Szakközépiskolai idő beszámítása (ítélet)
2008. March 29.
 
Kedvező jogerős ítélet született kollégánk ügyében, aki a képzési jegyzékben nem szereplő szakközépiskolában folytatott tanulmányainak szolgálati időként történő elismerését kérte!
 
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Somogy Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság a személyesen eljáró S. A.
felperesnek - a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 7400 Kaposvár, Szent Imre u.
14/C. alperes ellen szolgálati idő beszámítása iránt indított perében a Kaposvári
Munkaügyi Bíróság 2 .. \1. 265/2007/4. számú, 2007. június 28-án kelt ítélete ellen az
alperes 6. sorszám alatt előterjesztett fellebbezése folytán meghozta a következő ítéletet:

 A másodfokú bíróság az első fokú bíróság ítéletének nem fellebbezett rendelkezéseit
nem érinti, míg fellebbezett rendelkezéseit helybenhagyja.
A feljegyzett fellebbezési eljárási illetéket az állam viseli.
Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás:

Az első fokú bíróság megállapította, hogy a felperes szakközépiskolai tanulói
viszonya 1981. szeptember 1. napjától 1984. május 14. napjáig szolgálati időnek
minősül. Az ezt meghaladó keresetet elutasította.
A döntés indoka szerint a felperes a Nagykanizsai Gázipari Szakközépiskolában
gázipari szakon végezte középiskolai tanulmányait. A tárgyidőszakban hatályos

- 2 -

társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény (a továbbiakban: T.) 10. §. /1/
bekezdés, valamint 54.§. /1/ bekezdés c) pontja értelmében a szakmunkás tanulói
viszonyban töltött idő szolgálati időnek minősül, míg az 1019/1976. (VI. 24.) MT.
számú határozat a szakmunkástanulókkal azonos jogállást biztosított a
szakmunkásképzést fo1ytató szakközépiskolák tanulóinak is. A felperes
szakmunkásképzést folytató szakközépiskola tanulója volt, hiszen a kőolajbányászati
és mélyfúró szakközépiskolát, me1yben olaj- és földgázbányász szakmát oktattak, a
rendelet melléklete ilyenként felsorolja. Erre tekintettel a fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XCIII. törvény (a
továbbiakban: Hszt.) 326. §. /1/ bekezdése alapján szakközépiskolai tanulmányi ideje
szolgálati időnek minősül.

Az ítélet ellen az alperes élt fellebbezéssel, amelyben annak részbeni
megváltoztatásával a kereset teljes körű elutasítását kérte.


A felperes fellebbezési ellenkérelmében kérte az első fokú bíróság ítéletének
helybenhagyását.

A fellebbezés alaptalan.

Az első fokú bíróság a tényállást jól állapította meg és abból helytálló
jogkövetkeztetésre jutott, amellyel a másodfokú bíróság is teljes körűen egyetért.
Az alperesi fellebbezés kapcsán hangsúlyozza a másodfokú bíróság, hogy arra az
alperes alaptalanul hivatkozik, hogy a tárgyidőszakban hatályos T. csak a
társadalombiztosítási ellátások szempontjából biztosított azonos jogállást a
szakközépiskolák és szakmunkásképző intézetek tanulóinak, a nyugellátásra való
jogosultság szempontjából azonban nem. Ilyen megkülönböztetést sem az 1975. évi
II. törvény, sem annak a végrehajtásáról szóló 17/1975. (VI. 17.) Mt. sz. rendelet nem
tartalmazott.

Arra is alaptalanul hivatkozik a fellebbezés, hogy az e tekintetben a
szakmunkástanulók és szakközépiskolai tanulók azonos jogállását megteremtő
1019/1976. (VI. 24.) Mt. sz. határozat 1997. december 31. napján nem volt
hatályban (mely a T. hatályban létének utolsó napja, s melynek a szempontból van
jelentősége, hogy az ezt követően hatályba lépő a társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló 1997. évi LXXXI. törvény 37. §. /4/ bekezdése szerint a biztosítással járó
jogviszony 1998. január 1. napját megelőző időtartamát az ekkor hatályos jogszabályok
alapján kell szolgálati időként figyelembe venni).

Nem vitásan az 1019/1976. (VI. 24.) MT. sz. határozat 1997. december 31-én már nem
volt hatályban, a felperes középiskolai tanulmányainak folytatása idején azonban igen,
így az jogszerző időnek minősült, amelyet a T. 10. §. alapján a felperes megszerzett és
ekként kell elismerni.
Az első fokú bíróság jogértelmezése tehát a fellebbezett körben minden tekintetben
helyes, amelyet a 4/2007. KPJE. jogegységi határozat is alátámaszt. Ezért a másodfokú
bíróság az első fokú bíróság ítéletét az alperesi fellebbezésre is kiható helytálló
indokainál fogva hagyta helyben a Pp. 253. §. 121 bekezdés és 254. §. 131 bekezdései
alapján.

A feljegyzett fellebbezési eljárási illetéket az illetékekről szóló módosított 1990. évi
XCIII. törvény 5. §. /11 bekezdés c) pontjára tekintettel a 6/1986. (VI. 26.) IM. sz.
rendelet 14. §-a alapján az állam visel.

A Somogy Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság
3. Mf. 20.040/2008/2. szám


Kaposvár, 2008. február hó 21. napján


Kollárné dr. Foglyos Zsuzsanna sk.  tanács elnöke
dr. Hajnal Éva sk. előadó bíró
dr. Vörösné dr. Suri Olga sk. bíró


Forrás: http://www.frsz.hu/directory/site_edit/site_edit_documents/szakkozepiskolaitelet20080311.pdf

 

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 13:26
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75