Kezdölap arrow Jogszabály arrow 316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet
316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet
2010. February 15.
a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítéséről
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. § (1) bekezdés a) pontjában és 5. számú melléklete 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1.§ A rendelet hatálya a költségvetési szervekre és a velük
 a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.),
 b) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.),
 c) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.),
 d) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjainak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.),
 e) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.),
 f) az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Üsztv.),
 g) a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) Harmadik Része XII. fejezete, valamint
 h) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 66/G. §-a
 szerinti jogviszonyban állókra terjed ki, a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatottak kivételével (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott).
2.§ (1) A foglalkoztatott az eseti kereset-kiegészítésre 2010. január és március hónapra járó illetményének kifizetésével egyidejűleg, a 2010. január 1-jén, illetve 2010. március 1-jén fennálló - 1. § szerinti - jogviszonya alapján a (2)-(6) bekezdésben foglalt feltételekkel jogosult.
 (2) Az (1) bekezdés szerinti két illetményfizetési időpontban bruttó 49 000-49 000 forint eseti kereset-kiegészítésre jogosult az a foglalkoztatott, aki az alábbi feltételeknek megfelel:
 a) havi bruttó illetménye 2010. január 1-jén, illetve 2010. március 1-jén nem haladja meg a 340 000 forintot, továbbá
 b) 2010. január 1-jén, illetve 2010. március 1-jén költségvetési szervvel teljes munkaidős jogviszonyban áll, továbbá
 c) a jogviszonya költségvetési szervvel 2009. október 1-je és 2010. január 1-je, illetve 2009. december 1-je és 2010. március 1-je között folyamatosan fennállt, ideértve azt az esetet is, ha az 1. § szerinti több jogviszonya állt fenn 2009. október 1-je és 2010. január 1-je, illetve 2009. december 1-je és 2010. március 1-je között egymást követően, megszakítás nélkül, továbbá
 d) a jogviszonya 2009. október 1-je és 2010. január 1-je, illetve 2009. december 1-je és 2010. március 1-je között nem szünetelt 45 napnál hosszabb ideig, ide nem értve a rendes szabadság, valamint a szülési szabadság miatti jogviszony szünetelés időtartamát.
 (3) A (2) bekezdésben meghatározott eseti kereset-kiegészítés arányos részére jogosult a (2) bekezdés a), b) és d) pontjának megfelelő foglalkoztatott, akinek költségvetési szervnél folyamatosan fennálló egy - vagy a (2) bekezdés c) pontja szerinti több - jogviszonya 2009. október 1-jét, illetve 2009. december 1-jét követően keletkezett, vagy ezen időpontoktól kezdődően nem állt fenn megszakítás nélkül. Az arányszámot a 2010. január 1-jéig, illetve 2010. március 1-jéig számított jogviszony napokban meghatározott időtartama és a 93, illetve 91 nap hányadosaként kell meghatározni.
 (4) Ha a foglalkoztatott jogviszonyának a (2) bekezdés c) pontja szerinti időtartama - a rendes szabadság, valamint a szülési szabadság miatti szünetelések nélkül - összesen 45 napnál hosszabb ideig szünetelt, akkor a foglalkoztatott az eseti kereset-kiegészítésnek a munkavégzés időtartamával arányos részére jogosult. Az arányszámot a 2010. január 1-jéig, illetve 2010. március 1-jéig számított, a jogviszony szüneteléssel nem érintett napjainak száma és a 93, illetve 91 nap hányadosaként kell meghatározni.
 (5) Ha a foglalkoztatott jogviszonya 2009. október 1-jét, illetve 2009. december 1-jét követően keletkezett, vagy ezen időpontoktól kezdődően nem állt fenn megszakítás nélkül 2010. január 1-jéig, illetve 2010. március 1-jéig, és ezen időtartam alatt a jogviszony részben szünetelt, akkor a szüneteléssel kapcsolatos jogosultság megállapítása során a 45 nap arányos részét kell figyelembe venni. Az arányszámot a jogviszony napokban kifejezett hossza és a 93, illetve 91 nap hányadosaként kell meghatározni.
 (6) A (2)-(5) bekezdés szerinti összeg munkaidővel arányos részére jogosult a 2010. január 1-jén, illetve 2010. március 1-jén részmunkaidőben foglalkoztatott személy, ha a munkakörében irányadó teljes munkaidőre átszámított havi bruttó illetménye nem haladja meg a 340 000 forintot.

3.§ (1) A 2. § vonatkozásában illetményként kell figyelembe venni:
 a) a Kjt. 66., 66/A., illetve 79/E. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a közalkalmazott számára a Kjt. 70-75. §-a alapján megállapított illetménypótlékot,
 b) a Ktv. 42. § (2) bekezdése szerinti - a 43. § (4) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított - illetményt,
 c) a Hszt. 112. §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,
 d) a Hjt. 123. §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,
 e) az Iasz. 96. § (1) bekezdése szerinti - a 102. § (2) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított - illetményt,
 f) az Üsztv. 46/C., 81/C., illetve 90/A. §-a szerinti - a 81/G. § (2) bekezdése és a 90/E. § (2) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított - illetményt,
 g) az Mt. Harmadik Része XII. fejezetének hatálya alá tartozó munkavállalók személyi alapbérét és rendszeres bérpótlékait,
 h) a Gyvt. 66/L. §-a szerinti hivatásos nevelőszülői díjat.
 (2) Az eseti kereset-kiegészítés a személyi jövedelemadó-előleg megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minősül, és a költségvetési rend szerint egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásként kell elszámolni. A kifizetés a statisztikai elszámolásokban munkaviszonyból származó nem rendszeres kereseti elemként a kereset részét képezi.

4.§ (1) A központi költségvetés a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 6. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék, illetve 5. számú mellékletének 19. pontja szerinti előirányzat terhére az e rendeletben meghatározottak szerint biztosít fedezetet (a továbbiakban: támogatás)
 a) a (3)-(4) bekezdés szerinti kivétellel a központi, a társadalombiztosítási, a köztestületi, az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek (a továbbiakban együtt: központi költségvetési szerv), valamint
 b) a (3) bekezdés szerinti kivétellel helyi önkormányzatok, a települési, illetve területi kisebbségi önkormányzatok, valamint a többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzat)
 részére az e rendelet alapján járó eseti kereset-kiegészítés és annak járulékai kifizetéséhez.
 (2) Az országos kisebbségi önkormányzatot megillető támogatásról az Oktatási és Kulturális Minisztérium szolgáltat adatot.
 (3) Az Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) finanszírozott egészségügyi szolgáltatónak minősülő költségvetési szervek esetében az eseti kereset-kiegészítés fedezetét elkülönítetten kell biztosítani az E. Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoporton belül a Célelőirányzatok jogcímen.
 (4) A központi költségvetési szervek esetében nem vehető igénybe a támogatás a részben vagy egészben külön feladat ellátására kötött szerződésből származó bevétel terhére foglalkoztatottak után.
 (5) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárólag a foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítésére, illetve a 8. § szerinti célra használható fel, más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

5.§ (1) A központi költségvetési szerveknél - ide nem értve a 4. § (4) bekezdése szerinti foglalkoztatottakat, költségvetési szerveket - a támogatás megállapítása a költségvetési szerv által várhatóan ténylegesen kifizetésre kerülő - a Pénzügyminisztérium által január hónapban felmért - összeg alapján történik.
 (2) Az E. Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatónak minősülő központi költségvetési szervek esetében a Pénzügyminisztérium az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) részére a megállapított és a 7. § (1) bekezdés szerint két részletben utalványozandó támogatás összegéről legkésőbb 2010. január 29-ig adatot szolgáltat.
  (3) A (2) bekezdésben szabályozott kivétellel a támogatás rendelkezésre bocsátásáról a Kormány határozatban intézkedik. A támogatás folyósítása és elszámolása tekintetében az országos kisebbségi önkormányzat és az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatási szerződést köt az országos kisebbségi önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottakat megillető eseti kereset-kiegészítés támogatásáról.
 (4) A (2)-(3) bekezdés alapján igénybe vett támogatással 2010. április 30-ig el kell számolni, mely intézkedést a pénzügyminiszter készíti elő. A (2) bekezdés szerinti költségvetési szervek esetében a Pénzügyminisztérium 2010. május 20-ig tájékoztatja az elszámolás eredményéről az OEP-et.

6.§ (1) A központosított illetményszámfejtést nem igénylő helyi önkormányzati költségvetési szervek esetében
 a) az E. Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatónak minősülő költségvetési szervek az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 15/B. 2.5. számú adatlapján,
 b) a helyi önkormányzatok a nem az a) pont hatálya alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozóan az Ámr. 15. számú mellékletének 15/A 2.5. számú adatlapján
 2010. január 26-ig, illetve március 26-ig szolgáltatnak információt az eseti kereset-kiegészítés számításához.
 (2) Az Önkormányzati Minisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok részére - ide nem értve az (1) bekezdés a) pontja hatálya alá tartozó költségvetési szerveket - legkésőbb 2010. február 1-jén, illetve legkésőbb 2010. április 1-jén előlegként folyósítja az eseti kereset-kiegészítés foglalkoztatottakat megillető nettó összegét.
 (3) A helyi önkormányzat - a (6) bekezdésben szabályozott eset kivételével - a költségvetési szervek számára a foglalkoztatottaknak járó eseti kereset-kiegészítés nettó összegét a 2010. január, illetve március hónapra járó rendszeres személyi juttatás kifizetésének napjára biztosítja.
 (4) A Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága a helyi önkormányzatok részére 2010. január 27-éig, illetve március 29-éig a (3) bekezdésben foglaltak végrehajtásához információt szolgáltat a melléklet szerint, továbbá adatot szolgáltat az Önkormányzati Minisztérium részére az Ámr. 15. számú melléklete 15/A 2.6. számú adatlapjának megfelelően.
 (5) A (3) bekezdésben foglalt összegek a helyi önkormányzatok 2010. február, illetve április havi nettó finanszírozása keretében kerülnek elszámolásra.
 (6) Az E. Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatónak minősülő helyi önkormányzati költségvetési szervek esetében az Önkormányzati Minisztérium az OEP részére a megállapított támogatás összegéről legkésőbb 2010. január 29-éig, illetve március 30-áig adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár - az Ámr. 15. számú melléklete 15/B. 2.6. számú adatlapján alapuló - adatfeldolgozása alapján.

7.§ (1) A Magyar Államkincstár az E. Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatónak minősülő költségvetési szervek részére az OEP utalványozása alapján legkésőbb 2010. február 3-án, illetve legkésőbb 2010. április 2-án folyósítja az eseti kereset-kiegészítéssel összefüggő támogatás összegét.
 (2) Az E. Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatónak minősülő költségvetési szervek esetében a jogosulatlanul igénybe vett támogatást az E. Alap részére vissza kell téríteni legkésőbb 2010. június 15-éig.
 (3) Az OEP az 5. § (4) bekezdés szerinti elszámolás eredménye alapján az E. Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatónak minősülő központi költségvetési szervek visszatérítési kötelezettségét az esedékes havi finanszírozás elszámolása során érvényesíti.
 (4) Amennyiben az E. Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatónak minősülő költségvetési szerv a nem jogszerűen igénybe vett támogatást a (2) bekezdésben meghatározott határidőig nem téríti vissza, az őt meg nem illető támogatásnak a bankszámláján történt jóváírás napjától a visszatérítés napjáig számított, a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő pótlékkal növelt összegét haladéktalanul köteles az E. Alap részére visszatéríteni.

8.§ (1) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről szóló 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) alapján december hónapra járó kereset-kiegészítés fedezetét (a továbbiakban: a 2009. évi havi kereset-kiegészítéshez kapcsolódó támogatás) a központi költségvetés - az E. Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatónak minősülő költségvetési szervek esetében is - a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 6. § (1) bekezdésben megjelölt céltartalék, illetve 5. számú mellékletének 19. pontja terhére biztosítja.
(2) A támogatás az R.-ben foglalt feltételek szerint igényelhető a központi költségvetési szervek esetében a Pénzügyminisztérium által 2010 januárjában végrehajtandó felméréssel egyidejűleg.
(3) A központi költségvetési szervnek a 2009. évi havi kereset-kiegészítéshez kapcsolódó támogatással 2010. április 30-ig el kell számolni.
(4) A helyi önkormányzatok esetében az R.-ben foglalt feltételek szerint megállapított, a 2009. évi havi kereset-kiegészítéshez kapcsolódó támogatás folyósítására az R. 5. §-át kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az előleget a Magyar Államkincstár a 2010. év első munkanapján folyósítja.

9.§ (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 1-7. §-a 2010. január 1-jén lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2011. december 31-én hatályát veszti.
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 14:40
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75