Kezdölap arrow Hírek arrow SZÉF arrow RSZTÉF Alapszabálya
RSZTÉF Alapszabálya
2005. November 14.
A Rendvédelmi Szervek Tárcaközi Érdekegyeztető Fóruma
Alapszabálya

 
(Megállapodás a Kormány és a hivatásos jogviszonyban foglalkoztatottak országosan reprezentatív szakszervezetei között.)
 
 
 
A Rendvédelmi Szervek Tárcaközi Érdekegyeztető Fóruma (a továbbiakban: RSZTÉF) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) hatálya alá tartozó szervek országos ágazatközi fóruma.
 
Az RSZTÉF működésének célja – a Hszt. 35. § (3) bekezdésére figyelemmel– a Kormány és a hivatásos (szerződéses) jogviszonyú foglalkoztatottak törekvéseinek és érdekeinek egyeztetése, az álláspontjaik feltárása, a kölcsönös tájékoztatás, a vitás kérdések tárgyalásos rendezése, a véleményezési jog biztosítása, ajánlások kialakítása, megállapodások elfogadása a hivatásos (szerződéses) állományt érintő jövedelmi, szociális és munkaügyi kérdésekben, amelyek meghatározzák, vagy befolyásolják élet-és szolgálatteljesítési körülményeiket, illetve foglalkoztatásuk feltételeit.
 
I.
 
Az RSZTÉF tagjai
(a továbbiakban: felek)
 
I.1. Az RSZTÉF tagjai:
-  a Kormány megbízásából a Belügyminisztérium által vezetett tárgyalócsoportja;
-  a hivatásos jogviszonyban foglalkoztatottaknak a Hszt. 34. § (2) bekezdés szerinti, országosan reprezentatív szakszervezeteinek tárgyalócsoportja.
 
I.2. A tárgyalócsoportok munkáját a soros ügyvivők vezetik. A tárgyalócsoport nevében a soros ügyvivő jogosult nyilatkozattételre, szavazásra, megállapodás aláírására. A soros ügyvivőket a tárgyalócsoportok tagjai az általuk meghatározott módon és időtartamra maguk választják.
 
I.3. A soros ügyvivő személyéről, személyének változásáról a felek egymást írásban értesítik.
 
I.4. A plenáris üléseken a tárgyalócsoportokat alkotó szervezetek 1-1 állandó és 1-1 szakértői hellyel rendelkeznek.  
 
II.
 
Az RSZTÉF hatáskörébe tartozó ügykörök
 
 
II.1.  Az RSZTÉF hatáskörébe a hivatásos jogviszonyban foglalkoztatottak élet-és szolgálatteljesítési körülményeire, foglalkoztatási feltételeire vonatkozó tárgykörök tartoznak.
 
II.2.  E tárgykörök különösen:
 
- a hivatásos szolgálati (szerződéses) viszonnyal összefüggő kérdések;
- a központi és a társadalombiztosítási költségvetésnek a hivatásos szolgálati viszonyban állókat érintő rendelkezései;
- a hivatásos jogviszonyban foglalkoztatottakra vonatkozó, éves és hosszabb távú kormányzati foglalkoztatás- és bérpolitika kérdések.
 
 
III.
 
Az RSZTÉF jogosultságai
 
III.1. Az RSZTÉF a hatáskörébe utalt tárgykörökben az alábbi jogosultságokkal rendelkezik:
 
    - tájékoztatás kérése és konzultáció tartása;
    - véleményezés, javaslattétel, ajánlás kiadása;
    - döntéshozatal.  
 
III.2. Tájékoztatás kérésre és konzultáció megtartására jogosult:
 
-  az RSZTÉF a hatáskörébe tartozó tárgykörökben készült tervezetek, statisztikai adatok, számítások, elemzések megismerése céljából;
-  az RSZTÉF megállapodások végrehajtásának áttekintésére;
-  a felek kölcsönös érdeklődésére számot tartó, ilyen céllal napirendre tűzött kérdések érdekében.
 
 
III.3. Véleményezési jogot gyakorol:
 
- a hivatásos állomány illetményalapjának kialakításáról;
- a hivatásos jogviszonyban foglalkoztatottakra vonatkozó törvények és kormányrendeleti szintű végrehajtási rendeletek tervezeteiről és módosításairól;
- az előmeneteli (életpályarendszer) és az illetményrendszer, valamint a minősítési és teljesítményértékelési rendszer továbbfejlesztéséről.
 
III.4. A jogszabály véleményezésének lezárását követően a tervezet előterjesztője köteles a tárgyalócsoportok véleményének összefoglalását a döntéshozó (Kormány, Parlament) részére a döntéshozatal előtt olyan időpontban rendelkezésre bocsátani (az előterjesztésben ismertetni), hogy a felek álláspontjának mérlegelésére a jogalkotás, a döntés során lehetőség legyen.
 
III.5.  Ajánlást tesz:
 
- az Országgyűlésnek, a Kormánynak, valamint a hatáskörébe tartozó területeken működő ágazati érdekegyeztető fórumoknak a hivatásos állomány nagyobb csoportját érintő intézkedései tekintetében;
- az előmeneteli és illetményrendszer pénzügyi fedezetéül szolgáló költségvetés tervezéséhez;
- a tárcaszintű érdekegyeztetés területeire és továbbfejlesztésére.
 
III.6.  Döntési jogosultságot az RSZTÉF a saját szervezetével, működésével és munkaprogramjával kapcsolatosan (pl. Alapszabály) gyakorol.
 
IV.
 
Az RSZTÉF működése
 
IV.1. Az RSZTÉF, illetve a tárgyalócsoportok a jogosultságaikat elsődlegesen a plenáris üléseken gyakorolják. A fórum feladatkörének ellátását – az előzőn kívüli – eseti szakértői és soros ügyvivői konzultációk segítik.
 
IV.2.  A plenáris ülés összehívását bármely tárgyalócsoport – a soros ügyvivőjén keresztül - kezdeményezheti, illetve javaslatot tehet napirendjére.
Az indítványozott téma napirendre tűzésére csak írásbeli előterjesztés alapján kerülhet sor. A plenáris ülés legkorábban az előterjesztés tárgyalócsoportok részére történő átadását követő 8. munkanapra, folytatólagos tárgyalás esetén az 5. munkanapra hívható össze. Az RSZTÉF üléseinek időpontját és napirendjét a soros ügyvivők előzetesen egyeztetik. Az ülések végleges napirendjéről a felek az ülésen döntenek.
 
IV.3. Az RSZTÉF ülésének elnöki tisztét a tárgyalócsoportok felváltva töltik be. A levezető elnök feladata az ülések munkarendjének meghatározása, az Alapszabály előírásainak érvényesítése. A levezető elnök a napirendhez nem szólhat hozzá, véleményt nem nyilváníthat.
 
IV.4. A plenáris üléseken elsőként a soros ügyvivő fejti ki tárgyalócsoportja álláspontját. A további körökben a tárgyalócsoportok tagjai is jogosultak álláspontjuk kifejtésére legfeljebb 5-5 perces időtartamban.
 
IV.5. A tárgyalócsoportokat 1-1 szavazat illeti meg. Megállapodás a felek igen szavazatával jön létre.
 
IV.6. Az RSZTÉF üléseinek emlékeztetőjét a tárgyalócsoportok soros ügyvivői aláírásukkal hitelesítik.
 
IV.7. Az RSZTÉF titkársági teendőit a Belügyminisztérium látja el. A Titkárság feladatkörébe tartozik az ülések megszervezése, a dokumentumok tárgyalócsoportokhoz való eljuttatása, az ülések tárgyi feltételeinek biztosítása, az emlékeztetők elkészítése és a tárgyalócsoportok részére történő megküldése. A plenáris ülések hivatalos jegyzőkönyve a helyszínen készített hangfelvétel, melynek elkészítéséről, megőrzéséről az RSZTÉF Titkársága gondoskodik.
 
V.
 
Vegyes rendelkezések
 
V.1. Az RSZTÉF plenáris ülései a felek konszenzusától függően zártak vagy nyilvánosak. A nyilvános ülésről a soros ügyvivők előzetesen állapodnak meg.
A zárt plenáris ülésről a tárgyalócsoportok – a témától függően, a soros ügyvivők megegyezése szerint  – a sajtót tájékoztathatják.
 
V.2. A szakértői ülések, valamint az ügyvivői konzultációk nem nyilvánosak, ezekről a tárgyalócsoportok sajtótájékoztatót nem tarthatnak.
 
V.3. Az RSZTÉF-ben elfogadott megállapodás a tárgyalócsoportok döntése alapján a Magyar Közlönyben jelenik meg. A közzétételről a Titkárság gondoskodik.
 
VI.
 
Záró rendelkezés
 
VI.1. Jelen Alapszabály felülvizsgálatát, módosítását, vagy felmondását bármelyik tárgyalócsoport írásbeli előterjesztés alapján kezdeményezheti. Az előterjesztésről kötelező a tárgyalás a plenáris ülésen.
 
 
 
Elfogadta: az RSZTÉF 2002. november 21-i ülése
 
 
Aláíróként:
 
A Kormány felhatalmazásából:
 
 
 
 
Pál Tibor
a Belügyminisztérium politikai államtitkára
 
 
A hivatásos jogviszonyban foglalkoztatottak
országosan reprezentatív szakszervezetei:
 
 
 
 
Dr. Bárdos Judit                       
Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók                         
Szakszervezete főtitkára                         
 
Hegyes András
Büntetés-végrehajtási Dolgozók
Országos Szakszervezeti Szövetsége elnöke
 

Nagy Gábor                                                           
Fővárosi Tűzoltóság                                                  
Szakszervezete elnöke                                          
 
 
Balázs László                                                            
Független Rendőr                                           
Szakszervezet ügyvivő főtitkára
 
Horváth József                                                          
Határőr Szakszervezet főtitkára                                 
                                                                                          
Kertész László                                                        
Hivatásos Tűzoltók Független
Szakszervezete elnöke
 
Zentai Ferenc                                                           
Katasztrófavédelmi Dolgozók                                        
Szakszervezete főtitkára                                      
 
Dr. Szakács László
Nemzetbiztonsági Hivatal
Érdekképviseleti Szervezete elnöke
 
Powell Pál                                                             
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat                      
Érdekképviseleti Szervezete elnöke                                    
 

Talabér Zoltán
Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi
Szövetsége elnöke
 
Heles Károly
Vám-és Pénzügyőrség Független
Szakszervezete elnöke
 
 
 

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 10:47
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1134
Linkek: 75