Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow Tűzoltó túlmunka kormányrendelet tervezet
Tűzoltó túlmunka kormányrendelet tervezet
2010. December 20.
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjéről szóló Kormány rendelet tervezet Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium-tól, a Belügyminisztérium részére megküldött és ennek megfelelően javított normaszöveg:
A Kormány


/2010. (… . … .) Korm. rendelete


a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjéről


A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

E rendelet alapján kell meghatározni a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2009. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Törvény) hatálybalépésekor

a) a katasztrófavédelem hivatásos szervei, a hivatásos állami és a hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományában szolgálatot teljesítő, de már nem részben vagy egészben készenléti jellegű beosztásban foglalkoztatott, valamint a szolgálati nyugdíjban részesülő, és a Törvény 76. § (5) bekezdése alapján kérelmet benyújtó, valamint

b) a katasztrófavédelem hivatásos szervei, a hivatásos állami és a hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományában szolgálatot teljesítő, részben vagy egészben készenléti jellegű beosztásban foglalkoztatott

tűzoltóknak (a továbbiakban a) és b) pont együtt: jogosult) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 276/A. §-a szerinti távolléti díját (a továbbiakban: távolléti díj).


2. §

(1) A munkáltató vagy a volt munkáltató (a továbbiakban: a munkáltató) az 1. § a) pontja szerinti esetben a jogosultnak a Törvény 76. § (5) bekezdése szerinti kérelme alapján jár el.

(2) A munkáltató az 1. § b) pontja szerinti esetben akkor állapíthatja meg a távolléti díjat, ha a jogosult 2004. május 1. és e rendelet hatálybalépése között eltelt idő legalább egy részében megfelelt a távolléti díj megállapítására vonatkozó, a Hszt.-ben foglalt feltételeknek.


3. §

(1) A munkáltató a távolléti díj számítási alapját és összegét a szolgálati napló és a munkáltató által rendszeresített egyéb nyilvántartások által igazolt adatok alapján határozza meg. Az intézkedéssel szemben a jogosult szolgálati panaszt nyújthat be. A szolgálati panasz benyújtása az intézkedés végrehajtását nem érinti.

(2) A munkáltató a szolgálati napló alapján megvizsgálja a Törvény 76. § (5) bekezdésén alapuló igény jogosságát, megállapítja a jogosult hathavi szolgálatteljesítési idejét, tényleges szolgálatteljesítési idejét és e kettő különbözeteként a túlszolgálat mértékét. A túlszolgálatért járó távolléti díjat a munkaidőkeret utolsó napján irányadó illetmény figyelembevételével kell meghatározni.

(3) A túlszolgálatra eső időarányos távolléti díjat 208 órás havi osztószámmal kiszámított egy órára eső, a munkaidőkeret utolsó napján irányadó távolléti díj alapulvételével az illetmény számfejtési hely állapítja meg.


4. §

(1) A szolgálatteljesítési idő számítási módja:

a) a hathavi munkaidőkeretben ledolgozható munkaidő 1248 óra,

b) 2004. május 1-től június 30-ig terjedő időre 416 óra,

c) ha a jogosult szolgálati viszonya év közben keletkezik vagy szűnik meg, vagy ha a jogosult év közben kerül beosztásra váltásos szolgálati rendben való munkavégzésre, a féléves munkaidőkeretet arányosítani kell,

d) szabadság esetén szolgálati naponként 24 órát kell számításba venni,

e) egészségügyi szabadság és a felmentési idő esetén naponként 6,86 órát, vezénylés esetén munkanaponként 8 órát kell számításba venni

f) szolgálati naponként 24,5 óra vehető figyelembe.

(2) A jogosultat megillető távolléti díj mértéke az (1) bekezdés szerint számított hathavi tényleges túlszolgálat ideje szorozva a 3. § (3) bekezdése szerint számított, egy órára eső távolléti díj összegével.

(3) A távolléti díj összegéből le kell vonni a túlszolgálat ellentételezéseként korábban már kifizetett összeget.

 

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.


Orbán Viktor 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 22:23
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75