testület
    - Tagjai: az alapszervezeti Képviselõk.
    - Üléseit szükség szerint tartja, az Elnök összehívása alapján. Feladata: az Elnök, és a VT segítése a döntés-elõkészítésben.

61.§. Jelölõ Bizottság:
    - 3 tagú testület. Tagjait a VT (1fõ), a FB (1fõ), és a Tanácsadó Testület választja meg. A Jelölõ Bizottság tagjai nem tölthetnek be tisztséget a VT-ben és a FB-ban.
    - Feladata: Jelöltek kiválasztása valamennyi személyi kérdésben. Kötelessége a jelöltek Nyilatkozata alapján az elõzetes összeférhetetlenség megállapítása, és ennek megállapításáról a Kgy tájékoztatása.
    - Üléseit általában 3 évenként, illetve szükség szerint tartja, az Elnök összehívására.

62.§. Eseti Bizottságok:
    - Tagjai: az Elnök, illetve a VT által felkért személyek.
    - Feladata: az Elnök, illetve a VT által meghatározott témák véleményezése.


V. A szakszervezet szövetségesei

63.§. A Szakszervezetek szövetségeinek szervezetére és mûködésére, valamint nyilvántartásba vételére és jogképességére a társadalmi szervezetre vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni.


VI. A szakszervezet felügyelete

64.§. A szakszervezet mûködése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. Ha a mûködés törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész a bírósághoz fordulhat.  A társadalmi szervezet tagja által, valamint az ügyész által indított perek a megyei bíróság, illetõleg a Fõvárosi Bíróság hatáskörébe tartoznak.


VII. A FTSZ gazdálkodása

65.§. A FTSZ pénzügyi alapja a tagdíjakból, és a befolyó egyéb bevételekbõl áll. A FTSZ pénzeszközei biztosítják a mûködés költségei mellett, a tagságnak nyújtott juttatások és szolgáltatások, valamint a szakszervezeti akciók anyagi fedezetét.
Források lehetnek:
    - tagdíjak;
    - állami és társadalmi szervektõl származó juttatás;
    - a FTSZ rendezvényeibõl, és tevékenységébõl származó egyéb bevételek;
    - felajánlások, támogatások.

66.§. A tagság által fizetendõ tagdíj alapját és mértékét, és a pénzügyi keret felhasználásának tervezetét a VT köteles évente a Kgy elé hozni, vitára bocsátani. A javaslatok összegzése után a felhasználásról a VT dönt. A FTSZ anyagi forrásait, vagyonát - a testületek által elfogadott elveknek megfelelõen - a költségvetésben rögzített irányelvek szerint lehet felhasználni.

67.§. A FTSZ tulajdonában ingó és ingatlan vagyon lehet, mellyel a vonatkozó pénzügyi elõírások, és az Alapszabály keretei között, éves költségvetés alapján önállóan gazdálkodik. Gazdálkodásáról éves zárszámadást készít.

68.§. A FTSZ tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok (az Ügyvivõ esetében külön meghatározottak kivételével) saját vagyonukkal - a tagdíjfizetési kötelezettségükön túl - nem felelnek. Az Ügyvivõ az általa kezelt házipénztár összegéért teljes mértékben - saját vagyonával is - anyagi felelõs.

69.§. A FTSZ-re vonatkozó pénzügyi elõírásokat részletesen - a VT által kidolgozásra kerülõ - Pénzügyi Szabályzatban rögzíti.


VIII. A Szakszervezet megszünése

70.§. Megszûnés: A FTSZ megszûnik, ha
    - megszûnését a bíróság megállapítja
    - feloszlatását a bíróság elrendeli
    - feloszlását vagy más társadalmi szervezettel való egyesülését a Kgy kimondja.
A FTSZ megszûnése esetén vagyonának további sorsáról - a hitelezõk követeléseinek kielégítése után - elsõdlegesen a Kgy határoz. A Kgy Határozat hiányában, ha a FTSZ feloszlatással szûnik meg, vagy ha a bíróság a megszûnését állapítja meg, a fennmaradó vagyont a fõvárosi tûzoltók céljára létrehozott alapítvány számára kell fordítani


IX. Vegyes záró rendelkezések

71.§. A FTSZ VT dolgozza ki, a mûködést részletesen szabályzó Szervezeti és Mûködési Szabályzatot.

72.§.  Minden az Alapszabályban nem szabályozott kérdésben a mindenkori hatályos jogszabályok az irányadók.

A módosított Alapszabályt - egységes szerkezetben – 2005. május 31-én tartott Küldöttgyûlés elfogadta.
Utolsó frissítés ( 2007. October 15. )
 
FTSZ
 

Online felhasználók

Tûzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux w
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 09:05
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1138
Linkek: 75