Kezdölap arrow KÉT arrow KÉT ülés 2011. 11. 21.
KÉT ülés 2011. 11. 21.
2011. December 13.
EMLÉKEZTETÕ

Felvéve a BM OKF Kistanácstermében 2011. 11. 21-én, 10 00-kor megtartott KÉT ülésrõl, hangfelvételrõl.

Jelen vannak:

Terjéki László (BRDSZ) tûzoltó és katasztrófavédelmi tagozatvezetõ
Szluka Ferenc (BRDSZ)
Pintér Mihály (BRDSZ)
Dr. Bárdos Judit (BRDSZ) fõtitkár
Zentai Ferenc (KDSZ) fõtitkár
Nagy Gábor (HTFSZ) gazd. alelnök
Dr. Ese Ferenc (HTFSZ) jogtanácsos
Andráska Attila (HTFSZ) ügyvivõ
Kiss József (FTSZ) elnök
Nagy Gábor (FTSZ)
Talabér Zoltán (PVDÉSZ) elnök

Dobson Tibor tû. dandártábornok hivatalvezetõ
Olaszné Nagy Edit korm.t. jegyzõkönyvvezetõ
Dobson Tibor: Megkérdezi a megjelenteket, hogy hozzájárulnak-e a hangfelvétel készítéséhez.

A felvétel készítéséhez hozzájárulnak az érdekképviseleti szervek képviselõi.

Dobson Tibor: Köszönti a megjelenteket és megnyitja a KÉT ülést. Mindenki megkapta-e a feltett kérdésekre a szakterületek által készített összesített válaszokat?

Mindenki rendelkezik vele.

Napirend elõtt tájékoztatást ad, a mai napon végrehajtásra kerülõ országos értesítési és törzsvezetési, valamint országos lakossági riasztó és tájékoztató próbával egybekötött országos polgári védelmi mozgósítási gyakorlatról.

Dobson Tibor
: Ez érintette a szervezet teljes személyi állományát. A katasztrófavédelem és a tûzoltóság állományát ma hajnalban ¼ 4-kor riasztották.  Az operatív törzsek koordinációs feladatokat látnak el, a média bevonásával kommunikációs gyakorlatra, valamint sziréna próbára kerül sor. Ma este 19 óráig tart ez a feladat. Majd 12.000 fõt, a lakosság részérõl pedig majd 13.000 embert érint országosan. Véradásra is lehetõség lesz.

Dobson Tibor: Ma nem sorakoztattam fel a kollegákat, a kérdések megválaszolásához. Amennyiben az OKF hatáskörén belül tudok rá válaszolni, akkor ezt most megteszem.  Ha a válasz a hatáskörömön kívül esik, akkor azt a legközelebbi RÉF-en lehet felvetni.
Javaslata alapján a 22. és 23. napirendi pont megtárgyalására kerül sor.

23. napirendi pont: A katasztrófavédelem szervezeti átalakulása következtében a KÉT 2012-es mûködésének, új szervezetének és feladatainak elõkészítése. (HTFSZ)
Nem terveztünk itt az OKF-en belül semmiféle átalakítását az Érdekegyeztetõ Tanácsnak. Ez nem része a szervezet átalakításának semmilyen szempontból. Azt tudom, hogy van törvénytervezet a jövõre nézve az érdekegyeztetés formájára vonatkozóan. Errõl volt szó a Belügyminisztériumban, ehhez az OKF mint munkáltató részérõl hozzáfûzni semmit nem tudok. Amíg jogszabályi változás nem következik be, az OKF a jelenleg érvényes, hatályos jogszabályok alapján fogja tartani az érdekegyeztetést és fog eljárni és biztosítja a szakszervezeteknek a mûködésükhöz szükséges feltételeket. Lásd pl. a HTFSZ székház, úgy tudom január 1-tõl lejár a szerzõdésetek? Itt most folyik egy tárgyalás, ingatlan keresés, egyeztetés egy harmadik kerületi Lajos u. 1. ingatlanról. Ha ilyen jellegû probléma van, akkor azt kérem, hogy jelezzétek, hogy tudjunk idõben lépni.

A HTFSZ jelen lévõ képviselõje jelzi, hogy az iroda amit bérelnek, a székház szerzõdésük lejár. Az FTSZ képviselõje is jelzi, hogy a szakszervezetet az irodából ki fogják rakni.

Dr. Bárdos Judit (BRDSZ): Az egyesülési törvény kimondja, hogy mindenfajta civil szervezet támogatható, kivéve a szakszervezet. A szakszervezetek állami támogatása megszûnik, van egy negatív diszkrimináció. Az Egyesületi törvény hatályban van. A szakszervezetek mûködését el akarják lehetetleníteni és fel akarják õket számolni. Azt lehet, hogy az OKF a saját mag által fenntartott épületben ad helyet a szakszervezeteknek. Mert ezért az OKF nem fizet külön. Ha külön fizetne, akkor ahhoz külön engedély kell. A rendõrség már szólt, hogy a rendõrség által bérelt ingatlanokba nem lehet elhelyezkedni.  

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): Az OKF arról tett nyilatkozatot, hogy az összes szakszervezetet egy helyen el kívánja helyezni. Tudomásom szerint az összes szakszervezetet a Lajos utcában kívánják elhelyezni.  Ez az ingatlan jelen pillanatban állami vagyonkezelésben van.

Talabér Zoltán (PVDÉSZ): Javaslom, hogy a Gazdasági-fõigazgató helyettes úr nyilatkozzon erre vonatkozóan és ha a Tollár úréknak van egy elképzelésük, hogy minden szakszervezetet el kívánnak helyezni, akkor egyúttal kérjük, hogy a probléma rendezésébe a szakszervezeteket is vonják be.    

Dobson Tibor: Kinek van még elhelyezési problémája 2012. január 1-tõl?

Megállapítja, hogy minden szakszervezetnek problémát jelent a jövõ évtõl az elhelyezése.

Dobson Tibor: Én ezt a kérést továbbítom, hogy ha lesz helyszíni szemle, akkor meghívjuk valamennyi jelen lévõ szakszervezetet a bejárásra. Valamennyi jelen lévõ szakszervezeti vezetõ, akkor kapjon arról elõzetesen értesítést, ha van egy ilyen program, akkor arra meghívjuk az adott vezetõt.  

22. napirendi pont: Az állami tûzoltóságok országosan reprezentatív szakszervezetei és az OKF közötti 2012-es együttmûködési megállapodás elõkészítésének megkezdése. (HTFSZ)

Mivel az aláírására 2011. májusában került sor, én nem terveztem az EMÜ felülvizsgálatát. Még nem telt el csak ½ év, én ezért nem terveztem ennek felülvizsgálatát, mint a KÉT munkáltatói oldaláról felhatalmazott vezetõ. Jövõ év elejétõl terveztem a felülvizsgálatát. Megvárnám, hogy jövõre mi lesz és akkor utána terveztem ezt napirendre tûzni.  

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): Javaslom, hogy 2012. február 15-ig kellene errõl dönteni.

Dobson Tibor
: Én a javaslatot a magam részérõl elfogadom. Az új szervezeti egység, maga az átalakítás az nem január 1-tõl lesz, hanem április1-tõl és én a magam részérõl ezért várnék.
Akkor most a napirendet módosítom és rátérnék a szervezeti átalakításra.  
Dobson Tibor: A tûzoltóságok gazdálkodása, szakmai irányítása kerül központi állami irányítás alá, létrejön az egységes rendvédelmi szervezet 2012. január 1-tõl. A tûzoltóságoknak a költségvetését, a kiadásait, a bevételeit állami úton fogják végezni. A tûzoltóságok szakmai irányítása állami kézbe kerül. Nem csak felügyeleti jogköre lesz a katasztrófavédelemnek mint ahogy eddig volt, hanem irányítási jogköre is lesz. A jogkörök változnak. Ez benne van az új 2011. évi CXXVIII. számú a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényben. Beosztások szempontjából annyi alakul ki, hogy megbízták, megbízzák a megyei gazdasági vezetõket. Minden megyei igazgatónak lesz egy gazdasági helyettese, úgy mint az OKF-en.  A megyei igazgatóságok önállóan gazdálkodnak, úgy mint régen. Lesz a megyében iparbiztonsági felügyelõ, ami a megyei szinten  kialakításra kerül. Lesz tûzvédelmi felügyelõ, lesz polgári védelmi felügyelõ. Gyakorlatilag a többi megállt. Maga az átszervezés az 2012. ápr. 1. után fog indulni. Akkor alakulnak ki a struktúrák. Akkor alakul ki az OKF struktúrája. Ami változás az, hogy a katasztrófavédelmi törvény alapján hatáskör változik, hogy iparbiztonsági területtel bõvül az OKF. Létrejön a BM OKF-en az Iparbiztonsági Fõfelügyelõség, a vezetõje Kossa György lesz, aki ezzel meg van bízva. A megyéknél feladat bõvülés várható, mivel gazdálkodni kell, a humán munka, a gazdálkodási munka, a szakhatósági munka, a tûzvizsgálati munka egy részét majd õk végzik. Létrejönnek a katasztrófavédelmi kirendeltségek, amelyekre 65 jelenlegi tûzoltóság lett kijelölve, ezek lesznek a kirendeltségek az országban. Az összes többi tûzoltóság, az marad tûzoltó parancsnokság, illetve jönnek létre tûzoltó õrsök. Erre is kell majd létszám. Mûködni fognak a polgári védelmi irodák.  Illetve a jelenlegi köztestületi tûzoltóságok lesznek az önkormányzati tûzoltóságok. A tûzoltó egyesületek változatlan formában mûködnek tovább.  Ez lesz 2012. április 1. után, de ez még nincsen 2012. jan. 1. és ápr. 1. között.  2012. április 1-tõl lesz a szervezet átalakítása, az átszervezés, a struktúra változása. Ezért azt javaslom, hogy a szakszervezetekkel az Együttmûködési Megállapodás és a Katasztrófavédelmi Érdekegyeztetõ Tanács mûködésének felülvizsgálatára 2012. április 1-e után kerüljön sor. Mert februárban felülvizsgálhatom, de akkor nekem lesz könnyebb munkám, mivel alig van változás. Tehát én azt javaslom, hogy erre 2012. ápr. 1. után kerüljön sor, mert akkor van értelme, addig nincs.

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): Jelen pillanatban, van most 108 önkormányzati tûzoltóság. Ennyi közigazgatási szervezet van, amik 2012. január 1-vel megszûnnek. Jogutódjuk lesz a katasztrófavédelem. Ha megszûnik az önkormányzati fenntartásában és hatáskörében lenni, akkor az megszûnik. Létre fog-e hozni 2012. jan. 1-én a Belügyminiszter rendeletben ugyan ennyi tûzoltóságot mint közigazgatási szervezetet? A 112 többségében önállóan gazdálkodtak és van egy jó pár, ahol nem gazdálkodhattak önállóan. Ezt a rendszert átmenetileg is létre kéne hozni, hiszen gyakorlatilag 2012. jan. 1-vel ezek az önkormányzati szervek megszûnnek.  Az önkormányzati szervek megszûnnek, lesz egy jogutód a katasztrófavédelem. Ha azt kívánják, hogy 2012. jan. 1. után is legyen 112 ilyen szervezet, akkor azt létre is kell hozni. Rendeletben, azonos formátumban. Ha változatlan marad, akkor a munkáltatói jogkört a tûzoltó parancsnok fogja-e ellátni? Akkor erre fel kéne hatalmazni. A gazdálkodás kérdése, hogy fog arányosulni? És hogy fog arányosulni ahol pl. nem volt önállóan gazdálkodó szerv? A jogutódlást meg kéne teremteni. Valahogy ki kéne vonni ezeket a tárgyi eszközöket és forrásokat az önkormányzat vagyonkezelésébõl. Ez ott gond, ahol nincs önálló vagyonkezelés és nem lehet külön választani. Ezt valahogy rendezni kéne, gyakorlatilag a jelenlegi törvény alapján 2011. dec. 31-vel függõ jogi helyzet van. Ez hogy fogja érinteni a munkavállalói állományt, az egy más kérdés. Kérdés, hogy létre hozzák-e ezeket az átmeneti szerveket.  

Dobson Tibor: 112 van, ebbõl 96-nak van vonulós egysége. Ezek nem szûnnek meg.   

Talabér Zoltán
(PVDÉSZ): A polgári védelmi kirendeltségek, hogy mûködnek majd? Hiszen ha a 65 katasztrófavédelmi kirendeltséget vesszük alapul, akkor a jelenleg kb. 114 katasztrófavédelmi kirendeltség, hogy mûködik majd? Van egy belügyminiszteri rendelet. Hogy realizálódik ez majd, mekkora a hatásköre, milyen területen fog mûködni? Hogyan fog ez 2012. januártól realizálódni? Hogy alakul a költségvetés, hiszen a kirendeltségeknél igazából most pénz sincs. Kb. 1 milliárdos hiány van a kirendeltségeknél amit a költségvetés generált, amit biztosítani kellene. Ennek van egy elemi költségvetési szintje, amit meg kéne finanszírozni az államnak. Tehát kb. 1 milliárdos költségvetést kéne biztosítani. Egy sor olyan probléma merül fel, amelynek nem látjuk még a garanciáit sem, sem anyagilag, sem elhelyezésileg sem. És ennek van egy humán levezetése, vonzata is. A határozatokat meg kell kapni, az elbeszélgetéseket meg kell tartani. Az emberek nem tudják a helyi szerveknél, hogy mit tervez velük az OKF. Mindenki hezitálásban van, hogy lesz-e helyük, az hol lesz, hova viszik és mit kell csinálniuk. Egy sor probléma van, amire igazából semmi válasz nincsen és január 1-vel életbe lép az új katasztrófavédelmi törvény. Nem kéne bizonytalanságban tartani az embereket, akik helyt álltak a katasztrófavédelemnél!

Dr. Bárdos Judit (BRDSZ): Tegnap tették föl a Parlament honlapjára a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvénytervezetet, ami kiterjed nem csak a rendõrségre, hanem a katasztrófavédelemre, a tûzoltóságra és a többire is. Ami nem egyértelmûen intézkedik arról, hogy az itt dolgozó közalkalmazottak hova, milyen kategóriába fognak kerülni? Az érdemi hatósági munkát végzõk, illetve az ügykezelõk milyen kategóriába fognak kerülni? Ez a törvény állítólag 2012. január 1-vel hatályba lép, akkor viszont átsorolási, különféle besorolási problémák lesznek. Nem csak arról van szó, hogy az önkormányzati tûzoltóságokon dolgozók a katasztrófavédelemhez kerülnek, illetve a megyei igazgatóságokon jelenleg dolgozók esetében ez, hogyan fog ez mûködni? Ennek alapján az is elképzelhetõ, hogy a bérkategóriák alapján a rosszabbul fognak járni, hacsak el nem veszik tõlük a pénzt. Még az is elképzelhetõ, hogy a Kormány a besorolásuk alapján lecsökkenti a bérüket, ha õket ebbe a kategóriákba át kell sorolni. Ez sokkal komolyabb probléma, ma 2011. nov. 21-én mint az, hogy januárban, vagy áprilisban vagy júniusban mi lesz, mert ennek 2012. január 1-tõl valamilyen szinten mûködni kéne. Ezért kérem, hogy erre valamilyen szinten kapjunk választ még akkor is, ha a Parlament 1-2 hét múlva fog errõl dönteni.  

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): December 31-én 8.000 tûzoltónak megszûnik a beosztása 2011. dec. 31-vel. Egy darab rendeletet kellene errõl alkotni, amelynek lenne 112 db melléklete és ennek meg kellene jelennie 2011. dec. 31-ig. És annak megfelelõen át kellene rakni azt a kollegát abba a beosztásba. A 140/1996-os kormányrendelet módosításában nem szerepel a szolgálatparancsnok és a szolgálatparancsnok-helyettes mint alapvetõ beosztásként. Legalább 2 db olyan beosztási kategória van, amit nem lehet besorolni az új rendszerbe. 2012. jan. 1-vel ezek a beosztások megszûnnek. Jeleztük a miniszter úr felé, de választ nem kaptunk rá. A többit nagyjából be lehet azonosítani, be lehet sorolni, de a két alapvetõ kategória, az hiányzik a rendszerbõl. Ha ezt le akarják zongorázni 8.000 emberre, akkor erre legalább 2 hét kell dec. 15-ig.  

Dobson Tibor
: 2012. január 1-tõl átszervezéssel nem számolunk, hogy mindenkivel elbeszélgessünk azért sem, mert nincs átszervezés. Ez 2012. április 1. után lesz, akkor kapnak parancsot. Január 1-én senki nem kap parancsot, illetve csak azok kapnak parancsot, akik eleve valamilyen új beosztás kapnak, mint mondjuk a kirendeltség-vezetõk. Maga a struktúrának az átalakítása Pl. elbocsátás ilyen nem lesz január 1-vel, kinevezés, megbízás lesz.  

Nagy Gábor (FTSZ): A tûzoltó a szolgálati viszonyát nem az állammal kötötte, hanem a tûzoltó parancsnok helyett az önkormányzattal. Jan. 1-vel meg az állammal fog szolgálati viszonyban állni. A jelenlegi HSZT módosításban pedig benne van a vezénylés és áthelyezés. A tûzoltó eddig nem volt vezényelhetõ és áthelyezhetõ. Január 1-tõl a tûzoltó vezényelhetõ, áthelyezhetõ. Ez nem von magával egy olyan változást, hogy a szolgálati viszonyt újra kell létesíteni? Egyáltalán elfogadja-e az adott tûzoltó az új szolgálatot?

Dobson Tibor
: A tûzoltó parancsnoknak a munkáltatói jogkörét nem kívánja elvonni senki. Április 1-e után fog változni, addig a szakmai és gazdálkodási irányítás lesz centrális. Nem tervezünk vezénylést.   

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): A beosztás fog változni. Sopron város tûzoltó parancsnoka nem lesz többet, a katasztrófavédelemnek lesz egy Soproni kihelyezett részlege, tûzoltó parancsnoksága, a katasztrófavédelem soproni tûzoltó-parancsnoka lesz. Innentõl kezdve más a besorolása. Maga az, hogy megszûnt az önkormányzati tûzoltóság, nem lesz január 1-vel. Az új szolgálati törvény értelmében a katasztrófavédelem állománya lesz, nem tûzoltóság. Akkor mirõl beszélünk? Ha megnézzük, akkor minden lényeges körülmény változik. Az elnevezés is változik, nem a hivatásos önkormányzati tûzoltóság különleges szerkezelõje lesz, hanem a katasztrófavédelem különleges szerkezelõje lesz.

Dobson Tibor: Továbbra is Sopron város hivatásos tûzoltóság parancsnoksága lesz. Senki nem fog leváltani. Más a helyzet a fõvárosban, ott marad a Fõvárosi Tûzoltóság egyenlõre, és létrejön a fõvárosban a felsõ vezetés, a katasztrófavédelemi igazgatóság. Ki fogják nevezni a fõvárosi katasztrófavédelmi igazgatót, ugyan úgy mint ahogy a megyénél már ki van.  A gazdasági helyettesét, az általános helyettesét, a fõfelügyelõket. 2012. április 1-ig nem vonják össze a két szervezetet. Maga az átalakítás, átszervezés az 2012. ápr. 1-e után lesz. Addig a vezetésnek kell kidolgoznia, hogy milyen módon kívánja majd mûködtetni ezt a szervezetet. Ami változás lesz pl. a honlapok kérdése. 2012. január 1. után a tûzoltó parancsnokságoknak a honlapjait ebben a formában nem tudjuk tovább mûködtetni. Ezeket a honlapokat valakik a tûzoltó parancsnokságoknál finanszírozzák valamilyen formában, valamilyen forrásból. Ha a gazdálkodás központi lesz, akkor azokat a honlapokat, amiket a tûzoltó parancsnokságok finanszíroztak, akkor azokat az állam nem tudja finanszírozni. Ezért kezdtem tárgyalásokat az RSO-val, az FTP-vel, a tûzoltóságokkal, hogy milyen módon tudjuk az információt beépíteni a jelenlegi megyei honlapokba mint tûzoltóságét is. Hogy ne vesszen el.

A Katasztrófavédelem címû újság fotósa felvételt készít az ülésrõl, amelyhez a jelen lévõk hozzájárulnak.

Dr. Bárdos Judit (BRDSZ): Mi már átéltük a rendõrség és a határõrség integrációját. Amikor a határõrséget a rendõrséggel összevonták, akkor volt akinek átszervezésnek minõsült, volt akinek nem. Az elnevezés önmagában nem minõsül átszervezésnek. Itt a kollegáknak, a tûzoltóknak egészen más HSZT alapján kell dolgozniuk és olyan intézkedéseket hozhatnak velük szemben: vezényelhetõ, kirendelhetõ ami eddig nem volt. Akkor õket ismételten nyilatkozatni kell, hogy ennek tudatában ezt a szolgálati viszonyt vállalják-e. Meg nekik akkor átszervezés. Ha csak az elnevezés változott volna és azt mondja, hogy nem hivatásos önkormányzati tûzoltóság, hanem állami tûzoltóság, az a kutyát nem érdekli, mert akkor nem hivatkozhat arra, hogy megváltozott mindene. De amikor maga a jogviszony változik, mert õ nem ezt írta alá, akkor amikor õ fölszerelt, akkor ez bizony átszervezés.

Nagy Gábor (HTFSZ): Hozzáfûznék még annyit, hogy a munkavégzésnek földrajzilag is megváltozik a helye. Pl. vegyük a Csornai tûzoltóságot, annak Kapuvár kihelyezett õrse lesz. Ott nem lesz 46 tûzoltó, hanem teljesen máshova fog menni szolgálatot teljesíteni. De 46 tûzoltó nem tud szolgálatot teljesíteni. De közben megváltozik a munkáltatói jogkört gyakorló ember személye is. Mert vagy a parancsnok lesz, vagy a kirendeltség-vezetõ lesz.

Talabér Zoltán (PVDÉSZ): Különbözõ belsõ ütemezések folynak. Ez nem jelent az ég világon semmit, január 1-vel életbe lép a törvény jogilag is, törvényileg is. Az, hogy milyen belsõ ütemezés van, az egy dolog. Ezt nem lehet eltolni, hogy majd áprilisban, majd júniusban ez csak a szakma belsõ ütemezése. Az emberekre jogilag is és törvényileg is a 2012. január 1. az érvényes.       

Dobson Tibor: 2012. január 1-vel gyakorlatilag a katasztrófavédelmi törvény lép életbe. Ehhez a törvényhez kell hozzáigazítani majd a szervezetet. Ennek van egy kifutása. Azt idén nem tudtuk volna semmiképpen sem megtenni, hiszen ahhoz a tûzoltóságok vagyonátadását vissza az állam felé, meg kell tenni. Azt ebben az évben megtenni nem lehetett, ez nem történt meg ebben az évben. Ehhez kapcsolódik maga a struktúra. Ezt kénytelen a munkáltató 2012-ben megoldani. 2012. január 1-vel ezt nem tudta megoldani, hiszen akkor már idén meg kellett volna tennie az átalakításokra a felkészülést, amire nincsen lehetõsége. Tehát maradt a 2012. január utáni 2012. április 1. utáni céldátum, amikortól meg lehet kezdeni.   

Talabér Zoltán (PVDÉSZ): Ehhez kapcsolódik a kérdésem. Akkor mikortól változik az ütemezés, amihez igazíthatja az állomány az élet és munkakörülményeit?

Dobson Tibor: Idén én ennek a lehetõségét kizárom. Azok az elképzelések amik vezetõi szinten is folyamatosan változnak, hogy hogyan alakuljon ki egy struktúra, a kirendeltségen, a megyénél. Én sem javaslom vita anyagnak kiküldeni, hiszen teljesen képlékeny. Egyenlõre ott tartunk, amit az elõbb itt elmondtam. Ennél többet nem is lehet mondani, mert nem azért mert titkos. Amit eddig kaptak a tájékoztató értekezleteken az önkormányzati vezetõk, a kormányhivatalok vezetõi, a polgármesterek, a cégek vezetõi, a tûzoltóparancsnokok, legutóbb a HÖT-ök parancsnokai ugyan ezt hallották. Csak sokkal bõvebben, mármint feladatleosztás szempontjából. Struktúrát õk sem hallottak, mert hogy nem tudtak ilyet mondani.

Talabér Zoltán (PVDÉSZ): Amikor az összevonás volt, a polgári védelem és a katasztrófavédelem között és létrejött a katasztrófavédelem, én emlékszem, hogy decemberben már folytak elbeszélgetések és decemberben már volt egy ütemterv. Hogy mi hogyan fog történni, milyen ütemezéssel a szervezet összevonása? Hogy alakulnak majd az igazgatóságok? Akkor volt egy terv. A törvény 2000-ben lépett életbe, de már 1999-ben megvolt az ezzel kapcsolatos terv.     

Dobson Tibor: 2012. jan. 1-vel lesznek kinevezve, megbízva a különbözõ kirendeltségeknek a vezetõi, a
gazdasági vezetõk, a felügyelõk. A parancsnokok megbízása, a kinevezések átadása az 2012. január 2-án, februárban meg fog történni. Megbízásokat már most is kaptak kirendeltség-vezetõk, hiszen ezeknek az embereknek fel kell készülniük ezekre a feladatokra.

Talabér Zoltán (PVDÉSZ): Például a kirendeltség-vezetõk, ha összevonásra kerül, akkor lehet, hogy nem lesz kirendeltség-vezetõ?  Bekerül majd a rendszerbe a katasztrófavédelmi kirendeltség. Aki most kirendeltség vezetõ, az most alacsonyabb beosztásba kerül?

Dobson Tibor: Én most a katasztrófavédelmi kirendeltség vezetõrõl beszélek. A katasztrófavédelmi kirendeltség létrejöttével nem jelenti azt, hogy megszûnik a polgári védelmi kirendeltség. A katasztrófavédelmi kirendeltség, az valamely jelenleg mûködõ HÖT bázisán jön létre. 65 ilyen HÖT-öt néztek meg. Ugye épület kell hozzá, elhelyezés kell hozzá. És ez a kirendeltség fog irányítani, felügyelni tûzoltó parancsnokságokat. Ugye maradnak tûzoltó parancsnokságok, hol mennyi már úgy értve, hogy a megyében mennyi van, és e mellett mûködnek majd a polgári védelmi irodák. Az egy másik kérdés lesz majd, hogy azt megnézni, - mivel mind a két cég állami lesz, a tûzoltóság és a polgári védelem is -, hogy elhelyezés szempontjából, érdemes-e két állami céget 2012. ápr. 1-e után elhelyezésben külön finanszírozni. Az lehet, hogy lesz olyan polgári védelmi kirendeltség, ami tûzoltó parancsnokság épületén belül fog tovább mûködni. De ez nem jelenti azt, hogy megszûnik a polgári védelmi kirendeltség. A katasztrófavédelmi kirendeltség új ebben a helyzetben. Az a HÖT bázisán jön létre, ez a 65 HÖT-nek a bázisán.

Talabér Zoltán (PVDÉSZ): Akkor marad a kb. 114 polgári védelmi kirendeltség?

Dobson Tibor: Marad. Meg marad a 112 hivatásos tûzoltóság is, csak egy része alapja lesz a kirendeltségnek, a maradék az tûzoltó parancsnokságként fog tovább mûködni, lesznek hivatásos tûzoltó õrsök, és maga az önkormányzati tûzoltóság lesz a köztestületi tûzoltóság. De elhelyezésben lehet, hogy lesz összevonás.

Terjéki László (BRDSZ): Gyakorlatilag létrejön kvázi egy járási szint, ez lesz 65, amit úgy fogunk hívni, hogy katasztrófavédelmi igazgatóság.

Dobson Tibor: Katasztrófavédelmi kirendeltség.

Terjéki László (BRDSZ): Ennek a katasztrófavédelmi kirendeltségnek a vezetõje, ez fogja irányítani azt, akik azon a területen vannak. Kik lesznek pl. az õrsök?  Budapesten vannak õrsök, Budapestet hagyjuk ki. Vidéken kiket fognak nevezni õrsnek? Az eredeti elképzelés az volt, hogy ott ahol nem lesz, mert létre jön a katasztrófavédelmi kirendeltség, ott nem tûzoltóságnak fogják hívni, hanem tûzoltó õrsnek. Pl. Karcagon lesz a kirendeltség és Tiszafüred, az õrs lesz. Utána módosították, hogy tûzoltó parancsnokság lesz. Hol lesznek a tûzoltó õrsök?

Dobson Tibor: Nem tudom még. A tûzoltó õrsök még meg sem jelentek a térképen, ezek részben új szervezetek lesznek. Pl. Szentendrén hosszú elõkészítõ munka után most 8 település finanszírozásával Tahitótfaluban építenek egy tûzoltó laktanyát õrsnek. Az önkormányzatok valamikor eldöntötték, hogy felépítik, utána aki akartak vonulni azzal, hogy elveszi tõlük az állam a laktanyát. Most nem veszi el, õk felépítik, maga a laktanyának az ingatlan része, tehát maga a telek, az marad továbbra is Tahitótfalui önkormányzati tulajdon. Maga a felépítmény lesz egy társulási tulajdon, és olyan szerzõdést kötött a társulás az OKF-vel, hogy õk ezt felépítik jövõ évben valamikorra, és ebbe az állam, kvázi az OKF, tesz bele tûzoltó autót, tûzoltókat és fenntartja ezt a létesítményt és az önkormányzat meg ingyen használatra odaadja. A tûzoltó õrsök gyakorlatilag azt jelentik, hogy 8 órás beosztások nélküli mûködõ tûzoltóságok lesznek, ahol csak kizárólag készenléti állomány lesz. Egy része még nem is mûködik, még létre sem jött.

Terjéki László (BRDSZ): Úgy hallottam, hogy polgári védelmi kirendeltségek szûnnek meg, pl. Hódmezõvásárhely. Még levél is ment, Lázár úr kérésére, hogy miért akarják megszûntetni. Bács megyében is hallottam ilyen fajta elképzeléseket.

Dobson Tibor: A tûzoltóságot, a polgári védelmet megszûntetni nem lehet, hiszen ki fog helyettük dolgozni. Én egy levélrõl tudok, melyben kifogásolta a képviselõ úr, hogy miért nem Hódmezõvásárhelyen lesz a katasztrófavédelmi kirendeltség, hanem Szentesen talán. Ez a levél tartalma. Lehet, hogy két levél van? Én ennyit tudok.  

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): Nézzük Sopron város alapító okiratát, ahol dolgoznak a kollegák. Alapítja Sopron város, a parancsnok, mûködési területe, alá-fölé rendeltsége Sopron megyei jogú város közgyûlése. Az más, hogy a munkáltató személye jelen pillanatban Sopron megyei jogú város polgármestere. Annak jogutódja nem lehet a Bakondi úr, akárhogy nézzük, hiszen ez alkotmányjogi alá-fölé rendeltséget érint. Törvény alapján létre hozhatok 112 új volt önkormányzati katasztrófavédelmi tûzoltóságot, bár a katasztrófavédelmi törvény csak a katasztrófavédelmi tûzoltóságot mondja, de a munkajogi része a HSZT-ben nem szerepel. Magában az elnevezés is megváltozik, nincs benne, hogy tûzoltó. Innentõl kezdve a katasztrófavédelem állománya lesz. Egy darab állami kategória van, a katasztrófavédelem. Ha helyesen akarjuk a HSZT-t alkalmazni, akkor te katasztrófavédelmi dandártábornok leszel.

Dobson Tibor: Ilyen állami kategória, hogy katasztrófavédelmi dandártábornok, katasztrófavédelmi õrmester ilyen nem is lesz, tehát marad továbbra is a tûzoltó illetve polgári védelmi.  

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): Akkor honnan veszitek a munkajogi oldalát? A hatályos HSZT-ben megszûnt ez a fogalom. Akkor hogy alkalmazzuk a HSZT-t, amikor jan.1-vel megszûnnek a fogalmak?

Dobson Tibor: Nem szûnik meg, a tûzoltóság nem szûnik meg. Marad tûzoltó parancsnokság, maradnak a
tûzoltók. Nem átszervezésként értékelték, elemezték ezt a döntéshozók. Én ezek után, mint az egyik végrehajtó, nem értelmezhetem másképp.  

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): Tûzoltó meg polgári védelmit nem találtam benne, nincs ilyen fogalom.

Dobson Tibor: A tûzoltó parancsnokságok maradnak ott ahol most vannak és maradnak továbbra is tûzoltó parancsnokságok. A kirendeltségek a megye és a tûzoltó parancsnokságok között, valamelyik tûzoltóság bázisán létre jövõ szervezeti egység lesz, amely terveink szerint ellátná a területén lévõ x számú tûzoltóságnak a felügyeletét, részben ellátná a humán munkát, részben ellátná a gazdálkodását a részben önállóan gazdálkodóknak, de maga a tûzoltó parancsnokság tûzoltó parancsnokostól, az marad ott ahol van, az nem szûnik meg. A kirendeltségnek lesz egy bõvített hatásköre, a fõvárosban is épp úgy, ott is lesz kirendeltség pl. Dél-Pesti Kirendeltség. Az más kérdés, hogy a Dél-Pesti Kirendeltségbe bele fog tartozni a Repülõtér is, tehát az is része lesz a Dél-Pesti Kirendeltségnek. A Repülõtér az Repülõtéri Tûzoltó Parancsnokság lesz, mint volt annak idején anno 1995. elõtt.

Zentai Ferenc (KDSZ): A szentendrei és váci pv. kirendeltséggel mi lesz?

Dobson Tibor: A szentendrei pv. kirendeltség tovább fog mûködni a Szentendrei Tûzoltóság laktanyájában a Váci meg Vácon. Nem akar senki megszûntetni se polgári védelmi-, se tûzoltó feladatkört. A Szentendrei Polgári Védelmi kirendeltség továbbra is Szentendréhez fog tartozni, a váci meg Váchoz. Ki lesz a fõnökük? A kirendeltség-vezetõ. A fõnök meg a megye. Az övé meg az OKF. Alapvetõen létszámbõvítés a megyénél lehet meg az õrsöknél, hiszen ott kell létszámot adni majd.

Terjéki László (BRDSZ): Megkérdezem, hogy ha az államosítás megtörténik az önkormányzati tûzoltóságok esetében, akkor a december havi bért ki fogja fizetni, hogy fogják megkapni az emberek? Úgy tudom, ez elhangzott kérdésként a polgármestereknél is Az önkormányzatoknak a tervezése gyakorlatilag novembertõl-novemberig van, tehát decemberre nem terveztek az önkormányzati tûzoltóságok tekintetében, tehát 2012-ben az önkormányzatoknak nincs bér tervezve a tûzoltóságok tekintetében.

Dr. Bárdos Judit (BRDSZ): Az önkormányzati oldalnak is feltesszük ezt a kérdést. Holnap lesz az Országos Közszolgálati Egyeztetõ Tanács és ott is rá fogunk kérdezni. A banki hozzájárulást a folyószámla átutaláshoz, azt is kérjük megkérdezni.

Dobson Tibor: Ezeket a szünetben megkérdezem.  

Szünet.

Dobson Tibor: Minden tûzoltónak lesz decemberben bére. Minimum kétféle megoldás van. Most a számfejtést mondom, a pénzt. A tûzoltó dec. 31-ig az önkormányzatnál van az anyaga, adata, mindenképpen az önkormányzatnál kell a bérét a tûzoltónak leszámfejteni. Az önkormányzat fogja a tûzoltónak kifizetni a bérét. Itt kétféle megoldás van, vagy ki tudja fizetni, vagy nem. Ha nem tudja kifizetni az önkormányzat a pénzt decemberben vagy január 5-éig, akkor a következõ fog történni. Az OKF az 1/12 részbõl az adott megyén keresztül kifizeti, ahol nem tud fizetni az önkormányzat. Ezt a pénzt átutalja az önkormányzatnak, mert az önkormányzaton keresztül tudják a tûzoltóknak ezt a pénzt tovább utalni. Pénz nélkül a tûzoltó nem marad, vagy ki tudják fizetni, vagy az OKF a megyén keresztül fogja kifizetni mert, hogy január 1-tõl a megye önálló gazdálkodó szerv lesz. A banki folyószámla kifizetés költségtérítésére azt a választ kaptam, igen tudják, mivel BM utasítás vonatkozik rá,  az önkormányzatok vagy kifizetik vagy nem. Az állami szférában mint rendõrség, büntetés-végrehajtás, katasztrófavédelemnél ott ki tudják fizetni mert az BM.
A szolgálat parancsnok, szolgálat-parancsnok helyettes kérdésére azt a választ kaptam, hogy igen több beosztás ki van hagyva a 140/1996-os Korm. rendeletbõl, csak az alap beosztások vannak benne és külön BM rendelet fogja szabályozni, hogy tételesen milyen beosztások vannak a tûzoltóságoknál. Ez csak az alap beosztásokat tartalmazza. Maga az átalakítás, az átszervezés a tûzoltóságok szakmai beosztásait nem is érinti. Marad mindenki az adott helyén. Én annyit kérek, hogy a HTFSZ még egy külön egyeztetést folytassatok le, mert én most mást mondani nem tudok.
Amit még ígértem, ha lesz ilyen bejárás a Lajos utcában, akkor azt kezdeményezni fogom, hogy valamennyi jelen lévõ szakszervezet arra el tudjon menni és meg tudja nézni azt a helyszínt ami ott alakul.

1.napirendi pont: Az új katasztrófavédelmi tõrvény és végrehajtási rendeletei hatálybalépése kapcsán a katasztrófavédelem szervezeti átalakulása. Milyen lényeges szervezeti átalakítások várhatóak? (HTFSZ), (BRDSZ)

Dobson Tibor: Erre volt egy írásbeli válasz. Amit én tudtam azt most szóban elmondtam. Maga az átszervezés április 1-je után lesz, ha valamilyen eltérés lesz a most 2011. november 21-én általam elmondottakhoz képest bármilyen téren is a legminimálisabb is, akkor azt tudjátok be annak, hogy az a helyzet akkorra változott, de alapvetõen a szakmai, végrehajtási, beosztások számát, minõségét, elnevezését nem érinti az átalakítás. Abban lehet, hogy polgári védelmi kirendeltség beköltözik a tûzoltó laktanyába. Ilyen van is már nem egy helyen, lásd Szentendre.

Nagy Gábor (FTSZ): 2012. április 1-tõl kezdõdik az átszervezés. A HSZT módosítás amit szombaton beterjesztettek a Parlament elé, abban benne van az áthelyezés meg a vezénylés is. Az már január 1-tõl hatályos, pl. Budapestrõl áthelyezhetnek egy tûzoltót Érdre vagy bárhova.

Dobson Tibor: A beosztott tûzoltókat senki nem akarja sehova sem vezényelni, rájuk ott van szükség, ahol most vannak. De amirõl az elõbb beszéltem, hogy kirendeltség vezetõk, tûzoltósági felügyelõ, polgári védelmi felügyelõ, iparbiztonsági felügyelõ, ezeket az embereket valahonnan elõ kell teremteni, már bocsánat, ezeket nem lehet gyúrni agyagból. Õket valahonnan erre a beosztásra ki kell nevezni. Honnan tudjuk kinevezni? Elsõsorban a tûzoltóságoknál vannak olyan kollegák. Van kb. 9.000 tûzoltó, polgári védelmi meg tán kb. 1.500.

Nagy Gábor (HTFSZ): Január 1-én azt fogják neki mondani, hogy nem õrnagy úr, ön ott fog kezdeni holnaptól.

Dobson Tibor: Ilyen 2012. április 1-e után lesz. Azokkal a kirendeltség vezetõkkel, gazdasági vezetõkkel, akiket már részben megbíztak, de ez majd 2012. január 2-a után lesz, azokkal már egyeztettek. Az az ember aki azt mondta, hogy õ nem akar pl. Vácott katasztrófavédelmi kirendeltség vezetõ lenni, az nem lesz, nem megy oda.

Nagy Gábor (HTFSZ): Nálunk a Kapuvári tûzoltó parancsnok lesz jan. 1-vel a megbízott parancsnok, megbízás alapján, a tûzoltó parancsnok, a kirendeltség vezetõ.

Dobson Tibor: Marad mindenki a fenekén, csak megbízott lesz.

Nagy Gábor (HTFSZ): Már január 1-vel is katasztrófavédelmi kirendeltség lesz már?

Dobson Tibor: Neki már január 1-ével is az lesz, maga a kirendeltség mint struktúra, még nem jön létre csak kirendeltség vezetõ lesz.

Nagy Gábor (HTFSZ): Õ vezetõje lesz egy olyannak, ami még nincsen. Az akkor még hivatalban lévõ tûzoltó parancsnoknak, ha lesz ilyen beosztás, õ ugyan úgy irányítja a tûzoltóságot.

Dobson Tibor: Tûzoltóság van, volt, lesz. Nem is akarja senki sem megszûntetni. Más kérdés, hogy a tûzoltó parancsnokságon majd jövõ év ápr. 1-e után, milyen hatáskört fog hagyni. A jelenlegi elképzelés szerint a tûzoltóság hatásköre április 1. után alapvetõen a tûzoltás, mûszaki mentés, kiképzés, szolgálatszervezés, bizonyos fegyelmi kérdések, alapvetõen a szakmai maradna ott.

Nagy Gábor (HTFSZ): Ez lett volna a kérdésem, hogy alapvetõen a katasztrófavédelmi kirendeltség vezetõje, milyen viszonyban lesz mondjuk a tûzoltó parancsnokkal.

Dobson Tibor: Alá-fölé rendeltség, a kirendeltség-vezetõ felügyeli szakmailag, de nem lesz neki munkáltatója a kirendeltség vezetõ.

Nagy Gábor (HTFSZ): Nem õ hozzá fognak tartoznak az osztályok, pl. majd a hatósági osztályok, megelõzés, gazdasági, személyzeti? Csak a tûzoltás és mûszaki mentés?

Dobson Tibor: Részben. Mármint a kirendeltséghez?

Nagy Gábor (HTFSZ): Nem, a tûzoltó parancsnoksághoz. A tûzoltó parancsnok ápr. 1-tõl csak a tûzoltással és a mûszaki mentéssel fog foglalkozni?

Dobson Tibor: Meg a kiképzéssel. Alapvetõen a gazdálkodás, a humán munka egyrészt a kirendeltséghez fog majd kerülni, másrészt a megyéhez fog majd kerülni. A parancsnoknál alapvetõen marad a technika a munkavédelem, a tûzoltás, mûszaki mentés, amit az elõbb felsoroltam. Ezzel kell majd neki foglalkozni. Nála a szakmai oldal marad. A tûzoltó parancsnok gyakorlatilag a munkáltató is egyben, ez az államosítással elkerül tõle. Az igazgatóságé lesz a munkáltatói jogkör.

Nagy Gábor (HTFSZ): A munkáltató a kirendeltség vezetõ lesz?

Dobson Tibor: Nem õ, a megyei igazgató. Az igazgatóságé lesz a munkáltatói jogkör.

Terjéki László (BRDSZ): A megyei igazgatók munkáltatója a belügyminiszter lesz.

Dobson Tibor: Hogy õ nevezi ki, a belügyminiszter? Leadja azt a fõigazgatónak, maximum a felmentést kinevezést. Amit szeretne leképezni az OKF, de ebben még végleges döntés nincsen, az alapvetõen a rendõrségi minta. Én úgy tudom, hogy a rendõrségnél a megyei fõkapitányokat a belügyminiszter nevezi ki. A két szervezetnél a hatáskörök, a kinevezés, egyebek szinkronizálását szeretnék elvégezni, hogy ne legyen nagy különbség majd a jövendõbeli két szervezet között.

Nagy Gábor (HTFSZ): A negyedéves munkaidõ keret is bevezetésre kerül mint a rendõröknél? Nálunk fél éves munkaidõ keret van, a rendõröknél meg negyed éves.

Dobson Tibor: Nem tudom. Ebbe most ne menjünk bele, mert ez életpálya modell.

Talabér Zoltán (PVDÉSZ): Elmondtad, hogy tûzoltóság volt, van, és lesz, a polgári védelemmel kapcsolatban is szeretnék egy hasonlót hallani.

Dobson Tibor: A polgári védelmi feladat sem szûnik meg, tehát a polgári védelem, a köteles polgári szolgálat marad, nem akarja senki a polgári védelmi munkát elvenni. A lakosságot mozgósítani kell, a gazdaságot mozgósítani kell, valakinek meg kell ezt csinálni. Lesz olyan tûzoltó tiszt, aki polgári védelmi beosztást fog kapni.

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): Január 1-tõl hol lesz olyan a HSZT-ben, hogy tûzoltóság, polgári védelem, kivéve a tûzoltó parancsnok és a polgári védelmi fõfelügyelõ, mert ez a három szó van benne összesen.

Dobson Tibor: Ezt a kérdést kérem úgy megfogalmazni és e-mailben elküldeni, hogy meg tudjam válaszolni.

Nagy Gábor (FTSZ): Egy állományilletékes parancsnok és egy állomány tábla lesz?

Dobson Tibor: 2012. április 1-e után egy, egy parancsnok lesz, egy állománytábla. A Fõvárosnál rengeteg sajátosság van. Amit mondok, azt nem lehet a fõvárosnál egy az egyben átültetni. Az elképzelés szerint a  fõvárosnál ugyan olyan struktúra jönne létre mint a megyénél van, illetve lesz április 1-e után. Lesz egy Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgató, lesz szakmai helyettese, gazdasági helyettese, polgári védelmi és tûzoltósági fõfelügyelõ, iparbiztonsági fõfelügyelõ, humán szolgálat, hivatal, ahol lesz a jog és egyebek, meg szóvivõ és önálló gazdálkodással fog bírni.   

Terjéki László (BRDSZ): Hány állomány illetékes parancsnok lesz?

Dobson Tibor: 19 megye meg a fõváros, az 20.

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): A HSZT szerint a tûzoltó parancsnok állomány illetékes parancsnok. Ez jan. 1-tõl lép életbe a katasztrófavédelmi törvénnyel. Egyetlen egy helyen jelenik meg a tûzoltóság a katasztrófavédelmi törvénnyel, a HSZT-ben a tûzoltó parancsnok mint a munkáltatói jogkör gyakorlója. Továbbá a tûzoltó fõfelügyelõi, polgári védelmi fõfelügyelõ és nincs több. Olyan mint tûzoltó nincs benne a HSZT-ben.

Dobson Tibor: Maga a struktúrába, hatáskör szempontjából, humán gazdálkodás, hasonló mód lesz leképezve, mint most a rendõrségnél már van, vagy nem tudom mikortól van. Megyei fõkapitányság, kapitányság ugye ez a város, kvázi járás, a járás a kirendeltség, a kapitányság meg a város és van még a rendõrõrs. Hasonló struktúra lesz a katasztrófavédelemnél mint a rendõrségnél. Próbál a minisztérium is nagyjából azonos struktúrát, járandóságot, meg hatáskört kialakítani, nyilván a szakmai sajátosságok figyelembe vételével.    

Nagy Gábor (FTSZ): A kerületi rendõrkapitány állományilletékes parancsnok, nyilván van állomány táblája, itt a fõvárosban.  A fõvárosban egy állománytábla van.

Dobson Tibor: A munkáltatóra gondoltál most? Hát az a lényeg szerintem. Munkáltató a fõvárosi katasztrófavédelmi igazgató lesz, a megyénél a megyei igazgató. Fölment, kinevez. Országosan a fõigazgató. Én nem szeretnék belemenni ígéretbe, kijelentésbe április 1-e utánra, mert nem tudom.

Nagy Gábor (HTFSZ): A tûzoltókról mikor fogunk horizontálisan egy képet kapni?

Dobson Tibor: Értem a kérdést. Vannak olyan döntések, amiket itt nem szeretnék boncolgatni pro és kontra.  

2.napirendi pont: Az átalakulás kapcsán a munkáltatóra és az érdekképviseletekre háruló feladatok ütemezése elõkészítésének megkezdése. (HTFSZ)

Ezt részben érintettük, én azt javasoltam, hogyha elfogadjátok, hogy ezt 2012. április 1-e után kezdeményezem a felülvizsgálatát az Együttmûködési megállapodásnak, annak ismeretében, hogy ha tudjuk, hogy mi az új struktúra. Talán lesz rá, vagy nem lesz rá jogszabály. Az OKF-nek mint munkáltatónak nem érdeke és nem szándéka semmiféle formában korlátozni a szakszervezetek mûködését a jelen jogszabályok szerint. Az elhelyezésrõl már beszéltünk.

3.napirendi pont: A jelenlegi tûzoltó parancsnokságok létszáma a jövõben változni fog-e? A különbözõ szintû és feladatrendszerû szervezeteknél elképzelhetõ-e létszámcsökkentés, átcsoportosítás, amely elbocsátásokat eredményez?  A vonulós állománynál vannak-e tervek létszámcsökkentésre, diszlokációra? (BRDSZ)

Nem, létszámcsökkentéssel nem számolunk a HÖT-ök vonulós állományánál. Az hogy lesz-e diszlokáció, ha arra gondoltatok, hogy lehet-e, hogy a tûzoltó A-ból B-be utazzon? Igen, ilyen lehet.

Terjéki László (BRDSZ): Arra gondoltunk, hogy pl. a Leányfalui tûzoltó õrs?

Dobson Tibor: Igen, oda teszünk majd létszámot. Gyakorlatilag üres státuszokat telepítene ki bérrel az OKF, erre az õrsre.

Terjéki László (BRDSZ): Például megszûnik egy jelenlegi önkormányzati tûzoltóság, mert gyakorlatilag az önkormányzat nem tudja finanszírozni és elképzelhetõ-e, hogy ennek a helyére tûzoltó õrs lesz. Elképzelhetõ-e, hogy a tûzoltó õrsön ott történik meg a váltás, oda kell bemenni, vagy benn a munkahelyen történik meg a váltás és kimennek pl. Szolnokról Törökszentmiklósra.

Dobson Tibor: Nem tudom még. A Szolnoki tûzoltóság tûzoltó õrse lesz. Monornak vagy Pilisnek van ilyen tûzoltó õrse. Talán jobb a példa, a Repülõtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Neki vannak õrsei a Repülõtéren, a Fûrész meg a Felhõ. Ez gyakorlatilag a kerítésen belül két tûzoltó õrs. Azért vannak ott ahol vannak, hogy közelebb kerüljenek a beavatkozáshoz. Ha száll le a repülõ és ha valami probléma van, õk az elsõ beavatkozók és kint váltanak a helyszínen.

Terjéki László (BRDSZ): Ez rossz példa. Ebben az esetben gyakorlatilag ugyan oda megy be mindenki és majd onnan ki fogják vinni. A mi példánk pedig az, hogy Szolnokra bement és a másik, ha a szolnokinak azt mondják, hogy nem Szolnokra kell bemenned, hanem Törökszentmiklósra kell átmenned, és ott kell átöltözni és ott van a váltás. És ez azt jelenti, hogy a munkába járása több mint 1 órával egyik pillanatról a másikra meg fog nõni.

Dobson Tibor: Már amennyiben õ Szolnoki. Mert ha egyébként Törökszentmiklósi vagy Szajoli akkor egész jól járt.

Terjéki László (BRDSZ): Mi azt az információt kaptuk, hogy várható diszlokáció.

Dobson Tibor: A tûzoltók nagy része bejárós, a nagyvárosokba jár be vidékrõl pl. a fõvárosba. Nem biztos, hogy azzal a tûzoltóval kiszúrunk, ha Törökszentmiklóson lesz egy õrs.

Zentai Ferenc (KDSZ): Az írásos válasz tökéletesen megfogalmazza, hogy jelenleg nem terveznek.

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): A Fõváros és Pest Megye mikor fog átalakulni?

Dobson Tibor: A Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint integrált szervezet, április 1. után fog létrejönni. A Pest Megye az most is megvan.
Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): Idéz az 1. napirendi pontra adott írásos válaszból: „Pest MKI-ba beolvad…” A központi régiót gyakorlatilag külön kezeli az írásos anyag, mint az összes többi megyét. Azt írja, hogy maradnak a HÖT-ök, itt meg gyakorlatilag a központi régióba gyakorlatilag beolvadnának a HÖT-ök.

Dobson Tibor: Már úgy beolvad, hogy a gazdálkodás szempontjából. Én azt adtam, ami az írásos anyag, változtatás nélkül. Nem kaptok más anyagot, mint amit én is kapok. Nem cenzúráztam.

Terjéki László (BRDSZ): A leírás szerint nem az lesz a fõvárosnál mint vidéken. Lesz egy katasztrófavédelmi megyei igazgatóság, és lesznek kirendeltségei a fõvárosnak, a kirendeltségek alatt pedig vannak a polgári védelmi kirendeltségek, és a tûzoltóságok és az irodák.

Dobson Tibor: Így van.

Terjéki László (BRDSZ): Gazdaságin ugyan ez lesz, a megyéknél gyakorlatilag megemelik a gazdálkodási szintet. Idáig osztályvezetõ volt, most igazgató-helyettesi szervezet lesz.

Dobson Tibor:

4.napirendi pont: Hogyan alakul a tûzoltóság szervezete  megyei szinteken, például: lesznek-e súlyozott tûzoltóságok? (BRDSZ)

Erre már válaszoltam. 65, ha ezt elfogadjátok. Nem tûzoltóság lesz a neve, hanem katasztrófavédelmi kirendeltség. Csak a jelenlegi HÖT-ök bázisán fog létrejönni. Lásd Karcag.

5.napirendi pont: A központosított irányítású tûzoltóságok gazdasági ellátó rendszerét központilag vagy megyénként kívánják-e megoldani? (BRDSZ)
6.napirendi pont: Mi lesz a sorsa a helyi gazdasági osztályoknak, személyzeti munkaköröknek, megyei mûhelyeknek? (BRDSZ)

A gazdasági osztályok alapvetõen a megyéhez és a kirendeltséghez fognak kerülni, a beosztások és az emberek. Nem akarunk senkit sem kirúgni. Azt nem zárom ki, hogy lehet aki ingázásra fog kényszerülni, vagy a munkavégzés helye nem A-ban lesz, hanem B-ben. Ez elképzelhetõ.

7.napirendi pont: Van-e már elképzelés az 52. éves kort elérõknél a "könnyített szolgálat" intézményére az önkormányzati tûzoltóságoknál, katasztrófavédelemnél? (BRDSZ)

Ez az életpálya modell. Amíg az nincsen, én nem tudok nektek most erre válaszolni. A vonulós állománynál, hogyha valaki az 52 éves korát betöltötte, vagy még nem töltötte be, de már nem tud vonulni. 2003, 2004 elõtt nem nagyon volt jellemzõ az idõ elõtti nyugdíjba vonulás. Hanem nagyjából kitöltötték az emberek azt, az 55 vagy 57 éves korig szóló idejüket. Aki nem akart nyugállományba vonulni és most idézõ jelbe teszem és most gúny nélkül mondom, az nyugdíj elõkészítõ beosztásba került: pl. BNV, Opera, Országház. Most ezek nincsenek, viszont az új rendszerbe lehetnek olyan új munkakörök pl. a polgári védelmi kirendeltségeknél, irodánál ahová a tûzoltót, ha már nem tudod eltenni ritkán vonuló különleges szerre, mert már arra sem tudod eltenni, nem tudod eltenni az Országházba, mert oda nem lehet mindenkit eltenni. Bár alig maradt már idõsebb a szervezetbe, most is alig van. Tehát olyan nagy kihívás nem lesz, akkor el tudod tenni olyan beosztásba, hogy irodai beosztás és 8 órás. Ilyenre elvileg lesz lehetõsége. Az állománynak az átlag életkora 33 vagy 34 év. Alig 122 ember van az egész cégnél, aki az 50. évét betöltötte és rendelkezik minimum 25 év szolgálati idõvel. Tehát lesz kb. 12.000 ember, és ebbõl lesz 122, akinek lesz ilyen problémája. Ezt tán meg lehet oldani. Egyenlõre.

Terjéki László (BRDSZ): Egyenlõre. Pont az a gond, hogy gyakorlatilag összetorlódott az életkor és hihetetlen mennyiségben fognak egyszerre elérni abba a korba, a 65 évbe.

Dobson Tibor:

8.napirendi pont: A hivatásos önkormányzati tûzoltóságok, a katasztrófavédelem vonatkozásában várható-e változás a 24/48-as szolgálati idõrendszerben? (BRDSZ)

Nem várható, marad a 24/48. Ebbe nem várható változás.

9.napirendi pont: A munka törvénykönyve pótlékokat érintõ módosításaihoz hasonlóan, várható-e a Hszt. illetve a tûzoltóságok tekintetében az éjszakás-délutános pótlék mértékében változás? (BRDSZ)

Az OKF részérõl ebbe nincsen kezdeményezés. Az hogy esetleg késõbb a HSZT-ben összevonják a pótlékokat, ezt én nem tudom megválaszolni. Hallottam már ilyet, a miniszter is megmondta, hogy a jövõben nem szeretnének ilyen sok pótlékot. Azt kapjuk meg a fizetésbe beépítve

Dr. Bárdos Judit (BRDSZ): A Lázár úrnál pénteken felemlítettük, hogy a Munka törvénykönyve, a HSZT, a közalkalmazotti törvény, a szolgálati törvény is valamilyen formában ráépül a rendszerre és figyelmeztettük õt, hogy jó lenne ha odafigyelne erre amikor a HSZT módosításra kerül, hogy még véletlenül se kerüljön ki belõle a délutáni-, éjszakai pótlék, akár csökkentett mértékben, mert ekkora bércsökkenést az állomány nem visel el.

Dobson Tibor: Az OKF részérõl nem tudok olyan kezdeményezésrõl ami a tûzoltók, vagy az állomány délutáni, éjszakai pótlékának megvonását még csak gondolat szinten is felvetette volna. Akkor én azt kérem, hogy ezt magasabb szinten kérdezzétek meg.

Kiss József (FTSZ): Ez abból jön, hogy áprilisban, amikor beszéltünk a Pintér úrral, õ tett egy olyan kijelentést, hogy amint a Munka törvénykönyvében ez változik, azt beteszik a HSZT-be is, meg fordítva is. Tehát ezért van ez.

Dobson Tibor: Jó, akkor megkérdezzük majd. Van-e szándék a délutáni, éjszakai pótlék megvonására?

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): A 24/48 a mai nap kapcsán. Több megyében felmerült ez problémaként. Berendelték korábban a kollegákat, azt mondták, hogy ez gyakorlat, ez a munkaidõ része. Ha valakit szolgálatra köteleznek az a munkaidõ része. Ha a szolgálata 24 óra, berendelik 6 órára, akkor 30 órát fog folyamatosan szolgálatban lenni a kollega. A törvény 24 órát enged maximum. Benn tartották az éjszakai szolgálatot. A 7 órás váltás meg korábban bejött. Gyakorlatilag 24, 28, 29 órát fognak dolgozni most a kollegák. Odáig eljutottak, hogy majd kifizetik.

Dobson Tibor: Azt kifizetik túlórába. Én nem tudok olyan intézkedésrõl, hogy a lelépõ szolgálatot 6 órán keresztül visszatartanák.

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): Fejér megye.

Dobson Tibor: Annyit kérek, hogy ha ilyen van, akkor legyetek szívesek ezt felém jelezni. Mert központi intézkedés semmi nincs arra, hogy a lelépõ szolgálat 6 órán keresztül maradjon benn a laktanyába és nem mehet haza. Gyakorlatilag arról van szó, hogy aki benn van szolgálatban, azt nem kell berendelni mert az benn van, annak nem kell beérkezni mert az benn van. Aki meg nincs benn és be kell neki érkezni, hát azt kell ellenõrizni.

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): A nappali szolgálatot ma váltják. A többieket beriasztották reggel 4 órakor. Azokat nem engedték haza, hanem benn maradtak. 27, 28, 30 órákat dolgoztak. Ez addig nem gond, amíg nem lesz egy baleset.

Dobson Tibor: Van a lelépõ szolgálat 7 órakor, õ ugye haza megy.

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): Nem megy haza, az benn marad.

Dobson Tibor: Õk benn maradnak még 6 órán keresztül és vonulnak? Bejön az új szolgálat 7-re mert akkor váltanak. Tehát bent tartom a régi szolgálatot?

Terjéki László (BRDSZ): Aki bejött reggel 4 órára vagy 3 órára, az fölkelt 2 órakor, gyakorlatilag nem engedték vissza, az felvette a szolgálatot. Az a szolgálata 24. órájában be lettek riasztva, az azt mondja, hogy ez nekem a szolgálat 24. és a bent létem 30. valahanyadik órája.

Dobson Tibor: Gyakorlatilag nem aludta ki magát.

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): Pont éjszaka a pihenõ idõben volt a beriasztás. És bent maradtak.

Dobson Tibor: Ezt megbeszéljük majd. Én is csináltam riasztást, de aki benn volt a laktanyában, azt nem kellett berendelni, mert már benn van. Aki meg nem volt benn, azt beriasztottam. És azt néztem, hogy aki nem volt benn, az beérkezzen amikorra kell.

Pintér Mihály (BRDSZ): Egységesítették a váltás idõpontját reggel 7 órára? Ebben várható változás?

Dobson Tibor: Nem tudok róla. Eltérõ váltás idõpontok vannak, én országosan nem tudom, de a fõvárosban is változó, van ahol ¾ 7-kor, meg 7-kor váltanak. Nem tervezzük. Ezek olyan helyi sajátosságok, hogy az állománnyal sikerült megállapodni, hogy a váltás mondjuk ½ 7-kor van, mert úgy jönnek be a vonatok. Én a 7 órát most csak úgy mondtam a példa kedvéért, általánosságban. Tehát ez nem igaz a valóságban, plusz, mínusz ½ óra.

10. napirendi pont: Felkészült-e arra az OKF, hogy az eddig önkormányzati fenntartású tûzoltóságok, az önkormányzatok saját költségvetésébõl évente 5-6 milliárd Ft támogatást kaptak, ezen támogatási formákat helyettesítõ források a központi költségvetésben tervezve vannak-e? (BRDSZ)

Olyan forrást nem terveztünk amit nem tudunk, hogy mennyit fogunk kapni. A tûzoltóságok maradnak ott ahol most is vannak. A Soproni tûzoltóság, a Karcagi tûzoltóság ugyan azt a tüzet fogja oltani, amit eddig is és menti a Soproniak és környékbeliek életét. A tûzoltóság ott marad Sopron városában. Én úgy gondolom, hogy pl. Sopron városának, vagy Karcag városának eddig is fontos volt az, hogy a tûzoltóságnak, ha tud és lehetõsége van rá, a tûzoltóságnak adjon támogatást, lásd rendõrség. Akkor késõbb is meg fogja adni. Pl. a Dél-pesti tapasztalataimat mondom. Sokkal több támogatást kaptak a rendõrök ott állami lévén, mint amit én meg az elõdeim ki tudtunk hajtani az önkormányzatokból. Legyen ez szolgálati lakás. Legyen ez jutalom.

Dr. Bárdos Judit (BRDSZ): Van egy óriási probléma nálunk. Most, hogy eljönnek az önkormányzati tûzoltók és az önkormányzat hitelt vett fel és azt ráköltötte a tûzoltóságra. Akár az épületre, akár a technikára. Az az információ, hogy a hitelt ott hagyják az önkormányzatoknak

Dobson Tibor:Ennek a veszélyét én is látom. Nem tudom.

Nagy Gábor (FTSZ): Ha a tûzoltóság épületére van terhelve egy jelzálogkölcsön, de nem a tûzoltóság helyzetére vették azt fel, akkor azt át kell tenni egy másik intézményre. De az az adósság, amit a tûzoltóság épületére vettek fel, az marad.

Dobson Tibor: Olyan kimutatás nincsen országosan, hogy a tûzoltóságok az önkormányzatoktól mennyi támogatást kaptak. Nem tudjuk, ilyen adatunk nincs.

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): Készült-e olyan felmérés, hogy milyen adósság állományt kap az OKF az önkormányzatoktól az állomány felé? Bizonyos kifizetéseket nem tett meg az önkormányzat. Kb. 8-10 tûzoltóságon a mai napig nem fizettek cafeteriát, nem fizettek ruházati utánpótlást. Ez 10-20-30 milliós összeg, ami gyakorlatilag átkerül adósság állomány az OKF-re.

Andráska Attila (HTFSZ): A ruhapénzt nem kapta meg a kollega, attól függetlenül 98 %-os külön adóval le kell adóznia.
Nem kapta meg pl. Szendrõ, Berettyóújfalu.

Dobson Tibor: Ti tudjátok azt, hogy melyik tûzoltóság nem kapta meg a ruhapénzt, holott az nekik el lett utalva mint önkormányzat? Az önkormányzattól nem ment át az utalás a tûzoltó zsebébe? Ha van erre hiteles információtok, hogy melyik tûzoltóság nem kapta meg ezt, mert ez járandóság, én szeretném azt kérni, hogy mondjátok meg és azt megköszönném.

11. napirendi pont: 2012-ben várható-e keresetnövekedés, különös tekintettel azon bejelentésre, hogy a szolgálati nyugdíjasok adóztatásából származó állami bevételeket erre a célra fordítják? (BRDSZ)

Én erre nem tudok mást mondani, mint amit a miniszter úr is mondott, hogy bruttó 12.000-14.000.- Ft. Én bruttót tudok.

Dr. Bárdos Judit (BRDSZ): A szolgálati törvényben bruttó 14.000.- Ft. Mindig is bruttó volt. Csak a végrehajtói állomány, és ezek közül a tiszthelyettesek és a zászlósok kapják.

Arról volt szó, hogy nettó és semmilyen járulékot nem vonnak le és nem rakódik rá semmi.

Dobson Tibor: Ez olyan generális döntés lesz, amit én nem tudok most megválaszolni.

12. napirendi pont: A katasztrófavédelmi életpálya modell és a 2012-es bérek és béren kívüli juttatások rendezésérõl szóló („kollektív”) megállapodás elõkészítése. (HTFSZ)

Katasztrófavédelmi életpálya modell, ilyen nincsen, ezt felejtsük el. Rendvédelmi életpálya modell lesz, nincs külön katasztrófavédelmi életpálya.

13.  napirendi pont: A 2011. évi költségvetési tervezetben foglaltak teljesítésével kapcsolatos tájékoztató különös tekintettel a bér és bérjellegû és a szociális juttatások vonatkozásában. (PVDÉSZ)

A gazdasági szakterület erre válaszolt, én hozzáfûzni többet nem tudok. Kimutatták mindenféle számokkal, tételesen alátámasztva.

Talabér Zoltán (PVDÉSZ): Évente egyszer legalább beszámolót, tájékoztatást kapjunk, hogy mi van. Elhangzott, hogy a 2. félév finanszírozása a BM-nél nincs lefedve. Ez a mûködési költségeket egyaránt érinti. Ezt cáfolandó, hogy itt 75 %-os a felhasználás. Egyáltalán mennyi a lakáscélú támogatásnak a kerete? Azt látni, hogy mennyi folyósítása történ meg és az októberi ülésre mennyi a javaslat. Tehát ez teljes mértékben lefedi? 100 %-os a felhasználása?

Dobson Tibor: Én csak erre tudok hagyatkozni. Tehát kérdésként merül fel, hogy a lakáscélú támogatásnál az októberi ülésen a 42.115.000.- Ft kiutalásával ez lefedi-e a 100 %-ot? Ha nem, akkor hol a többi? Nem nálam van a Szociális Bizottság, tehát nem tudom megmondani.

14. napirendi pont: A 2012. évre tervezett költségvetési terv, hasonló vonatkozású adatairól tájékoztató. (PVDÉSZ)

Ehhez kaptunk egy számsort.

Talabér Zoltán (PVDÉSZ): Ez megvan a költségvetésbõl ezt ismerjük, nekünk a kérdés az, hogy ez a 7 milliárdos bevétel honnan fog datálódni. Mert a költségvetés eredetileg a két szerv összevonásából adódóan, ha a bevételi részt nem nézzük, akkor 300 millióval van megspékelve, tehát ennyivel van több. Az összes többi, tehát a 7 milliárdot mibõl tervezi, a 3,5 milliárd a mûködési, és a 4 milliárd a felhalmozási
költségvetést.

Dobson Tibor: Tehát a kérdés, hogy mibõl lesz a bevételi elõirányzat?

Talabér Zoltán (PVDÉSZ): Erre írásban kérnénk a választ.

Dobson Tibor: Jó, akkor az elõzõ kérdésre is? Jó, akkor mind a két témában írásban adunk választ.

Nagy Gábor (HTFSZ): Átnéztük a belügyi nagy költségvetést és nem találtuk a hivatásos állományra vonatkozó életbiztosítást, de nem csak a hivatásos, hanem a közalkalmazottakét sem. A Belügyminisztérium fejezetében nincs ilyen tervezve.

Dobson Tibor: 2012-re, mint költségvetési tétel?

Talabér Zoltán (PVDÉSZ): Idén a közalkalmazottakra nem kötöttek életbiztosítást, akkor a következõ évre sem terveznek? Ha ott van a vörös iszapnál a közalkalmazott, mindenhol ott van, akkor rájuk is meg kell kötni az életbiztosítást. Ez korábban meg volt kötve.

Dobson Tibor: Van közalkalmazott, nem tudok róla, hogy a törvény tervezetben megszûnne a közalkalmazott.

Dr. Bárdos Judit (BRDSZ) Erre azt mondta a miniszter, hogy talán azt kéne képviselni, hogy miután a rendvédelemben dolgozik a legtöbb közalkalmazott, mintegy 15.000 fõ, akkor talán ki kéne találni a rendészeti közalkalmazott fogalmat, és a rendészeti közalkalmazottat azért, mert neki többet kell teljesítenie, mint más közalkalmazottnak, mint aki máshol dolgozik. És ha többet dolgozik, akkor máshogy kéne dotálni.

Pintér Mihály (BRDSZ): A múlt héten az OKF adatokat kért arra vonatkozóan, hogy kinek van lakáscélú kölcsöne.

Dobson Tibor: A BM-tõl kaptuk és sürgõsen. Mi ezt kiterjesztettük a tûzoltóságokra is pont azért, mert a tûzoltóságok jövõre már a katasztrófavédelemhez tartoznak. Azt nem tehetjük meg, hogy a két szék közül a földre esnek, hogy ezt mi se kérdezzük meg. Nem tudjuk mi volt a célja. Nagyon nehéz volt ezt felmérni, mert a kollegák ilyen gyorsan, ilyen rövid idõ alatt, azt nem tudták megmondani, hogy neki mennyi tartozása van még valutában, hiszen arra talán emlékszik, hogy mennyit vett fel, de hogy módja sem volt, hogy õ banki kivonatot szerezzen be egy délelõtt, hogy még mennyi van, azt nem lehet.   

Dr. Bárdos Judit (BRDSZ): Az volt az elõzménye, hogy mi azt javasoltuk a rendõrségnek, hogy egy bankkal kössenek szerzõdést, hogy a bank meg tudja-e finanszírozni a végtörlesztéseket. Ilyen szempontból, tehát átalakítani a deviza hitelt. Utána történt ez.

Dobson Tibor: Én a jó szándékot sejtem mögötte, hogy valami módon segítsék azokat a kollegákat, akiknek bedõlt vagy bedõlni látszó hitelük van. Gondolom van egy pár ilyen kollega. A jó szándék egyértelmûen kitûnik, csak az volt a baj, hogy az emberek tudása volt pontatlan, hogy tényleg jó adatokat adnak-e meg. Mert a pontos számokat nem tudták produkálni, mert fizikai képtelenség volt.

Szünet.

Dobson Tibor:

15. napirendi pont: Hogyan alakul a 202.000 Ft felett keresõk jövedelme, a különadó bevezetése után 2012.-ben, figyelembe véve azt az ígéretet, hogy nem csökkenhet a bére senkinek a jelenlegihez képest? (BRDSZ)

16. napirendi pont: Hogyan alakul a 202.000 Ft alatt keresõk jövedelme az adójóváírás kivezetése után, a munkáltató tervezi-e részükre kompenzáció biztosítását? (BRDSZ)

Dobson Tibor: A válasz megvan mindenkinek, ehhez én nem tudok mit hozzátenni.

Dobson Tibor: A biztosításra vonatkozó kérdéssel kapcsolatos válasz itt van a 8. oldalon. 2010. évben lejárt a biztosítás, - itt most ugye a közalkalmazottakról van szó -, van rá egy válasz: lezajlott a közbeszerzés és új szerzõdést kötöttek a CIG Pannónia RT-vel, biztosítóval 2011. nov. 1.-vel lépett életbe.

17. napirendi pont: A közalkalmazottak 2011. évi kötelezõ elõresorolásáról valamint a közalkalmazottakra megkötött biztosítások helyzetérõl tájékoztató. (PVDÉSZ)

A 8. oldalon van válasz rá, azt nem olvasom fel.

18.napirendi pont: Tájékoztató a szakszervezetek számára kötelezõen biztosított támogatások helyzetérõl. (munkaidõ-kedvezmény megváltása, támogatási szerzõdések teljesülése) (PVDÉSZ)

Dobson Tibor: Ezt már érintettük itt, az elején.

Zentai Ferenc (KDSZ): Nekem az a problémám, hogy erre vonatkozóan a válasz nem elfogadható. Januártól kezdve minden hónapban leadtam a szükséges adatokat. Ez nem igaz. Folyamatosan megkapták, nem kaptam rá választ, de utalást sem, semmit. Utána Bakondi úrnak írtam reklamáló levelet, azt továbbították hozzád. Annak dacára nem kaptam. Kb. 2 hete most kaptam meg, nem ezt a pénzt ami itt van, hanem jóval kevesebbet. Nem tudom honnan vették ezt az összeget. Én ezt nem tudom elfogadni.

Dobson Tibor: Az a 300.000.- Ft hiányzik amit mondtál nekem?

Zentai úrnak bemutatva az eredeti válasz, amit a gazdasági-fõigazgató helyettestõl kaptunk.

Zentai Ferenc (KDSZ): Az kellene, hogy õk idõben teljesítsék, ami még ebben az évben még jár.

Talabér Zoltán (PVDÉSZ): Nálunk a megállapodáshoz képest 2 millió Ft-val vannak elmaradva

Dobson Tibor: Akkor most a jegyzõkönyvbe írjuk be, hogy Zentai úr 300.000.-Ft-val kevesebb pénzt kapott. Ezt kéri kivizsgálni. Elszámolás egyeztetést kezdeményezek.

Talabér Zoltán (PVDÉSZ): Komoly problémát jelent, hogy van egy megállapodásunk, ami él és nem kaptunk irodát. Azt mondták, hogy béreljünk irodát és annak a fenntartását, a bérleti díjat ki fogja fizetni az OKF. Erre kötöttünk egy megállapodást, de a megállapodásban január és június. 2-2 millió a fenntartás, de a második félévre nem kaptuk meg a mûködéshez szükséges összeget. Volt egy 700.000.- Ft-os maradványunk az elõzõ évrõl, a fûtés kevesebb volt. Jelen pillanatban ott tartunk,  hogy nincs lefedezve a 2. félév mûködése, amit mi finanszírozunk, a saját pénzünkbõl. Azt mondom, hogy van egy szerzõdés és abban egy vállalt kötelezettség, amit nem teljesített az OKF ebben a tekintetben. A munkaidõ kedvezmény megváltás tekintetében pedig áprilisig volt lerendezve, majd kaptunk még további 3 hónapot, ami most azt jelenti, hogy augusztusig van lerendezve. Egyébként minden hónapban határidõre leadott a munkaidõ kedvezmény megváltása. Most novemberben ott tartunk, hogy augusztusig van kifizetve a munkaidõ kedvezmény megváltásunk.

Dobson Tibor: Nálatok 2 millió FT ami hiányzik?

Talabér Zoltán (PVDÉSZ): A mi számításunk szerint 1.200.000.- Ft hiányzik a mûködésbõl és 1.100.000. Ft valamennyi a munkaidõ megváltásból. Nem tudják kifizetni a megyei szakszervezeteknek a részüket, mert akkor már a mûködésünket nem tudnánk finanszírozni. Már többször írtunk. Mielõtt még elmennénk bíróságra, addig szeretnénk ezt rendezni. Már most megpróbálják a szakszervezetek mûködést ellehetetleníteni.

Dobson Tibor: Javaslat, hogy ha ilyen jellegû jogszabályt sértõ probléma van, azt tessék jelezni az ilyen jellegû problémát! Nyilván továbbítom a problémát. Azért van ez a KÉT hogy tessék jelezni és én utána járjak.

Talabér Zoltán (PVDÉSZ): Törvényi illetve belsõ megállapodás van és ez is sérül itt ebben az esetben. Ez már olyan módon sérül, hogy mûködési zavarokat okoz.

Nagy Gábor (HTFSZ): A közalkalmazottak illetményeltérése megmarad-e?

Dobson Tibor: Ez a magán véleményem, hogy az átszervezések ápr. 1.-e után várhatóak, ápr. 1. után különbözõ beosztásban lévõ emberek egy adott beosztásból átülnek egy másikba, vagy nem, ezek kapnak egy kinevezési parancsot, mely alapján újra megállapítják a bérét a jogszabályok alapján, tehát abban nem lesz eltérítés.

Nagy Gábor (HTFSZ): A tûzoltó parancsnoknak is az önkormányzat eltérítette.

A közalkalmazottakra ez vonatkozik?

Dobson Tibor: Attól függ milyen munkakört tölt be és hogy mi volt eddig. Gondolom kérdésed arra irányul, hogy bizonyos tûzoltó parancsnokságokon, bizonyos tûzoltó parancsnokoknak jelentõs mértékben eltérítette az önkormányzat. Ez a kérdés gondolom arra utal, hogy ezt az eltérítést továbbra is megkapja-e a tûzoltó parancsnok. Nos úgy gondolom nem.

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): Pl. Közalkalmazotti helyen foglalkoztattak hivatásost. Berettyóújfalunak pl. a takarító helyen van felvéve egy hivatásos.

Dobson Tibor: Én részben azért erre választoltam, amikor azt mondtam, hogy itt azért ápr. 1.-e után a jelenlegi tûzoltó parancsnokság hatásköre változni fog. Most nyilván, ha nem ott lesz szakhatósági munkaesemény, akkor át fog kerülni a kirendeltségre vagy éppen a megyére az illetõ.

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): Állománytábla feletti létszám van.

Dobson Tibor: Áprilistól ez a rendszer nem fog így maradni, ezt most mondom. De nem csak ez, nagyon sok olyan tûzoltóság van, ahol egy státuszon több ember is van. Halkan jegyzem meg. Volt egy felmérés most legutóbb a tûzoltóságokon, különbözõ ellenõrzések, ahol nagyon sok hiányosság kibukott, fõleg gazdálkodási. Nagyon sok.

A kérdés nem érhetõ.

Dobson Tibor: Szûkülni fog, mert az eltérítéseket nem fogják nekik megadni. Az önkormányzat amit megadott neki eddig mint eltérítés, az az új beosztásban újat fog kapni, újra megállapítják.

A katasztrófavédelemi kirendeltség-vezetõ bére?

Dobson Tibor: A katasztrófavédelmi kirendeltség-vezetõ bére és a tûzoltó parancsnok bére között túl nagy különbség nem lesz. Nagyjából azon a szinten fognak maradni. Nem lesz különbség köztük, amit korábban a polgármester adott, az nem lesz meg neki jövõre, mondom én ezt most. Ez a saját véleményem.

Dobson Tibor:

19. napirendi pont: Az állami és a jelenlegi önkormányzati tûzoltóságok egyenruházata nem egyezik meg. Változik-e a ruházat 2012-ben? (BRDSZ

Van itt egy válasz a tûzoltó felügyelõségtõl meg a gazdaságitól.

Terjéki László (BRDSZ) A tûzoltó felügyelõségtõl nem arra válaszoltak. A kérdés úgy szól, hogy az állami és a jelenlegi önkormányzati tûzoltóságok egyenruházata nem egyezik meg. Nem olvasták el a kérdést, mert õk a jövõre vonatkoztatva adtak választ, a köztestületi tûzoltóságokra. A másik megpróbálta összeszedni. A jelenlegi köztestületi tûzoltóknak lesz-e olyan ruhája, mint a jelenlegi hivatásos tûzoltóknak.? A kérdés arra irányult, hogy a jelen önkormányzati és a jelen állami tûzoltóságoknak lesz-e.

Dobson Tibor: Egyelõre nem. Ha arra vagy kíváncsi, hogy a kék ruhát meg kell-e venni a beosztott tûzoltónak, akkor nem, egyenlõre nem! A társaságit, nem a kék ruhát. Egyenlõre nem kell megvennie.

Terjéki László (BRDSZ): Akkor másképp teszem fel a kérdést. Ez alapvetõen nem rossz. De most vannak olyan tûzoltók, akik most az elõtt állnak, hogy meg kéne venni a jelenlegi szürke, nem a feketét.

Nem szürke

Dobson Tibor: Nincs terv a beosztott tûzoltók átöltöztetésére kék ruhába, nincs terv. A hivatásos tûzoltók kék ruhába való átöltöztetésére. Pénz sincsen rá.

Terjéki László (BRDSZ): Most vannak akik az elõtt állnak, hogy vegyem vagy ne vegyem meg? Van az a ronda szürke, aminek a minõsége hihetetlenül rossz. A válasz nekem nagyon tetszik. A gazdasági fõigazgató helyettes válaszát szó szerint idézi.

Dobson Tibor: Azt tudom mondani, mint félhivatalos információ, hogy nincs tervben a beosztott tûzoltó állomány átruházása, illetve a tûzoltó parancsok átruházása sincs tervben egyenlõre. Ami várható, ahogy én tudom, hogy a megyéknél kell egységesíteni. Ott ugye, ha két társaságról van szó, ott lesz a társasági ruha a tiszti állománynál, aki odakerül a megyérõl vagy kirendeltségrõl, de a tûzoltó parancsnokságon és fõként a beosztott tûzoltóknak a társasági ruha, az nem változik, marad a szürke. Pénz sincs erre, nincs rá forrás, hogy átruházzuk az állományt. Ugye ez 7,5 majdnem 8 ezer tûzoltót jelent, beosztott vonulós tûzoltóról beszélünk. Gondoljatok bele.

Terjéki László (BRDSZ): A pv-nek mindig a barna volt, a tûzoltóknak mindig a szürke volt, ezek vannak rendszeresítve és a sötétkék pedig ajánlott vagy megengedett.

Dobson Tibor: A kék ruhát tervezik egységesíteni a katasztrófavédelem területén, effektív a katasztrófavédelmiként szolgálatot teljesítõknél, tûzoltó parancsokságokra nem. A jelenlegi HÖT-ökrõl beszélünk, nem tudok róla. Pénz sincsen rá. Átruházni úgy lehetne kollegát, ha arra pénzt is kell adni. Közel 8.000 tûzoltót kék ruhába nem lehet átruházni, ha nincs pénz..

Nagy Gábor (FTSZ) Pintér úr 2001-ben elintézte, hogy a ruhapénzbõl kell átállni.

Kiss József (FTSZ): A ködvágók

Dobson Tibor: Benne vannak azok a merevítõk, arra gondolsz?

Kiss József (FTSZ): A tûzoltónak minek, amikor ott van a védõruhája, annál jobb nem kell. Pillanatok alatt átázik, szarrá fogunk benne fagyni. Minek az? A rendõrnek lehet hogy jó ez, de a tûzoltónak ott van a védõruha.

Dobson Tibor: Még nincs eldöntve, a legutóbbi információ az, hogy maradna mindenkinek ez a szolgálati ruha fekete, ami rajtam is van és nyomatékosan mondom, hogy a kék ruha vagy milyen színû ruha már magam sem tudom, ez egy ilyen riadócsomagba, leendõ készletként szerepelne. Ezzel a kék ruhával az a baj többek között, hogy vannak benne ezek a merevítõk a térdénél, amit a rendõrségnél belepakoltak, amik a tûzoltóknak eleve nem jó, mert akadályozzák a mozgást, ha még erre felveszi a védõruházatot, eleve a mozgása korlátozva van, ha még benne van a merevítõ, akkor úgy néz ki mint egy középkori lovag. Tehát nem jó. Tudom én is és mindenki.

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): A Reptér is állami tûzoltó lesz, ruházat szempontjából hova fogják besorolni ezeket az embereket? Kell-e nekik ruhát venni, vagy nem kell?

Dobson Tibor: Jövõre a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság lesz. Most milyen színû ruhájuk van?

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): Fekete és szürke.

Dobson Tibor: Fekete a bejövõ, a szürke a kimenõ. Akkor marad nekik ugyan ez.

Terjéki László (BRDSZ): Egérszürke.

Nagy Gábor (FTSZ) A14/2010-es nem módosította ezt?

Terjéki László (BRDSZ): Nem, az államival azonos ruházatba tették be a Ferihegyet, én úgy tudom. A régi szürke tûzoltó ruhájuk maradt nekik szerintem.

Dobson Tibor: Mi a kérdés?

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): Valami támpontot kéne adni, mikor lesz ez rendszeresítve.

Dobson Tibor: Megnézem. Nem tudom, fogalmam sincs. Ez a ruha ami rajtam van, nem is ugyan az a ruha amit eredetben gyártottak, kezdtek el hordani a tûzoltók.

Nagy Gábor (FTSZ) NOMEX ruházat.

Dobson Tibor: Ez már nem az. Megnézzük azt a fekete ruhát.

Terjéki László (BRDSZ): Oda kellene figyelni a fogalmakra, mert keveri a szakma, a bevetési, szolgálati, társasági ruhát.

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): A tûzoltóságnak nincs rendszeresített egyenruhája. Szabálysértési eljárás indult egy kollega ellen, mert egyenruhába ment ki jogosulatlanul bizonyos helyre. Nem tudjuk, hogy mi a tûzoltók egyenruhája. Egyszer vagy rendbe rakjuk a jövõre nézve. Rendszeresítési eljárás kell.

Dobson Tibor: A BM a hétvégén küldte el a RUSZ-t Tollár úréknak véleményezésre. Én nem láttam még, majd megnézem, hogy mi van a tervezetben.

Dobson Tibor: A RUSZ-t nem kaptátok meg a BM-tõl?

20. napirendi pont: A 2004. elõtt felszerelt tûzoltókat hogyan lehetne OKJ-s végzettséget igazoló bizonyítványhoz juttatni, hiszen tudásuk, szakismereteik megegyeznek a késõbb állományba kerültekkel? (BRDSZ)

Szluka Ferenc (BRDSZ): Ez egy lényeges kérdés, mert az új hírek arról szólnak, hogy akinek nincs OKJ-s bizonyítványa, bizonyos káreseteknél, pl. légzõt nem vehet fel. Most én arra lennék kíváncsi, hogy mivel vagyok különb ember a 1996. januári felszerelésemmel, - aki elvégzett egy alapfokút, - annál az embernél, aki idejött 2008-ban és elvégzett egy OKJ-s alapfokút. Tehát mi alapján fognak minket hátrányosan megkülönböztetni? Ebben szerettem volna igazából segítséget kérni. Méltányosság. Ezekkel az emberekkel. Nagyon kevesen vagyunk már országos szinten, akik még ilyenek. Nem lehet õket behívni, hogy gyerekek itt van lepecsételve? Tudom, hogy nem. Én ezt vállalom, ha ezen múlik a többi boldogsága, legyen.
Ezt nagyon egyszerûen meg lehet csinálni, ahogy azelõtt megcsinálták. Jó, megvan és nem kell semmilyen vizsgát tenned, átveszed és viszont látásra.

Nem kell semmilyen vizsgát tenned, de benne van az életpálya modellben sajnos.

Terjéki László (BRDSZ): Én megpróbáltam, ugyan ezzel a kérdéssel elmentem az oktatási osztályra a Halácsyhoz, akik azt mondták, hogy csalni nem lehet.

Dobson Tibor: Én erre nem fogok most hasból válaszolni.

Szluka Ferenc (BRDSZ): Ez le van írva az a 4-5 munkakör, amit káresetnél nem végezhet, ha nincs OKJ-s bizonyítvány. Én 16 éve vagyok a cégnél és már egy pár gyereket felneveltem a tûzoltóságnak, és tudtam nekik mutatni abból a kicsibõl, amit én is kaptam az öregektõl. De ha én most nem mehetek oda egy lakástûzhöz, én lentrõl fogok kiabálni hogy csukd be az ajtót ?!

Dobson Tibor:

21. napirendi pont: Tájékoztató az OKF Munkavédelmi Szabályzat tervezet egyeztetésérõl és annak helyzetérõl. (PVDÉSZ)

Én ezt elküldtem nektek.

Az FTSZ jelzi, hogy nekik nem küldték meg a Munkavédelmi szabályzatot.

Dobson Tibor: Akkor megküldjük nekik a szabályzatot.

Talabér Zoltán (PVDÉSZ): A megyei elnökök megkapták a köröztetéskor, és õk jelezték, hogy mi a véleményünk nekünk. Majd késõbb mi is megkaptuk a tervezetet.

Nagy Gábor (HTFSZ) Volt a HSZT tervezetben, hogy mindenkinek be kell lépni a Tûzoltó Rendészeti Alapítványba és rendészeti szakvizsgát kell tennie.

Nem, rendészeti alapvizsgát kell tenni.

Dobson Tibor: Erre nem tudok mit mondani.

24. napirendi pont: Egyebek.

Nagy Gábor (HTFSZ): Berendelés munkavégzésre. Vissza kell adni az állománynak, vagy ki kell fizetni?

Dobson Tibor: Én gondolom, a tûzoltóság a fõvárosra vonatkozóan, ez épp olyan berendelés mint bármi, ugyan az az eljárási rend, vagy megkapja szabadnapba. Gondolom én. Hát berendelték az állományt.

Terjéki László (BRDSZ): Az is munkaidõnek számít.

Szluka Ferenc (BRDSZ): Egy speciális dologban szeretnék segítséget kérni. A túlóra pénz elszámolásomat. Elismertek nekem 1039 órát, mire kifizetik már csak 1011 van, mire megfordulok még fizessek vissza 70.000.- Ft-ot. Abban szeretnék segítséget kérni, hogy szükségem lenne egy olyan emberre, akihez oda mehetek és megmutathatom neki, hogy honnan indultam, ez lett belõle és mi benne a hiba. Már voltam annyi helyen, könyvelõnél, ügyvédnél, munkaügyi jogásznál. Amikor kapok egy felszólítást, hogy 70.000 Ft-ot azonnal fizessek vissza.

Dobson Tibor: Ígéretet tesz arra, hogy Szluka Ferenc (Angyalföldi Tûzoltóság) túlóra elszámolásának utána néz.

Dr. Ese Feren (HTFSZ): A kollega hozzám fordult és megnéztem és nagyságrendekkel el van számolva, negatív irányba. A kollega beadta a szolgálati panaszt, hogy nem ismeri el. Majd kap egy levelet, hogy azonnal fizessen vissza 25.000.- Ft-ot. A munkáltató kiszámolt valamit és utána hónapokkal késõbb küld 2 papírt, hogy elszámoltuk magunkat, bocsika és fizesd vissza.

Nagy Gábor (FTSZ): Itt két dolog van, az egyik az, hogy a 2006. elsõ felében kifizetett 52 és 54 óra közötti idõszakra kifizetett pénzek nem kerültek levonásra, mert a programot nem ellenõrizték le, ami alapján kifizették. A program nem vonta le azokat a pénzeket. A másik, hogy voltak elszámolások. Ez az egyik, a másik valóban voltak elszámolások.

Dobson Tibor: Amennyiben ez országos probléma, akkor kérem, hogy ezt írásban külön kérjék a szakszervezetek.

Dobson Tibor: Bezárja az ülést.
Budapest, 2011. 11. 21.

                            Dobson Tibor tû. dandártábornok sk.
                                      Hivatalvezetõ

Olaszné Nagy Edit korm.t., sk. jegyzõkönyvvezetõ
 
FTSZ
 

Online felhasználók

Tûzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux w
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 12:58
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1138
Linkek: 75