Az Üdülési Csekkek felhasználása
2009. January 15.

Üdülési Csekken megnevezett Felhasználó - a továbbiakban Felhasználó - a nevére szóló Üdülési Csekkeket a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Üdülési Csekk forgalmazására létrehozott, az Alapítvány kizárólagos tulajdonában lévő Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft.-vel - a továbbiakban Forgalmazó - szerződéses viszonyban álló, a Weboldalon (http://www.udulesicsekk.hu ) található belföldi elfogadóhelyeken használhatja fel Üdülési Csekkel fizethető szolgáltatások ellenértékeként. Az Üdülési Csekk felhasználására kizárólag a Felhasználó jogosult, más személyre át nem ruházható. A Felhasználónak lehetősége van a szolgáltatások bármelyikét vele közösen igénybevevő magánszemélyek költségeit is a nevére szóló Üdülési Csekkel kifizetni.

 

Az Üdülési Csekk érvényessége

Az Üdülési Csekkek felhasználására az Üdülési Csekken feltüntetett érvényességi időn belül (annak gyártásától számított egy év) van lehetőség. A lejárt Üdülési Csekk fizetőeszközként nem fogadható el, cseréjére vagy a névérték pénzben történő megtérítésére nincs lehetőség.

Az Üdülési Csekkel fizethető szolgáltatások és igénybevételüknek feltételei

Belföldi szállás és ahhoz közvetlenül kapcsolódó egyéb szolgáltatások
Az elfogadóhelyi szerződéssel rendelkező szállásszolgáltatók szálláshely szolgáltatása és ahhoz közvetlenül kapcsolódó egyéb saját szolgáltatásai fizethetők Üdülési Csekkel.

Szálláshelyi szolgáltatáshoz kapcsolódó, szálláshely szolgáltatás nélkül is igénybe vehető szolgáltatások
Az elfogadóhelyi szerződéssel rendelkező szállásszolgáltatók által nyújtott étkezőhelyi-, fürdő-, gyógyászati-, rekreációs-, szabadidősport-, wellness szolgáltatás, stb. fizethetők Üdülési Csekkel.

Utazásszervezés
Az elfogadóhelyi szerződéssel rendelkező utazási irodák igénybevételével szervezett belföldi turisztikai szolgáltatások költsége fizethető Üdülési Csekkel.

Távolsági busz- és vonatút menetjegye
Az elfogadóhelyi szerződéssel rendelkező távolsági tömegközlekedési szolgáltatást nyújtó vállalkozások járataira szóló egyirányú, vagy menettérti menetjegyei vásárolhatók meg Üdülési Csekkel.

Hajóút
Az elfogadóhelyi szerződéssel rendelkező belföldi hajózási szolgáltatást nyújtó vállalkozások menetjegyei vásárolhatók meg Üdülési Csekkel.

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés
A fizikai és szellemi rekreáció igen széles körét felölelő szolgáltatások (wellness, fitness, természetgyógyászat stb.) ellenértéke Üdülési Csekkel fizethető az elfogadóhelyi szerződéssel rendelkező szolgáltatóknál.

Sport- és szabadidő szolgáltatások
Az elfogadóhelyi szerződéssel rendelkező sportszövetségek, szabadidősport-szolgáltatások részvételi díja, bérletek ára és egyéb részvételi díjak fizethetők Üdülési Csekkel.

Kulturális szolgáltatások
Az elfogadóhelyi szerződéssel rendelkező színházak, múzeumok, fesztiválok és egyéb kulturális rendezvények belépőjegyei, bérletei vásárolhatók meg Üdülési Csekkel.

Állat- és növénykerti belépőjegy
Az elfogadóhelyi szerződéssel rendelkező állat- és növénykertek belépőjegye vásárolható meg Üdülési Csekkel.

Étkezés
Szálláshelyhez kapcsolódó éttermekben, szállás igénybevétele nélkül, valamint önálló vendéglátó helyeken.

Horgászengedély
Magyarország horgászható területeire értékesített horgászengedélyek vásárolhatók meg Üdülési Csekkel, az elfogadóhelyi szerződéssel rendelkező szolgáltatóknál.

Fürdő- és uszodai szolgáltatások
Az elfogadóhelyi szerződéssel rendelkező fürdő- és uszodai szolgáltatást nyújtó vállalkozások belépőjegyei, bérletei vásárolhatóak meg Üdülési Csekkel.

Hungaroring belépőjegy
A HUNGARORING területén szervezett rendezvények belépőjegyei vásárolhatók meg Üdülési Csekkel.

Hungexpo belépőjegy
A HUNGEXPO saját szervezésű rendezvényeinek belépőjegyei vásárolhatók meg Üdülési Csekkel.

Szabadidős cikk kölcsönzés
Az elfogadóhelyi szerződéssel rendelkező vállalkozásoknál igénybe vehető szabadidős cikk kölcsönzés ellenértéke fizethető Üdülési Csekkel.

Belföldi utasbiztosítás
Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. fiókjaiban megkötött belföldi utasbiztosítás díja fedezhető Üdülési Csekkel.

Általános szabályok

Az Elfogadóhely köteles az Üdülési Csekket legalább névértéken elfogadni, de nem jogosult az igénybevett szolgáltatások ellenértékén felüli összeget készpénzben visszaadni, sem pedig az Üdülési Csekket részben vagy egészben készpénzre váltani. Amennyiben a szolgáltatások ellenértéke meghaladja a Felhasználó rendelkezésére álló Üdülési Csekkek értékét, a különbözetet a Felhasználónak ki kell egyenlítenie.

Az Üdülési Csekkek letiltása

Amennyiben az Üdülési Csekk a Felhasználónak történő átadást követően, de annak felhasználása előtt kerül ki a Felhasználó birtokából, úgy a Felhasználó írásos bejelentés formájában kezdeményezheti azok letiltását. A bejelentésnek tartalmaznia kell a Támogató nevét, az elveszett Üdülési Csekkek darabszámát, értékét, sorszámát, Felhasználójának nevét, aláírását és értesítési címét. Amennyiben a Felhasználó a Támogató által nevesített, letiltani kívánt üdülési csekkek számát tévesen adja meg, az ebből eredő hibás letiltás következményeiért a Forgalmazó nem vállal felelősséget.

A bejelentést levélpostai küldeményként a 1593 Budapest, Pf. 737. címre, vagy faxon a 06-1/319-7511 számra kell megküldeni. A letiltás megtörténtéről Forgalmazó írásos értesítést küld a letiltást kezdeményezőnek.

A letiltott csekkek állományát Forgalmazó a bejelentést követő hét első munkanapján teszi közzé a 06-1/248-2150 információs telefonszámon, és jelen weboldal Elfogadóhelyek/Letiltott csekkek menüpontjában..

A letiltást követő 60 nap elteltével, a csekkek érvényességi idején belül a letiltott Üdülési Csekk újra gyártása kezdeményezhető az Üdülési Csekkek cseréje fejezetben részletezett módon, amennyiben a letiltott Üdülési Csekk a közzétételt megelőző dátummal elfogadásra nem került. A szabályos elfogadás tényéről Forgalmazó írásos értesítést küld a letiltást kezdeményezőnek.

Az Üdülési Csekk cseréje

A megvásárolt Üdülési Csekk visszaváltására nincs mód. Az Üdülési Csekk - érvényességi idején belül - az alábbi okokból cserélhető:
- a lejárati határidő meghosszabbítása céljából, az érvényes, fel nem használt, kicserélendő csekkek csatolásával;
- letiltást követően, a letiltás bejelentésének időpontjától számított 60 nap elteltével, ha az ellenőrző vizsgálatok eredménye nem szól a csere ellen.
A csere személyesen vagy meghatalmazott útján kezdeményezhető ügyfélszolgálati irodáinkban, illetve postai úton a 1593 Budapest, Pf. 737. címre küldött kérvényben.
Az újragyártott Üdülési Csekkek a cserélt csekkekkel azonos címletértékű, azonos csoportosítási rend szerint összeállított formában kerülnek legyártásra.
Az Üdülési Csekkek újragyártásának díja a cserélendő Üdülési Csekkek összértékének 10%-a + áfa, de minimum 1.000 Ft + áfa. A kezelési díjról kiállított számlát Forgalmazó a Felhasználó lakcímére postai úton küldi meg, melynek ellenértékét a számlalevél alján perforációval leválasztható postai készpénz-átutalási megbízáson egyenlítheti ki.

Lehetőség van több magánszemély tulajdonában lévő Üdülési Csekk egy rendelésen - továbbiakban gyűjtő rendelés - belül kezdeményezett újragyártására, a cserélendő csekk bármelyikének tulajdonosa - továbbiakban, mint Koordinátor - által. Gyűjtő rendelés esetén a kezelési díjról kiállított számla a Koordinátor lakcímére kerül megküldésre, fizetési kötelezettség Őt terheli.

Elszakadt, megrongálódott, kimosott csekket abban az esetben lehet saját kezűleg megragasztani, ill. a továbbiakban is felhasználni, ha a csekken feltüntetett adatok mindegyike jól látható, és a beazonosítás nem ütközik akadályokba. Ha a rongálódás következtében ezek a feltételek nem valósulnak meg, akkor a csekk cseréje elengedhetetlen.

A csererendelés alapján legyártott Üdülési Csekkek átvételére kizárólag a cserét kezdeményező Felhasználó, vagy a gyűjtő rendelést kezdeményező Koordinátor, illetve ezek meghatalmazottjai jogosultak a csereigénylés során megjelölt, vagy lakcíme szerint illetékes Forgalmazó saját, illetve megbízott ügyfélszolgálati irodájában, a kezelési díj Forgalmazó bankszámláján történő jóváírását követő 15 munkanap elteltével, külön értesítés nélkül.

Az Üdülési Csekkek személyes átvételéhez az alábbi igazolásokra van szükség:
- Kezelési díj befizetését igazoló eredeti dokumentum,
- Felhasználó, vagy gyűjtő rendelés esetén Koordinátor érvényes régi típusú személyi igazolványa, vagy régi típusú személyi igazolvány és lakcímigazoló kártya, vagy új típusú személyi igazolvány (kártya) és lakcímigazoló kártya, vagy új típusú gépjárművezetői engedély (kártya) és lakcímigazoló kártya, vagy útlevél és lakcímigazoló kártya.
- vagy a Felhasználó, vagy gyűjtő rendelés esetén a Koordinátor Ptk-ban előírt formátumú meghatalmazása, és a meghatalmazott érvényes személyi igazolványa, vagy egyéb - meghatalmazásban feltüntetett - személyét igazoló okmánya.
A megrendelések ügyfélszolgálati irodában történő részleges kiadására nincs lehetőség!

Az Üdülési Csekkel már előre kifizetett szolgáltatás lemondása

Amennyiben a Felhasználó az általa megrendelt szolgáltatás ellenértékét a nevére szóló Üdülési Csekkekkel előzetesen kiegyenlíti, de a szolgáltatás igénybe vételétől ezt követően eláll, úgy az adott elfogadóhelyen érvényes lemondásra vonatkozó szabályok figyelembevételével kérheti az elfogadóhelytől más szolgáltatás felajánlását. Amennyiben az elfogadóhely más szolgáltatást felajánl, és a Felhasználó az így felajánlott szolgáltatást elfogadja, úgy a korábban fizetési eszközként átadott Üdülési Csekkek értéke beszámít a felajánlott és elfogadott szolgáltatás ellenértékébe.

Szállás és ahhoz közvetlenül kapcsolódó egyéb szolgáltatás, illetve utazási irodai szolgáltatás Felhasználó általi lemondása esetén az Elfogadóhely jogosult a Szerződésben megjelölt egyéb szolgáltatásait felajánlani az Üdülési Csekkel előzetesen kifizetett szolgáltatás helyett, az Elfogadóhelyen érvényes lemondási feltételek figyelembe vételével. Ha az Elfogadóhely más szolgáltatást felajánl és a Felhasználó a felajánlást elfogadja, a korábban fizetési eszközként átadott Üdülési Csekk értéke beszámít a felajánlott és elfogadott szolgáltatás értékébe. Amennyiben a Felhasználó nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, úgy az Elfogadóhely kizárólag a már elfogadott Üdülési Csekk visszaadására jogosult. Amennyiben Elfogadóhely az Üdülési Csekket aláírásával vagy pecsétjével az elfogadást követően érvénytelenítette, az Üdülési Csekk Felhasználó által kezdeményezett újragyártásának van helye. Egyéb szolgáltatás lemondására nincs lehetőség.

Nem jogosult az Elfogadóhely a Felhasználó által lemondott szolgáltatás - előzetesen Üdülési Csekkel kifizetett - ellenértékét a Felhasználó számára készpénzben megtéríteni.

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Jelenleg 1 vendég online
Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 05:57
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1134
Linkek: 75