Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow Emlékeztető a 2011 március 07-én tartott túlmunka egyeztetésről
Emlékeztető a 2011 március 07-én tartott túlmunka egyeztetésről
2011. March 09.
EMLÉKEZTETŐ
 
Helyszín: Belügyminisztérium 129-es tárgyaló
 
Időpont: 2011. március 7. 15 órai kezdettel
 
Jelen vannak:
Belügyminisztérium részéről
Zsinka András Személyügyi Főosztály vezetője, levezető
Szőke Irma Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály vezetője
Szittáné Bilanics Erzsébet Önkormányzati Gazdasági Főosztály vezetője
dr. Csire Péter Személyügyi Főosztály, főosztályvezető-helyettes
dr. Szebeni Andrea Személyügyi Főosztály, osztályvezető, BÉT titkár
Irimi Jánosné Informatikai Főosztály
Szirti Kinga Önkormányzati Gazdasági Főosztály

 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részéről

Vietórisz Ágnes tű. alezr. OKF Humán Főosztály
Szakszervezetek részéről
Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete (HTFSZ)
Árok Kornél elnök
Gyenge Koppány ügyvivő
Nagy Gábor gazdasági ügyvivő
dr. Szekeres Csaba jogi képviselő
dr. Szováti Szabolcs jogi képviselő
Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ)
dr. Bárdos Judit főtitkár
dr. Terjéki László tűzoltó tagozatvezető
Ánosi Zsolt
Nyári László
Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete (FTSZ)
Kiss József elnök
Nagy Gábor vezetőségi tag
Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete (RKDSZ)
Nabozsnyi Attila
dr. Jelenek János jogtanácsos, Fővárosi Tagszervezet alelnöke
Tárgy:
Egyeztetés a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjéről szóló 371/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) végrehajtásával kapcsolatos számítási kérdésekről.
 
Előzmények:
Az egyeztetést a HTFSZ elnöke levélben kezdeményezte. Az egyeztetés témájaként ”a kormányrendelet által szabályozott számítási elvek leképezése a hétköznapokra, illetve a táblázat elkészítése informatikusok bevonásával” összefoglaló címet jelölte meg. A kezdeményezés alapján – a megadott témakörre tekintettel – a Személyügyi Főosztály a fent megjelölt szakmai szerveket és érdekképviseleti szervezeteket hívta meg az értekezletre.
 
Az egyeztetésen elhangzottak:
Zsinka András felkérte az érdekképviseleteket, foglalják össze, milyen problémák miatt kérték a Belügyminisztérium közreműködését a tűzoltók túlmunka számításával kapcsolatos egyeztetési eljárásban.
 
Árok Kornél a fennálló gondokat abban látja, hogy az OKF-en készített számítási segédlet a Korm. rendelet kihirdetése előtt készült, és nem kerültek benne átvezetésre azok a változtatások, amelyeket a felek közötti szóbeli megállapodások rendeztek. Kétségesnek tartják a Korm. rendelet végrehajthatóságát, csak „számolgatás” folyik.
 
Dr. Szekeres Csaba kihangsúlyozta, megkeresték valamennyi hivatásos önkormányzati tűzoltóság parancsnokát, akik szintén nem látják biztosítottnak a Korm. rendelet végrehajtását.
 
Dr. Csire Péter kihangsúlyozta, hogy a végrehajtás alapvető szabályait a Hszt. tartalmazza, azokról a Korm. rendeletben nem volt szükséges külön rendelkezni.
 
Zsinka András kiemelte, hogy a BM nem munkáltatója a tűzoltóságoknak, Gyenge Koppány kérdésére, miszerint van-e fizetési kötelezettsége a munkáltatóknak, igennel válaszolt.
 
A HTFSZ szerint a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetségének az az álláspontja, hogy nincsen fizetési határidő.
 
Dr. Csire Péter szerint a Hszt. és a Korm. rendelet együttes alkalmazásával a végrehajtási szabályok megállapíthatók, a BM nem minősítheti a tűzoltóparancsnokok hozzáállását.
 
Bárdos Judit elmondta, hogy a tűzoltók túlmunkájának rendezését sem a jogelőd Önkormányzati Minisztérium, sem a BM nem akarja felvállalni, rákérdezett a minisztérium ezzel kapcsolatos szándékaira. Álláspontja szerint nem a számítási módban kellene megállapodni – mivel abban eddig sem volt teljes egyetértés –, hanem meg kéne a pereket szüntetni és egyezséget kötni.
 
Zsinka András kihangsúlyozta, a BM folyamatosan keresi a megoldást a problémára, azonban a 7 milliárd forint előteremtése a jelenlegi gazdasági helyzetben nem könnyű feladat.
 
Árok Kornélnak az a véleménye, hogy az OKF teljesen mást „közvetít” a parancsnokok felé, mint ami a BM most kifejtett álláspontja.
 
Dr. Szekeres Csaba hozzátette, az OKF-nek és a tűzoltóparancsnokoknak az a közös álláspontja, hogy határidő nélkül „számolgatni” kell. Megemlítette, hogy a túlmunka megváltás kapcsán naponta 1 millió forinttal növekedik a kamattartozás.
 
Zsinka András ismételten aláhúzta, hogy a munkáltatóknak végre kell hajtani a Korm. rendelet, a kifizetéseknek ki kell majd terjednie a kamattartozásokra is, az általános szabályok szerint.
 
Gyenge Koppány azzal a kéréssel fordult a BM-hez, levélben tájékoztassák a munkáltatókat a fizetési kötelezettségről.
 
Nagy Gábor (FTSZ) álláspontja szerint a kifizetések fedezetét a költségvetési törvényben biztosított normatív hozzájárulás keretében kell rendelkezésre bocsátani. Az a véleménye, hogy a Korm. rendelet nem tartalmazza a végrehajtás szabályait.
 
Dr. Csire Péter válaszában elmondta, hogy ezek a szabályok a Korm. rendelet 3. §-ában kerültek rögzítésre.
 
Zsinka András ismételten kihangsúlyozta, hogy a BM a Korm. rendelet megalkotásával vállalását teljesítette, anyagiak tekintetében a munkáltató önkormányzatoknak kell helyt állni.
 
Árok Kornél ismételten kezdeményezte, hogy az OKF-en keresztül kerüljön kiadásra egy minisztériumi állásfoglalás a fentiekkel kapcsolatban.
 
Vietórisz Ágnes elmondta, az OKF által kiadott Excel táblázat csak egy számítási segédlet a munka megkönnyítésére, az a munkáltatók számára nem bír kötelező erővel. Kiemelte, hogy a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok számára az OKF utasítást nem adhat.
 
Terjéki László véleménye szerint a számítási segédlet hibái korrigálhatóak, a gondot abban látja, hogy a tűzoltóparancsnokok – tudomásuk szerint – olyan utasítást kaptak, hogy az OKF által kiadott útmutatótól nem térhetnek el.
 
Árok Kornél kifejtette, a munkabéke akkor tartható fenn, ha a minisztérium felhívja a parancsnokokat a teljesítésre.
 
Vietórisz Ágnes ismételten kihangsúlyozta, hogy az OKF által kiadott anyag csak tájékoztató jellegű, nem kötelező, az azok alapján kiszámolt adatokat össze kell vetni a munkáltatói nyilvántartásokkal.
 
Gyenge Koppány szerint a parancsnokok az OKF iránymutatásait kötelező érvényűnek fogadják el.
 
Árok Kornél ismételten felhívta a minisztériumot, menjen ki a parancsnokok részére egy olyan tartalmú felhívás, amely rögzíti, hogy letelt a Hszt. szerinti 60 napos határidő, teljesítsék a kifizetéseket.
 
Dr. Csire Péter szerint a felszólítás idő előtti volna, mivel a felek közötti számítási módban való eltérés okán még nem történt meg a túlmunka kiszámítása. Az az álláspontja, hogy egy önálló munkáltatót jogszerűen nem lehet felszólítani teljesítésre.
 
Terjéki László tudomása szerint a számítások már megtörténtek, csak a kifizetés van hátra.
 
Dr. Szekeres Csaba nyomatékosan kérte annak rögzítését, hogy az OKF-nek és a BM-nek az az álláspontja, hogy 60 napon belül fizetni kell.
 
Vietórisz Ágnes szerint, amíg nem történik meg a túlmunkának a Korm. rendelet szerinti kiszámítása, addig nem kezdődik meg a 60 napos fizetési határidő. A túlmunkáért járó díjazás összegét egyénenként határozatban kell majd megállapítani, a Korm. rendeletben foglaltak alapján.
 
Nagy Gábor (FTSZ) rákérdezett, amennyiben a hivatásos állomány tagja szolgálati panasszal kíván élni, a Hszt. vagy a Korm. rendelet szerinti határidő elmulasztása miatt kell-e a panaszt benyújtania.
 
Árok Kornél tudomása szerint az állami tűzoltóságok vonatkozásában az OKF már megállapította a túlmunkáért járó díjazást.
 
Vietórisz Ágnes azt válaszolta, hogy a kérelmek feldolgozása folyamatban van, még mindig érkeznek be újabb kérelmek, mivel a Korm. rendelet újra megnyitotta az igénybejelentés lehetőségét.
 
Dr. Szekeres Csaba közölte, hogy a szünetelő pereket kénytelenek lesznek folytatni, amelyek vélhetően egy tárgyaláson le fognak zárulni. Jelezte, hogy ez jelentős perköltség kihatásokkal is fog járni.
 
Dr. Bárdos Judit leszögezte, úgy látszik, szükség lesz a mintegy 4 ezer per végig vitelére.
 
Zsinka András kérdésére Vietórisz Ágnes elmondta, a jelenlegi számítási módot tartalmazó Excel táblák „levédésének” addig nincs értelme, míg a felek között nincs megegyezés.
 
Árok Kornél kijelentette, hogy amennyiben 2011. március 11-éig (péntek) az érdekképviseletek nem kapnak tájékoztatást a minisztérium további tervezett intézkedéseiről, illetve nem megy ki a parancsnokoknak szóló tájékoztató levél, úgy demonstrációs bizottságot alakítanak és országos demonstrációt fognak szervezni, figyelemmel arra, hogy miniszter úr arra tett ígéretet, hogy 2011. március 31-éig mindenki megkapja a részére járó összeget.
 
Gyenge Koppány ezt azzal egészítette ki, hogy már nem tudják „visszafogni” az állományt.
 
Zsinka András közölte, hogy a bejelentést továbbítja a minisztérium vezetése részére, azonban nem biztos abban, hogy ez a legjobb megoldás. Abban kéri a szakszervezetek segítségét, közösen gondolkodjanak arról, hogy a nyugdíjrendszer átalakításának „ellentételezéseként” milyen juttatásokkal (illetményrendszer, lakás, szociális ellátások) lehetne kompenzálni az állományt.
 
Dr. Bárdos Judit szerint egyik miniszter sem tartotta és tartja be az ígéretét, csak az jelenthetne megoldást, ha a miniszter a 2011. március 25-ére tervezett RÉF ülésen bejelentené a tűzoltó túlmunka kifizetésének ütemezését.
 
Terjéki László javasolta, térjenek vissza az Excel táblák kijavításának kérdésköréhez.
 
Vietórisz Ágnes kijelentette, hogy csak olyan módosító javaslatokat tudnak figyelembe venni, amely nem ellentétes a Korm. rendelettel, illetve amely kérdésekben megállapodás történt. Ismételten kihangsúlyozta, hogy az OKF nem teheti kötelezővé a számítási segédlet alkalmazását a munkáltatók részére.
 
Árok Kornél emlékeztetett rá, hogy miniszter úr a RÉF 2011. január 28-ai ülésén kijelentette, hogy a szakszervezet és a minisztérium között létrejött szóbeli megállapodásokat is kötelező érvényűnek ismeri el.
 
Intézkedések:
 
A felek megállapodása alapján az érdekképviseletek 2011. március 9-én (szerda) délutánig megküldik OKF részére a számítási metodikát megkönnyítő Excel táblázat javasolt módosításait. A beérkezett javaslatokról az OKF-en a a szakszervezetek és az OKF képviselői aznap 15 órakor egyeztetést folytatnak le. Ezt követően a módosított Excel táblázatot az OKF – ajánlás formájában – megküldi a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok részére.
 
Budapest, 2011. március 7.
 

 
Az emlékeztető eredetiben innen letölthető:
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 23:23
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75