Kezdölap
Szakszervezeti jogok értelmezése 2012. április
2012. April 28.

Szakszervezeti jogok értelmezése 2012. április

Elõzmények

A 2012. év elején lezajló szervezeti átalakítások nem csak az FKI, de szakszervezetünk életébe is jelentõs változásokat hozott. Január 25-én kelt levelében az FKI felmondja az FTSZ és közötte meglévõ együttmûködési megállapodást, valamint a kollektív szerzõdés módosítását kezdeményezi (azóta is zajlik mindkettõvel kapcsolatban a megkeresésünk). Ezzel párhuzamosan január 12-én – természetesen az idõpont és a személy csak a sors véletlenszerû fintora lehet – az FKI elõbb rövidíteni akarja, majd mivel az érintett ebbe nem egyezik bele azonnali hatállyal bontja érvényben lévõ határozott idejû munkaszerzõdését azon dolgozójával, aki történetesen a szakszervezetünk irodavezetõje. Elõáll egy olyan, eddig példa nélkül álló helyzet ami rengeteg feladatot ró önmagában is a szakszervezet vezetõségére. Az irodabérlet és a szakszervezeti iroda költöztetése közepette mindezeken felül pedig javában zajlik a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság integrációja, a rendszerváltás óta eltelt idõ legnagyobb szervezeti átalakítása.

Személyi elbeszélgetések

Az FKI február 17-én kelt levelében (Elérhetõ itt: http://www.ftsz.hu/images/stories/level/hodos/20120217ertesites.pdf) értesíti szakszervezetünket, hogy február 21-én reggeltõl az állomány jelentõs részével kerül majd sor személyi elbeszélgetésekre. Ezek az elbeszélgetések az állomány akkori szolgálati helyéhez igazodva történnek. A külön mellékletben megjelölt helyszíneken és idõpontokban az állomány kérésére a szakszervezet képviseleti jogosultságot igazoló okirattal rendelkezõ tisztségviselõje vagy képviselõje a személyi elbeszélgetéseken (egyeztetõ megbeszéléseken) részt vehet. Február 20-án készülve a több helyszínen való részvételre a vezetõségen kívül több, ezt a szerepet vállaló szakszervezeti tagunk kap megbízást az érdekképviselet ellátására.
Mindezekkel párhuzamosan – készülve a sors újabb véletlen összejátszásaira és furcsa fintoraira – az FTSZ vezetõsége az aktív állományú vezetõségi tagok közül Hódos Béla jelölése mellett dönt. Az FTSZ elnöke 2012. március 6-án hivatalos levelében tájékoztatót küld az FKI részére melyben tudatja, hogy szakszervezetünk Hódos Bélát jelöli. Levelünkben (Eredetiben elérhetõ itt: http://www.ftsz.hu/images/stories/level/hodos/20120306hbjeloles.pdf) figyelemfelhívásként külön idézzük is a Hszt. 34/B. § (1) bekezdését:
„34/B. § (1) A közvetlen felsõbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges a szakszervezetnél választott tisztséget betöltõ és a szakszervezet által megjelölt hivatásos állományú tag 15 munkanapot elérõ vezényléséhez és a szolgálatteljesítési helyének megváltoztatásához.”
Az FKI igazgatója 2012. március 9-én kelt válaszában (Elérhetõ itt: http://www.ftsz.hu/images/stories/level/hodos/20120309tudvetel.pdf) tudomásul veszi jelölésünket:
„A hivatkozási számon küldött ügyiratában foglaltakat – melyben a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 33/A. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztat arról, hogy a Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezetének képviseletére az aktív hivatásos állományból Hódos Béla tû. ftõrm. úr, a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Közép-budai Tûzõrség gépjármûvezetõje jogosult – tudomásul vettem.”
Ugye a dolog megér némi bibitapaszt...
A volt Közép-budai Tûzõrséget ekkor már rég nem így hívják. Már mi is II. Kerületi Hivatásos Tûzoltóparancsnokságot írtunk, de ezt úgy látszik csak azoknak illik fejben tartaniuk, akik nem kompetensek a fõváros mentõ tûzvédelmét érintõ kérdésekben. De úgy véljük ha ez lenne a legnagyobb baki ebben az ügyben, akkor megelégedve dõlhetnénk hátra mindannyian...
2012. március 27-én ismételt munkaügyi elbeszélgetés történik az általunk védettnek jelölt személlyel. Hódos Béla ezen az elbeszélgetésen kérdezi meg az FKI részérõl megjelentektõl, hogy a Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete az õ áthelyezéshez hozzájárult-e? (Az FKI részérõl továbbra is az a hivatalos álláspont, hogy pont az õ szolgálati helye szûnik meg az átszervezések miatt. Természetesen ezzel párhuzamosan ugyanott újoncok kerülnek az állományba, illetve másokat is kineveznek gépjármûvezetõnek.)

A helyzet fokozódik

Az esetrõl értesülve telefonbeszélgetés zajlott a kirendeltségvezetõ és az FTSZ elnöke között. Ennek következtében az FKI részérõl április 2-án érkezik levél (Elérhetõ itt: http://www.ftsz.hu/images/stories/level/hodos/20120402tajekoztatas.pdf) melyben tudatják velünk, hogy az általunk védettnek jelölt személy áthelyezésének semmi köze a szakszervezeti munkához.
„Tájékoztatom, hogy Hódos Béla tû. ftõrm. Úrnak, a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Közép-budai Tûzõrség gépjármûvezetõjének a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentendrei Hivatásos Tûzoltóparancsnokság Tahitótfalui Katasztrófavédelmi Õrs állományába tervezett áthelyezése nincs összefüggésben a Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezetében kifejtett tevékenységével. Nevezett áthelyezésének kezdeményezésére azért került sor, mert az átszervezés következtében szolgálati beosztása megszûnt és a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományában számára felajánlható beosztás nem volt.”
Tetszenek érteni, ugye? Valóban pont az õ státusza szûnik meg, és az FKI állományában amúgy nincs felajánlható gépjármûvezetõi státusz!
Na persze, hogy nem hagytuk annyiban!
Kiss József, szakszervezetünk elnöke másnapi válaszában (Eredetiben elérhetõ itt: http://www.ftsz.hu/images/stories/level/hodos/20120403kerelem.pdf) ismételten felhívja Varga Ferenc igazgató figyelmét az FKI jogszabályi kötelezettségére, valamint az üggyel kapcsolatos véleményünkre:
„A Hszt. 34.§ /B.§ (1) bekezdése alapján a közvetlen szakszervezeti szerv egyetértése szükséges nevezett szakszervezeti tisztségviselõ szolgálatteljesítési helyének megváltoztatásához.
Ön a levelében csak utalt, hogy áthelyezi Hódos Bélát, de a kérdésben az egyetértésünket nem kérte.
Jelen levelemmel felszólítom, hogy szíveskedjék a jogszabályi elõírást betartani, a jogellenes magatartását megszüntetni.
Amennyiben megkapjuk Öntõl a Hszt. szabályainak megfelelõ tájékoztatást, akkor leírjuk - 34/B.§ (4) bekezdése alapján - a munkáltatói intézkedéssel kapcsolatos álláspontunkat, és annak indokait.”
A reakció nem váratott sokáig magára. Április 5-én kelt levelében (Elérhetõ itt: http://www.ftsz.hu/images/stories/level/hodos/20120405elutasit1.jpg és http://www.ftsz.hu/images/stories/level/hodos/20120405elutasit2.jpg) az FKI igazgatója a következõket írja:
„Ön a 2012. március 06-én kelt levelében tájékoztat arról, hogy Hódos Béla tû. ftõrm. A Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezetének képviseletére jogosult. Tájékoztatása nem azt tartalmazza, hogy Hódos Béla tû. ftõrm. Úr a Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete nevében vagy érdekében eljáró, védelemre jogosult választott tisztségviselõ. Nem tájékoztatta a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot az egyetértés gyakorlására jogosult szervrõl sem (közvetlen felsõbb szakszervezeti szerv).
Hódos Béla tû. ftõrm. a 2012. február 29-én lefolytatott személyi elbeszélgetésen maga sem jelezte, hogy õ sz FTSZ védelemre jogosult választott tisztségviselõje, sem azt, hogy tárgyalópartner, akivel az érdekegyeztetések során közre kell mûködjünk.
Az FTSZ a Hódos Bélával történt személyi elbeszélgetést követõ hatodik napon arról tájékoztatott, hogy Nevezett a szakszervezet képviseletére jogosult.
Meggyõzõdésem, hogy a Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezetének ez ügyben kifejtett magatartása ütközik a Hszt. 5. §-ban megfogalmazott rendeltetésszerû joggyakorlás és kötelezettségteljesítés alábbi szabályaival:
5. § (1) A szolgálati viszonnyal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a rendeltetésüknek megfelelõen kell gyakorolni, illetve teljesíteni.
(2) A jog gyakorlása különösen akkor nem rendeltetésszerû, ha az mások zaklatására, jogos érdekének csorbítására, érdekérvényesítési lehetõségének korlátozására, lehetséges véleménynyilvánításának elfojtására irányul, vagy erre vezet.
(3) A kötelezettség teljesítése különösen akkor nem rendeltetésszerû, ha az indokolatlan érdek- vagy jogsérelmet okoz
(4) A rendeltetésellenes joggyakorlás és kötelezettségteljesítés hátrányos következményeit orvosolni kell.
A rendeltetésszerû joggyakorlás és kötelezettségteljesítés ugyanúgy vonatkozik a szakszervezetre és a hivatásos állomány tagjára, mint a fegyveres szervre.
Hangsúlyozom továbbá, hogy a szakszervezet részérõl megjelölt választott tisztségviselõt megilletõ védelem nem korlátlan, csak az érdekvédelmi tevékenységben történõ közremûködés miatti hátrányos megkülönböztetéssel szemben biztosít védelmet. Hódos Béla tû. ftõrm. De jure és de facto sem tekinthetõ védelemre jogosult személynek a szakszervezet még semmilyen bejelentést nem tett (a késõbbi bejelentés sem arról szólt), illetve nem õ volt az a személy, aki a Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezetének nevében a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál a hivatásos állomány tagjai szolgálati viszonyával kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása érdekében eljárt.
Felszólítom Elnök Urat, hogy azon állítását, hogy Hódos Béla tû. ftõrm. Az elbeszélgetés idõpontjában a Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezetének a választott tisztségviselõje volt, dokumentumokkal igazolja."
No, akkor haladjunk szépen sorban:
A jelek szerint az FKI legfelsõbb vezetõje számára a március 6-án kelt levelünk „Tájékoztatása nem azt tartalmazza, hogy Hódos Béla tû. ftõrm. Úr a Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete nevében vagy érdekében eljáró, védelemre jogosult választott tisztségviselõ.” Vagyis az a levél, melyben figyelemfelhívásként külön idézzük is a Hszt. 34/B. § (1) bekezdését, ami határozottan kimondja: 34/B. § (1) A közvetlen felsõbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges a szakszervezetnél választott tisztséget betöltõ és a szakszervezet által megjelölt hivatásos állományú tag 15 munkanapot elérõ vezényléséhez és a szolgálatteljesítési helyének megváltoztatásához.”
Az egész kérdéskört pedig finom pikantériával lengi körül az a tény, hogy ugyanez a személy március 9-én kelt levelében még ezt a jelölést írásban tudomásul vette!
Mindezek tükrében a további levelezés és az abban írtak a számunkra közel értelmezhetetlenek, de azért tegyünk egy próbát.
Igazgató úr levelében kifejti: „Meggyõzõdésem, hogy a Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezetének ez ügyben kifejtett magatartása ütközik a Hszt. 5. §-ban megfogalmazott rendeltetésszerû joggyakorlás és kötelezettségteljesítés alábbi szabályaival:”
A bökkenõ viszont pont, hogy az idézett paragrafus (2) bekezdésével van. Azzal a (2) bekezdéssel, amire hivatkozni próbál. Ismétlésként, ez így szól:
(2) A jog gyakorlása különösen akkor nem rendeltetésszerû, ha az mások zaklatására, jogos érdekének csorbítására, érdekérvényesítési lehetõségének korlátozására, lehetséges véleménynyilvánításának elfojtására irányul, vagy erre vezet.
Mert bizony egy törvény, jelen esetben a Hszt. nem csak azokból a paragrafusokból áll, ami adott levelünkben – úgy érezzük, hogy – éppen nekünk kedvez. A Hszt. tartalmazza többek között a már többször hivatkozott 33/A. § (2) bekezdését is:
(2) A fegyveres szerv, illetve a szakszervezet köteles egymást írásban tájékoztatni a képviseletére jogosult, valamint a tisztségviselõ személyérõl.
Tetszenek érteni, ugye?
Az, hogy mi élünk a Hszt. adta jogunkkal és védelemre jelölünk (jelölhetünk) egyetlen személyt, az a jog nem rendeltetésszerû gyakorlása!
Ezzel szemben az, hogy az FKI a mai napig nem tett eleget az ugyanebben a törvénynek rá kirótt kötelezettségének, na az bizony nem számít nem rendeltetésszerû joggyakorlásnak!
Mert a helyzet bizony ez! Az FKI részérõl mind a mai napig nem lett megjelölve – nem, hogy írásban de még csak szóban sem – az a személy, aki részükrõl a képviseletre jogosult. Ennek tükrében és a dolgok jelenlegi állása szerint pedig ez nem más mint kettõs mérce! Nem rendeltetésszerû joggyakorlás az, ha – szerintük – nem jelölünk meg valakit. De az nem az, ha ezt õ(k) sem teszi(k).
Úgy gondoljuk ehhez nincs mit hozzátenni...
Talán csak ennyit:
Kérjük az FKI vezetését, hogy juttassa el számunkra azt a fent hiányolt levelet, melyben megjelölik a képviseletükre jogosult személyt! Ígérjük ugyanilyen nyilvánosan fogunk bocsánatot kérni Önöktõl!

Egy szinttel feljebb

Hosszasan lehetne még boncolgatni az FKI igazgatójának válaszát, de terjedelmi okokból errõl most lemondunk. Sajnos messze még az ügy vége, és nem szeretnénk senkinek az idejét rabolni.
Nyilvánvalóan nem hagytuk ennyiben a dolgot. Hogy végre jól észlelhetõen tudassuk: véleményünk mellett nem csak kitartunk, de az jogilag is megalapozott a következõ válaszlevelünket már a szakszervezet ügyvédje jegyezte. (Elérhetõ itt: http://www.ftsz.hu/images/stories/level/hodos/20120416havalasz.pdf)
Gondoltuk az már csak feltûnik, ha egy jogvégzett ember írja le ugyanezt. Ráadásul egy olyan jogvégzett ember, akinek a segítségével nem is egy pert nyertünk már meg. Délutáni-éjszakai pótlék, ünnepi pénz, vagy éppen legutoljára a készenléti díj ügyében. Az már csak hab a tortán, hogy egy olyan jogvégzett ember, akinek a segítségére Igazgató Úr jelenlegi kinevezéseit megelõzõen még személyesen is számított, segítségét igénybe vette.
Szakszervezetünk ügyvédje április 16-al az alábbiakat írta:
„Megbízóm az Ön által küldött levél tartalmával nem ért egyet, és így fenntartja a korábbi levelében már jelzett kifogását, miszerint Ön a szakszervezeti választott tisztséget betöltõ Hódos Béla szolgálatteljesítési helyét a Hszt. 34/B.§ (1) bekezdésében írtak figyelmen kívül hagyásával változtatta meg, mely jogsértõ intézkedést, állítsa vissza az eredeti állapotot.
A levelében leírtak mind ténybeli, mind jogi alapokat nélkülöznek, melyre az alábbi észrevételeket teszem, figyelemmel a Belügyminisztérium Személyügyi Fõosztály mellékelt BM/2618/5/2012. számú levelében írtakra is.
A szakszervezet a Hszt. 33/A.§ (2) bekezdése alapján eleget tett a tájékoztatási kötelezettségnek, 2012. március 6.-án, melyet Ön is elismert levelében. Ön, mint az általános munkáltatói jogkört gyakorló személy ennyit kérhet, nem többet, a levelében részletesen leírt rendeltetésszerû joggyakorlás alapján.
Mivel a tájékoztatási kötelezettségének a szakszervezet maradéktalanul eleget tett, így Önnek nincs arra lehetõsége, hogy kétségbe vonja Megbízóm állítását, és figyelmen kívül hagyja a Hszt. 34./B. § (1) bekezdésében írt egyetértési jogot. A levelében jelzett közvetlen felsõbb szakszervezeti szerv ismeretének hiánya értelmezhetetlen állítás, figyelemmel az elmúlt hónapok levelezéseire. Ön ismeri ezt a szervet, melyet számtalan levele bizonyít.
Egyéb, a szakszervezet belsõ viszonyairól, a munkáltatót nem érintõ ügyekrõl Önnek nincs jogi lehetõsége egyéb információkat, dokumentációt kérni. Így levelének utolsó bekezdése, mely erre irányuló felszólítást tartalmaz, jogi alapot nélkülözõ, jogsértõ.
Kérem, hogy jelen levél átvételét követõen szíveskedjék haladéktalanul megszüntetni a jogsértõ állapotot, és a felsõbb szakszervezeti szerv egyetértését kérni Hódos Béla szolgálatteljesítési helyének megváltoztatásához.”
A válasz most sem váratott sokáig magára. Szakszervezetünk ügyvégje április 17-i keltezéssel az FKI igazgatójától kap levelet (Elérhetõ itt: http://www.ftsz.hu/images/stories/level/hodos/20120417valasz.jpg), mely az alábbiakat tartalmazza:
„Hivatkozással a 2012. április 16-án kelt levelében foglaltakra tájékoztatom, hogy Hódos Béla tû. ftõrm. Urat továbbra sem tekintem a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) 34/B. Hatálya alá tartozó védett szakszervezeti tisztségviselõnek.
Elõzõ, Kiss József Elnök Úr részére küldött 2012. április 5-én kelt, 200-4/2012/HUm számú ügyiratban megfogalmaztam, hogy számos kétség merült fel abban a tekintetben, hogy Hódos Béla tû. ftõrm. Úr jogosult-e a szakszervezetnél választott tisztséget betöltõ és a szakszervezet által megjelölt hivatásos állományú tagot megilletõ védelemre. A feltett kérdéseimre választ nem kaptam, elzárkózásuk a jóhiszemûség hiányát mutatja.”
Nézzük a már-már szokásos bakikat:
„... tájékoztatom, hogy Hódos Béla tû. ftõrm. Urat továbbra sem tekintem ...”
Az FKI igazgatója 2012. március 9-én kelt válaszában Hódos Béla jelölését írásban tudomásul vette! Legyen szíves bárki egyetlen egy olyan dokumentumot megosztani velünk, amiben ezt a tudomásulvételt visszavonta volna! Ilyet eleddig az FKI igazgatója ugyanis egyik levelében sem írt!
„ ... A feltett kérdéseimre választ nem kaptam ...”
Igazgató Úr egyetlen darab kérdés nem sok, annyit sem tett fel! Hogy ne kelljen a fenti hivatkozást keresni íme az elõzõ levele: http://www.ftsz.hu/images/stories/level/hodos/20120405elutasit1.jpg és http://www.ftsz.hu/images/stories/level/hodos/20120405elutasit2.jpg Valaki képes akár ebben, akár az ezt megelõzõ leveleiben egyetlen kérdésre rámutatni? Senki? Nahát...
Az FKI igazgatója minden jogalapot nélkülözõ módon megpróbált minket felszólítani, hogy Hódos Béla választott tisztségviselõségérõl dokumentációt szolgáltassunk. Mely felszólítás önmagában is messzemenõen a szakszervezeti jogok sárba tiprása! Már ügyvédünk is megírta:
„A szakszervezet a Hszt. 33/A.§ (2) bekezdése alapján eleget tett a tájékoztatási kötelezettségnek, 2012. március 6.-án, melyet Ön is elismert levelében. Ön, mint az általános munkáltatói jogkört gyakorló személy ennyit kérhet, nem többet, a levelében részletesen leírt rendeltetésszerû joggyakorlás alapján.
Mivel a tájékoztatási kötelezettségének a szakszervezet maradéktalanul eleget tett, így Önnek nincs arra lehetõsége, hogy kétségbe vonja Megbízóm állítását, és figyelmen kívül hagyja a Hszt. 34./B. § (1) bekezdésében írt egyetértési jogot.”
Vajon miért okoz nehézségeket az FKI vezetése számára, hogy tudomásul vegyék végre a szakszervezet nem alárendeltségükhöz tartozik, hanem önálló és nagyon határozottan körülírt jogokkal rendelkezik?
Illetve ha már kérdéseket emlegetünk, akkor inkább azokra a nyilvánosan feltettekre (lásd: http://www.ftsz.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1193&Itemid=45 , letölthetõ innen: http://www.ftsz.hu/images/stories/level/20120326vargaviszontvalasz.pdf) válaszolnának elõbb! Mert a hivatalos, nyílt választ azóta is hiába várjuk...

Konklúzió

Adott a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, aki hivatalos levelében tudomásul vesz egy szakszervezeti jelölést. Ugyanakkor az általa igazgatott szervezetben nem ennek figyelembe vételével alakulnak a dolgok. Amikor jelezzük, hogy jogainkat ezzel csorbítják nem rendeltetés szerû joggyakorlással vádol meg minket – holott pontosan az õ általa vezetett szervezet az, mely még a rá ugyanezen jogszabály alapján kirótt kötelezettségnek sem tesz eleget. Végezetül odáig fajul az ügy, hogy már a saját tudomásul vételére sem emlékszik. És mindez miért? Mert élve a Hszt. adta jogával, egy szakszervezet védettnek jelöli egyetlen tagját.
Itt tartunk ma, 2012. április végéhez közeledve.
Szakszervezeti jogok értelmezése katasztrófavédelmi módon...
De a történetnek ezzel még messzemenõkig nincs vége, ezt megígérjük...
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tûzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux w
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 10:31
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1138
Linkek: 75