Kezdölap arrow Jogszabály arrow Bíróság arrow A Bíróság ítéletet hirdetett. 2009.11.16.
A Bíróság ítéletet hirdetett. 2009.11.16.
2009. November 17.
A Bíróság ítéletet hirdetett.

Az ítélet szerint 2004. május 01-e és 2007. decenber31.-e közötti idõszakban a 48 óra felett teljesített szolgálat túlszolgálatnak minõsül.
Az alperest kötelezi - amennyiben az ítélet jogerõre emelkedik, akkor annak idõpontjától számított 15 napon belül - a felperesek által követelt pénzösszeg kamatokkal számolt kifizetésére.

ÖM képviselõje közölte, hogy az ítéletet nem fogadja el, fellebbez, mivel a számolással nem ért egyet.

Indokolása: A távolléti díjat a 2003. november 4-i 2003/88. EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben 16. cikke b) pontjának második bekezdésében meghatározottak szerint kell számolni, vagy is éves szabadság és a betegszabadság nem számolható.

 

"16. cikk

Referencia-idõszakok

A tagállamok a következõ cikkek alkalmazásában referencia idõszakot állapíthatnak meg:

a) az 5. cikk alkalmazásában (heti pihenõidõ) a referencia-idõszak nem haladhatja meg a 14 napot;

b) a 6. cikk alkalmazásában (maximális heti munkaidõ) a referencia-idõszak nem haladhatja meg a négy hónapot.

A 7. cikkel összhangban biztosított éves szabadság és a betegszabadság idõtartamát nem lehet figyelembe venni az átlagszámításnál, vagy azt annak szempontjából semlegesnek kell tekinteni;"


Ennek a „cikk”-nek semmi köze nincs a távolléti díj számításához, a referencia-idõszak megállapításáról szól!!

Hszt 87. §
(5) A túlszolgálatért annak idejére távolléti díj jár, amelyet legkésõbb a tárgyhónapot követõ 2. hónapban kell kifizetni.

20/1997. (III. 19.) BM rendelet
8. § (2) Az elrendelt túlszolgálatra esõ idõarányos távolléti díjat 174 órás havi osztószámmal kiszámított egy órára esõ távolléti díj alapulvételével kell megállapítani.

19. § (1) Távolléti díj számítása szempontjából rendszeres illetménypótléknak minõsül:

a)    az idegennyelv-tudási pótlék;
b) a különleges bevetési pótlék;
c) a lovasjárõr pótlék;
d) a kutyavezetõi pótlék;
e) a gépjármûvezetõi pótlék;
f) a különleges gépjármûvezetõi pótlék;
g) a díszelgési pótlék;
h) a hajóvezetõi pótlék;
i) a nyomozói pótlék;
j) a zenekari pótlék;
k) fokozottan veszélyes beosztás pótléka;
l) szolgálati idõ pótlék;
m) a tanácsosi címpótlék;
n) a fõtanácsosi címpótlék;
o) vezetõi illetménypótlék;
p) veszélyes katasztrófavédelmi és tûzoltó beosztás pótléka;
r) rendõrségi közterületi pótlék;
s) határõrségi határrendészeti pótlék.

(2) A távolléti díj összegének megállapításánál az esedékesség idõpontjában érvényes alapilletmény, illetménykiegészítés,     rendszeres illetménypótlékok együttes összege az irányadó.


Parlament tárgyalja:


T/10875. számú törvényjavaslat
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény módosításáról:

56. §
A Hszt. a következõ 276/A. §-sal egészül ki:
„276/A. § A munkaidõ-szervezés egyes szempontjairól szóló 93/104/EK tanácsi irányelvben, valamint a munkaidõ szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88. EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (a továbbiakban: Irányelv) foglaltaknak megfelelõen a 2004. május 1-jét követõen részben vagy egészben készenléti jellegû beosztásban foglalkoztatott tûzoltók a 84. § (2) bekezdésében meghatározott idõn túl teljesített szolgálatáért a távolléti díjra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a távolléti díjat az Irányelv 16. cikke b) pontjának második bekezdésében meghatározottak szerint kell számolni.”

70. §
Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben részletesen szabályozza

j) a 276/A. § szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának és kifizetésének eljárási rendjét.”

72. §
(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. január 1-jén lép hatályba, a 17. § rendelkezései a folyamatban lévõ felmentésekre nem alkalmazhatók.

(4) A szolgálati viszonyban álló, de már nem részben vagy egészben készenléti jellegû beosztásban foglalkoztatott, valamint a szolgálati nyugdíjban részesülõ tûzoltók e törvény hatálybalépését követõ hatvan napon belül nyújthatják be a Hszt. 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelmüket. A részben vagy egészben készenléti jellegû beosztásban foglalkoztatott tûzoltók jogosultságát a munkáltató hivatalból vizsgálja.

 

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Jelenleg 1 vendég online
Tûzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux w
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 00:23
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1137
Linkek: 75