Kezdölap arrow Hírek arrow BÉT arrow BÉT Tájékoztató
BÉT Tájékoztató
2011. March 05.

A BÉT 2011. március 4-én megtartott soros ülésén megvitatott kérdésekről az alábbi témaköröket érintően tájékoztatom tagságunkat.


Az ülés előre meghirdetett napirendi pontjai:
1.) a BM igényjogosultak egészségügyi ellátásának aktuális kérdései,
2.) a BÉT ülésre előzetesen írásban feltett szakszervezeti kérdések megválaszolása, valamint
3.) egyéb időszerű kérdések megvitatása
képezte.
 

Nyugdíjváltozások

 
-     Napirend előtt a szakszervezeti oldal tájékoztatást kért a hét elején napvilágot látott Széll Kálmán terv részleteiről, nevezetesen a nyugdíjkorhatár felemelésére, illetve a korkedvezményes nyugdíjazás megszüntetésére irányuló kormányzati szándék munkavállalókat érintő várható hatásairól.
 

-     A Szakszervezetek döbbenettel értesültek arról, hogy a kormány mindenféle előzetes egyeztetés és hatástanulmány nélkül egyetlen tollvonással eltörölné a hivatásos állomány öregségi nyugdíjkorhatár alatti életkorban történő szolgálati nyugállományba vonulásának lehetőségét. Álláspontjuk szerint a rendvédelem területén foglalkoztatott állományt a fejlett világ országaiban nem érdemtelen kegyként illeti meg szinte mindenhol egyöntetűen a korkedvezmény, hanem ezért mert a társadalom ez által ismeri el a hivatásos szolgálattal járó fokozott fizikai és pszichikai megterhelést. A szervezett fokozott igénybevétele mellett az általánosnál alacsonyabb életkorban való nyugállományba vonulás lehetőségével ellentételezik a hivatásos állomány állampolgári jogainak korlátozását és a civil szféra munkavállalóihoz képest jóval szigorúbb munkavégzési követelmények és kötelezettségek teljesítését. A jelenleg hivatásos állományban lévők mindezeket a többletterheket annak tudtában vállalták felszerelésükkor, hogy pályafutásuk végén élhetnek a korkedvezményes nyugállományba vonulás lehetőségével, ezért e szerzett jog megvonását az Szakszervezetek megengedhetetlennek tartják! Véleményük szerint ilyen feltételek mellett a fiatal állomány pályán maradása is kétségessé válik, ami a remélt haszonnál jóval nagyobb kiadásokat eredményezhet a költségvetés számára.
Az előző években szinte minden kedvezményt elvettek már a hivatásos állománytól, így lényegében csak a nyugdíjkedvezmény maradt, ezért abból engedni nem tudnak!
A szolgálati nyugdíj rendszerének megszüntetésére vonatkozó tervek megvalósításával szemben az Szakszervezetek készek minden törvényes eszközt igénybe venni,
a demonstrációtól kezdve a nemzetközi kapcsolatok mozgósításáig!

-     A szakszervezetek egyhangúlag elfogadhatatlannak minősítették azt, hogy a minisztérium tavalyi évben tett ígéretével ellentétben egyoldalúan nyúl bele a nyugdíjak jövőbeni alakulását érintő kérdésbe.

-    A szakszervezeti oldal a Rendvédelmi Szervek Érdekvédelmi Fóruma (RÉF) jövő hétre, soron kívül történő összehívását kezdeményezte.

A minisztérium képviseletében Dr. Eiselt György helyettes államtitkár úr és Zsinka András főosztályvezető úr is hangsúlyozta, hogy a nyugdíjrendszer megváltoztatását érintően csak előzetes kormányzati bejelentés történt, annak részletei még nem ismertek. Az egyes szervezetek sajátosságaihoz igazodó specialitásokat még ki kell dolgozni, amely tekintetben a kormányzati terv feladatokat és határidőket ír elő a felelős szervezetek számára.

A minisztériumi ígéret szerint a tárgykör a RÉF ülés napirendjét is képezi, ezért a fórum kibővített keretek között (a honvéd szakszervezet részvételével) kerül megtartásra, várhatóan 2011. március 25-én.

-    A szakszervezeti oldal kérdése: megfelel-e a valóságnak a médiában megjelent azon hír, amely szerint rövid időn belül felfüggesztik a nyugdíjba vonulás lehetőségét.

Zsinka András főosztályvezető úr elmondása szerint a minisztérium ezzel kapcsolatban információval nem rendelkezik, ezért erre nyilatkozni nem tudnak.

 

Hivatásos, közalkalmazott, kormánytisztviselő, munkavállaló helyi utazási bérlete

 

-    A rendőröket képviselő  szakszervezet felvetése.  „A budapesti hivatásos állomány február közepei bérletellátást követően haladéktalanul, majd a BÉT ülés előtt ismételten jeleztük a minisztérium vezetése felé, hogy elfogadhatatlannak és jogsértőnek tartjuk a bérletellátás tekintetében munkáltatói részről megnyilvánuló különbségtételt, amely a nem hivatásos állományúak, és meghatározóan a legalacsonyabb jövedelmű réteg irányában nyilvánul meg. A személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya ugyanis valamennyi foglalkoztatási jogviszonyban állóra kiterjed, ezért nem tartjuk elfogadhatónak a felső vezetés törvényi akadályokra történő hivatkozását. A negatív diszkrimináció emellett a vidék és főváros viszonylatában is fennáll, mivel számos vidéki szolgálati helyen a közalkalmazottak ingyenes utazását a munkáltatók biztosítják.”

-    A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete a BÉT ülését megelőzően írásban fordult dr. Pintér Sándor miniszter úrhoz, amelyben kérdeztük: „Szakszervezetünk tagsága nevében kérdezem, hogy a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságra (továbbiakban:  HÖT)  vonatkoztatva,  a BM miért különbözteti meg a hivatásos állományunkat a többi szerv hivatásos állományával szemben,  miért különbözteti meg a hivatásostól eltérő jogviszonyban foglalkoztatottakat, ha a helyi utazási bérletek kérdésében az adómenetes juttatások vonatkozásában kell állást foglalnia?”

Álláspontunk szerint feszültséget szül a hivatásos és hivatásos között, a hivatásos és a más foglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott állomány között ez a megkülönböztetés, nem beszélve arról, hogy ez a fajta eljárás az egyenlő bánásmód alkotmányos követelményébe ütközik.

A Miniszter Úr megbízásából, Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár az alábbi választ adta:  

„A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete (FTSZ) részéről dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrhoz fenti tárgyban intézett megkeresésére - Miniszter Úr megbízásából - az alábbi választ adom.

A Belügyi Érdekegyeztető Tanács 2011. január 28-án megtartott ülésén miniszter úr ígéretet tett arra, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól soron kívül állásfoglalást kér a helyi közlekedési bérlet biztosíthatóságának kérdéskörében. Ez a legrövidebb időn belül meg is történt.

A hatályos jogszabályi környezet valamint az állásfoglalás együttes ismeretében a minisztérium álláspontja az alábbiakban összegezhető

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja.) 4. §-ának (2) bekezdése, valamint a Hszt. költségtérítésre vonatkozó 113. § (2) bekezdésének együttes alkalmazásával nyílt lehetőség a hivatásos állomány helyi közlekedési bérlettel történő ellátására, azon személyek esetében, akiknek munkakörüknél fogva feladataik ellátásához tömegközlekedési eszköz igénybe vétele válhat szükségessé. A munkakör helyi közlekedési bérlet ingyenes juttatásának adómentességét megalapozó jellegének magából a munkaköri leírásból, vagy belső szabályzatból egyértelműen ki kell tűnnie.

Jelen jogszabályi környezet a fentiek alkalmazását kizárólag a szolgálati jogviszonyban álló - az előzőekben meghatározott munkakörökben tevékenykedő - foglalkoztatottak részére teszi lehetővé, így a helyi közlekedési bérlet biztosítása a kormánytisztviselők, közalkalmazottak esetében az éves béren kívüli juttatások keretei között választható. Ez utóbbi esetében további megkötést tesz a Magyar Köztársaság 2011. költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 59. § (3) bekezdése, amely meghatározza, hogy a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete (béren kívüli választható juttatása) 2011. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot.

A hivatásos önkormányzati tűzoltóság béren kívüli juttatásáról a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 342. §-ának (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter rendeletben szabályozza a választható juttatás éves összegét, a választható természetbeni juttatások fajtáit, mértékét, valamint kifizetésének rendjét és módját. Ez a rendelet - az e tárgyban készülő új BM rendelet megalkotásáig - a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható természetbeni juttatásainak fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről és módjáról szóló 2/2010.(I.22.) ÖM rendelet.

Az FTSZ levelében kihangsúlyozta, hogy a Hszt. rendelkezései alapján a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok is a rendvédelmi szervek körébe tartoznak, amely megállapítás helytálló. Esetünkben azonban egy speciális kettős munkáltatói jogkör érvényesül, azáltal, hogy a tűzoltóság fenntartója az adott települési önkormányzat.

Erre figyelemmel a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI: törvény (a továbbiakban: Ttv.) 41. §-ának (2) bekezdése alapján a hivatásos önkormányzati tűzoltóság működésének és fenntartásának költségeit a központi költségvetés az illetékes önkormányzat útján normatív hozzájárulásként, a létesítés, a fejlesztés és a felújítás költségeit pályázati formában a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium útján biztosítja.

A fentiek alapján álláspontom szerint a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság helyi utazási bérletét a hatályos rendelkezések alapján költségvetési normatív támogatásból, vagy ha erre nem áll rendelkezésre fedezet, akkor a fenntartó önkormányzat pénzeszközeiből lehetséges fedezni. A munkáltató döntésétől függ, hogy a tűzoltó munkakört olyannak minősíti-e, amely a fentebb részletezett NAV állásfoglalásnak megfelel, vagy a helyi utazási bérletet cafetéria keretében biztosítja.

Budapest, 2011. március 2.

Üdvözlettel:

Dr. Felkai László” 


Dr. Eiselt György úr,  a BM szabályozási és koordinációs helyettes államtitkára, az ülésen, az eltérő törvényi szabályozásra hivatkozott a bérletellátás tekintetében tapasztalt eltérő eljárást illetően. Helyettes államtitkár úr tájékoztatása szerint a kérdéskörben az adóhatósággal (NAV) is egyeztettek, melynek eredményeként az az álláspont fogalmazódott meg, hogy a hivatásos szolgálati jogviszonyban állók jogosultsága elsődlegesen a Hszt.-ből ered, és ahhoz a személyi jövedelemadóról szóló törvény hivatkozott rendelkezése csak közvetve kapcsolódik, amely szerint ily módon a bérlettámogatás nem minősül pénzbeli bevételnek, így a cafetéria kereten felül adható az érintettek számára. A Hszt. 113. § (2) bekezdése szerint ugyanis „A munkába járáshoz szükséges helyi közlekedési bérlet a hivatásos állomány tagja részére biztosítható." A minisztérium álláspontja szerint a hivatásos állomány tekintetében fennálló törvényi feltételek a más foglalkoztatási jogviszonyban állók vonatkozásában nem állnak fenn, ezért részükre nincs törvényes lehetőség a bérlet juttatás biztosítására.

 

Közalkalmazotti ügyek

 

Zsinka András úr tájékoztatása szerint a minisztérium - a munkavállalói oldal kezdeményezésére - valamennyi rendvédelmi szervre kiterjedően megvizsgálja az öregségi, illetve előrehozott öregségi nyugdíjjogosultságot szerzett közalkalmazottak jogviszony megszüntetésének, illetve a fizetési fokozatban történő soros előresorolások jelenlegi gyakorlatát. Az előbbi esetben felmentéssel, vagy más címen kerül sor a jogviszony megszüntetésére, az utóbbi esetben pedig, hogy ahhoz kapcsolódik-e és milyen összegű illetményemelés.

 

 

Semmisségi törvény

 

-  A munkavállalói oldal felkérte a minisztériumot, hogy foglaljon állást a semmisségi törvényt érintően.

Dr. Eiselt György úr hangsúlyozta, hogy a minisztérium része a kormánynak, amely az indítványt megszavazta, illetve egy már eldöntött kérdésről van szó, amivel kapcsolatban a BM se pro, se kontra nem tud állást foglalni.

 

Egészségügyi ellátás helyzete

 

Az ÁEK megbízott főigazgatója, Dr. Schandl László PhD. orvos ezredes, a BM igényjogosultak egészségügyi ellátásának aktuális kérdései körében az alábbiakról tájékoztatta a rendvédelmi érdekképviseleteket.

A hadrendbe állítás (az ÁEK NATO ellátási körbe kerülése) kérdése tekintetében hangsúlyozta, hogy kompetenciával a honvédelmi és a belügyminiszter rendelkezik, ezért pusztán az egészségügyi ellátás helyzetével kapcsolatban adott tájékoztatást. Az előzőekhez kapcsolódva ugyanakkor azt azért hangsúlyozta, hogy az igényjogosult állomány egészségügyi ellátásán a hadrendi kérdések alakulása sem változtathat.

A munkavállalói oldal által kezdeményezett előjegyzési rendszer megreformálása kérdésében azonban a megbízott főigazgató partner, mivel valóban szerencsés lenne, ha a rendelkezésre álló időpontok meghatározó hányada elsődlegesen a rendvédelmi szervek igényjogosult állománya részére kerülnének biztosításra, ezért ennek elérésében közös fellépésre van szükség, és akkor az elképzelés megvalósítása garantált.

A Hévízi beutalás nehézkességét, pontosabban szólva a hosszú várakozást a megbízott főigazgató azzal magyarázta, hogy a hévízi objektum az OEP-nél rehabilitációs intézetként van nyilvántartva, ezért a beutalást ennek biztosítása mellett kell megszervezni.

A megbízott főigazgató az esetleges félreértések eloszlatása érdekében külön is hangsúlyozta, hogy az ÁEK egészségügyi ellátására vidéki illetékességű kollégák a fővárosiakkal egyformán jogosultak, csak az igénybevétel céljából igazolniuk kell tudni az igényjogosultságot.

A fogászati ellátás körében felmerült kérdésekre válaszolva az ÁEK megbízott főigazgatója tájékoztatta az érdekképviseleteket arról, hogy a fogászati ellátásban - mivel azt nem alapellátásként végzik - mindenki egyforma tarifa-szabás alapján részesülhet. A végösszeg attól különbözhet, hogy az egyes munkáltatók a fogászati ellátáshoz eltérő költségtérítést biztosítanak. Hozzátette ugyanakkor, hogy közös célnak tekinti azt, hogy az ÁEK-ben teljes alapellátás valósuljon meg, a fogászati ellátásra is kiterjedően

 

Ruházati szabályzat módosítása

 

-  A Szakszervezetek elfogadhatatlannak tartják, hogy a személyre szabott felszerelési cikkeket, illetve a saját pénzen vásárolt ruhadarabokat, amelyek a testületi jelleget sem tükrözik, úgy veszik le a kollégáktól leszereléskor, hogy annak pénzbeli kompenzációját sem biztosítják.

Dr. Eiselt György úr ígéretet tett a felvetésünkben foglaltak kivizsgálására.

 

Budapest, 2011. március 05.

Kiss József

FTSZ elnök

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 12:47
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75