Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow Az alábbi számítási módszer jogszabályszerű!
Az alábbi számítási módszer jogszabályszerű!
2010. November 14.

Szakszervezetünk álláspontja szerint a túlszolgálat időtartamára és költségére vonatkozóan az alább megfogalmazott számítási módszer jogszabályszerű!

Előzmény: Felmérés a túlmunka megváltásának költségéről

1.) Miután túlmunka a félév végén keletkezett, ezért ennek a tényezőnek a megállapítása a júniusi, illetőleg decemberi illetményből kell származtatni.

2.) beosztási illetmény + rendfokozati. illetmény, + illetmény kiegészítés + rendszeres pótlékok (szolgálati idő pótlék, nyelvpótlék, veszélyes tűzoltó beosztás pótlék, különleges gépjárművezetői pótlék, címpótlék) osztva 174-el.


[A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet 8.§ (2) bekezdése egyértelműen fogalmaz,

( „ 8. § . (2) Az elrendelt túlszolgálatra eső időarányos távolléti díjat 174 órás havi osztószámmal kiszámított egy órára eső távolléti díj alapulvételével kell megállapítani.”)

Az idézett jogszabály nem határozza meg, hogy az egy órára eső távolléti díj számítása szempontjából a készenléti szolgálat( váltásos) esetében nem alkalmazható, mivel a174 órás havi osztószám csak hivatali munkarendben dolgozókra alkalmazható.]

3.) a szolgálatban töltött napot 24,5 órával kell számolni, figyelembe véve a váltásra számított időt is,

(A fenti időszakban hatályos, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet 65/A §-a szerint:

65/A. § A Hszt. 84–86. §-aiban meghatározott napi szolgálatteljesítési időbe a Hszt. XIX/A. fejezet hatálya alá tartozó szerveknél be kell számítani a szolgálathoz (munkavégzéshez) kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység (pl. szolgálat átadás-átvétel) időtartamát,valamint a szolgálatváltás rendjét 2006. július 4. napjától szabályozza az 1/2006. (VI.26.) ÖTM. Rendelet 2. sz. melléklete.)

4.) az éves szabadságon töltött napokat 24 órával kell számolni,

5.) az egészségügyi szabadságon töltött napokat 24 órával kell számolni, mivel orvosi felmentési javaslat alapján, a szolgálat ellátása alól, a szolgálatteljesítési idő, azaz napi

24 órában voltak felmentve az érintettek,

6.) a teljesített túlszolgálat ellentételezése érdekében, a Hszt. 105. §-ának (4) bekezdésében foglalt kamattal növelten kell számolni.

A Magyar Köztársaság Országgyűlése a Hszt. 276/A.§-nak törvénybe emelésének indokolásaként az alábbiak szerint fogalmaz:

2004. május 1-jétől, Magyarország Európai Uniós csatlakozásának időpontjától kezdve a hazai jogban is hatályos a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló tanácsi 93/104/EK irányelv (1993. november 23.), amely 6. cikkének 2. pontja előírja, hogy „A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a munkavállalók biztonságának és egészségének védelmével összhangban: …2. a hétnapos időtartamokban az átlagos munkaidő, a túlórát is beleértve, ne haladja meg a 48 órát.”.

Ezt az irányelvet hatályon kívül helyezte a 2004. augusztus 2-án hatályba lépett, a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló európai parlamenti és tanácsi 2003/88. EK irányelv (2003. november 4.), amelynek 6. cikke megismételte a 93/104/EK irányelv 6. cikkében foglalt rendelkezést.

A jogharmonizációs programról és a végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 2065/2004. (III. 18.) Korm. határozatban szereplő felsorolás azonban nem tartalmazta a 2003/88. EK irányelvet, így annak a Hszt.-be történő teljes körű átültetésére nem került sor. A hatályos jogi helyzetnek – a jelenleg is folyó tűzoltó-perek mellett – akár az is lehet a következménye, hogy Magyarországot az Európai Bíróság egy ellene indított eljárásban kártérítésre kötelezi. Ennek megelőzése érdekében szükséges a Hszt. kiegészítése egy olyan rendelkezéssel, amely szerint a túlszolgálat felett teljesített szolgálatért az Irányelv szerinti átlagszámítás alapján meghatározott távolléti díj jár.”

Az Országgyűlés elismerte, hogy a Kormány nem hajtotta végre jogharmonizációs kötelezettségét, azaz Hszt. 105. §-ának (4) bekezdését érvényesíteni kell, amely szerint:

Az illetmény késedelmes kifizetése esetén – ha az a fegyveres szerv hibájából következik be – a polgári jogi szabályokban meghatározott kamat jár.”

7.) Vezénylés estén a heti szolgálatteljesítés 40 óra , ezért ezen időszakban

hetente 8 órával csökkenteni kell a munkaidőkeretet vagy napi 9,6 órával kell számolni.

8.) 2004 - 2007. között a szabadságnapok számát évente meg kell állapítani - (az 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) alapján járó szabadság mennyiséget) – úgy, hogy az összevontan tartalmazza a gyermek után igénybe vett, a rendkívüli (haláleset, gyermekszületés), illetőleg a tanulmányi szabadságot is.

 (A váltásos szolgálatiidő-rendben dolgozók szolgálati napjainak és a hivatali munkarendben dolgozók munkanapjainak számával végzett osztás, a kapott hányadossal szorzás és így a két szolgálati rend szerinti szabadságként számfejthető távollétek arányosítása törvénysértő.)

9.) Felmentés estén a heti szolgálati idő 40 óra, ezért ezen időszakban

hetente 8 órával csökkenteni kell a munkaidő keretet.


További szükséges rendelkezés:

- Az érintett időszakban szolgálatot teljesítő, de idő közben elhalálozott tűzoltó igény jogosultságát örököse kérelmére,- a munkáltató által vizsgált jogosultságot követően- az általunk javasoltak szerint kell elbírálni. Az örökös kérelmét az elhalálozott tűzoltó utolsó szolgálati helye szerinti hivatásos önkormányzati tűzoltóság parancsnokához kell benyújtania.

- A hivatásos önkormányzati tűzoltóság a túlszolgálati díj kiszámítását követően a fenntartó önkormányzat részére küldje meg az adatokat. Az önkormányzat a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága (a továbbiakban: MÁK RIG) részére küldje meg az adatokat, a MÁK RIG pedig régiónként összesítve, valamint az adatok helyességének ellenőrzését követően küldje meg –településsoros listában – a Belügyminisztérium részére.

- A hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok vissza nem térítendő juttatásban részesülnek, amely megegyezik a fentiek alapján számított, a tűzoltókat megillető juttatás és a munkaadókat terhelő járulék összegével. E juttatás szolgál a Hszt. 276/A. §-án alapuló követelések kielégítésére, másra nem használható fel.

- A hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat a kamatot, a munkaadót terhelő járulékot is beleszámítva,megállapított juttatási igényüket formanyomtatványon, a Kormány rendelet hatálybalépését követő harminc napon belül bejelentik a belügyminiszternek.

- A belügyminiszter a juttatási igények beérkezését követően intézkedik a juttatások átutalásáról.

- A helyi önkormányzat ……………….-ig elszámol a juttatás összegével.


Budapest.2010. november 14.

Nagy Gábor
elnök


 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 16:18
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75