Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow Gondolatok a TMSZ miniszteri rendelet alkotmányosságáról.
Gondolatok a TMSZ miniszteri rendelet alkotmányosságáról.
2008. June 05.

15/2008. (II. 28.) AB határozat tükrében, gondolatok a Tűzoltók munkaidejét szabályozó miniszteri rendelet alkotmányosságáról.

2005. évi CLIII.törvény a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről

5. számú melléklet a 2005. évi CLIII. törvényhez

24. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása

Előirányzat: 355,0 millió forint

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, 2006. június 30-át követően, az első félévre ténylegesen kifizetett túlórák arányában.

A támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeit a belügyminiszter – a pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2006. május 31-éig rendeletben szabályozza.

 

 

 


 

2/2006. (VI. 26.) ÖTM rendelet

a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatásának igénylési, folyósítási és elszámolási rendjéről

Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 5. számú mellékletének 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatásának igénylésére, folyósítására és elszámolására vonatkozóan a következőket rendelem el.

 

2.§ (2) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 84. §-ának figyelembevételével a munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult tűzoltóparancsnok köteles a Hszt. 84. §-ának (4) bekezdése szerint megállapított referenciaidőszakra szóló szolgálati időkeretet előre meghatározni és arról az érintetteket tájékoztatni.

Az (1) bekezdésben meghatározott túlóraként azon szolgálatteljesítési időmennyiség vehető figyelembe, amely a referenciaidőn belül teljesítendő 52 órás szolgálati időkeret mértékét meghaladja, és nem lehet több a szolgálatteljesítési idő csökkentéséből keletkező túlszolgálat mértékénél.

 

 

 

 

2006. évi CXXVII. törvény a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről

5. számú melléklet a 2006. évi CXXVII. törvényhez

17. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása

Előirányzat: 1930,0 millió forint

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok számára a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXXIX. törvény 22. §-ával megállapított szolgálatteljesítési idő csökkentéshez.

Amennyiben a szolgálatteljesítési idő csökkentése részben vagy egészben:

– túlmunkával valósul meg, úgy a hozzájárulás kizárólag a 2006. II. félévére, valamint a 2007. évre jutó túlórák arányában vehető igénybe (a támogatás megállapítása 2007. I. félévében a ténylegesen kifizetett túlórák arányában, 2007. II. félévében a 2007. III. negyedévre jutó túlórák átlagának 6 hónapra számított arányában történik);

– létszámbővítéssel valósul meg, úgy a hozzájárulás a külön jogszabályban meghatározott létszámbővítés szerinti létszámfeltöltés után, időarányosan igényelhető.

A hozzájárulás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeit az önkormányzati és területfejlesztési miniszter – a pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2007. január 31-éig rendeletben szabályozza.

3/2007. (II. 13.) ÖTM rendelet

a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatásának igénylési, folyósítási és elszámolási rendjéről

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú mellékletének 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában foglalt feladatkörömben a következőket rendelem el:

2.§ (4) E támogatás szempontjából az elismerhető szolgálati időkeret mértéke 2007. I., valamint II. félévére 1300-1300 óra.

3. § (1) Túlóraként azon szolgálatteljesítési időmennyiség vehető figyelembe, amely a 2006. II. félévére vonatkozó referenciaidőn belül teljesítendő heti 52 órás, 2007. évre vonatkozó heti 50 órás szolgálati időkeret mértékét meghaladja, és nem lehet több a szolgálatteljesítési idő csökkentéséből keletkező túlszolgálat mértékénél.

 

 

2007. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről

5. számú melléklet a 2007. évi CLXIX. törvényhez

17. Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása

Előirányzat: 2 084,7 millió forint

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok számára a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXXIX. törvény 22. §-ával megállapított szolgálatteljesítési idő csökkentéshez.

Amennyiben a szolgálatteljesítési idő csökkentése részben vagy egészben:

túlmunkával valósul meg, úgy a hozzájárulás 2008. évben teljesített túlórák alapján vehető igénybe (a 2008. I. félévben a ténylegesen kifizetett túlórákat, 2008. II. félévben a 2008. július–szeptember hónapokban esetlegesen felmerülő túlórák átlagának hat hónapra számított arányát kell figyelembe venni);

létszámbővítéssel valósul meg, úgy a hozzájárulás a külön jogszabályban meghatározott létszámbővítés szerinti létszámfeltöltés után, időarányosan igényelhető.

A hozzájárulás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeit az önkormányzati és területfejlesztési miniszter – a pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2008. január 31-éig rendeletben szabályozza.

14/2008. (III. 27.) ÖTM rendelet

a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatásának igénylési, folyósítási és elszámolási rendjéről

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörömben, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörében eljáró pénzügyminiszter véleményének kikérésével, a következőket rendelem el:

 

2.§ (2) Az önkormányzatok a támogatást a készenléti jellegű beosztásban dolgozók részére a 2008. évben teljesített túlórák arányában, valamint a 2008. II. félévi túlszolgálatot kiváltó létszámbővítés kiadásainak finanszírozására használhatják fel.

(3) E támogatás szempontjából az elismerhető szolgálati időkeret mértéke 2008. I., valamint II. félévére 1248-1248 óra.

3. § (1) Túlóraként azon szolgálatteljesítési időmennyiség vehető figyelembe, amely a 2008. évre vonatkozó referenciaidőn belül teljesítendő heti 48 órás szolgálati időkeret mértékét meghaladja, és nem lehet több a szolgálatteljesítési idő csökkentéséből keletkező túlszolgálat mértékénél.

Az Alkotmány rendelkezései:

2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.”

37. § (3) A Kormány tagjai törvényben vagy kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján feladatkörükben eljárva rendeletet adnak ki, amelyek törvénnyel és kormányrendelettel nem lehetnek ellentétesek. A rendeleteket a hivatalos lapban ki kell hirdetni.”

70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény,

nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.

(2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.

(3) A Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti.”

Az „Alkotmánybíróságnak” az indítványozók által az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével és a 37. § (3) bekezdésével összefüggésben felvetett jogforrástani kifogásokra

tekintettel – elsőként arra a kérdésre kellett választ adnia, hogy a miniszter a jogalkotási felhatalmazása keretein belül járt-e el …. a R. 2 § és 3.§-ának megalkotása során.

A fentiekre tekintettel az „Alkotmánybíróságnak” a jelenleg hatályos rendelkezések

alapján kellett vizsgálnia a miniszteri rendeletalkotás alkotmányosságát, azt a kérdést, hogy jogosult-e az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladatait és hatásköreit gyakorló miniszter az R. rendelkezéseiben foglalt tárgykör szabályozására.

Vizsgálandó kérdés tehát, hogy a jelenleg hatályos Hszt. és a költségvetési tv. alapján az önkormányzati és területfejlesztési miniszter rendelkezik-e alkotmányos felhatalmazással a Hszt. hatálya alá tartozó munkáltatók, illetve munkavállalók meghatározott csoportja, nevezetesen a rendvédelmi ágazatban, az Önkormányzati Tűzoltóságok foglalkoztató és dolgozó jogalanyok tekintetében a Hszt.-től eltérő (hosszabb) teljes munkaidő és annak pontos alkalmazási köre (munkakörök) meghatározására.

A Hszt. 84 § (1) bekezdése munkaidő mértékét heti negyven órában határozza meg.

A 84. § (2) bekezdés kimondja, hogy „A részben vagy egészben készenléti jellegű beosztásokban az (1) bekezdésben meghatározottnál hosszabb, de heti 48 órát meg nem haladó szolgálatteljesítési idő állapítható meg.

A Hszt. tehát a munkaidő törvényben előírt mértékénél hosszabb munkaidő szabályozását lehetővé teszi törvényi felhatalmazás alapján.

A Hszt. pusztán lehetőségként határozza meg a heti 40 óránál több, de heti 48 órát meg nem haladó szolgálatteljesítési idő megállapítását.

Az „Alkotmánybíróság” megítélése szerint a szabályozás nem alkalmas annak megállapítására, hogy az önkormányzati és területfejlesztési miniszter jogalkotói hatáskörrel rendelkezik az R. 2 § és 3.§-a foglalt tárgykör szabályozására.

A napi, illetve heti teljes munkaidő mértékének meghatározása a munkaviszony alapvető kérdésének minősül, amelynek szabályozása a Jat. 2. § b) pontja [2. § Az Országgyűlés törvényben állapítja meg

b) a gazdasági rendre, a gazdaság működésére és jogintézményeire vonatkozó alapvető szabályokat, ] és 4. § e) pontja

[ 4. § A gazdasági rendre vonatkozóan törvényben kell szabályozni különösen

e) a munkaviszony és a munkavédelem alapvető kérdéseit.] alapján törvényi szintű rendezést igényel.

A törvényben rögzített szabályban foglaltaktól való eltérés, a hosszabb teljes munkaidő előírásának lehetősége nem szükségképpen törvényhozási tárgykör, azaz nem kizárt annak alacsonyabb rendű normában való szabályozása, a törvényhozó azonban a

jogalkotási hatáskörének átruházása, a végrehajtási jogszabály megalkotására irányuló felhatalmazás során az Alkotmány és a Jat. rendelkezéseinek betartásával köteles eljárni.

A jogalkotási felhatalmazás és a delegált jogalkotási hatáskör alapján kiadott jogszabályok alkotmányossági vizsgálata során az Alkotmánybíróság számos határozatában rögzítette, hogy az Alkotmánybíróság gyakorlata a jogállam

alkotmányi elve alapján értelmezi az Országgyűlés és a Kormány tevékenységének, a közhatalom gyakorlásának korlátait és kereteit, a hatalommegosztást. A közhatalom gyakorlásába tartozik a jogalkotás is. [30/1998. (VI. 25.) AB határozat, ABH 1998, 220, 233.; 66/1997. (XII. 29.) AB határozat, ABH 1997, 397, 403.] Az Alkotmánybíróság már az 56/1991. (XI. 8.) AB határozatban kimondta, hogy „[a] jogállamiság egyik alapvető követelménye, hogy a közhatalommal rendelkező szervek a jog által meghatározott szervezeti keretek között, a jog által megállapított működési rendben, a jog által a

polgárok számára megismerhető és kiszámítható módon szabályozott korlátok között fejtik ki tevékenységüket”. (ABH 1991, 454, 456.) A jogállamiság követelménye magában foglalja azt is, ha törvény valamely alkotmányos, illetőleg törvényben szabályozott jog korlátozására ad jogalkotási felhatalmazást valamely közigazgatási szervnek, a törvénynek meg kell határoznia a jogalkotási hatáskör terjedelmét, annak korlátait is. [6/1999. (IV. 21.) AB határozat, ABH 1999, 90, 94.; 19/2004. (V. 26.) AB határozat, ABH 2004, 321, 353–354.;21/2006. (V. 31.) AB határozat, ABH 2006, 333, 337.]

E követelményeknek a jogszabály-alkotásban való érvényesülését konkretizálja a Jat. annak az alkotmányos jelentőségű elvárásnak a megfogalmazásával, amely szerint a magasabb szintű jogszabály által más jogalkotó számára adott felhatalmazásnak, azaz végrehajtási szabály megalkotására adott felhatalmazásnak tartalmaznia kell a felhatalmazás jogosultját, tárgyát és kereteit [Jat 15. § (1) bekezdés]. Erre figyelemmel az Alkotmánybíróság a 21/2006. (V. 31.) AB határozatában a jogállamiság fenti követelményeinek figyelmen kívül hagyásával alkotott olyan kormányrendeleti szabályozást

semmisített meg az Alkotmány 2. § (1) bekezdésének sérelme miatt, amely – a törvény korlátlan felhatalmazása alapján – meghatározta az egyes baleseti ellátásra jogosító

foglalkozási betegségek körét. (ABH 2006, 333, 337.)

A törvényhozó az Hszt.-ben általános jellegű felhatalmazást adott a teljes munkaidő törvénytől eltérő hosszabb időtartama és alkalmazási körére, az utalás alapján nem határozható meg, hogy az Alkotmány szerint jogalkotásra jogosult szervek, illetve személyek közül konkrétan melyek jogosultak e tárgykörök szabályozására.

Mindezekre tekintettel helytálló az érvelés, miszerint a jelenlegi szabályozás

alapján miniszteri rendeleti szinten nem kerülhet sor a törvényben írtnál hosszabb munkaidőnek a rendvédelmi ágazatban, a R. szerinti munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó előírására. A delegált jogalkotás alkotmányossági követelményeinek meg nem felelő, felhatalmazást nélkülöző szabályozás ellentétes az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében deklarált jogállamiság és az abból levezetett jogbiztonság követelményével, továbbá az Alkotmány 37.§ (3) bekezdésében rögzített, a Kormány tagjainak

jogalkotási hatáskörét szabályozó rendelkezéssel is.

Fentiek alapján kijelenthető, hogy az önkormányzati és területfejlesztési miniszter nem a jogalkotási felhatalmazása keretein belül járt-e el, jogalkotói felhatalmazással nem rendelkezett, ….. az R. 2 § és 3.§-ába foglalt tárgykör szabályozására.

 

Nagy Gábor

FTSZ Elnök 

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 13:23
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75