Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow A kormánynak nem állt szándékában a túlórák kifizetése!
A kormánynak nem állt szándékában a túlórák kifizetése!
2010. November 08.

A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezetének álláspontja

„A vita során teljesen egyértelművé vált, hogy a kormánynak és így a tárcának sem állt szándékában az előző kormány által jogszabályba foglalt és így elismert u. tűzoltó túlórák kifizetése hiszen a 2011 évi költségvetés az erre szükséges több milliárd Ft-ot nem tartalmazza. Ezt a kötelezettségvállalást nem ők tették tette hozzá az államtitkár.”


TÉNYEK!


A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló ( továbbiakban Hszt.) 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2009. évi CXLI. törvény ( továbbiakban Hsztm.) 60.§-a szerint:

„276/A. § A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 93/104/EK tanácsi irányelvben, valamint a munkaidő szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88. EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (a továbbiakban: Irányelv) foglaltaknak megfelelően a 2004. május 1-jét követően részben vagy egészben készenléti jellegű beosztásban foglalkoztatott tűzoltók a 84. § (2) bekezdésében meghatározott időn túl teljesített szolgálatáért a távolléti díjra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a szolgálatteljesítési időt az Irányelv 16. cikke b) pontjának második bekezdése szerint kell megállapítani.”


A módosítás indokolása:

2004. május 1-jétől, Magyarország Európai Uniós csatlakozásának időpontjától kezdve a hazai jogban is hatályos a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló tanácsi 93/104/EK irányelv (1993. november 23.), amely 6. cikkének 2. pontja előírja, hogy „A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a munkavállalók biztonságának és egészségének védelmével összhangban: …2. a hétnapos időtartamokban az átlagos munkaidő, a túlórát is beleértve, ne haladja meg a 48 órát.”.

Ezt az irányelvet hatályon kívül helyezte a 2004. augusztus 2-án hatályba lépett, a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló európai parlamenti és tanácsi 2003/88. EK irányelv (2003. november 4.), amelynek 6. cikke megismételte a 93/104/EK irányelv 6. cikkében foglalt rendelkezést.

A jogharmonizációs programról és a végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 2065/2004. (III. 18.) Korm. határozatban szereplő felsorolás azonban nem tartalmazta a 2003/88. EK irányelvet, így annak a Hszt.-be történő teljes körű átültetésére nem került sor. A hatályos jogi helyzetnek – a jelenleg is folyó tűzoltó-perek mellett – akár az is lehet a következménye, hogy Magyarországot az Európai Bíróság egy ellene indított eljárásban kártérítésre kötelezi. Ennek megelőzése érdekében szükséges a Hszt. kiegészítése egy olyan rendelkezéssel, amely szerint a túlszolgálat felett teljesített szolgálatért az Irányelv szerinti átlagszámítás alapján meghatározott távolléti díj jár.”


ELŐTERJESZTÉS ?

2004. május 1-jét, Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozását követően a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) túlszolgálatra vonatkozó rendelkezései tartalmukban nem feleltek meg a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 93/104/EK tanácsi irányelvnek, valamint a munkaidő szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88. EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (a továbbiakban: Irányelv). Ennek következtében a tűzoltóságok hivatásos állományában készenléti szolgálatot teljesítők 2005-től kezdődően jelentős számban kezdeményeztek munkaügyi peres eljárást. A perek tárgya – az Irányelv közvetlen alkalmazásával – a heti munkaidő 40, illetve 48 óra feletti részének túlszolgálatként minősítése, valamint az így megállapított túlszolgálat pénzügyi ellentételezésének megállapítása és a munkáltató megfizetésre kötelezése.

Az előterjesztés célja, hogy az érintett tűzoltók az általuk teljesített szolgálati idő mértékhez igazodva kompenzálást kapjanak függetlenül attól, hogy kezdeményeztek-e peres eljárást munkáltatójuk ellen.

A Hszt. módosításáról szóló 2009. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Hsztm.) 2010. január 1-jei hatállyal kiegészítette a Hszt. 342. § (1) bekezdését egy felhatalmazással, amely szerint a Kormány rendeletet alkot a 276/A. § szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának és kifizetésének eljárási rendjéről.

Ha a Hszt. felhatalmazása alapján nem készül kormányrendelet, akkor a kérdésben érintett tűzoltók nem kapnak pénzbeli juttatást, csak akkor, ha peres eljárást indítottak, és a bíróság a javukra ítél. A Hsztm. 76. § (5) bekezdése azonban újra megnyitotta az igénylés lehetőségét a szolgálati viszonyban álló, de már nem részben vagy egészben készenléti jellegű beosztásban foglalkoztatott, valamint a szolgálati nyugdíjban részesülő tűzoltók számára, akik 2010. március 2-ig nyújthatták be a Hszt. 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelmüket. A jelenleg is részben vagy egészben készenléti jellegű beosztásban foglalkoztatott tűzoltók jogosultságát a munkáltatónak hivatalból kell vizsgálnia. Ha a most benyújtott igénylések alapján nem kerül sor kifizetésre, akkor várhatóan a jelenleg is folyó pereken kívül újabbak is fognak indulni, és azok is perelni fognak, akiknek az igénye a Hsztm. hatálybalépése előtt már elévült.

Az előterjesztés nem tesz javaslatot közösségi jogszabály átültetésére, de tartalmában a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 93/104/EK tanácsi irányelvhez, valamint a munkaidő szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88. EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez kapcsolódik

A tűzoltóságok hivatásos állományában készenléti szolgálatot teljesítők 2005-től kezdve jelentős számban kezdeményeztek munkaügyi peres eljárást. A perek tárgya – az Irányelv közvetlen alkalmazásával – a heti munkaidő 40 óra feletti részének túlszolgálatként minősítése, valamint az így megállapított túlszolgálat pénzügyi ellentételezésének megállapítása és a munkáltató megfizetésre kötelezése. A perekben meghozott, az alperes tűzoltóságokat jogalap tekintetében elmarasztaló ítéletekről tudomást szerezve az Önkormányzati Minisztérium jogelődje, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a perekbe beavatkozott.

( Megjegyzés: A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete keresetét 2005. novemberében terjesztette elő, amelyben alperesként a Belügyminisztériumot jelölte meg! )

E beavatkozást követően születtek – a jogalapra vonatkozó – felperesi keresetet elutasító első és másodfokú ítéletek.

A Legfelsőbb Bíróság ezen ügyekben hozott ítélete döntötte el a perek folytatására kiható, a hazai törvényi rendelkezések helyett az Irányelv közvetlen alkalmazhatóságára vonatkozó jogkérdést. Az LB 2009. május 13-án felülvizsgálati eljárásban kihirdetett ítélete a felperesi keresetet elutasító jogerős ítéletet megváltoztatva fenntartotta a korábbi – az ÖM (illetve jogelődje, az ÖTM) és az OKF részvétele nélkül – befejezett perekben hozott azon döntését, amellyel a heti/hétnapi 48 óra feletti munkaidő-tartamot a törvényi rendelkezéssel ellentétesen, az EK irányelvre hivatkozva túlszolgálatnak minősítette.


Eszerint:

2004. 05. 01. – 2004. 12. 31-ig: heti 54 óra és a 48 óra közötti

2005. 01. 01. – 2005. 12. 31-ig: heti 54 óra és a 48 óra közötti

2006. 01.01. – 2006. 12. 31-ig: heti 52 óra és a 48 óra közötti

2007. 01.01. – 2007. 12. 31-ig: heti 50 óra és a 48 óra közötti

időtartamok minősülnek túlszolgálatnak, míg 2008. január 1-től a heti munkaidő 48 óra.

 

Az LB döntése egyértelművé tette, hogy Magyarországon az Európai Unióhoz való csatlakozás dátumától a tűzoltók törvényes munkaideje 48 óra, az e fölött teljesített szolgálat pedig túlszolgálat. A munkaidő 48 órában való meghatározására tekintettel a 40 óra feletti teljesítés nem túlmunka, ezért a további perek indítása esetén ebben a kérdésben nem valószínű más döntés. Az LB ítélete a tűzoltó túlszolgálati perekben a megyei bíróságok által hozott – jogalapra vonatkozó – egymással ellentétes jogerős döntéseket egységesítette.

Az LB az Irányelvnek megfelelően döntött, míg a munkáltatók, a tűzoltó parancsnokok a Hszt. szerint jártak el. A törvény értelmében ugyanis a tűzoltók munkaideje fokozatosan, három év alatt, évente 2 óra csökkentéssel, 2008. január 1-től lett volna 48 óra.

A még folyamatban lévő kb. 310 perben kb. 4800 felperesre vonatkozóan a jogkérdés ezzel eldőlt. Ez vonatkozik a szünetelésben lévő perekre is, amennyiben azok szünetelés folytán nem szűnnek meg. (A perek száma folyamatosan változik a szünetelés, új perek indítása, egyes perek megszüntetése, vagy megszűnése miatt.)

A túlszolgálatért fizetendő ellenérték elszámolásának módjára a peres felek alapvetően 3 féle módszert jelölnek meg. Az ÖM által javasolt módszer alkalmazásának következménye, hogy kifizetés csak a felperesek kisebb részénél, és ott is a legalacsonyabb mértékben történne. Az ellenérték összegszerűsége kiszámításának elvi módját a bíróságok az ítéletekben a peres felek különböző számítási módjainak egyes elemeit ötvözve alakították ki.

A munkaügyi perekben a munkáltató hivatásos önkormányzati tűzoltóságot kötelezik fizetésre. A tűzoltóságok a helyi önkormányzat útján, jogszabályokban meghatározott kvóta, illetve feltételek szerinti dologi és személyi előirányzatból finanszírozzák működésüket.

Az Irányelv átültetésére fokozatosan került sor. A szolgálatiidő-csökkentés fokozatos bevezetéséből – túlszolgálat és létszámbővítés miatt – keletkező kiadások fedezete, az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott mértékben, a központi költségvetésből központosított előirányzatként a helyi önkormányzatok által felhasználhatóan vissza nem térítendő támogatásként biztosított volt.

A munkáltató terhére jogerősen megállapított összeget a jogerős ítélet kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kifizetni. E fizetendő összeg – a végrehajtás felfüggesztésének esetét kivéve – végrehajtható a munkáltató számlájáról inkasszóval leemeléssel. A végrehajtásnak e módja a tűzoltóság feladatainak ellátását, az illetmények kifizetését akadályozhatja.

( Megjegyzés: 2004. május 01. és 2007. december 31.–e között, a heti átlag 48 órán felül teljesített szolgálati idő vizsgálat és az óraszám megállapítása, jogosultság elismerése csak akkor válik igazolhatóvá, hogy ha a munkáltató a jogosultság hivatalból történő vizsgálati kötelezettségének eleget tett !

Jelenleg -tudomásom szerint- egyetlen igényjogosult, -sem a hivatalból vizsgálandó személyi körbe tartozó, sem pedig a kérelmet benyújtó- nem kapott visszajelzést arra vonatkozóan, hogy a munkáltató a Hszt. 276/A. §-a alapján a 48 órán felül teljesített szolgálati idő megtérítésére jogosultnak ismeri-e el.

A jogosultság-vizsgálat akkor tekinthető elvégzettnek, ha megtörténik az a felmérés, hogy a jelenleg is részben vagy egészben készenléti jellegű beosztásban foglalkoztatott tűzoltók közül a Hszt. 276/A. §-a alapján ki jogosult a 48 órán felül teljesített szolgálati idő megtérítésére és erről a jogosultakat a munkáltató tájékoztatja. Ugyanez igaz a kérelmet benyújtókra is. A tájékoztatás elengedhetetlen feltétele, hogy a munkáltató a vizsgált időszakra a szolgálati napló alapján állapítsa meg azokat az adatokat, (teljesített szolgálati napok, szabadság, betegállomány, kompenzációs napok, egyéb távollét stb. időtartamát) amely alapján a túlszolgálat időtartama megállapítható. A tájékoztatás alapján lesz csak lehetősége az állománynak észrevételeit megfogalmazni.

Ugyan a Kormány nem tett eleget a Hszt. 342. §-ának (1) bek. j) pontjában kapott felhatalmazásban megfogalmazott azon kötelezettségének, hogy rendeletben részletesen szabályozza a Hszt. 276/A. § szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának és kifizetésének eljárási rendjét, ez mégsem mentesíti a munkáltatót a jogosultság-vizsgálatára és a szolgálatteljesítési-idő megállapítására vonatkozó kötelezettsége alól. A Hszt. vonatkozó rendelkezései hatályosak, a jogok érvényesítésének és a kötelezettség tejesítésének érvényes jogalapot teremtenek.)


Budapest. 2010. november 06.


Nagy Gábor

FTSZ elnök


A dokumentum letölthető itt (pdf)

 

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 00:54
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75