Kezdölap
FÕVÁROSI TÛZOLTÓSÁG SZAKSZERVEZETE hivatalos honlapja.
Így nem égnek meg a tûzoltók az új védõruhában
Hírfigyelõ
2013. June 18.

Így nem égnek meg a tûzoltók az új védõruhában


A katasztrófavédelem vezetõi láttára szenvedtek égési sérüléseket tûzoltók az új magyar védõruhában.

Tûzoltók sérültek meg az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (OKF) által szervezett gyakorlaton, amelyen azt próbálták meg bizonyítani, hogy a lánglovagok visszajelzéseivel ellentétben nincs gond az új, magyar fejlesztésû védõruha hõvédõ képességével.

Az R13-as típusú védõruhát januárban mutatták be a tûzoltóknak. A csapatpróba során azonban hamar kiderült, gond van a felszerelés hõvédõ képességével. Ennek ellenõrzésére a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság gyakorlatot szervezett, amely során egy tûzoltó égési sérüléseket szenvedett, ezért a fõvárosi katasztrófavédelmi igazgató Budapesten azonnal beszüntette a védõruha csapatpróbáját. Petróczi Tímea, az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság szóvivõje tagadta a sérülés tényét, és szerinte minden rendben van az R13-assal, a tûzoltók csupán a kialakítással kapcsolatos apróbb módosítási javaslatokat tettek.
Tovább...
 
Per alá fogták a szakszervezeti vezetõt is
FTSZ Hírek
2013. June 01.
Fõvárosi Törvényszék
26.P.25.323/2012/2.

A beadványokban erre a számra kell hivatkozni.
Ezt az idézõ végzést a megjelenéskor fel kell mutatni.

V é g z é s

BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság                                                                felperesnek
Kiss József                                                                                                                              alperes ellen
jó hírnév megsértése iránt indított perében a bíróság a hátoldalon ismertetett törvényes
következmények terhével felhívja a feleket, hogy

2013. évi május hó 15. napján 8.30 órakor
a Fõvárosi Törvényszéken, Markó u. 27. házszám fszt. 81. szám alatti tárgyalóteremben a per
elsõ tárgyalására jelenjenek meg. Ha nem személyesen jelennek meg, csak az 1952.
évi III. törvény 67. §-ában megjelölt meghatalmazottal képviseltethetik magukat. Az ügyre
vonatkozó okirataikat a tárgyalásra hozzák magukkal.
Az alperesnek a keresetre 30 nap alatt/legkésõbb a tárgyaláson nyilatkoznia kell és elõ kell adnia a védekezésének alapjául szolgáló tényeket és ezek bizonyítékait. Az ügyre vonatkozó okiratait pedig be is kell mutatnia. Nyilatkozatát ennél a bíróságnál már a kitûzött határnap elõtt is benyújthatja, továbbá ennél a bíróságnál, illetve a lakóhelye vagy a munkahelye szerint illetékes helyi bíróság elõtt félfogadási idõben jegyzõkönyvbe mondhatja (1952. évi III. tv. 94. és 126. §-a).

A magánszemély peres fél a tárgyalásra hozza magával az adóazonosító  jelét igazoló kártyát!


Budapest, 2012. évi december hó 14. napján.
Tovább...
 
FKI tájékoztató túlszolgálatért járó távolléti díjakról
Friss hírek
2013. May 16.
Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
szervezeti vezetõjének


Budapest

Tisztelt Vezetõ/Parancsnok Asszony/Úr!

Tájékoztatom, hogy a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából 107 fõ vett részt az ajkai timföldgyár zagytározójának gátszakadása miatt bekövetkezett vörösiszap katasztrófa következményeinek felszámolási munkálataiban. A kárelhárítás és a következmények felszámolása céljából, illetve az egyéb, elõre nem látható körülmények lehetséges bekövetkezése miatt átcsoportosított személyi állomány részére a fõvárosból történõ indulástól a visszaérkezésig túlszolgálat került elrendelésre. Az elrendelt túlszolgálatért járó távolléti díj és a készenlétként elszámolt napi 4 óra pihenõidõ, 2011. évben kifizetésre került.

A Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság egyik hivatásos állományú tagja azonban szolgálati panaszban kifogásolta, hogy a túlszolgálatért járó távolléti díja nem a hatályos jogszabályoknak megfelelõen került kiszámításra, illetve kérte a kamat megfizetését a túlszolgálatért járó díjazásának késedelmes kifizetése miatt.

A szolgálati panaszt  mind a korábbi fõvárosi parancsnok, mind a Budapest Fõváros fõpolgármestere megalapozatlanságra hivatkozással elutasította, ezért a panaszos keresettel fordult a Fõvárosi Munkaügyi Bírósághoz. A Bíróság a 45.M.2755/2011/9. számú jogerõs ítéletében kötelezte a  Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a készenlétként elszámolt idõszak túlszolgálatként történõ megfizetésére, azonban nem fogadta el a panaszos azon álláspontját, hogy a vezénylés teljes idõtartama túlszolgálat és a kamatfizetésre vonatkozó keresetet is elutasította. A jogerõs ítélet alapján a  Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a panaszos részére az elmaradt illetményt kifizette.

Az ítéletre hivatkozva 2013. február és március hónapban további 7 fõ nyújtott be a távolléti díjának újraszámoltatása és az elmaradt díjazás kifizetésének tárgyában szolgálati panaszt.

A Fõvárosi Munkaügyi Bíróság 45.M.2755/2011/9. számú jogerõs ítéletének indokolásában foglaltakra tekintettel a  Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója a szolgálati panaszoknak helyet adott és a vörösiszap katasztrófa következményeinek felszámolási munkálataiban részt vevõ teljes személyi állomány részére a vezénylés alatt készenlétnek minõsített idõszak túlszolgálatként történõ elszámolására, továbbá az esedékességtõl a kifizetésig számított késedelmi kamat számfejtésére és azok kifizetésére intézkedett.

Kérem, hogy a fentiekrõl a teljes személyi állományt tájékoztatni szíveskedjék.

Budapest, 2013. május 13.

 
Elõzmények:
 
 
 
Vodafon szerzõdések
Telefon
2013. May 16.
Tisztelt Tagság!

A Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete a további félreértések elkerülése végett az alábbiról tájékoztatja tagságát:

A Vodafone Magyarország Zrt.-nél a tagság által vásárolt telefonok  FTSZ illetve FTSZ II. tarifacsomagjának igénylési/használati feltétele a szakszervezeti tagság. A közöttünk fennálló szerzõdés értelmében a szakszervezet értesíti a szolgáltatót a tagsági viszony megszûnésérõl/szüneteltetésérõl. A tagsági viszony megszûnésével/szüneteltetésével a telefon tulajdonosa elveszíti a tarifacsomagok használatára vonatkozó jogosultságát, így õt a szolgáltató automatikusan az alap tarifacsomagba helyezi át.

Ez független attól, hogy a tagok egyedi szerzõdéses viszonyban állnak a szolgáltatóval! A szolgáltató nem a szerzõdést bontja fel velük, hanem abból a tarifacsomagból – melynek használatára csak a szakszervezet tagjai jogosultak – helyezi õket egy másikba, aminek a használata az õ számukra innentõl nem elérhetõ.

Kérünk benneteket a fentiek tudomásul vételére.

Tisztelettel:

Az FTSZ vezetõsége
 
Segélykoncert
Friss hírek
2013. April 19.

FLORIAN BAND SEGÉLYKONCERT

2013. április 27. 18 óra

Veszprém, Egyetem u. 10.

PANNON EGYETEM

"B" épület, Aula

 
Megvágják a nyugdíjat - itt a minisztériumi vélemény
Hírfigyelõ
2013. April 16.

Megvágják a nyugdíjat - itt a minisztériumi vélemény

A szolgálati járandóságban részesülõket érintõ, adókedvezmények igénybevételével kapcsolatos bizonytalanságok a jelek szerint elérték az illetékes tárcát is - legalábbis e kérdések tisztázására szakmai álláspontot adott ki a Honvédelmi Minisztérium.

Az elmúlt idõszakban több megkeresés érkezett a Honvédelmi Minisztérium közgazdasági és pénzügyi hivatalához azzal kapcsolatban, hogy a szolgálati járandóság után miként kell az adóbevallást megtenni, illetve, hogy a különbözõ adókedvezményeket hogyan kell (lehet) az adóbevallás során érvényesíteni, ezért a hivatal közzétette a hivatalos szakmai álláspontját e kérdésekkel kapcsolatban - derül ki a kormány.hu-n megjelent dokumentumból.
Tovább...
 
Megismételt 2013. évi küldöttgyûlés
FTSZ Hírek
2013. January 24.

M E G H Í V Ó

A Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete

Megismételt 2012. évi Küldöttgyûlését

2013. március 13-án

10.00 órai kezdettel


a XX. kerület Ónodi u. 14. sz. alatt található Iparmûvészeti Iskola elõadótermében tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk a tagság képviselõit.


Napirendi pontok


1.) Éves beszámolók, szavazás

  • Elnöki beszámoló

  • Költségvetési beszámoló

  • Felügyelõ Bizottság beszámolója

  • Beszámolók elfogadása

  • Szavazás a 2013. április 1-tõl érvényes tagdíjakról. (a jelenlegi 200.- forintról, maximum 700.- forintra)


2.) Egyebek:


A küldöttgyûlésen az alapszervezetek létszámuktól függõen, minden megkezdett 10 tag után 1 fõvel képviseltethetik magukat. Kérem az alapszervezeteket, hogy a képviselõk számát és nevét, valamint az Alapszabályban foglaltaknak megfelelõen javaslatot elérhetõségeink valamelyikén az irodának jelezni szíveskedjenek.

 

Budapest, 2013. február 27.


Tisztelettel:

Az FTSZ vezetõsége

 
Adóigazolások
FTSZ Hírek
2013. February 06.
Tisztelt Tagság!

A Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete értesíti tagságát, hogy a 2012. évben befizetett szakszervezeti díjról az adóigazolásokat a szakszervezeti irodában (nyitvatartási idõben) át lehet venni.

Tájékoztatásul:

A szakszervezeti tagdíj a személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII. törvény IV. fejezet 7. § d. pontja alapján 100%-ban adóalap csökkentõ!

2011. évig a szakszervezeti tagdíjakat a munkáltató vonta le és utalta a szakszervezet részére, ebbõl kifolyólag a munkáltató által kiadott év végi adóigazolás tartalmazta a szakszervezeti díjat is.
Tovább...
 
Vörösiszap szolgálati panasz
Bíróság
2013. January 26.
Tisztelt Tagság!

A Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete értesíti tagságát, hogy a 2010. októberében a MAL Zrt. tulajdonában lévõ Ajkai Timföldgyár Kolontár és Ajka között létesült vörösiszap tárolójának gátszakadása miatt szükségessé vált kárfelszámolási munkában történt részvétel után járó túlszolgálati javadalmazás tárgyában indított perében a Fõvárosi Munkaügyi Bíróság 45. M. 2755/2011/9. szám alatt született jogerõs ítélete alapján a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogelõdjénél, a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokságnál szolgálati jogviszonyban álló Horváthy Zsolt tû. ftzls. mint felperest a munkáltató által az OKF gazdasági fõigazgató 799-1419/2010.sz. tájékoztatásában írtak alapján kiszámított és részére kifizetett javadalmazásán túl elmaradt illetmény illeti meg.
Tovább...
 
Vörösiszap ítélet
Bíróság
2013. January 26.
Fõvárosi Munkaügyi Bíróság
1027 Budapest, Királyfürdõ u. 4.

45.M.2755/2011/9-I. szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni.


É R T E S Í T É S

A bíróság tájékoztatja a feleket, hogy a
Horváthy Zsolt felperesnek
Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság alperes ellen
munkabér megfizetése iránt indított perében a 2012. év január30. napján kelt 45.M.2755/2011/9. sz. alatt hozott ítélet 2012. év február hó 23. napján jogerõre emelkedett és végrehajtható.

Budapest, 2012. október 11.
Tovább...
 
10M válasz
Levelek
2013. January 23.

Szám: 90-5/2012/Ig. Lev.

Tárgy: Tájékoztatás

Hiv. szám: 202/2012

Kiss József Úr

Elnök


Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete


Budapest

Lajtha László u. 1.

1203Tisztelt Elnök Úr!

Értesítem, hogy a Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete által a katasztrófavédelem hivatásos állományának 10M egységes rendészeti gyakorló öltözetével kapcsolatban feltett kérdésekre a BM OKF Mûszaki Fõosztály állásfoglalása alapján a következõ válaszokat adom.

Tovább...
 
Tájékoztató korkedvezményre jogosító idõrõl
Friss hírek
2012. December 05.

Az elmúlt idõszakban mind a szolgálati járandóságban részesülõ, mind az aktív állomány körében fokozott érdeklõdés mutatkozott a korkedvezményes nyugdíj igénybevételének lehetõségérõl. Tekintettel arra, hogy a témával kapcsolatosan több megkeresés is érkezett, illetve egymásnak ellentmondó információk kerültek napvilágra, ezért az Igazgatóság tájékoztató anyag kiadását tartja indokoltnak.

A korkedvezményes nyugdíj ismertetése elõtt röviden tekintsük át a Hszt 2011. december 31-ei változásait és egyes más törvények születését:

  • Megszûnik a szolgálati nyugdíj. Utoljára 2011. december 31-én vonulhattak szolgálati nyugállományba azok a személyek, akik rendelkeztek 25 év szolgálati viszonnyal és 1954-ben, vagy azt megelõzõen születtek.
  • A 2011. évi CLXVII. törvénnyel bevezették a szolgálati járandóság jogintézményét. Azok a személyek, akik 2011. december 31-én, vagy azt megelõzõen vonultak szolgálati nyugállományba és 1955-ben vagy azt követõen születtek, már nem szolgálati nyugdíjban, hanem járandóságban részesülnek. A járandóság a szolgálati nyugdíj adóval csökkentett összegével egyezik meg. Ezt az összeget addig folyósítják részükre, amíg el nem érik a mindenkori társadalombiztosítási nyugdíjkorhatárt. Ha ezt az életkort elérik, akkor jogosulttá válnak a rögzített nyugdíjuk 100 %-ára.
  • Az aktív állomány esetében, akik 2011. december 31-én elérték a 25 év szolgálati jogviszonyt, egy utolsó nyugdíjrögzítést kellett készíteni. Ennek határideje 2012. december 31. Akiknek ezzel az idõponttal rögzítésre került a nyugdíja, annak a nyugállományba vonulásakor választási lehetõsége van. Választhatja az akkor érvényes társadalombiztosítási jogszabályok szerinti nyugdíj összegét, vagy a rögzített nyugdíját is. Ami, akkor a számára kedvezõbb.
  • Az aktív hivatásos állományúak 2012. január 01-tõl már nem élhetnek a szolgálati nyugállományba vonulás korkedvezményével. Nyugállományba az a hivatásos állományú vonulhat, aki eléri a mindenkori társadalombiztosítási nyugdíjkorhatárt. (1955-ben született 64 év, 1956-ban született 64 év és 183 nap, 1957-ben született 65 év)
Tovább...
 
Néhány gondolat az Ombudsman jelentésével kapcsolatosan
Hírfigyelõ
2012. November 18.

Néhány gondolat az alapvetõ jogok biztosának az AJB-5630/2012. számú jelentésével kapcsolatosan


Mintegy 500 közfoglalkoztatott a katasztrófavédelemnél

A katasztrófavédelem szerint minden rendben a közfoglalkoztatottak körül, nincs összefüggés az alkalmazásuk és a takarítók elbocsátása között.

A Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) a közfoglalkoztatással összefüggõ feladatait az irányadó elõírások szerint végezte - így reagált a szervezet az alapvetõ jogok biztosának azon megállapítására, hogy jogsértõ volt a közalkalmazottként foglalkoztatott takarítókat közfoglalkoztatottakkal kiváltani. Az ombudsman felhívta a figyelmet, a közfoglalkoztatottak alkalmazása nem vezethet oda, hogy évek óta fennálló, határozatlan idejû jogviszonyokat, meglévõ munkahelyeket szüntessenek meg, és az így felszabaduló státuszokat lényegesen alacsonyabb bérezésben részesülõ, a közfoglalkoztatás jellegébõl és határozott idejébõl adódóan kiszolgáltatott helyzetben lévõ közfoglalkoztatottakkal töltsék be.

Tovább...
 
Kedvezményes jogsegély
Kedvezményes jogsegélylet
2012. November 18.

IDÉN UTOLJÁRA!

A Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete tájékoztatja tagságát, hogy 2012. november 30-án (péntek)

Dr. Hegedûs D. Andrea ügyvédnõ kedvezményes jogsegélyletet tart (magánügyekben is)

a Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezetének új irodájában (1203 Budapest, Lajtha László u. 1).

 

A tanácsadás díja 2.500 Ft + ÁFA 20 percenként.

Az idõbeosztás kialakítása végett kérünk mindenkit, hogy a szakszervezeti irodának részvételi szándékát telefonon (+36/1 720-4942) elõre jelezze!

 

Az ügyfélfogadás idõpontja: 0900-1200

Budapest, 2012. november 18.


Tisztelettel:

Kiss József

elnök

 
Közfoglalkoztatottak az elbocsátott munkavállalók helyén
Határozatok
2012. November 08.

Közfoglalkoztatottak az elbocsátott munkavállalók helyén

AJB-5630/2012


A közfoglalkoztatás céljával alapvetõen ellentétes, ha azt álláshelyek „kiváltására” kívánják használni úgy, hogy elbocsátják a munkavállalókat és az így felszabaduló státuszokat lényegesen alacsonyabb bérû közfoglalkoztatottakkal töltik be – figyelmeztetett az ombudsman. 

A Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon 2012. március elsejétõl – csoportos létszámleépítés keretében – az összes takarítót elbocsátották, helyettük ugyanabban a munkakörben közfoglalkoztatottakat alkalmaztak – állt az ombudsmannak küldött egyik panaszbeadványban. Az alapjogi biztos vizsgálata feltárta, hogy az Igazgatóság Budapest Fõváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjától közfoglalkoztatási program támogatását kérte 22 közfoglalkoztatott alkalmazására 8 órás munkaidõben, takarítóként, udvari munkásként. Miután megkötötték az errõl szóló hatósági szerzõdést, elbocsátottak 19 határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyban álló takarítót.

Jelentésében a biztos rámutatott arra, hogy a megkötött hatósági szerzõdés nem felel meg az országos közfoglalkoztatási program jogszabályi feltételeinek. Nem tesz eleget annak a követelménynek sem, hogy a közfoglalkoztatottak alkalmazását megelõzõ három hónapban, illetve a közfoglalkoztatás idõtartama alatt ne szüntessék meg azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát.

A Fõvárosi Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságnak az az eljárása, hogy közfoglalkoztatottakat kezdett alkalmazni, majd nem sokkal késõbb megszüntette az azonos munkakörben dolgozó munkavállalóinak határozatlan idejû jogviszonyát, sérti a jogbiztonság, valamint a tisztességes eljáráshoz való jog követelményét. A garanciális szabályokat megkerülõ, azokat önkényesen (át)értelmezõ eljárás ugyanakkor összeegyeztethetetlen az állam munkához való joggal kapcsolatos feladataival és alapjogi kötelezettségeivel is.

A biztos hangsúlyozta, hogy a közfoglalkoztatás céljával alapvetõen ellentétes, ha azt az elsõdleges munkaerõpiacon meglévõ álláshelyek „kiváltására” kívánják használni. A közfoglalkoztatottak alkalmazása nem vezethet oda, hogy évek óta fennálló, határozatlan idejû jogviszonyokat, meglévõ munkahelyeket szüntessenek meg, és az így felszabaduló státuszokat lényegesen alacsonyabb bérezésben részesülõ, a közfoglalkoztatás jellegébõl és határozott idejébõl adódóan kiszolgáltatott helyzetben lévõ közfoglalkoztatottakkal töltsék be.

Az alapvetõ jogok biztosa felkérte a belügyminisztert, hogy az országos közfoglalkoztatási programok megszervezése során fordítson kiemelt figyelmet a jogszabályi elõírásokra, teremtsék meg annak garanciáit, hogy ne szûnjenek meg álláshelyek a közfoglalkoztatottak alkalmazása következtében, érvényesüljön a meglévõ álláshelyek megtartásának követelménye.

Tovább...
 
MRK szakszervezeti konzultáció
MRK hírek
2012. October 24.
MAGYAR RENDVÉDELMI KAR
ELNÖK

Szám: 16/2012.MRK

Emlékeztetõ
A MRK és rendvédelem területén mûködõ szakszervezetek közötti
konzultációról

Idõpont: 2012. október 16. 10.00
Helyszín: Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
                1081 Dologház utca 1-3. I. em. Tímár terem

Résztvevõk:

Dobson Tibor tû. Dandártábornok, elnök, (Elnök)
Kucsera Miklós bv. Zászlós, fõtitkár, (Fõtitkár)

Hegymegi Ildikó, elnök titkárságvezetõje

Reprezentatív szakszervezetek képviselõi: (Jelenléti ív melléklet szerint)


Dobson Tibor tû. Ddtbk. MRK elök (továbbiakban Elnök)
köszöntötte a megjelenteket.

    1.) Napirendi pont

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket az MRK eddigi tevékenységérõl, az elhelyezésrõl, illetve a személyét érintõ BM OKF-n belül történt szervezeti változásról.
Tovább...
 
Összefogás a húszszázalékos béremelésért
Friss hírek
2012. October 18.

Tûzoltók, rendõrök, vámosok, börtönõrök és katonák szakszervezetei írtak alá együttmûködési megállapodást.

Húszszázalékos illetményemelést követelnek a büntetés-végrehajtási dolgozók, a katonák, a rendõrök, a tûzoltók és a vámosok - hangzott el hat érintett szakszervezet együttmûködési megállapodásának aláírásakor kedden Budapesten.

Tovább...
 
10M egységes rendészeti gyakorló öltözet
Levelek
2012. October 12.

Varga Ferenc tû. ezredes

Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Igazgató

r é s z é r e!

 

Tisztelt Igazgató Úr!

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítõeszköz és világítástechnikai felszerelésérõl szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet, 5.számú mellékletében, gyakorló ruházat alatt meghatározott, 10M egységes rendészeti gyakorlóruházat ügyében fordulok Igazgató úrhoz. (Ez a rendelet a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönzõ intézkedések bevezetésérõl szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.)

Tovább...
 
Kedvezményes jogsegély
Kedvezményes jogsegélylet
2012. June 25.

A Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete tájékoztatja tagságát, hogy 2012. július 5-én (csütörtökön) Dr. Hegedûs D. Andrea ügyvédnõkedvezményes jogsegélyletet tart (magánügyekben is) a Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezetének új irodájában (1203 Budapest, Lajtha László u. 1).

A tanácsadás díja 2.500 Ft + ÁFA 20 percenként.

Az idõbeosztás kialakítása végett kérünk mindenkit, hogy a szakszervezeti irodának részvételi szándékát telefonon (+36/1 720-4942) elõre jelezze!

Az ügyfélfogadás idõpontja: 0900-1200

Budapest, 2012. június 25.


Tisztelettel:

Kiss József

elnök

 
Az FKI igazgatójának újabb kínos  de ezúttal sem túl valós magyarázkodása
Hírfigyelõ
2012. June 19.
2012. június 15-én a nyomtatott illetve elektronikus Népszabadság egy cikket közölt a Magyar Rendvédelmi Kar (MRK) közgyûlési tagjainak megválasztása körül kialakult háborús helyzetrõl.
A cikkben megszólal Varga Ferenc ezredes, FKI igazgató is a június 4-én közzétett, majd másnap kapkodva és kínosan kimagyarázni próbált körlevelével kapcsolatban. Bár ne tette volna...
Varga ezredes ugyanis a fentebb megjelölt cikkben immáron sokadszor ferdíti el a tényeket – érdekes módon véletlenül ismét pont úgy, hogy az a szakszervezetek számára kedvezõtlen képet alkosson és ezen át alkalmas legyen az állomány megtévesztésére. Varga ezredes a Népszabadság megkeresésére az alábbiakat fogalmazza:
A kevésbé „konfrontatív” stílust szorgalmazó kijelentésével kapcsolatban azzal érvelt, hogy veszélyesnek tartja az állomány állandó tüzelését és hergelését, helyette szakmai érveket és tárgyalási hajlandóságot tart célravezetõbbnek. Varga ezredes emlékeztetett, hogy a tûzoltók korábbi demonstrációin a szakszervezetek a parancsnoki tiltás ellenére is arra kérték az állomány tagjait, hogy szolgálati védõruhában jelenjenek meg a tüntetéseken. A igazgató szerint õ csak az ehhez hasonlatos érdekvédelmi magatartás visszásságára utalt a levélben.
Varga ezredes sokadszorra adja tanúbizonyságát, hogy vagy a memóriájával akadnak nagyobb problémák, vagy nemes egyszerûséggel egy sajátos univerzumban él. Ahol a történések a bizonyítható tények ellenére teljesen más képet öltenek mint azt mi, logikusan, józan paraszti ésszel gondolkozó földi halandók látjuk.
A tények ugyanis a következõek:
Tovább...
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 Következő > Utolsó >>

Eredmények 41 - 60 / 97
FTSZ
 

Online felhasználók

Jelenleg 1 vendég online
Tûzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux w
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 13:48
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1138
Linkek: 75