Kezdölap arrow Hírek arrow RÉF arrow RÉF Alapszabály
RÉF Alapszabály
2011. April 23.

A RENDVÉDELMI SZERVEK ÉRDEKVÉDELMI FÓRUMÁNAK


A L A P S Z A B Á L Y A

1. A Rendvédelmi Szervek Érdekvédelmi Fóruma (a továbbiakban: RÉF) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 34/B. §-ár figyelemmel létrejött, az országos érdekegyeztetés rendszerébe illeszkedő tárcaközi (szektorális) érdekegyeztető fórum.

2. A RÉF működésének célja a kormányzati és munkavállalói érdekek összehangolása, az álláspontok feltárása, tárgyalásos egyeztetése az esetleges konfliktusok megelőzése érdekében, megállapodások előkészítése és megkötése, valamint az információcsere.

3. A RÉF-ben a Kormány a Hszt. hatálya alá tartozó rendvédelmi szerveknél működő – országosan reprezentatív – szakszervezetekkel és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok érdekképviseleti szerveivel egyeztet, a Hszt. 34/B. § (1) bekezdésében meghatározott tárgykörökben.


I.

A RÉF SZERVEZETE


4. A RÉF tagjai:

4.1. Kormányzati oldal

A rendvédelmi szervek irányítását és felügyeletét ellátó miniszterek.

4.2. Érdekképviseleti oldal

A rendvédelmi szervek hivatásos állománya képviseletét ellátó – a 3. pontban rögzített feltételeknek megfelelő – szakszervezetek és érdekképviseletek vezetői.

(4.1. és 4.2. a továbbiakban együtt. Oldalak)

4.3.

Munkáltatói oldal (tanácskozási, véleményalkotási joggal)

A rendvédelmi szervek vezetői, illetve az általuk kijelölt szervezetszerű helyettesek.

4.4.

Oldalelnökök

A Kormányzati oldal és az érdekképviseleti oldal tárgyalócsoportjának vezetői.

4.4.1. Kormányzati oldal elnöke

A rendészetért felelős miniszter.

4.4.2. Érdekképviseleti oldal elnöke

Az érdek-képviseleti oldal által megválasztott szakszervezeti képviselő.

4.5. Levezető elnök

A Munkaügyi Közvetítői- és Döntőbírói Szolgálat delegáltja.

5. Szóvivők:

Egyes témakörök megtárgyalásánál az Oldalak tagjai közül szóvivőt jelölhetnek ki az adott téma kifejtésére, tárgyalására.

6. Szakértők:

Az Oldalak jogosultak a tárgyalások eredményessége érdekében szakértők bevonására, akik az Oldal felhatalmazásából az adott témához hozzászólhatnak, véleményt nyilváníthatnak (szervezetenként és témánként 1-1 fő).

7. Megfigyelők

A RÉF ülésein megfigyelőként vesznek részt az ágazati érdekegyeztető fórumok titkárai, valamint az államháztartásért és a társadalmi párbeszédért felelős tárca képviselője.

8. RÉF koordinátor

A rendészetért felelős miniszter által ezen feladat ellátására kijelölt személy.

9. A RÉF ülésein a Kormányzati oldal képviseletét a miniszter vagy az államtitkár, a Munkáltatói oldal képviseletét a rendészeti szervek vezetője által kijelölt – az ülés napirendjének megfelelő – szervezetszerű helyettes (vezető) láthatja el. A Kormányzati oldal elnöki tisztségét – a rendészetért felelős miniszter akadályoztatása esetén – a rendvédelmi szervek irányítását és felügyeletét ellátó más miniszter vagy államtitkár látja el.


II.

A RÉF HATÁSKÖRE, MŰKÖDÉSE


10. A RÉF a hatáskörébe tartozó ügyekben a 14. pontban meghatározott jogkörét plenáris üléseken gyakorolja. Munkáját – az Oldalak döntése alapján – szakértői bizottságok, valamint az oldalelnökök konzultációja segíti.

11. Egyeztetési tárgykörök:

11.1. A Hszt. és az annak végrehajtására kiadott 140/1996 (VIII. 31.) Korm. rendelet – a Hszt. általános szabályit érintő – módosításainak tervezete.

11.2. A Hszt. felhatalmazása alapján – az egész rendvédelmi szférára kiterjedő hatályú – kormányrendelet tervezete.

11.3. Az éves költségvetési törvénynek a hivatásos állományt érintő foglalkoztatási, szociális, bér- és jövedelempolitikai intézkedései, a hivatásos állomány munkakörülményeit érintő működési költségvetés tárcafejezeteinek a tervezete.

11.4. A Hszt. hatálya alá tartozó hivatásos állomány egészét, vagy jelentős részét érintő kormányzati intézkedések.

11.5. A rendvédelmi szerv(ek) irányítását ellátó miniszter által a másik rendvédelmi szerv(ek) irányítását ellátó miniszter egyetértésével kiadott miniszteri rendelet tervezete.

11.6. A rendvédelmi szervek hivatásos állományát érintő szociális (üdültetési, rekreációs), valamint egészségügyi kérdések.

11.7. Olyan szakágazati probléma, amelyet az ágazati érdekegyeztetésen lefolytatott egyeztetés során nem sikerült orvosolni.

11.8. Bármely olyan téma, amelynek napirendre tűzését az Oldalak valamelyike kezdeményezi.

12. A 11.8. pontban rögzített témakörök napirendre vételéről az Oldalak közösen döntenek.

13. A Hszt. különös részét érintő módosítások, valamint a Hszt. végrehajtására kiadott kormányrendeletnek a Hszt. különös részéhez kapcsolódó módosításai az ágazati érdekegyeztető fórumok egyeztetési tárgykörébe tartoznak.

14. A RÉF jogosultságai a hatáskörébe utalt tárgykörökben:

14.1. Javaslattételi jog jogszabálytervezetek előkészítésére

14.2. Tájékoztatási és konzultációs jog az egyeztetési tárgyköröket (11.13. pontok) érintően

- jogszabálytervezetekről és az azok alapját képező költségvetési számításokról, statisztikai adatokról;

- a RÉF által kötött megállapodások végrehajtásáról.

14.3. Véleményezési jogosultság

14.3.1. A RÉF Oldalainak joga van közös, illetve oldalvélemény, álláspont megfogalmazására a RÉF hatáskörébe utalt tárgykörökben.

14.3.2. A RÉF a hatáskörébe tartozó jogszabályok, intézkedések tervezetét a döntés előkészítés azon fázisában jogosult véleményezni, amikor a döntéshozónak még reális lehetősége van a kialakított vélemény figyelembe vételére.

14.3.3. A tervezet előkészítője köteles az Oldalak véleményét a döntéshozó szerv tudomására hozni. Az eltérő álláspont(ok) figyelmen kívül hagyásának indokait az előterjesztésben fel kell tüntetni, és arról az Oldalakat is tájékoztatni kell.

14.3.4. Amennyiben a RÉF napirendjére tűzött tervezetet a Kormány a döntés meghozatala előtt a RÉF hatáskörébe utalt kérdésben tartalmilag módosította, az előterjesztő köteles a tervezetet a módosítás tekintetében – ülésen kívül – az Érdekképviseleti oldal tagjaival ismételten véleményeztetni.

14.4. A RÉF a hatáskörébe utalt kérdésekben dönthet, megállapodást köthet, valamint elfogadhat ajánlásokat.

a.) DÖNTÉS:

- a RÉF szervezetével, működésével összefüggő, a hatáskörébe utalt egyéb ügyekben.

b) MEGÁLLAPODÁS

- kormányzati intézkedés megtételére, jogszabály alkotására és jogszabálytervezetek benyújtására vonatkozóan.

c) AJÁNLÁS:

- az érdekegyeztetés más (pl. ágazati vagy országos) fórumai számára a partnerek által követendő eljárásra, magatartásra, valamint a döntéseket előkészítő szempontokra vonatkozóan.

15. A RÉF szavazási rendje:

15.1. Szavazás esetén az Oldalaknak egy-egy szavazata van.

15.2. Szavazásra bocsátott javaslat akkor kerül elfogadásra, ha konszenzus van. Ha nincs konszenzus, az érdekképviseleti oldalvéleményt különvéleménynek kell tekinteni és arról tájékoztatni kell a Kormányt.

15.3. A konszenzust a felek a 14.4. b)-c) pontban rögzített dokumentum aláírásával nyilvánítják ki.

15.4. Az Oldalak szavazási rendjüket saját hatáskörükben szabályozzák.

16. A RÉF működési rendje:

16.1. A RÉF működtetése a rendészetért felelős miniszter feladata. A működéssel összefüggő értekezletek és technikai kiadások költségeit a minisztérium biztosítja.

16.2. A minisztérium feladata az ülések megszervezése, a dokumentumok eljuttatása a tárgyalócsoportokhoz, az ülések tárgyi feltételeinek biztosítása, az ülések hangfelvételének és emlékeztetőjének elkészítése és az Érdekképviseleti oldal rendelkezésére bocsátása, a keletkezett anyagok archiválása, a sajtó képviselőinek meghívása.

16.3. A RÉF plenáris üléseit féléves munkaterv alapján – kéthavonta – kell összehívni. A munkatervre vonatkozó javaslatot – az Oldalak írásos javaslatai alapján – a RÉF koordinátor készíti el, amelyet a RÉF minden év január 31-éig, – a RÉF megalakulásának évében február 28-áig –,illetve július 31-éig hagy jóvá.

16.4. A RÉF plenáris ülésének rendkívüli összehívását bármely tárgyalócsoport írásban kezdeményezheti a RÉF koordinátornál. Az ülést a kezdeményezéstől számított 15 munkanapon belül össze kell hívni. Az oldalelnökök megegyezése alapján ez a határidő lerövidíthető.

16.5. Valamely téma napirendre tűzése írásos előterjesztés, vagy háttéranyag alapján történhet. AZ előterjesztő köteles megküldeni a RÉF koordinátornak az ülést megelőzően legalább 8 munkanappal – rendkívüli ülés kezdeményezése esetén legalább 5, sürgős esetben 3 munkanappal – a téma érdemi tárgyalásához szükséges előterjesztést, valamint a kapcsolódó dokumentumokat, amelyet a tárgyalócsoportok tagjainak haladéktalanul el kell juttatni. E szabály megsértése a napirendi pont tárgyalásának elhalasztását jelentheti. Kivételes esetekben – az oldalelnökök konszenzusával – a fenti időszak lerövidíthető.

16.6. A plenáris ülések időpontjáról, napirendjéről, valamint az ülés nyilvános vagy zárt jellegéről az oldalelnökök, illetve megbízottjaik előzetesen egyeztetnek. A napirendet a tárgyalócsoportok az ülésen fogadják el. Az Oldalaknak lehetőségük van napirend elötti és napirend utáni felszólalásokra is.

16.7. Abban az esetben, ha az ülésen új koncepció, illetve az előterjesztés jelentős változását előidéző felvetés hangzik el, az Oldalak bejelenthetik, hogy arra csak a következő ülésen, vagy írásban, megadott határidőn belül kívánnak reagálni.

16.8. Az előterjesztés benyújtását követően a tárgyalást 30 napon belül le kell zárni. Új koncepció, illetve az előterjesztés jelentős változása esetén ez a határidő az oldalak megegyezésével 15 nappal meghosszabbítható.

16.9. A levezető elnök feladata az ülések munkarendjének meghatározása és az Alapszabály előírásainak érvényesítése. A levezető elnök a napirendhez nem szólhat hozzá.

16.10. Az ülésen az oldalelnök (vagy kijelölt szóvivő) fejti ki tárgyalócsoportja álláspontját. Az oldalelnökök – szükség esetén – tárgyalási szünetet kérhetnek az egységes oldalálláspont kialakítása érdekében. A tárgyalócsoportok tagjai külön-külön jogosultak álláspontjuk kifejtésére – a levezető elnök által meghatározott sorrendben –, ha az oldalvéleménytől eltérő különvéleményt kívánnak kifejteni. A különvéleményt írásos formában rögzíteni kell a döntéshez csatolva. Egyéb esetben a tárgyalócsoportok tagjai álláspontjukat – az oldalelnök javaslatára, a levezető elnök engedélyével – jogosultak kifejteni.

16.11. A tárgyalócsoportok egy-egy téma kidolgozására, döntések előkészítésére közös szakértői munkacsoportot hozhatnak létre. A munkacsoport tevékenységéről a plenáris ülésnek köteles beszámolni.

16.12. A RÉF plenáris ülései nyilvánosak vagy zártak. Indokolt esetben – az oldalelnökök konszenzusával – lehetőség van a tárgyalás menete közben elrendelni az ülés zárttá vagy nyilvánossá tételét. Minősített adatok tárgyalása esetén zárt ülést kell tartani. A szakértői munkacsoportok ülései és az oldalelnökök konzultációi zártak.

16.13. Az Oldalak magukra nézve kötelezőnek tartják, hogy a konzultáció, tájékoztatás keretében tudomásukra jutott minősített adatokat megőrzik. Kifejezik azon szándékukat, hogy a munkáltató, illetve az érdekképviseletek működésére vonatkozó, közérdekű adatnak nem minősülő információkat, valamint munkaanyagokat csak belső egyeztetés során használják fel, nem hozzák külső nyilvánosságra. Ez utóbbi rendelkezés nem érinti a szakszervezetek a tagáguk tájékoztatásához, érdek-képviseleti tevékenységük folytatásához való – jogszabályokban biztosított – jogosultságát.

16.14. A RÉF üléseiről hangfelvétel és – a hangfelvétel napján – emlékeztető készül. A hangfelvétel másolati példányát az Érdekképviseleti Oldal elnöke részére 3 munkanapon belül el kell juttatni, az emlékeztetőt – elektronikus úton – az ülés összes résztvevője részére 15 munkanapon belül meg kell küldeni. Az eredeti hangfelvétel 5 évig megőrzésre kerül.

16.15. Az Oldalak döntése esetén az ülésről közös sajtóközlemény készülhet, amelyet az oldalelnökök aláírásával hitelesítve lehet nyilvánosságra hozni. Egyéb esetekben az oldalelnökök jogosultak a sajtónak nyilatkozni. Különvélemény esetén a különvéleményt kifejtő szervezet képviselője is jogosult álláspontja kifejtésére a sajtó képviselőinek.


III.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


17. Az Alapszabály az aláírása napján lép hatályba, azt a Kormányzati oldal képviselői tárcák honlapján közzé kell tenni.

18. Az Alapszabály felülvizsgálatát bármelyik Oldal kezdeményezheti. Ennek előterjesztésére az általános szabályok irányadók.

19. Az Érdekképviseleti oldalt alkotó érdekképviseletek vállalják, hogy reprezentativitásukat – az 1. mellékletben foglaltak szerint – igazolják. Amennyiben ezen vállalt kötelezettségüknek nem tesznek eleget, illetve reprezentativitásuk nem felel meg a Hszt-ben meghatározottaknak, úgy tudomásul veszik, hogy – az Alapszabály aláírásától függetlenül – nem válnak a RÉF tagjává. Jogszabály alapján a taglétszámtól függetlenül reprezentatívnak minősülő érdekképviseletek igazolásra nem kötelezettek, a 3. pont alapján alanyi jogon válnak a RÉF tagjává.

20. Az Alapszabály aláírói az 4.1. és 4.2. pontban meghatározottak.

21. Az aláíró felek rögzítik, hogy a Hszt-ben előírt reprezentativitásti követelményeknek megfelelő szakszervezetek – az Alapszabály elfogadásának írásos kinyilvánításával – a RÉF tagjává válnak.


Budapest, 2011 január 28.

 


Az Alapszabály letülthető innen:

http://www.ftsz.hu/images/stories/ref/refalap.pdf

 

 

 

 
< Előző
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 05:46
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75