Kezdölap arrow Jogszabály arrow HSZT módosítása
HSZT módosítása
2009. December 10.

190 igen,156 nem, 2 tartózkodás mellett a Parlament 2009. december 07.-én elfogadta a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosítását.

A teljesség igénye nélkül, a főbb módosítások:

9. §

A Hszt. 36. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki :

(4) Az országos parancsnok (3) bekezdésben biztosított jogköre nem alkalmazható a hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományába tartozó zászlós és tiszthelyettes esetében . A 2. számú mellékletben meghatározott kiemelt munkáltatói jogkört – a miniszternek biztosított jogkörök kivételével– zászlós, tiszthelyettes esetében a hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnok, mint állományilletékes parancsnok és – e törvény rendelkezései szerint – az önkormányzat képvisel ő-testülete, a Főváros esetén a közgyűlés gyakorolja.”

10. §

A Hszt. 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„42. (1) A hivatásos állomány tagja annak a fegyveres szervnek az állományába tartozik, amelybe

őt a kinevezési okmányban felvették, és szolgálatát is – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – ott teljesíti. Hivatásos szolgálati viszony – a kinevezési okmányban felsorolt – változó szolgálatteljesítési helyen történő szolgálatteljesítésre is létesíthető.

(2) Hivatásos szolgálat a fegyveres szerven kívül a következő szerveknél teljesíthető :

a) a minisztériumban és a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervnél ,

b) a felsőoktatási intézménynél ,

c) a tudományos intézménynél ,

d) a közigazgatási szervnél ,

e) a honvédelmi és rendvédelmi célú tevékenységet folytató vagy egyéb biztonsági érdeket szolgáló gazdálkodó szervnél,

f) az egészségügyi intézménynél,

g) a szövetséges fegyveres erőknél,

h) polgári védelmi feladatok ellátása céljából az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalánál ,

i) az ügyészségnél ,

j) a szervezett bűnözés elleni fellépés céljából gyűjtött adatok gyűjtésének, felhasználásának és ellenőrzésének koordinációjáért felel ős szervnél,

k) az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként, az Európai Unió vagy a NATO szervezeteinél nemzetközi együttműködés keretében vállalt misszió tagjaként, illetve amennyiben az a szolgálat érdekével egybe esik, egyéb nemzetközi szervezetben, valamint

1) a Magyar Köztársaság külpolitikai, gazdasági vagy kulturális érdekeinek képviseletére külföldön létrehozott szervezetnél összekötőként vagy a diplomáciai szolgálat tagjaként

(a továbbiakban együtt : más szerv) ."

 

11. §

A Hszt. 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A hivatásos állomány tagja, beleegyezése esetén, – a 43/A. §-ban foglalt kivétellel – az érintett miniszterek és az érdekelt szerv vezetőjének megállapodása alapján határozott vagy határozatlan időtartamra történő vezényléssel más szervnél is teljesíthet szolgálatot. A határozott időre szóló szolgálatteljesítése a beleegyezésével meghosszabbítható . A vezénylést írásban kell rögzíteni

12. §

A Hszt. a következő 43/A. §-sal egészül ki :

„43/A. § A hivatásos állomány tagja – a hivatásos szolgálati jogviszonyát nem érintve – az ügyészséghez a legfőbb ügyész kezdeményezésére, az országos parancsnok egyetértésével meghatározott feladat ellátására vezényelhető. A hivatásos állomány tagjának ügyészséghez vezénylésére a 43-44.§-ban foglalt szabályokat kell alkalmazni .”

14. §

A Hszt. „Beosztásból felmentés, más beosztásba kinevezés, áthelyezés” alcíme a következő

47/A. §-sal egészül ki :

„47/A. § (1) Ha a hivatásos állomány tagja eredeti szolgálati beosztására egészségi, pszichikai vagy fizikai okból alkalmatlan, a szolgálat fels ő korhatárának eléréséig a fegyveres szervnél – felajánlható hivatásos szolgálati beosztás hiányában – beleegyezésével nem hivatásos munkakörben is foglalkoztatható. E foglalkoztatás a hivatásos állomány tagjának szolgálati jogviszonyát és előmenetelét nem érinti .

(2) A hivatásos állomány tagja a részére felajánlott hivatásos szolgálati beosztás, illetve nem hivatásos munkakör elfogadásáról, vagy elutasításáról a felajánlástól számított 5 munkanapon belül köteles írásban nyilatkozni . A nyilatkozat elmulasztását úgy kell tekintetni, mintha a felajánlott hivatásos szolgálati beosztást, illetve nem hivatásos munkakört elutasította volna ."

16. §

A Hszt. 52. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„52. § A hivatásos szolgálat felső korhatára a társadalombiztosítási nyugellátási szabályok szerint a hivatásos állomány tagjára születési éve alapján irányadó öregségi nyugdíjkorhatárnál 5 évvel alacsonyabb életkor betöltése.”

17. §

A Hszt. VII. Fejezete „A szolgálati viszony megszűnése” cím alatt a következő alcímmel é s

52/A. §-sal egészül ki :

„Szolgálati nyugállományba helyezés

52/A. § (1) A szolgálati viszony a szolgálat felső korhatárának elérésekor, a szolgálati nyugdíjjogosultságot szerzett hivatásos állományú személy erre irányuló nyilatkozata, vagy a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró erre irányuló döntése alapján, szolgálati nyugállományba helyezéssel szűnik meg.

(2) A szolgálati nyugállományba helyezésre irányuló nyilatkozat, illetve döntés a felső korhatár

betöltését követően is előterjeszthető, illetve meghozható . A nyilatkozatot, illetve a döntést a szolgálati nyugállományba helyezés időpontját megelőzően legalább 60 nappal kell előterjeszteni, illetve meghozni .

(3) Ha a hivatásos állomány tagja a szolgálati viszony megszűnésére irányuló nyilatkozatot nem

terjeszt elő, illetve a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró a szolgálati viszonymegszüntetéséről

nem dönt, úgy a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya a társadalombiztosítási nyugellátási szabályok szerint reá születési éve alapján irányadó öregségi nyugdíjkorhatár elérésekor a törvény erejénél fogva szűnik meg.”

18. §

A Hszt. 56. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) Ha a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott alkalmatlanság egészségi, pszichikai vagy fizikai ok következménye, a fegyveres szerv köteles a hivatásos állomány tagja állapotának, képzettségének, végzettségének és rendfokozatának megfelelő másik hivatásos szolgálati beosztást, ennek hiányában másik, az állapotának, képzettségének, végzettségének megfelelő nem hivatásos munkakört felajánlani. A hivatásos állomány tagját akkor lehet felmenteni, ha

állapotának megfelelő betöltetlen beosztás vagy nem hivatásos munkakör a fegyveres

a szervnél nincs, és rendelkezési állományba sem helyezhet ő, a felajánlott másik, állapotának megfelelő beosztást vagy nem hivatásos munkakört a hivatásos állomány tagja nem fogadta el, vagy

c) rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátásra jogosultságot szerzett .”

19. §

A Hszt. a „Felmentés” alcím alatt az 58 . §-t követően a következő 58/A. §-sal egészül ki:

„58/A. § Nem szüntethető meg a szolgálat felső korhatárát megelőző 5 évben a hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonya az 56 . § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján felmentéssel, ha szolgálati nyugdíjra még nem jogosult .”

20. §

A Hszt. 59. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[A törvény erejénél fogva szűnik meg a hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonya]

„a) a társadalombiztosítási szabályok szerint reá születési éve alapján irányadó öregségi nyugdíj -

korhatár elérése ;” [miatt.]

21. §

A Hszt. 60. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A hivatásos állomány tagja beleegyezése esetén – az érintett miniszterek által meghatározott

feltételek mellett – rendfokozatának megtartásával más fegyveres szervhez áthelyezhet ő, illetve

onnan átvehető .”

23.§

A Hszt. az „Eljárás a szolgálati viszony megszűnése esetén” alcím alatt a következő

61/A. §-sal egészül ki :

„61/A. § (1) Ha a szolgálati viszony az 53 . § alapján szűnik meg, a hivatásos állomány tagját –

amennyiben a 182 . §-ban foglaltak szerint szolgálati nyugdíjra jogosult – szolgálati nyugállományba kell helyezni .

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgálati nyugállományba helyezéskor a 182 . §-ban foglaltak szerint kell rendelkezni a szolgálati nyugdíj folyósításáról .”

24. §

(1) A Hszt. 64. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Akinek szolgálati viszonyát az 53 . § a) pontja, vagy az 56 . § (1) bekezdés a)-d) pontja, vagy az 56. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott egészségi, pszichikai vagy fizikai alkalmatlanság miatt, illetve az 56 . § (2) bekezdés c) pontja alapján felmentéssel szüntették meg, a szolgálat érdekében, kérelmére – amennyiben a hivatásos állomány tagjára vonatkozó felső korhatár eléréséig a szolgálati nyugdíjjogosultság 182 . § (2) bekezdésben meghatározott feltételek szerint megszerezhető – hivatásos állományba visszavehető, ha egyébként megfelel a szolgálati viszony létesítéséhez szükséges egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményeknek .

A visszavétel során próbaidő köthető ki, legfeljebb 6 hónap időtartamra, ha a szolgálati viszony megszűnése és a visszavételre irányuló kérelem benyújtása között legalább egy év eltelt .

A visszavételre legfeljebb egy alkalommal kerülhet sor .”

(2) A Hszt. 64. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (5) bekezdés számozás a (6) bekezdésre változik:

„(5) A hivatásos állomány nyugállományba helyezett tagja – az (1)-(4) bekezdésben meghatározott feltételeknek való megfelelés esetén is - csak akkor vehető vissza hivatásos állományba, ha a szolgálati nyugellátásának folyósítását a hivatásos szolgálat idejére szünetelteti

25.§

(1) A Hszt. 68 . § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[A hivatásos állomány tagja köteles]

„d) a számára meghatározott iskolai rendszerű vagy iskolai rendszeren kívüli oktatásban, képzésben részt venni, és az előírt vizsgákat letenni ;

e) az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményeknek eleget tenni, és az ezek ellenőrzése érdekében szükséges, a miniszter által meghatározott felméréseknek, szűréseknek és vizsgálatoknak magát alávetni, egészségének megóvása, illetőleg gyógyulása érdekében előírt orvosi utasításokat betartani ;”

(2) A Hszt. 68 . § (1) bekezdése a következő fi ponttal egészül ki, és ezzel egyidejűleg a jelenlegi f)pont jelölése g) pontra változik :

[A hivatásos állomány tagja köteles]

„f) a külön jogszabályban foglalt esetben kötelező védőoltásnak magát – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV . törvény (a továbbiakban : Eütv .) 58. § (1)-(3) bekezdésében foglalt korlátozásokkal – alávetni ;”

 

 

(3) A Hszt. 68. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki :

„(4) A miniszter rendeletben határozza meg azokat a fertőző betegségeket, amelyek esetében a

szolgálati beosztáshoz, illetve egyes szolgálati feladatokhoz kapcsolódóan – így különösen a külföldi szolgálat végrehajtása során– a hivatásos állomány tagjának vagy egyes csoportjainak egészségét és biztonságát veszélyeztető biológiai kóroki tényez ő kockázatának elkerülése érdekében kötelező védőoltás elrendelésének van helye . A kötelez ő védőoltást a fegyveres szerv

egészségügyi szakfeladatainak ellátásáért felel ős vezető főorvos javaslatára az országos parancsnok rendeli el . Az országos parancsnok által elrendelt kötelező védőoltás alól az Eütv.

58. § (3) bekezdése szerinti mentesítést a hivatásos állomány védőoltásra kötelezett tagja, törvényes képviselője, illetve kezelőorvosa a fegyveres szerv egészségügyi szakfeladatainak ellátásáért felel ős főorvosnál kezdeményezheti.”

26. §

A Hszt. 70 . § (1) bekezdése a következő e)J) ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi

e)J) pont jelölése g)-h) pontra változik :

[Mentesül a hivatásos állomány tagja a szolgálatteljesítési kötelezettsége alól :]

„e) az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárással összefügg ő vizsgálat időtartamára;

fi tanúzási kötelezettség teljesítése esetén a megjelenéshez és a kötelezettség teljesítéséhez szükséges időtartamra ;”

27. §

A Hszt. a következő 72/A. §-sal egészül ki :

„72/A. A miniszter állapítja meg azokat a szolgálati beosztásokat, amelyek betöltéséhez a

72. §-ban meghatározott iskolai végzettségen túl további iskolai végzettség, szakképesítés vagy

szaktanfolyam szükséges .”

28. §

A Hszt. 74. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Szolgálati érdekből polgári oktatási intézményben vagy iskolarendszeren kívüli oktatás

Vagy képzés folytatása céljából a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró a hivatásos állomány tagjával tanulmányi szerződést köthet. Nem köthető tanulmányi szerződés, ha a tanulmányok elvégzésére a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró a hivatásos állomány tagját kötelezte. A tanulmányi szerződést, illetve a kötelezést – a lényegi tartalmi elemek (képzés tárgya, időtartama, helye, teljesítés módja, határideje, költségek viselése, kötelezettségek) rögzítésével – írásba kell foglalni ."

29. §

A Hszt. 75. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) A hivatásos állomány tagja kizárólag olyan vizsgálatra kötelezhető, amelyet az

Alkalmassági követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében jogszabály, illetve a polgári nemzet - biztonsági szolgálatok vonatkozásában az állami irányítás egyéb jogi eszköze el őír, és amelyet a vizsgálatot végző orvos, illetve pszichológus szakmailag indokoltnak tart .”

31 . §

A Hszt. 86. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A hivatásos állomány

a) nő tagját terhessége megállapításától gyermekének 1 éves koráig, tovább á

b) gyermekét egyedül nevelő tagját gyermekének 6 éves koráig, ha annak felügyeletét más ne m

tudja ellátni éjszakai szolgálatteljesítésre, illetve 24 órás szolgálatra nem lehet beosztani .”

32. §

A Hszt. a következő alcímmel és 88/A. §-sal egészül ki :

„Készenlét

88/A. § A hivatásos állomány tagja kötelezhet ő arra, hogy a szolgálatteljesítési időn kívül szolgálati érdekből, szolgálatképes állapotban a szolgálati elöljárója rendelkezése szerinti, olyan elérhet ő —szolgálati helyen kívüli — helyen tartózkodjon, ahonnan szolgálati feladatra bármikor igénybe vehető.”

36. §

A Hszt. 93. §-a a következő (5)-(8) bekezdéssel egészül ki :

„(5) A hivatásos állomány tagjának szolgálati kötelmekkel összefügg ő balesete, sérülése vagy szolgálati eredetű betegsége miatt engedélyezett egészségügyi szabadság időtartamára – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – távolléti díj jár .

(6) A polgári védelemnél, állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóságnál váltásos szolgálati rendben szolgálatot teljesítők számára az egészségügyi szabadság idejére az alapilletmény, az illetménykiegészítés, a rendszeres illetménypótlékok, valamint az éjszakai és délutáni pótlék együttes összegének a távollét idejére számított időarányos átlagát kell térítésként folyósítani . A térítés összegének megállapításánál az utolsó négy naptári negyedévben (irányadó időszak) kifizetett éjszakai és délutáni pótlék együttes összegének a távollét idejére számított időarányos átlagát kell figyelembe venni. Ha a hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonya négy naptári negyedévnél rövidebb, a térítés megállapításakor a nála számításba vehető naptári negyedév(ek), negyedév hiányában az utolsó naptári hónap(ok)ra kifizetett éjszakai és délutáni pótlék együttes összegének a távollét idejére számított időarányos

átlagát kell figyelembe venni.

(7) Amennyiben az egészségügyi szabadságot nem szolgálati kötelmekkel összefügg ő baleset, sérülés vagy nem szolgálati eredetű betegség indokolja, annak időtartamára évente 30 naptári napig távolléti díjat, illetve a (6) bekezdésben meghatározott térítést, a 31 . naptári naptól a távolléti díj, illetve térítés 90 %-át kell folyósítani . A 31 . naptári naptól a baleset, sérülés szolgálati kötelmekkel összefüggő jellegének, illetve a betegség szolgálati eredetének megállapításáig a távolléti díj, illetve térítés 90 %-át kell folyósítani, a baleset, sérülés szolgálati kötelmekkel összefügg ő jellegének, illetve a betegség szolgálati eredetének megállapítása esetén a különbözetet a jogosult részére egyösszegben folyósítani kell .

(8) Ha a hivatásos állomány egészségügyi szabadságon levő tagja a betegségét vagy sérülését szándékosan maga okozta, az egészségügyi szabadság időtartama alatt számára távolléti díj, illetve térítés nem folyósítható; ha pedig az súlyos gondatlanságának következménye, legfeljebb 50 %-kal csökkenthető. Az egészségügyi szabadságra járó távolléti díjat, illetve térítést meg lehet vonnia hivatásos állomány tagjától, ha a gyógyulását felróhatóan késleltette, az orvos utasításainak felróhatóan nem tett eleget, vagy az elrendelt orvosi vizsgálaton elfogadható indok nélkül nem jelent meg.”

37. §

(1) A Hszt. 94 . § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[A hivatásos állomány tagját gyermekápolás céljából egészségügyi szabadság illeti meg az alábbiak szerint.]

„b) a hivatásos állományú szül őt, nevelőszülőt, valamint helyettes szülőt, ha beteg gyermekét ápolja, a gyermek 1 éves koráig ;”

(2) A Hszt. 94. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre változik :

„(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szülő a vér szerinti és az örökbefogadó anya, illetve apa, a vérszerinti és az örökbefogadó anyával, illetve apával együtt él ő házastárs, továbbá a gyám .”

42. §

A Hszt. 115/A . § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(6) Amennyiben a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya az 53 . § a)-b) és fi-g), valamint az 56.§ (2) bekezdés a) pontja alapján – ez esetben az egészségi vagy pszichikai

állapota miatti megszűnés kivételével b) pontja alapján, továbbá az 59. (1) bekezdés b), d) pontja alapján szűnik meg, a még fennálló állami kezességvállalás után a központi költségvetés javára – a hitelintézet útján – egyszeri kezességvállalási díjat kell fizetnie . A kezességvállalási díj mértéke a kezességgel biztosított kötelezettség összegének 2 %-a.”

43. §

A Hszt. 116. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) A hivatásos állomány tagja évente a mindenkori illetményalap 250%-ának megfelel ő mértékű ruházati utánpótlási ellátmányra jogosult, amely természetben is kiadható . A ruházati utánpótlási ellátmány felhasználását ruházati termékről szóló számlával kell igazolni . Ez esetben az ellátmány a személyi jövedelemadó szempontjából természetbeni juttatásként kiadott munkaruházatnak minősül. A ruházati utánpótlási ellátmány kiadásának rendjét a miniszter állapítja meg .”

44. §

A Hszt. a következ ő 116/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki :

„Választható juttatások

116/A. § (1) A hivatásos állomány tagja természetbeni juttatásként – választása szerint, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993 . évi XCVI . törvény 12 . § (3)

bekezdésére is figyelemmel – a személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII. törvény 70 . § (2) a), b), d) és e)pontjában valamint (5) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel, valamint az ingyenes vagy kedvezményes internet használatra jogosult . A miniszter a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel – utasításban további választható juttatásokat is meghatározhat, illetve az egyes juttatások választható mértékét magasabban is meghatározhatja.

(2) Nem jogosult természetbeni juttatásra a hivatásos állomány tartós külszolgálaton lévő, illetve a nemzeti szakértőként foglalkoztatott tagja, továbbá a hivatásos állomány tagja azon időtartam vonatkozásában, amelyre illetményre vagy távolléti díjra nem jogosult, feltéve, hogy a távollét

Időtartama meghaladja a harminc napot .

(3) A hivatásos állomány tagja írásban vagy elektronikus úton a tárgyév január 31-ig, illetve a jog - viszony létesítésekor vagy az áthelyezésekor nyilatkozik arról, hogy a természetbeni juttatás összegén belül milyen juttatásokra tart igényt .

(4) A természetbeni juttatás éves összegét – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a miniszter utasításban határozza meg, az azonban nem lehet alacsonyabb az illetményalap háromszorosánál, és nem lehet magasabb az illetményalap tizenötszörösénél. A természetbeni juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó a juttatást teljesíti fegyveres szervet terhelő közterhek megfizetésére is.”

(5) A (2) bekezdésben meghatározott esetben, illetve ha a hivatásos állomány tagjának szolgálati

viszonya a tárgyév közben szűnik meg, az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett természetbeni juttatás értékét a távollét vége utáni els ő munkanapon, illetve a szolgálati viszony megszűnésekor vissza kell fizetni, illetve – a hivatásos állomány tagjának választása szerint, ha a juttatás természete ezt lehetővé teszi – vissza kell adni (a továbbiakban együtt : visszafizetés). Nem kell visszafizetni a természetbeni juttatás értékét, ha a szolgálati viszony az 53 . § h) pontjában meghatározottakból szűnik meg.

(6) A miniszter – a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel – utasításban szabályozza a választható természetbeni juttatások fajtáit, mértékét, a természetbeni juttatás kifizetésének rendjét és módját.


(7) A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter a hivatásos önkormányzati

tűzoltóságokra vonatkozóan rendeletben szabályozza a választható juttatás éves összegét, a választható természetbeni juttatások fajtáit, mértékét, a természetbeni juttatás kifizetésének rendjét és módját . A hivatásos önkormányzati tűzoltóságokat fenntartó önkormányzatok a 273 . § szerint további választható juttatásokat is meghatározhatnak, illetve az egyes juttatások választható mértékét magasabban is meghatározhatják ."

45. §

A Hszt. a következő 116/B. §-sal egészül ki :

„116/B. § (1) A hivatásos állomány tagja részére a 114.§ alapján biztosítható visszatérítendő támogatás, valamint a 116/A. § alapján választható természetbeni juttatás nyújtása során keletkezett, a hivatásos állomány támogatást igénybevevő, illetve juttatásban részesülő tagjára és a támogatásra , illetve a juttatásra vonatkozó adatokat a (2) bekezdésben meghatározott célból az illetmény számfejtését végző szervek és személyek kezelhetik, illetve ezek kizárólag a részükre továbbíthatók .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok kezelésének célja, hogy folyamatosan megállapíthatóak legyenek a hivatásos állomány visszatérítendő támogatást igénybevevő, illetve választható természetbeni juttatásban részesül ő tagjának azonosítására alkalmas adatok, a

visszatérítendő támogatás, illetve a választott természetbeni juttatás fajtája, a visszatérítendő támogatás összege, a törlesztési idő, a visszafizetett (levont) összeg, és a még nem törlesztett

tartozás, választható természetbeni juttatás esetén annak értéke, illetve értékének időarányos része.”

52. §

A Hszt. 182 . §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (5) -

(11) bekezdés számozása (6)-(12) bekezdésre változik :

„(5) Ha a hivatásos állomány 25 év szolgálati viszonyban eltöltött idővel rendelkező tagjának a

szolgálati viszonyát egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság miatt azért szüntették meg, mert az 56. § (5) bekezdés b) pontja alapján részére felajánlott hivatásos szolgálati beosztást vagy nem hivatásos munkakört alapos ok nélkül nem fogadta el, részére – a (4) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően – a szolgálati nyugdíj 90 %-át kell folyósítani a felső korhatár betöltéséig, illetve az egészségkárosodás 40 %-os mértékének eléréséig. Ettől kezdve a szolgálati nyugdíjat teljes összegben kell folyósítani . E rendelkezés alkalmazásában alapos oknak kell tekinteni a felajánlott beosztás , munkakör ellátásával kapcsolatos olyan körülményt, amely a hivatásos állományú tag életvitelében (különös tekintettel egészségi állapotára, munkába járására, közeli hozzátartozójának ellátására) aránytalan nehézséget okoz ."

53. §

A Hszt. 194. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki :

„(6) A hivatásos állomány védőoltásra kötelezett tagja által a védőoltásra kötelezéssel kapcsolatban benyújtott szolgálati panasz benyújtásának a védőoltás beadására halasztó hatálya van .”

54. §

A Hszt. 205. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, továbbá új (2) bekezdés -

sel egészül ki, és a jelenlegi (2) és (3) bekezdés számozása értelemszerűen változik:

„205 . (1) A nyugállomány tagja egyenruhát a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésen és egyéb politikai rendezvényen nem viselhet .

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom alá nem eső, a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényen a nyugállomány tagja egyenruhát a lakóhely szerint illetékes területi szerv

vezetőjének előzetes írásbeli engedélyével viselhet .”

59. §

(1) A Hszt. 271 . § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A hivatásos állomány tagjának állományilletékes parancsnoki beosztásba történő kinevezéséhez 5 év, az alapfeladatot ellátó vezetői beosztásba történ ő kinevezéséhez 3 év tűzoltó-szakmai gyakorlat szükséges . Nem minősül tűzoltó szakmai gyakorlatnak a 3 . § (3) bekezdésében felsorolt munkaköri feladatok végzése.”

(2) A Hszt. 271. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki :

„(4) A készenléti jelleg ű beosztásokban szolgálatot teljesítők esetében, amennyiben a szolgálatteljesítési idő – a heti 48 óra figyelembevételével – eléri a hathavi keretre megállapított szolgálatteljesítési időt, a 87 . § (1) és (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően túlszolgálat csak rendkívüli eset (baleset, elemi csapás, vagy súlyos kár) megelőzése, elhárítása, illetve következményeinek felszámolása, valamint arra való felkészülés céljából rendelhető el.”

60. §

A Hszt. a következő 276/A. §-sal egészül ki :

„276/A. § A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 93/104/EK tanácsi irányelvben, valamint a munkaidő szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003 . november 4-i 2003/88 . EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (a továbbiakban: Irányelv) foglaltaknak megfelelően a 2004. május elsejét követően részben vagy egészben készenléti jellegű beosztásban foglalkoztatott tűzoltók a 84. § (2) bekezdésében meghatározott id őn túl teljesített szolgálatáért a távolléti díjra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a szolgálatteljesítési időt az Irányelv 16 . cikke b) pontjának második bekezdése szerint kell megállapítani .”

72. §

A Hszt. a következő 326/A. §-sal egészül ki :

„326/A. § A felmentési idő, a végkielégítés, a pótszabadság mértéke, a jubileumi jutalom, a nyugdíjjogosultság és a nyugdíj mértéke szempontjából szolgálati viszonyban töltött időnek kell elismerni a szakmunkásképzést végző szakközépiskolában 1977 . január He és 1990. március 15-e között folytatott tanulmányok idejét is, ha a jogosult szakmunkásként való foglalkoztatásra is jogosító képzésben részesült, és ezt a tanulmányi időt a szolgálati viszonyban töltött időbe – 2009. március 6-ig hivatalból, illetve 2009 . március 6-ig benyújtott kérelme alapján 2009 . augusztus 31-ig – beszámították.”

73. §

A Hszt. 329. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A 326 . § (1) bekezdésében meghatározott szempontból az alábbiak szerint kell a szolgálati viszonyban eltöltött időt számítani :

a) 2-szeresen a hivatásos állomány azon tagjainak, akik háborús, rendkívüli vagy különösen veszélyes körülmények között külföldön teljesítenek szolgálatot, valamint a rend őrségnek a terrorcselekmények elhárítására létrehozott szervezeti egységénél tényleges terrorelhárítói feladatokat teljesítőknek, továbbá a vám- és pénzügy őrség fegyveres b űnelkövetők elfogását, és a helyszín fegyveres biztosítását főtevékenységként végz ő szervezeti elem tagjainak ,

b) 1,5-szeresen a helikopterek hajózó állományának, a tűzszerészeknek, búvároknak, az a) pont alá nem eső, nemzetközi szerződés alapján békefenntartói tevékenységet folytatóknak, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok állományából a tartós külföldi szolgálatot teljesít őknek,

c) 1,2-szeresen a földfelszín alatt szolgálatot teljesítőknek, a fogva tartottakkal közvetlenül folyamatosan foglalkozó állomány tagjainak, valamint a fokozott igénybevétellel járó beosztásokban szolgálatot teljesítő végrehajtói feladatot ellátó állománynak.”

74. §

(1) A Hszt 342 . (1) bekezdésének c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben részletesen szabályozza]

„c) a vezetői alapmunkaköröket, az abban elérhető rendfokozatokat, betöltésükhöz szükséges alapvégzettségi (képesítési) követelményeket, a besorolási osztályok beosztási kategóriáihoz

rendelt alapbeosztásokat, és az egyes beosztások besorolásának általános szabályait ; az illetménypótlékra jogosultság és megállapításának általános feltételeit;

d) a fokozottan veszélyes beosztások meghatározását a 85. § (2) bekezdése és a 92 . § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a fokozottan veszélyes és az egyéb veszélyes beosztások meghatározását a 254. § (2) bekezdése, a 293 . § (1) bekezdése, a 306 . § és a 322 . § (1) bekezdésének 1) pontja alapján, valamint a szolgálati idő kedvezményes számítására jogosító, fokozott igénybevétellel jár ó szolgálati beosztások meghatározását – azonos megnevezésű szolgálati beosztások esetén a szakterület vagy az ellátandó feladat megjelölésével – a 329. § (1) bekezdés c) pontja alapján, valamint a jogosultság megállapításának szabályait;”.

j) a 276/A. § szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának és kifizetésének eljárási rendjét .”

 

„(2) Felhatalmazást kap a rendészetért, a büntetés-végrehajtásért, a katasztrófák elleni védekezésért, a vám- és pénzügyőrség irányításáért, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza :

1. a szolgálati viszony létesítésének, módosításának, megszüntetésének eljárási rendjét, a személyügyi igazgatás rendjét, azokat a szolgálati beosztásokat, amelyek pályázat útján tölthetők

be, a pályázat kiírásának és elbírálásának rendjét, azokat a szolgálati beosztásokat, amelyek

a rendőrség különleges állományában határozott idejű szolgálati viszonyban tölthetők

be, az előmenetel, a teljesítményértékelés, a minősítés és a szolgálati jellemzés készítésének

szabályait, a visszavétel, az áthelyezés, a megbízás, a berendelés, a fegyveres szerven belül i

vezénylés feltételeit, eljárási rendjét, a munkáltatói intézkedések kiadásának rendjét, a be -

osztási kategóriákba történő besorolás és az előresorolás rendjét, az illetménykiegészítésre

jogosító szervek, szervezeti egységek meghatározását ;

2. a miniszter és az országos parancsnok munkáltatói jogkörében nem szereplő, alacsonyabb

szintű munkáltatói jogköröket és a jogkört gyakorló elöljárók körét ;

3. az illetmény, illetményjellegű juttatások, egyéb juttatások megállapításának, folyósításának

valamint a költségek viselésének szabályait, a végkielégítés kifizetésének rendjét ;

4. az illetménypótlékra jogosító beosztást, tevékenységet, az illetménypótlék tényleges mérté -

két e törvény szerinti alsó és felső határ között, azokat a szolgálati beosztásokat, amelyekbe n

az idegen nyelv használata szükséges, illetve, ahol az idegen nyelv ismerete a szolgálati be -

osztással járó feladat, továbbá a ritka és a kettőnél több nyelv használatáért adható kiegészítő

nyelvpótlék mértékét;

5. a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991 . évi XXXI. törvény hatálya alá nem tartozó

egyes elismerések adományozására jogosultak körét, az elismerésben részesítés feltételeit é s

rendjét;

6. a ruházati ellátások rendszerét, módját, fajtáit, eljárási rendjét, a ruházati ellátásban közre -

működők és az ellátásra jogosultak feladatait, felel ősségét, a ruházati ellátással, valamint az

ellátásra jogosultság megszűnésével összefügg ő elszámolás rendjét és okmányait, a ruházat i

ellátási normák kialakítását, kiadását és tartalmi követelményeit, a tervezett viselési (használati)

időt és annak módosítását, az egyenruha, a rendfokozati és a fegyvernemi jelzés, a kitüntetés és a szolgálati jel viselésének módját, az egyenruha és a rendfokozat viselése eltiltását

a nyugállomány tagjainak esetében ;

7. a szolgálatteljesítési idő és a túlszolgálat szolgálatszervezéssel összefüggő szabályait, az őr-,ügyeleti, a részben vagy egészben készenléti és a készültségi szolgálatok körét, a

túlszolgálat, illetve a készenlét elrendelésének és a pihenőidő kiadásának a rendjét, a nyilvántartás szabályait, a szabadság nyilvántartásának és kiadásának rendjét, valamint a hivatali

munkarendtől eltérő szolgálati időbeosztás esetén szabadságként kiadandó szolgálati napok

kiszámításának módját;

8. a más kereső foglalkozást nem folytatható vezetők körét, a más kereső foglalkozás bejelentésével, engedélyezésével, az összeférhetetlenség megszüntetésével és tilalma

Megszegése következményeivel kapcsolatos eljárást ;

9. az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság követelményeit, az egészségi, pszichikai é s

fizikai alkalmassági követelmények felmérésének szabályait, az alkalmassági vizsgálatok

fajtáit, a felmérést végző szervezetek kijelölését, az alkalmassági vizsgálatok eljárási rendjét,

az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményeknek való meg nem fele -

léssel, a baleset, betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggésének megállapításával

kapcsolatos eljárást, valamint a szolgálati lőfegyver ideiglenes bevonásának szabályait ;

10. a megváltozott egészségi állapotú hivatásos állományúak felülvizsgálatának eljárási rendjét ,

a felülvizsgálatot végző szervek és a felülvizsgálatban közreműködők kijelölését, az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség, valamint a csökkentett napi szolgálati idő megállapításának, engedélyezésének és kiadásának szabályait, az egészségügyi alapellátás igény -

bevételének módját és az igénybevevők körét, továbbá a társadalombiztosítási szabályok

szerinti ellátáson kívüli kiegészítő, térítéses egészségügyi szolgáltatás, valamint a szolgáltatás

térítésének módját;

11. a juttatások, költségtérítések, kedvezmények, támogatások fajtáit, mértékét, a jogosultság

feltételeit, az azokban való részesítés, a megállapítás, a kifizetés, az elszámolás, a visszatérítés

és – visszatérítési kötelezettség esetén – az elengedés részletes rendjét, a természetben i

ellátás mértékét és feltételeit, az abban való részesítés, a megállapítás, a kifizetés, illetőleg a

kiadás, az elszámolás, a visszatérítés rendjét, a kedvezményes üdültetésben, az üdülési

hozzájárulásban részesítés rendjét, feltételeit ;

12. a három hónapnál rövidebb időtartamú külföldi szolgálatot teljesítők részére nyújtható napi -

díj mértékét, megállapításának, kifizetésének, elszámolásának rendjét ;

13. a fegyveres szerv hivatásos állományú tagjait érintő szakmai képzési, át- és továbbképzés i

és vezetőképzési rendszerét, valamint a rendészeti szakvizsgára vonatkozó szabályokat ;

14. a fegyelmi, valamint a méltatlansági eljárás rendjét, illetve a fegyelmi jogkört gyakorló elöl -

járók körét;

15.a fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felel ősségével kapcsolatos

eljárások részletes szabályait, megállapításának módját, mérséklésének és mellőzésének

részletes szabályait ;

16. a nyugellátások, baleseti ellátások megállapításának eljárási rendjét, az eljáró szerv kijelölését;

17. a kérelem és a panasz elbírálásának rendjét;

18. a szociális és kegyeleti gondoskodás, támogatás formáit, nyújtásának eljárási rendjét és fel -

tételeit, mértékét, a személyi állomány elhunyt tagja kegyeleti minősítésének rendjét, valamint

az ellátások pénzügyi feltételei biztosításának módját, a nyugállományúakkal kapcsolatos

személyügyi feladatok ellátásának rendjét ;

19. az irányítása alá tartozó fegyveres szervek hivatásos állománya részére szolgálati és kiegészítő igazolványok, valamint a szolgálati azonosító jelvény rendszeresítésével, azokkal történő ellátás rendjével összefüggő szabályokat;

20. a határozott idejű szolgálati viszonyban álló rendőrrel betölthet ő szolgálati beosztások körét , a beosztás betöltésének fizikai, pszichikai és egészségi feltételeit, valamint — a szolgálati feladatok ellátásához szükséges anyagi feltételek biztosítása keretében — a határozott idejű

szolgálati viszonyban álló rendőr tulajdonában levő eszközök szolgálati célú felhasználásáért

járó (nem adóköteles) költségtérítést;

21. azon fertőző betegségek körét, amelyek esetében a szolgálati beosztáshoz, illetve egye s

szolgálati feladatokhoz kapcsolódóan védőoltás elrendelésének van helye, továbbá a kötelező

védőoltás elrendelésének, az igénybevétel elhalasztásának, továbbá a kötelező védőoltás

alóli mentesítésnek a részletes szabályait ."

(4) A Hszt. 342 . §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki :

„(6) Az érintett miniszterek a (2) bekezdés 9 . és 10 . pontjában foglaltakat együttes rendelet kiadásával is szabályozhatják.”

(5) A Hszt. 342 . §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki :

„(8) Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy a hivatásos önkormányzati tűzoltóságokra vonatkozóan rendeletben szabályozza a választható juttatás éves összegét, a választható természetbeni juttatások fajtáit, mértékét, valamint kifizetésének rendjét és módját.”

75. §

A Hszt. 2. számú melléklete helyébe e törvény Melléklete lép.

76. §

(1) Ez a törvény — a (2) bekezdésben foglalt kivétellel — 2010. január 1-jén lép hatályba, a 18 . rendelkezése a folyamatban lévő felmentésekre nem alkalmazhatók .

(2) E törvény 7 . §-ával megállapított Hszt . 32. § (2) bekezdése 2010 . július 1-jén lép hatályba.

(3) A Hszt. 52 . §-ának a hivatásos szolgálat felső korhatárára vonatkozó rendelkezését az e törvény hatályba lépését megelőzően közölt felmentésekre nem kell alkalmazni .

(4) A hivatásos állomány Hszt . 64. §-a alapján 2009 . december 31-ig visszavett tagjának szolgálati viszonya törvény erejénél fogva megszűnik, ha szolgálati nyugdíja folyósításának

szüneteltetését e törvény hatálybalépését követ ő harminc napon belül nem kezdeményezi a nyugdíjfolyósító szervnél.

(5) A szolgálati viszonyban álló, de már nem részben vagy egészben készenléti jelleg ű beosztásban foglalkoztatott, valamint a szolgálati nyugdíjban részesül ő tűzoltók e törvény hatálybalépését követő hatvan napon belül nyújthatják be a Hszt . 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelmüket . A részben vagy egészben készenléti jellegű beosztásban foglalkoztatott tűzoltók jogosultságát a munkáltató hivatalból vizsgálja .

(7) Hatályát veszti a Hszt . 55.§ (4) bekezdése, az 57.§ (6) bekezdése, az 59/A.§ (3) bekezdése,

a 97.§(7) bekezdése, a 114 .§ (1) bekezdés a) és c) pontja, valamint (2) bekezdése, a 116.§ (5) bekezdése, a 170.§ a) pontjában a „munkavállalói járulékot és számított jövedelemadó előleget” szövegrész, a 245/P.§ (4) bekezdésének „2008 . január 1-jétől” és „illetve vezetői kinevezést csak az kaphat” szövegrésze, a 248/A .§ (1) bekezdés „2007. május 31-ig” szövegrésze, valamint „és a Határőrség” szövegrésze, a 306.§ ötödik gondolatjeles bekezdése, a 320.§ (2) bekezdése,

a 323.§, a 324.§ (1) bekezdésének az, „ illetőleg a felsőfokú” szövegrésze, a 324.§ (2) bekezdése, a 341/A.§, valamint a 342.§ (3) bekezdése.


 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 14:18
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75