Kezdölap arrow DEMONSTRÁCIÓ arrow RÉF kormányanyag (2011. június 2.)
RÉF kormányanyag (2011. június 2.)
2011. June 02.

A mai RÉF ülésen, a kormányoldal által a szakszervezetek elé tett anyag

 

I.

A Kormány hatáskörébe tartozó intézkedések, döntések

 

A Kormány vállalja, hogy 2011. december 31-ig az alábbi 1-19. pontokba foglaltak megvalósításához szükséges intézkedéseket megteszi, az azokhoz szükséges jogszabályok előkészítéséről gondoskodik.


1. A Kormány szándékai szerint a Széll Kálmán Tervben meghatározottak alapján szolgálati nyugdíj jogszabályokban rögzített jelenlegi renszere (beleértve a szolgálati nyugdíjjogosultság megszerzésének, a nyugdíj mértékének, megállapításának és folyósításának szabályait), 2012. január 1-jével megszűnik. Ezt követően a megállapodásban meghatározott kivételekkel, szolgálati nyugdíjra jogosultság nem szerezhető, szolgálati nyugdíj nem állapítható meg, a hivatásos állomány tagjára ettől kezdve a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) rendelkezései szerint lehet nyugellátást megállapítani.

2. 2012.január 1-jét követően a hivatásos szolgálati viszonyban álló (beleértve a Magyar Honvédség hivatásos állományát is) a reá irányadó társadalombiztosítási öregségi nyugdíj korhatár előtt öt évvel nyugdíj előtti rendelkezési állományba vonulhat, ha legalább 30 év hivatásos jogviszonyban eltöltött szolgálati idővel rendelkezik. Az állományból csak veszélyhelyzet vagy rendkívüli állapot kihirdetésével hívható szolgálatba.

3. A Széll Kálmán Tervben foglaltak szerint, az Országgyűlés által alkotott törvények alapján 2012. január 1-jével megszűnik azoknak a szolgálati nyugdíjasoknak a nyugdíjaj jogállása és a szolgálati nyugdíj folyósítása, akik rájuk irányadó felsőkorhatár előtt mentek nyugállományba és keresetpótló juttatásban részesülnek.

4. Az előző pontokban foglaltak alól kivételt képeznek azok a szolgálati nyugdíjasok, akik 2011. december 31-éig betöltik az 57. életévüket, továbbá azok a szolgálati nyugdíjasok, akik szolgálatteljesítés során szerzett baleset, sérülés miatt váltak hivatásos szolgálatra alkalmatlanná és kertültek nyugállományba. Ezen személyi kör részére a keresetpótló juttatást tovább folyósítják és nyugdíjuk emelésére az általános szabályok szerint kerül sor.

5. A Kormány a Széll Kálmán Tervben elhatározottaknak megfelelően arra törekszik, hogy a szolgálati nyugdíjasok a munka világába, elsősorban a rendvédelem területére visszatérjenek és a köz érdekét szolgáló munkát, foglalkozást biztosítson a számukra. A munka világába történő visszatérést az érintett személy önkéntes elhatározása alapján kell biztosítani.

6. A Kormány álláspontja szerint az öregségi korhatár előtt folyósított ellátás keresetpótló juttatásnak minősül, ezért az abban részesülőknek is hozzá kell járulnia a nemzetgazdaság kiadásaihoz. Ebből következően az, aki nem kíván visszatérni a munka világába, az öregségi nyugdíjkorhatár elérésig a szolgálati nyugdíja helyébe lépő ellátás 16%-át köteles személyi jövedelemadóként befizetni, azonban a levonással terhelt ellátás összege nem lehet kevesebb a mindenkori bruttó minimálbér 1,5 szeresénél. és igénybe veheti a családi kedvezményt.

7. Az, aki a mindenkori nyugdíjkorhatár alatti életkorban keresetpótló juttatása mellett bejelentés és/vagy munkaszerződés nélkül munkát vállal (feketén dolgozik), annak szolgálati nyugdíja, illetve ellátása megvonásra kerül az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig.

8. Akik 2012. január 1-jét követően ellátásuk mellett foglalkoztatási jogviszonyban állnak, kereső tevékenységet folytatnak a költségvetési szférán kívül, az ellátás összegével növelt jövedelem után kötelesek adózni.

9. Azoknak, akik 2012. január 1-jét követően költségvetési szervnél (kormánytisztviselőként, köztisztviselőként, közalkalmazottként, vagy a Munka Törvénykönyve XII. fejezete hatálya alá tartozó munkavállalóként) foglalkoztatnak, az ellátás folyosítása felfüggesztésre kerül.

10. Azon személy, aki vállalja a visszafoglalkoztatást, de a Hszt. éa a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban:Hjt.) visszavételre vonatkozó szabályai szerint nincs lehetőség állományba vételére, a fegyveres és rendvédelmi szervek különleges foglalkoztatási állományba (szenior állomány) kerül hivatásos jogviszonyba. A szenior állomány könnyített szolgálatot lát el, ennek megfelelően alkalmassági követelményekkel és felszereléssel. A heti munkaidő 35 órában kerülne megállapításra, túlmunka kötelezettség alól mentesülne. A szolgálatát 06.00 és 22.00 óra között időszakban látja el. Kihirdetett veszélyhelyzet esetén a hivatásos szolgálati viszonyra vonatkozó szabályok teljes egészében vonatkoznak rá, annak megfelelően kötelezhető szolgálatra.

11. A szenior állományban lévő személy, ha a Hszt-ben és a Hjt-ben meghatározott alkalmassági, illetve visszavételi követelményeknek megfelel, a megüresedő hivatásos státuszok betöltésénél előnyben részesulhet (a beosztásnak megfelelő besorolással és illetménnyel).

12. A rokkantsági nyugállományban lévő volt hivatásos állomány egészségi állapota az általános szabályok szerint kerül felülvizsgálatra. A 70%-os rokkantsági fok felett az ellátás nem változik.

13. Annak a hivatásos állományúnak, aki 2011. december 31-én rendelkezik a jelenleg hatályos Hszt. és Hjt.szabályai szerint legalább 25 év tényleges hivatásos szolgálati viszonnyal, a szolgálati nyugdíja rögzítésre kerül, és a tényleges nyugállományba vonuláskor választhat az akkor megállapított társadalombiztosítási nyugdíj illetve az így rögzített szolgálati nyugdí, vagy a Hszt és a Hjt. jelenlegi hatályos szabályai szerint már rögzített szolgálati nyugdíja között.

14. A Hszt. hatálya alá tartozó hivatásos állományú 25 év, a Hjt. hatálya alá tartozó 15 év tényleges szolgálat és betöltött 52. életév együttes megléte esetén az öregségi korhatár eléréséig kérelmére könnyített szolgálatban foglalkoztatják tovaább. a 60. életév elérésekor a hivatásos szolgálatot teljesítő dönthet, hogy a nyugdíjba vonulást vagy a további foglalkoztatást választja.

16. A nyugdíj rögzítéssel rendelkezőkre vonatkozó megállapítások a fentiek szerint alkalmazandók.

17. A szolgálati idő a jelenleg hatályos szabályok szerint rögzítésre kerül 2011. december 30-ával. Ezt követően az effektív szolgálatban eltelt időt vesszük csak figyelembe.

18. Azon hivatásos állományúak esetében, aki legalább 25 év szolgálati jogviszonnyal rendelkezik és hivatásos szolgálatra egészségi, pszichikai vagy fizikai okból alkalmatlanná válik, gondoskodni kell a közszférában más foglalkoztatási jogviszonyban történő tovább foglalkoztatásáról, vagy ha további munkavégzésre akaratán kívül képtelen, ellátásban részesíteni.

19. Akik korábban a hivatásos állományból egészségi alkalmatlanság miatt rokkantsági nyugállományba kerültek, azoknak egészségi állapotát a civil szabályok szerint felülvizsgálják és döntenek foglalkoztathatóságukról.

20. A 70%-os határ feletti rokkantak ellátása nem változik.

21. Különös figyelmet fordítunk a szolgálatteljsítéssel összefüggésben megsérült baleseti járadékos kollégákra, ellátásukat változatlan mértékben biztosítjuk vagy növeljük.

22. A nők 40 év munkaviszony (szolgálati idő) utáni kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetősége a szolgálati jogviszonyban állókra is kiterjesztésre kerül, a Hszt. és a Hjt. módósításával. Az a hivatásos állományú nő, aki 2011. december 31-éig megszerzi a Tny. 18. §-ában meghatározott szolgálati időt és legalább tíz év hivatásos szolgálati idővel rendelkezik, szolgálati nyugdíjra jogosultá válik. Ezt követően, a társadalombiztosítási nyugellátás szabályai szerint vehet igénybe a nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségét.

23. Az egységesítés érdekében 2011. augusztus 31-éig felülvizsgálatra kerülnek a Hszt. és a Hjt. hatálya alá tartozó szerveknél alkalmazott szolgálati idő rendszerek.

24. A Kormány megbízásából a belügyminiszter a szakszervezetek bevonásával munkabizottságot hoz létre a hivatásos életpályamodell tartalmának egyeztetésére.

25. A Kormány a hivatásos életpályamodell kialakítása során olyan illetmény- és előmeneteli rendszer kialakítását tervezi, amely a hivatásos életpálya teljes egészére folyamatos illetménynövekedést biztosít, preferálva a hosszabb szolgálatvállalást, különösen 50 év felett.

A hivatásos életpálya modell kialakítása során a hosszabb szolgálati idő elismeréséül az 50 év feletti állomány illetményrenszere progresszíven emelkedő lesz. Ennek figyelembevételével kell kialakítani a nyugdíjszámítást is.


Jelentős szerepet szán a munkateljesítménynek és a folyamatos tudásbővítésnek is. Az új illetményrenszerre való átállás időpontjának meghatározása további egyeztetést igényel.


II.


A megállapodásban részes szakszervezetek vállalása


26. Tudomásul veszik és elfogadják a Kormány I. fejezetben leírt intézkedéseit, elhatározásait és erről tagságukat tájékoztatják.

27. A megállapodás alapján megtett intézkedésekkel, annak alapján született és kihirdetett jogszabályokkal szemben demonstrációt nem szerveznek, abban nem vesznek részt.

28. Az intézkedésekkel kapcsolatos, a meglévő érdekegyeztetési fórumok keretében folyó egyeztetésekben tevékenyen részt vesznek, a Kormánnyal, illetve a képviseletében eljáró belügyminiszterrel együttműködnek.

29. A megállapodásban részes szakszervezetek ügyvivőt jelölnek ki, aki a nevükben és felhatalmazásuk alapján a megállapodást aláírja. Az ügyvivő kijelöléséről és felhatalmazásáról szóló okirat jelen megállapodás szerves részét képezi.


Budapest, 2011. június " "

 

Az eredeti változat elérhető itt:

http://www.ftsz.hu/images/stories/demo/20110602ref1.jpg

http://www.ftsz.hu/images/stories/demo/20110602ref2.jpg

http://www.ftsz.hu/images/stories/demo/20110602ref3.jpg

http://www.ftsz.hu/images/stories/demo/20110602ref4.jpg

 

Az FTSZ vezetősége fontosnak tartja kiemelni, hogy jelen tájékoztatás nem a kormány által elénk tett anyag elfogadását (26. pont) jelenti!

 

 

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 16:29
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75