Kezdölap arrow Hírek arrow BÉT arrow BÉT Alapszabály
BÉT Alapszabály
2011. April 30.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS


a belügyi ágazati érdekegyeztetésről


amely létrejött egyfelől a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM), mint munkáltatói képviselet,

másrészről a miniszter irányítása és felügyelete alá tarozó szerveknél foglalkoztatottak közösségét képviselő ágazati, alágazati reprezentatív, és képviseleti jogosultsággal rendelkező szakszervezetek, mint munkavállalói érdekképviseletek,

(továbbiakban együttesen Aláíró Felek) között annak érdekében, hogy a foglalkoztatási törvényekben rögzített jogok gyakorlása céljából, az ott meghatározott tartalommal létrehozzák és működtessék a belügyi érdekegyeztetés rendszerét.

 

1. Az Aláíró Felek megállapodnak abban, hogy az ágazati érdekegyeztetés legmagasabb fórumaként létrehozzák a Belügyi Érdekegyeztető Tanácsot (a továbbiakban: BÉT).

2. A BÉT célja a miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó munkáltatók és foglalkoztatottak érdekeinek, törekvéseinek, álláspontjának feltárása, tárgyalásos egyeztetése, megállapodások előkészítése és megkötése, valamint az információcsere.

3. A BÉT hatásköre kiterjed a miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó szerveknél foglalkoztatottak élet- és munkakörülményeit, a munkavállalókat közvetlenül vagy közvetve érintő gazdasági, jövedelmi, szociális, foglalkoztatási és egészségügyi kérdésekre, így különösen:

a) a foglalkoztatottak szélesebb körét érintő vezetői koncepciók, döntések, belső rendelkezések kiadása előtti egyeztetésekre, amelyekben a döntés vagy a javaslattétel a miniszter feladata;

b) a foglalkoztatottak illetményével, jövedelmével és juttatásaival összefüggő kérdésekre, illetőleg az évenkénti bértárgyalásokra.

c) az érintett szervezetek – miniszteri döntési kompetenciába tartozó – csoportos létszámcsökkentéssel járó átalakítása, átszervezése, szervezeti egységek megszüntetése és változtatása, valamint létszámcsökkentés esetén annak végrehajtására, illetve az ezekben érintett munkavállalókat megillető juttatásokra és járandóságokra;

d) a foglalkoztatottak üdültetését és rekreációját biztosító jóléti ingatlanok hasznosítására, valamint az egészségügyi ellátás biztosítására;

e) munkavédelemmel, munkaegészségüggyel kapcsolatos kérdések egyeztetésére.

4. Az Aláíró Felek kinyilvánítják, hogy a 3. pont c) és e) alpontjában rögzített tárgykörökben – a helyi sajátosságokra figyelemmel – lehetőleg a BÉT napirendjére tűzését megelőzően a miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó szerveknél működő helyi vagy szakágazati érdekegyeztetés szintjén egyeztetnek, amely nem érinti a BÉT hatáskörét.

5. A 3. pontban rögzítettek teljesülése érdekében a BM a BÉT munkavállalói oldalának tagjait fenti tárgykörökben a belügyminiszter feladatkörében elkészített jogszabályok, miniszteri utasítások, tervezetének véleményezésébe kötelezően bevonja.

6. A BÉT ülésein az Aláíró Felek megállapodásra, megegyezésre törekszenek, ennek érdekében kötelezettséget vállalnak arra, hogy az ülésekre döntési jogkörrel felruházott képviselőket delegálnak.

7. Az Aláíró Felek vállalják, hogy a BÉT ülésein kialakított konszenzust magukra nézve kötelezőnek tartják és megteszik a végrehajtás érdekében szükséges, hatáskörükbe tartozó intézkedéseket.

8. Az Aláíró Felek vállalják, hogy az egyeztetéshez, megállapodáshoz szükséges információkat egymás rendelkezésére bocsátják.

9. Az Aláíró Felek magukra nézve kötelezőnek tartják, hogy a konzultáció, tájékoztatás keretében tudomásukra jutott minősített adatokat megőrzik. Kifejezik azon szándékukat, hogy a munkáltató, illetve az érdekképviseletek működésére vonatkozó, közérdekű adatnak nem minősülő információkat, valamint munkaanyagokat csak belső egyeztetés során használják fel, nem hozzák külső nyilvánosságra. Ez utóbbi rendelkezés nem érinti a szakszervezeteknek a tagságuk tájékoztatásához, érdekképviseleti tevékenységük folytatásához való – jogszabályokban biztosított – jogosultságát.

10. Azon tárgykörökben, amelyekben az érdekképviseletek egyetértése illetőleg a velük való megállapodás nem kötelező, annak hiánya a munkáltató döntési hatáskörét nem érinti, ugyanakkor gondoskodni kell az érdekképviseletek különvéleményének rögzítéséről. Az érdekképviseletek ez esetben a jogszabályokban számukra biztosított jogosultságok szerint járhatnak el.

11. Az Aláíró Felek kötelezik magukat, hogy amennyiben ezen Együttműködési Megállapodásban (a továbbiakban: Megállapodás) foglaltak megszegéséről szereznek tudomást, arról soron kívül tájékoztatják egymást.

12. A BM vállalja, hogy a BÉT működési feltételeit és titkársági feladatainak ellátását biztosítja.

13. A munkavállalói érdekképviseletek vállalják, hogy reprezentativitásukat, illetve érdekképviseleti jogosultságukat 2011. január 1-jei határnappal – az 1. mellékletben foglaltak szerint – igazolják. Amennyiben ezen vállalt kötelezettségüknek nem tesznek eleget, illetve reprezentativitásuk nem felel meg a foglalkoztatási jogviszonyokra vonatkozó jogszabályokban meghatározottaknak, úgy tudomásul veszik, hogy a BÉT-ben– a Megállapodás aláírásától függetlenül – csak tanácskozási joggal vesznek részt. Az érdekképviseleti jogosultság igazolásának elmaradása a BÉT tagság megszűnésével jár.

14. Az Aláíró Felek rögzítik, hogy a foglalkoztatási törvényekben előírt reprezentativitási követelményeket elérő, vagy képviseletre jogosult szakszervezetek és érdekképviseleti szervek – a Megállapodásban foglaltak, valamint az Ügyrend elfogadásával és a 13. pontban foglaltak szerinti feltételekkel – a BÉT teljes jogú tagjává válnak, amely a Megállapodást és az Ügyrendet nem fogadja el, a BÉT-en kizárólag tanácskozási joggal vehet részt.

15. A Megállapodás a minisztérium hivatalos lapjában és a Felek honlapján kerül közzétételre.

16. Az Aláíró Felek a Megállapodás aláírásával egyidejűleg elfogadják a Megállapodás 2. melléklete szerinti Ügyrendet, amely részletesen szabályozza a BÉT szervezetét és működését.

17. A Felek Megállapodást és az Ügyrendet szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal áttekintik és abban a szükséges változtatásokat végrehajtják.

18. A Megállapodás aláírása napján lép hatályba.

 

Budapest, 2010. augusztus 31


Az Alapszabály mellékleteivel letölthető innen .

 


 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 20:27
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75