Kezdölap arrow Hírek arrow ÁÉT arrow Együttműködési Megállapodás
Együttműködési Megállapodás
2005. November 14.
  13/1992. (XII. 11.) BM rendelet

  az Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről


A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 4. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

  1. §

E rendelet mellékleteként kihirdetem — az érintett szakszervezetekkel és érdekképviseleti szervekkel létrejött — Együttműködési Megállapodást.

  2. §

Ez a rendelet 1992. december 15-én lép hatályba; egyidejűleg hatályát veszti a minisztérium és a miniszter érdekegyeztetési feladatairól szóló 3/1991. (BK. 2.) BM utasítás.


  Melléklet
  a 13/1992. (XII. 11.) BM rendelethez

  Együttműködési Megállapodás

A Magyar Köztársaság belügyminisztere és a hivatásos szolgálati, illetve közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók közösségét képviselő szervezetek: a Belügyi Dolgozók Szakszervezete, a Független Rendőrszakszervezet, a Határőrségi Dolgozók Szakszervezete és a Hivatásos Állomány Határőrségi Érdekképviseleti Testülete, a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete, a Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége (a továbbiakban együtt: a Felek) abban a törekvésükben, hogy erősítsék meglévő együttműködési kapcsolatukat, figyelembe véve a megállapodásból adódó kölcsönös előnyöket, összhangban az érvényben lévő törvényekkel és rendelkezésekkel az alábbiakban állapodtak meg:

  1.

A Felek korábbi együttműködési eredményeként kialakított belügyi érdekegyeztetés rendszerét, ezen belül a helyi érdekegyeztető tanácsokat, valamint az érdekegyeztetés országos szintű fórumát, a Belügyi Érdekegyeztető Tanácsot továbbra is fenntartják és működtetik.

  2.

A munkaügyi kapcsolatokat és a közalkalmazotti jogviszonyt, valamint a rendőrség, a határőrség, a Köztársasági Őrezred, a tűzoltóság, a polgári védelem hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyát, anyagi, szociális és kulturális, továbbá élet- és munkakörülményeit érintő, ágazati jelentőségű kérdésekben a miniszter a Belügyi Érdekegyeztető Tanács (a továbbiakban: a BÉT) fórumával egyeztet.

  3.

A belügyminiszter feladatkörében előkészített jogszabályok, miniszteri utasítások, irányelvek, tájékoztatók tervezetének véleményezésébe a Belügyminisztérium az e Megállapodást aláíró szakszervezeteket és érdekképviseleti szerveket bevonja.

  4.

A Felek vállalják, hogy a konstruktív együttműködéshez, egyeztetéshez szükséges és elégséges információkat egymás részére biztosítják.

  5.

A BÉT fórumát a munkáltatói és a munkavállalói tárgyalócsoport alkotja, melyek önállóak, egymástól függetlenek és nyitottak, belső ügyrendjükről maguk döntenek. A tárgyalócsoportok 6—6 fő képviselőből és — tagonként — 3 fő tanácskozási jogú szakértőből állnak. A munkavállalói tárgyalócsoport az Együttműködési Megállapodást aláíró szakszervezeti és érdekképviseleti szervek egy-egy képviselőjéből áll. A munkáltatói tárgyalócsoport tagjait a munkáltató képviseletét ellátó politikai államtitkár jelöli ki a fórum napirendjének függvényében.

  6.

A Felek kötelezik magukat, hogy az érdekegyeztető fórumokra állásfoglalásra feljogosított képviselőket, valamint szakértőket delegálnak.

  7.

A BÉT üléseit két elnök — társelnökként — felváltva vezeti, akit a BÉT tagjai soraiból (mindkét tárgyalócsoportból egy-egy főt) választanak meg.

  8.

A BÉT üléseit szükség szerint, de legalább két hónaponként tartja. A BÉT összehívását bármelyik tárgyalócsoport vagy annak tagja kezdeményezheti az ülés napirendjére bármelyik tárgyalócsoport vagy annak tagja javaslatot tehet. Ezen kezdeményezéseket a soron következő ülés elnöke útján kell előterjeszteni.

  9.

Az elnök előterjesztése vagy javaslata alapján az ülések napirendjéről a tárgyalócsoportok döntenek. Írásbeli napirend esetén — az ülés előtt 15, de legalább 8 nappal — a tárgyalócsoportok tagjainak az írásbeli előterjesztéseket el kell juttatni. Minden ülésen a következő ülés elnökét ki kell jelölni, és erről a tárgyalócsoportokat értesíteni kell.

  10.

A tárgyalócsoportok képviselői véleményüket az ülésen szóban, de — ha az ügyet úgy ítélik meg — írásban is (az ülés előtt, megküldés útján vagy az ülésen való átadással) előadhatják. A tárgyalócsoportok szakértői véleményüket az ülésen szóban is előadhatják.

  11.

A Felek vállalják, hogy az érdekegyeztető fórumokon kialakított konszenzusokat magukra nézve kötelezőnek tartják, és megteszik a végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket.

  12.

A Belügyminisztérium vállalja, hogy a BÉT működési feltételeit, a titkársági feladatok ellátását a BM Személyzeti és Munkaügyi Főosztálya útján biztosítja. A főosztály a BÉT üléseivel kapcsolatban keletkező anyagokat (meghívók, előterjesztések, emlékeztetők, magnófelvételek stb.) a BM ügykezelésre vonatkozó rendelkezése szerint kezeli.

  13.

Ez a Megállapodás aláírása napján lép életbe. Rendelkezései felváltják a Budapesten, 1991. január 22-én aláírt Együttműködési Megállapodás rendelkezéseit.

Budapest, 1992. november 16.

  Dr. Bárdos Judit s. k., főtitkár a Belügyi Dolgozók Szakszervezete képviseletében
  Rekvényi László s. k., főtitkár a Független Rendőrszakszervezet képviseletében
  Ackermann János s. k., titkár a Határőrségi Dolgozók Szakszervezete képviseletében
  Molnár Attila s. k., elnök a Hivatásos Állomány Határőrségi Érdekképviseleti Testülete képviseletében
  Gálos Imre s. k., főtitkár a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete képviseletében
  Bencsik Géza s. k., elnök a Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége képviseletében
  Dr. Boross Péter s. k., belügyminiszter

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 14:29
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75