Kezdölap arrow Jogszabály arrow Cafeteria jogi háttér
Cafeteria jogi háttér
2010. March 03.

Teljesség igénye nélkül, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Parancsnokának „CAFATERIA” Intézkedésének jogszabályi háttere.


1996. évi XLIII. törvény (Hszt)

Választható juttatások

- 116/A. § (1)  A hivatásos állomány tagja természetbeni juttatásként – választása szerint, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (3) bekezdésére is figyelemmel – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint (5) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel, valamint az ingyenes vagy kedvezményes internet használatra jogosult. A miniszter – a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel – utasításban további választható juttatásokat is meghatározhat, illetve az egyes juttatások választható mértékét magasabban is meghatározhatja.


- 1993. évi XCVI. törvény (Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról)
12. § (3) bekezdés:

„ A munkáltatói hozzájárulás – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – minden pénztártag munkavállalóra nézve azonos összegű vagy a munkabérének azonos százaléka, amelyet a munkáltató köteles az alkalmazott által választott pénztártól függetlenül egységesen megállapítani. A munkáltató a hozzájárulás megállapításakor pénztártípusonként különbséget tehet. A munkabér százalékban meghatározott munkáltatói hozzájárulás esetén a munkáltató meghatározhatja a hozzájárulás legkisebb és legnagyobb összegét is.”

(4) A munkáltató a munkáltatói hozzájárulás (3) bekezdésben meghatározott mértékétől – az életkorral növekedő mértékben – korcsoportonként egységesen eltérhet azon alkalmazottai tekintetében, akik 15 éven belül betöltik a nyugdíjkorhatárt. A nyugdíjkorhatárt betöltött alkalmazottak esetében a munkáltatói hozzájárulás nem haladhatja meg a nyugdíjkorhatárt be nem töltött alkalmazottak részére megállapított munkáltatói hozzájárulást..

*2/2010. (I. 22.) ÖM rendelet: Önkéntes nyugdíjpénztári támogatás

6. § (1) Az önkéntes nyugdíjpénztári támogatás keretében a HÖT munkáltatói tagdíj-hozzájárulást fizet annak a hivatásos állományú tagjának, aki
a) önkéntes nyugdíjpénztár tagja,
b) ezt a juttatási elemet választja és
c) a parancsnoknak eljuttatja a záradékolt önkéntes nyugdíjpénztári belépési nyilatkozatát.
(2) A hivatásos állomány tagja a munkáltatói tagdíj-hozzájárulást az 1. mellékletben
meghatározott nyilatkozattal igényelheti.
(3) A munkáltatói tagdíj-hozzájárulás önkéntes nyugdíjpénztárba történő átutalásáról havonta az illetmény számfejtését végző szerv gondoskodik.
(4) A parancsnok gondoskodik a szerződés megkötéséről, ha a hivatásos állomány tagja olyan önkéntes nyugdíjpénztárnak a tagja, amellyel a HÖT még nem kötött munkáltatói szerződést.*2/2010. (I. 22.) ÖM rendelet: Önkéntes egészségpénztári támogatás

7. § (1) Az önkéntes egészségpénztári támogatás keretében a HÖT munkáltatói tagdíj-hozzájárulást fizet annak a hivatásos állományú tagjának, aki
a) önkéntes egészségpénztár tagja,
b) ezt a juttatási elemet választja és
c) a parancsnoknak eljuttatja a záradékolt önkéntes egészségpénztári belépési nyilatkozatát.
(2) A hivatásos állomány tagja a munkáltatói tagdíj-hozzájárulást a 2. mellékletben meghatározott nyilatkozattal igényelheti.
(3) A munkáltatói tagdíj-hozzájárulás önkéntes egészségpénztárba történő átutalásáról havonta az illetmény számfejtését végző szerv gondoskodik.
(4) A parancsnok gondoskodik a szerződés megkötéséről, ha a hivatásos állomány tagja olyan önkéntes egészségpénztárnak a tagja, amellyel a HÖT még nem kötött munkáltatói szerződést.- 1995. évi CXVII. törvény [Szja] (a személyi jövedelemadóról)

Egyes természetbeni és egyéb béren kívüli juttatások kedvezményes adózása:

70.§ (2) bekezdés
a) személyére és közeli hozzátartozói személyére tekintettel
aa) üdülési csekk/csekkek formájában juttatott bevételből – több juttatótól származóan vagy együttvéve –
ab) a munkáltató tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás révén juttatott bevételből
az adóévben személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó rész


*2/2010. (I. 22.) ÖM rendelet: Üdülési hozzájárulás
9. § (1) A HÖT a hivatásos állomány tagjának üdülési hozzájárulást biztosít a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott, névre szóló üdülési csekk formájában.

(2) Üdülési csekkben a hivatásos állomány tagja akkor részesülhet, ha
a) ezt a jutattási elemet választja, valamint
b) a hivatásos állomány tagja a 4-5. mellékletekben meghatározott nyilatkozatok kitöltésével az ott meghatározott adatokról nyilatkozik.
(3) Az üdülési csekkek beszerzéséről és átadásáról a parancsnok gondoskodik.


Szja b)
meleg étkeztetés formájában juttatott bevételből a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára (utólag is) havi 18 000 forintot meg nem haladó rész;

*2/2010. (I. 22.) ÖM rendelet: Meleg étkezési utalvány
12. § (1) A HÖT – e juttatási elem választása esetén – támogatja a hivatásos állomány tagjának étkezését, kizárólag melegétel-vásárlásra alkalmas utalvány juttatásával.
(2) A hivatásos állomány tagja a meleg átkezési utalványt a 8. mellékletben meghatározott nyilatkozattal igényelheti.
(3) A meleg étkezési utalványok beszerzéséről és átadásáról a parancsnok gondoskodik.


Szja d) iskolakezdési támogatás címén juttatott bevételből a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó rész;
[ f) iskolakezdési támogatásnak minősül az juttatás, amelyet a (2) bekezdésben említett munkáltató a közoktatásban (vagy bármely EGT-államban ennek megfelelő oktatásban) részt vevő gyermekre, tanulóra tekintettel a tanév első napját megelőző és követő 60 napon belül tankönyv, taneszköz, ruházat (ideértve a munkáltató, illetve a bér kifizetője nevére szóló, az előzőekben felsorolt javak beszerzéséről szóló számla ellenértékének az említett időszakban történő megtérítését is) vagy kizárólag az említett javak vásárlására jogosító utalvány formájában juttat, feltéve, hogy a juttatásban részesülő magánszemély a juttató olyan munkavállalója, aki az említett gyermeknek, tanulónak a családok támogatásáról szóló törvény, vagy bármely EGT-állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlék juttatásra, vagy hasonló ellátásra jogosult szülője vagy e szülőnek vele közös háztartásban élő házastársa.]

*2/2010. (I. 22.) ÖM rendelet: Iskolakezdési támogatás

11. § (1) A hivatásos állomány tagja által kitöltött nyilatkozat alapján a parancsnok gondoskodik az iskolakezdési támogatások összegének analitikus nyilvántartás vezetéséről.
(2) A hivatásos állomány tagja az iskolakezdési támogatást a 7. mellékletben meghatározott nyilatkozattal igényelheti.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése érdekében a kiskorú gyermek tör vényes képviselője – ha a gyermek az adatkezeléshez hozzájárul – nyilatkozik az iskolakezdési támogatásban részesített gyermek (tanuló) adóazonosító jeléről, ennek hiányában személyes adatairól.
(4) Az utalványok beszerzéséről és átadásáról a parancsnok gondoskodik.


Szja e) a munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet formájában juttatott bevétel.

* 2/2010. (I. 22.) ÖM rendelet: Helyi utazásra szolgáló bérlet

8. § (1) A HÖT a hivatásos állomány tagjának – e juttatási elem választása esetén – a tárgyévre éves vagy havi helyi utazásra szolgáló bérletet bocsát rendelkezésre.
(2) A hivatásos állomány tagja a helyi utazásra szolgáló bérletet a 3. mellékletben meghatározott nyilatkozattal igényelheti, a nyilatkozatok összegyűjtéséről, majd a bérletszelvények beszerzéséről és átadásáról a parancsnok gondoskodik.

Szja (5) Az (1) bekezdésben említett bevételnek minősül
a) a magánszemély javára átutalt munkáltatói/foglalkoztatói havi hozzájárulásból
aa) az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba a minimálbér 50 százalékát,
ab) az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba/önsegélyező pénztár(ak)ba együttvéve a minimálbér 30 százalékát,
ac) foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe a minimálbér 50 százalékát,
meg nem haladó rész;

b) a munkáltató által a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény rendelkezései szerint a magánszemély tagdíjának kiegészítéseként egyoldalú kötelezettségvállalás alapján a magánnyugdíjpénztárba fizetett összeg;

c) a szövetkezet közösségi alapjából a szövetkezet magánszemély tagja részére a szövetkezetekről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően az adóévben természetben adott – egyébként adóköteles – juttatás együttes értékéből személyenként a minimálbér havi összegének 50 százalékát meg nem haladó rész az a) pont szerinti esetben akkor, ha a magánszemély nyilatkozik, hogy az adott jogcímen az a) pont szerinti bevétele az adóévben más juttatótól nem volt, továbbá akkor, ha a juttató a hozzájárulást havonta vagy – az adott hónapokra vonatkozó összegek közlésével – több hónapra előre, vagy utólagosan legfeljebb három hónapra utalja át egy összegben, azzal, hogy
1. a juttatás a magánszemélynél a közölt összegeknek megfelelő hónap(ok) szerinti bevétel;
2. a juttató az 1. pont figyelembevételével megállapított adót a közölt összegeknek megfelelő hónapokra vonatkozó szabályok szerint és mértékkel, előre történő utalás esetén a juttatás közölt hónapjának, utólagos utalás esetén az utalás hónapjának kötelezettségeként vallja be és fizeti meg.


Szja 7. Egyéb indokkal adómentes:

7.11. a munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép- és internethasználat (ideértve különösen az egyszeri, a havi, a forgalmi díj átvállalását, a modem biztosítását);

*2/2010. (I. 22.) ÖM rendelet: Internethasználat támogatása

10. § (1) A HÖT – e juttatási elem választása esetén – támogatja a hivatásos állomány tagja internethasználatának költségeit (a hivatásos állomány tagja által megkötött egyedi szolgáltatási szerződés költségeinek finanszírozását).

(2) A hivatásos állomány tagja az internethasználat támogatását a 6. mellékletben meghatározott nyilatkozattal igényelheti.

(3) Az internethasználat támogatása, mint juttatási elem kizárólag utalvány formájában nyújtható.

(4) Az internethasználat támogatása, mint juttatás folyósításának feltétele a hivatásos állomány tagjának névre szóló, egyedi szolgáltatási szerződés másolatának a parancsnok felé való benyújtása.

(5) A választható havi összeg felső határa nem lehet több a névre szóló szolgáltatói szerződésben foglalt havi díjnál, az e rendeletben foglalt korlátozások figye lembe véte lével.Még hatályos rendelet: 39/1997. (VII. 18.) BM rendelet (a belügyi szervek szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatairól)

A szociális gondoskodás

2. § (1) A belügyi szervek az éves költségvetésükben a szociális és kegyeleti gondoskodás pénzügyi fedezetére külön keretet kötelesek képezni (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át. A belügyminiszter hatáskörébe tartozók szociális és kegyeleti támogatásának fedezetére a központi igazgatás cím költségvetésében kell fedezetet biztosítani.
(2) A személyi állomány tagja a szociális helyzetére figyelemmel, a rászorultság alapján – a költségvetési források által biztosított keret erejéig – pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthető. A rászorultság egyedileg, a tényleges szociális helyzet figyelembevételével állapítható meg, amelynél alapul vehetők a családi pótlékra való jogosultság szabályai.
(3) A szociális keret terhére nyújtható pénzbeli és természetbeni támogatások:
a) eseti szociális segély,
b) szülési segély,
c) beiskolázási segély,
d) tanulmányi támogatás,
e) jövedelemkiegészítés,
f) temetési segély,
g) kedvezményes étkeztetés,
h) kedvezményes üdültetés,
i) egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele,
j) iskolakezdési támogatás.
(4) Jogszabályi felhatalmazás alapján a személyi állomány tagja egyéb szociális támogatásban (pl. lakhatási, családalapítási támogatás stb.) is részesíthető.

14/A. § (1) Iskolakezdési támogatásban részesíthető a személyi állomány tagjának útján a tankötelezettség alapján oktatásban részt vevő, illetve középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermeke.
(2) Az iskolakezdési támogatás legkisebb nettó összege gyermekenként a mindenkori köztisztviselői illetményalap 30%-a, legnagyobb nettó összege pedig a mindenkori köztisztviselői illetményalap 50%-a.

15. § (4) Beiskolázási segélyben vagy iskolakezdési támogatásban kell részesíteni – amennyiben a 6. § (1) bekezdésében, illetve a 14/A. §-ban írt feltételeknek megfelel – a személyi állomány három vagy több, illetve fogyatékos gyermeket nevelő, továbbá gyermekét egyedül nevelő tagjának gyermekét, valamint a hősi és szolgálati halott árváját.

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 14:11
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75