Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow Levél az ÖTM-nek (véleményezés)
Levél az ÖTM-nek (véleményezés)
2008. February 17.

Dr. Horváth István Úr Főosztályvezető Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Jogi Főosztály

r é s z é r e !

B u d a p e s t

Tisztelt Főosztályvezető Úr!


A fenti hivatkozási számon megküldött ügyiratukra tájékoztatjuk, hogy a katasztrófavédelmi szervek és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról készült ÖTM rendelet tervezetét áttanulmányoztuk, véleményünk és javaslataink az alábbiak:


Általánosságban


A Belügyminisztérium megszűnésével, és a korábban a BM irányítása alá tartozó szervezetek közül a hivatásos katasztrófavédelmi szervezeteknek és hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknak az ÖTM hatáskörébe kerülésével létrejött annak lehetősége, hogy a többi Hszt. hatálya alá tartozó fegyveres és rendvédelmi szervhez képest eltérő jogállású, két önálló szervezet sajátosságainak megfelelő jogi szabályozás jöjjön létre.


A szabályozás során az alkotmányosság követelményének megfelelően indokolt kiemelni, hogy a katasztrófavédelem és a hivatásos önkormányzati tűzoltóság két, egymástól alapvetően eltérő jogállású szervezetrendszerben működik.


  A levél pdf formátumban megtekintés: itt


A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet törvényi alapjait, jogállását: A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény (továbbiakban Kat.) tartalmazza. Ennek értelmében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: OKF), a megyei igazgatóságok és polgári védelmi kirendeltségek állami szervek.


A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok jogszabályi alapjait, jogállásukat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.), valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (továbbiakban Ttv.) tartalmazza. Ezen törvények értelmében a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok nem állami szervek, hanem önkormányzati intézmények.


Figyelembe véve a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet és hivatásos önkormányzati tűzoltóságok törvényi szabályozás szintjén elkülönülő, alapvetően eltérő jogállását, a két szervezet egymással nincs és nem is lehet szervezeti alá-fölérendeltségi viszonyban. Ez a tény jut jogilag kifejezésre abban, hogy az OKF és a megyei igazgatóságok a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok tekintetében a Kat. 25. § (4) bekezdése alapján a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szakmai felügyeletét látják el.


A hivatkozott jogi szabályozás teljesen összhangban van, így megfelel az Ötv. 97.§-ában foglaltaknak, amely a miniszter jogait és kötelezettségeit határozza meg az önkormányzati intézmények tekintetében. A miniszter által gyakorolt jogok és kötelezettségek terjedelme a következő:


97. § A miniszter:


a) rendeletben határozza meg a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző, a főjegyző, a közigazgatási hivatal államigazgatási feladatai ellátásának szakmai szabályait, és ellenőrzi azok érvényesülését;

b) rendeletben szabályozza a helyi önkormányzatok által fenntartott intézmények működésének szakmai követelményeit, az intézmények dolgozóinak képesítési előírásait, ellenőrzi az előírások érvényesülését;

c) az a) és b) pontban említett ellenőrzés eredményéről tájékoztatja a helyi önkormányzatot, javaslatot tesz a hiányosságok megszüntetésére, kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg az ellenőrzés tapasztalatait, törvénysértés esetén tájékoztatja a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet;

d) tájékoztatja a helyi önkormányzatot a központi ágazatpolitikai célokról, a szabályozási eszközökről, és biztosítja számukra az ágazati feladatok ellátásához szükséges információt;

e) a helyi önkormányzatoktól — ágazati feladatai körében — adatokat és tájékoztatást kérhet, amelyet az önkormányzat köteles teljesíteni;

f) az állami költségvetésről szóló törvényben meghatározott címen és feltételekkel a helyi önkormányzat részére pénzügyi támogatást nyújthat.”


Az Ötv. idézett rendelkezéseiből egyértelműen megállapítható, hogy a miniszter az önkormányzat, illetve önkormányzati intézmény alkalmazásában állók tekintetében munkáltatói jogokat nem gyakorolhat. Az OKF és a szervezetébe tartozó megyei igazgatóságok az ÖTM intézményei. Figyelemmel arra, hogy a miniszter több jogot nem ruházhat át az általa irányított intézményekre, mint amelyet a jogszabályi felhatalmazás alapján maga is gyakorolhat, az OKF, annak főigazgatója, illetve a szervezetébe tartozó megyei igazgatóságok, vezetőik munkáltatói jogokat nem gyakorolhatnak átruházott miniszteri hatáskörben a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, mint önkormányzati intézmények tekintetében.


A szolgálati jogviszony a Hszt., a közalkalmazotti jogviszony pedig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) alapján a hivatásos önkormányzati tűzoltóság és a tűzoltó, illetve közalkalmazott között jön létre. A parancsnok tekintetében a szolgálati jogviszony az önkormányzat és az önkormányzati tűzoltóparancsnok között jön létre. E körülményre figyelemmel a katasztrófavédelmi állami szervezet nem alanya a jogviszonynak, így munkáltatói jogok sem illethetik meg.


A jogbiztonság megköveteli a jogszabályok egzakt, átlátható megfogalmazását. Ennek érdekében indokolt, hogy az OKF, illetve a megyei igazgatóságok vezetői által a saját szervezeti rendszerben szolgálatot ellátók tekintetében gyakorolt munkáltatói jogoktól világosan, és egyértelműen elkülönítve kerüljenek megfogalmazásra a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok tekintetében a szakmai felügyeleti jog gyakorlása keretében gyakorolható véleményezési, koordinálási jogok.


A rendelt tervezet tételes szabályainak megalkotásánál fentiekben kifejtettek szerint kell eljárni. Ezek alapján:


Részletesen


1./ A 2.§ (8) bekezdéséhez: A megfogalmazást javasolom kiegészíteni az alábbiak szerint:

(8) Előlépteti a saját állománya vonatkozásában a nyugállományú főtisztet, tisztet, az ezredes kivételével.”


Indokolás: A főigazgató az önkormányzati tűzoltóság felett közvetlen irányítási jogkört nem gyakorol (bevezető rész), annak személyi állományára vonatkozó közvetlen információkkal nem rendelkezik, az önkormányzati tűzoltóparancsnok a nyugállományú tiszthelyettesi és zászlósi állomány tekintetében már gyakorolja személyzeti jogköreit. A nyugállományúak tekintetében sem indokolt a hatáskör OKF-re telepítése, mivel az önkormányzati tűzoltóságok nyugállományú tiszti állományára ugyanezen körülmények vonatkoznak, az előléptetésnek pénzügyi vonzata nincs, az erkölcsi elismerés megerősíti a tűzoltósághoz való kötődést, ezért a velük kapcsolatos személyzeti hatáskörök gyakorlását is önkormányzati parancsnoki szintre indokolt helyezni.


2./ Az 5.§ (2) bekezdéséhez: A tervezetben szereplő megfogalmazást javasolom törölni.


Indokolás: Az önkormányzati tűzoltóság az önkormányzat önálló intézménye, a szervezet működéséért az önkormányzat teljes felelősséggel tartozik. A jogszabály szerint az OKF, illetve a megyei katasztrófavédelmi szervek az önkormányzati tűzoltóságok felett felügyeleti jogkörrel rendelkeznek, ami nem jelentheti azt, hogy közvetlenül beavatkozzanak a szervezet életébe, az egyes beosztásokat betöltő személyek minősítésének, értékelésnek folyamatába, illetve a parancsnoki beosztás betöltésére vonatkozó pályázat feltételeinek meghatározásába még véleményezési szinten sem. Bármilyen szintű beavatkozás az önkormányzat részére biztosított hatáskörbe az önkormányzatiság elvét sérti, másrészről a közvetlen beavatkozás összemossa a felügyeletet ellátó és a felügyelet alanya tekintetében a felelősséget a jogszabályban meghatározott tevékenység ellátásánál, megkérdőjelezi ezért a felügyeletet ellátó szervezet megállapításainak objektivitását, így hitelességét.


3./ Az 5.§ (3) bekezdéséhez: A jogszabály-tervezet megfogalmazását javasolom az alábbiak szerint módosítani: „A fővárosi hivatásos önkormányzati…………kapcsolatos személyzeti intézkedések előkészítését és végrehajtását.”


Indokolás: A fővárosi önkormányzati tűzoltóparancsnok felett a főigazgató hatáskörébe a Hszt. és egyéb végrehajtási rendeletei közvetlen személyzeti intézkedés megtételét nem tartalmazzák, ezért az eredeti megfogalmazás (……illetve a hatáskörébe tartozó intézkedés megtételét.) félreértésre adhat okot.


4./ A 6.§ (3) bekezdés c/ pontjához: javaslat és indokolás megegyezik a javaslatom 2. pontjában megfogalmazottakkal a megyei katasztrófavédelmi igazgatóra vonatkoztatva.


5./ A 6.§ (3) bekezdés e./ pontjához: A „5.§ (1)” bekezdésre való utalás helyett az adott jogszabályhelyen szereplő 7.§ (1)” megfogalmazás alkalmazását javasolom.


Indokolás : A hivatkozás módosítása megszünteti a „továbbhivatkozás” keltette zavart.


6./ A 7.§ (2) bekezdés a/ pontjához: A tervezet jogszabályhely első sorából javasolom törölni az - ezredes kivételével – megfogalmazást, továbbá a jogszabályhely megfogalmazásában az alábbi módosítást javasolom: „a) a főtisztet, tisztet kinevezésre felterjeszti, főtisztet, tisztet, zászlóst, tiszthelyettest és tisztest soron és soron kívül előlépteti, besorolási osztályon belül alacsonyabb beosztásba helyezi,……… .

 

Indokolás: a fővárosi önkormányzati tűzoltóparancsnokságon az ezredesi rendfokozattal rendelkezők esetében a személyzeti hatásköröket a fővárosi tűzoltóparancsnok jogosult gyakorolni, más önkormányzati tűzoltóparancsnokságokon viszont a parancsnok kivételével ezredesi rendfokozattal rendszeresített beosztás nincs, a további változtatást pedig a bevezetőben megfogalmazottak indokolják.


7./ A 7.§ (2) bekezdés b/ pontjához: A tervezet megfogalmazásából javasolom törölni a „…rendfokozatot és szolgálati viszonyt érintő fenyítés kivételével” megfogalmazást.


Indokolás: a főigazgató az önkormányzati tűzoltóság felett közvetlen irányítási jogkört nem gyakorol, ezért az önkormányzati tűzoltóparancsnok nemcsak a tiszthelyettesi és zászlósi állománya, hanem a tiszti, főtiszti állomány tekintetében is indokolt a munkáltatói jogkörök teljes körű gyakorlása a bevezető részben megfogalmazottak alapján, továbbá mivel ő rendelkezik az illető személyekre vonatkozó közvetlen információkkal, a foglalkoztatást befolyásoló egyéb körülmények ismeretével. A korábbi időszakban tapasztalt - tiszti rendfokozatot érintő - esetenként írott, vagy íratlan szabályba ütköző gyakorlat nem indokolja a hatáskör magasabb szintre emelését. A korábbi tiszti rendfokozattal kapcsolatos problémák a felügyeleti jogkör keretében is kellően kezelhetők.


8./ A 7.§ (2) bekezdés c/ pontjához: A tervezet módosítását javasolom az alábbiak szerint: „a főtisztet, tisztet, zászlóst, tiszthelyettest, tisztest állományba veszi……”.


Indokolás: a bevezetőben megfogalmazottak alapján az önkormányzati tűzoltóparancsnok személyzeti hatáskörének teljes körű gyakorlásához indokolt a módosítás, figyelemmel az előzőekben megfogalmazottakra.


9./ A 7.§ (2) bekezdés pontjait javasolom e/ ponttal kiegészíteni az alábbiak szerint:


e) helyi érdekegyeztető fórummal egyeztet.”


Indokolás: Az önkormányzati tűzoltóparancsnok a személyi állomány életszínvonalát, szolgálatellátását befolyásoló körülményekről az állomány érdekegyeztető fórumaival a Hszt. 30.§ (1) bekezdés alapján köteles érdekegyeztetést folytatni.


10./ A 7.§ (2) bekezdés pontjait javasolom további f/ ponttal kiegészíteni az alábbiak szerint:


f) a kinevezési hatáskörébe tartozó főtiszti, tiszti rendfokozattal rendszeresített beosztások betöltésére pályázatot írhat ki.”


Indokolás: A Hszt. 45.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint ….jogszabályban meghatározott szolgálati beosztások betöltéséhez pályázatot lehet kiírni” , ezért a tervezet kiegészítése jogszabályi kötelezettség.


11./ A 7.§ (3) bekezdéséhez: A jogszabálytervezet megfogalmazását az alábbi szerint javasolom kiegészíteni. Előlépteti a nyugállományú tisztet, zászlóst, tiszthelyettest.”


Indokolás: (megegyezik az 1./ pontban megfogalmazottakkal)


12./ A 7.§ (5) bekezdéséhez: A tervezet a/ pontjában a (fő)polgármester tűzoltóparancsnokkal szembeni hatáskörének megfogalmazásából javasolom törölni a „…főigazgató…” megfogalmazást.


Indokolás: javaslatainkkal összhangban javasolom a megfogalmazás törlését, mivel a hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokkal szemben a főigazgatónak nincs közvetlen hatásköre.


13./ A 9.§ (1) bekezdéséhez: Az „Egyetértésijog helyett „Véleményezési” jog gyakorlását javasolom.


Indokolás: A települések tűzvédelmének biztosítása az Ötv. és Ttv. rendelkezéseiben foglaltakra tekintettel a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat feladata. Ezen feladat végrehajtása során az önkormányzat intézményeként működő hivatásos önkormányzati tűzoltóság Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ) a polgármester/főpolgármester hagyja jóvá. Az SZMSZ jogszabályi alapját a tűzoltóságok legkisebb létszámáról, a készenlétben tartható technikai eszközökről, a valamint költségvetésben meghatározott állami normatív támogatás felhasználásáról szóló jogszabályok tartalmazzák. Figyelemmel arra, hogy szervezeti állománytáblázat elválaszthatatlanul kapcsolódik az előzőekben felsorolt jogilag szabályozott viszonyokhoz, a katasztrófavédelmi szervezetek egyetértési joga korlátozza, illetve formálissá teszi a polgármester/főpolgármester – ezen keresztül áttételesen a az önkormányzati tűzoltó parancsnok   felelősségét a jogszabályi előírások betartásáért való felelősségét úgy a jogszerűség, mint a célszerűség követelményeinek betartása tekintetében. Ez a korábban kifejtettekkel egyezően, egyrészről a polgármesteri hatáskörelvonás révén sérti az önkormányzatiság elvét és tételes törvényi szabályait, másrészről összeférhetetlen a szakmai felügyeleti jog gyakorlása során az objektivitás iránti követelménnyel.


14./ A 9.§ (2) bekezdéséhez: Javaslat és indokolás megegyezik a 12. pontban foglaltakkal.


15./ A 11.§ (2) bekezdéséhez: A jogszabálytervezet módosítását javasolom az alábbiak szerint: „Gyakorolja a 8.§ (3) bekezdésében meghatározottakat.”


Indokolás: az önálló önkormányzati intézményként működő tűzoltóságok működésének feltétele, hogy a tevékenységükre vonatkozó közvetlen szabályokat - így a jogszabályban meghatározott létszámkeretek alapján az állománytáblázatra vonatkozó javaslataikat, az állomány foglalkoztatásának kereteire vonatkozó elképzeléseiket - önállóan határozzák meg. Ennek további feltétele az ehhez szükséges számítógépes program megléte. A katasztrófavédelmi szervek felügyeleti jogkörüket a véleményezés során érvényesíthetik.


16./ A 12.§ (5) bekezdéséhez: A megfogalmazást a következő kitétellel tartjuk indokoltnak módosítani "A miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek állománytáblázatait - a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kivételével - a katasztrófavédelmi főigazgatóság személyzeti és munkaügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége készíti, kiadja, kezeli, az érintettek értesítését elvégzi, az adatokat és a szervezési állománytáblázatok eredeti példányát az iratkezelési szabályoknak megfelelően tárolja. Az önkormányzati tűzoltóság állománytáblázatát az önkormányzati tűzoltóparancsnokság készíti, kiadja, kezeli, véleményezésre megküldi az illetékes katasztrófavédelmi szervnek, a jóváhagyást követően intézkedik annak végrehajtására."


Indokolás: az önálló önkormányzati intézményként működő tűzoltóságok működésének feltétele, hogy a tevékenységükre vonatkozó közvetlen szabályokat önállóan határozzák meg. Ennek egyik feltétele az állománytáblázat készítése a külön jogszabályban meghatározott létszámkeretek alapján, melyhez szükséges a számítógépes program megléte. A katasztrófavédelmi szervek felügyeleti jogkörüket a véleményezés során érvényesíthetik.


17./ A 12.§ (6) bekezdéséhez: Az előző pontban megfogalmazottak esetében a bekezdésben megfogalmazottak értelmetlenné válnak.

18./ A 12.§ (9) bekezdéséhez : A hivatásos önkormányzati tűzoltóság szervezeti és működési szabályzata esetében a katasztrófavédelmi szervek hatáskörében az előzetes vélemény figyelembevétele helyett az előzetes vélemény kikérése, a szervezési állománytáblázat, illetve annak módosítása esetében pedig a korábbiakkal összhangban - az előzetes egyetértés - helyett - előzetes véleményezés – megfogalmazást javasolom.


Indokolás: megegyezik az előzőekben megfogalmazottakkal.


19./ Az 1. számú melléklethez: A tábornoki rendfokozattal rendszeresített beosztások számának meghatározásánál javasolom A hivatásos önkormányzati tűzoltóság, területi szervek részénél a tűzoltóparancsnok-helyettes (általános) beosztást tábornoki rendfokozatra emelni.


Indokolás: A főváros intenzív társadalmi, gazdasági fejlődése a főváros tűzvédelmének a fejlődéssel arányos szinten tartását indokolja. Ez a vezetői tevékenység színvonalának állandó emelését is igényli, amelyhez párosul a beosztás rendfokozati elismerésének fejlesztése is. A főváros biztonságát garantáló, biztosító más szervezethez (BRFK) hasonlóan javasolom a parancsnokhelyettesi beosztás rendfokozati kategóriájának emelését, a tábornoki rendfokozat számának növelését. Az általános parancsnok-helyettes irányítja az alaptevékenységet folytató (tűzoltási-, tűzmegelőzési és tűzvizsgálati) szakterületek tevékenységét, ezért a beosztás meghatározó a Fővárosi Tűzoltóság működése tekintetében.

20./ Az 1. számú melléklethez: A helyi szervek körében az ezredesi rendfokozattal rendszeresített - jelenleg egy - (Közép-pesti Tűzoltási, Mentési parancsnokság) számát javasolom valamennyi (Dél-pesti Tűzoltási, Mentési parancsnokság, Észak-pesti Tűzoltási, Mentési parancsnokság, Dél-budai Tűzoltási, Mentési parancsnokság és az Észak-budai Tűzoltási, Mentési parancsnokság) parancsnokság parancsnoki beosztásához biztosítani, az ezredesi beosztással rendszeresített beosztások számát 4-el emelni.

 

 

Indokolás: Az átszervezés során a korábbi kerületi tűzoltóparancsnokságok összevonásával öt azonos szintű szervezeti egység jött létre, ahol a 3, illetve 4 korábbi kerületi parancsnokság tűzőrség elnevezéssel végzi szolgálatát. Az egység parancsnoka 250-330 fő felett gyakorolja irányítási feladatait, amely lényegesen meghaladja a korábbi szolgálati leterheltségét, hatáskörét, felelősségét. Az eddigi elvek szerint a nagyobb, kiemelt jelentőségű parancsnokságok parancsnoki beosztása került ezredesi rendfokozatba. Ezen kritériumoknak az új szervezeti egység minden tekintetben megfelel, ezért a beosztás kellő elismerése érdekében javasolom az ezredesi rendfokozatok számának növelését.


21./ A 2. számú melléklethez: Az ügyeleti , készenléti és a készültségi szolgálatok körének meghatározása részben a címszóként megjelenő KATASZTRÓFAVÉDELEM (hivatásos önkormányzati tűzoltóság) kifejezést javasolom módosítani KATASZTRÓFAVÉDELEM, HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG címszóra.


Indokolás: A megfogalmazás jelenlegi formájában alá-fölé rendeltséget feltételez, amely - utalva a bevezető részben megfogalmazottakra - sérti az önkormányzatiság elvét, az Ötv.-ben meghatározottakat.


22./ A 3. számú melléklethez: A táblázat 1.1-től, 2.1.-ig Szolgálati viszony létesítése, állománybavétel és a 3.1.-től, a 3.4.-ig a Rendfokozatot és a szolgálati viszonyt érintő fegyelmi döntések részben nem szerepel a főtiszttel és tiszttel kapcsolatos személyzeti intézkedési jogkör, javasoljuk a korábbiakkal összhangban, annak pótlását.


A Rendfokozatot, beosztást és szolgálati viszonyt nem érintő egyéb fegyelmi döntések részben a 3.6. pontnál kimaradt a „tábornok” rendfokozati kategória, a fővárosi közgyűlés, vagy főpolgármester hatáskörében.


Az Egyéb döntések címszó alatt a 6.2. pontban a tábornok esetében a hatásköri résznél nincs jelölés.


A 6.4. pontnál hiányzik a - fegyveres szerv halottjává nyilvánítás - hatásköre.


A 6.6. pontban a Fizetési fokozatban történő előresorolás, várakozási idő csökkentése cím alatt szerepel a tábornok, aki vezetői kategóriában van, emiatt fizetési fokozata sincs, az előresorolására, illetve várakozási idejének csökkentésére való szabály értelmetlen.


A 7.1. pontban a rendvédelmi szervek megfogalmazás helyett, a katasztrófavédelmi szervek megfogalmazást javasolom, mivel a katasztrófavédelmi szervnek nem lehet hatásköre az önkormányzati intézmény (önkormányzati tűzoltóság) szervezeti és működési szabályzatának és ügyrendjének jóváhagyására.


23./ A 4. számú melléklet Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság helyi vezetői munkakörök résznél a Tűzoltóparancsnok (csak főváros) esetében a főosztályvezetői besorolás helyett a főosztályvezető-helyettesi besorolást javasolom az ezredesi rendfokozati maximum megadásával párhuzamosan.


Indokolás: A fővárosi tűzoltóparancsnokság szervezete hierarchikus felépítésű, ebből adódóan a parancsnokságok felett irányítási feladatokat látnak el a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság főosztályai a szakterületük vonatkozásában, ugyanakkor a főosztályvezetők besorolása főosztályvezető helyettes, amely anomália feloldását jelentené ez a megoldás.


24./ A 4. számú melléklet Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság I. Besorolási osztály területi szerv, V. Beosztási kategóriában a Csoportvezetői munkakörök besorolásánál javasoljuk a kiterjesztés kiegészítését a testnevelési és a hírfogalmi beosztások, valamint a kiemelt főelőadók esetében a testnevelési, hírforgalmi, minősített időszaki, statisztikus, munkavédelmi és speciális megnevezésével.


25./ A 4. számú melléklet I. Besorolási osztály területi szerv, IV. Beosztási kategóriában a főelőadói munkakörök besorolásánál javasoljuk a kiterjesztés kiegészítését a készenléti és a hírfogalmi beosztások megnevezésével.


26./ A 4. számú melléklet II. Besorolási osztály területi szerv, III. Beosztási kategóriában a segédelőadói munkakörök besorolásánál javasoljuk a kiterjesztés kiegészítését a hírforgalmi, tűzvizsgáló technikus, készenléti, gépjárművezető beosztások megnevezésével, akik a káreseti beavatkozással összefüggésben végzik feladataikat.


27./ A 4. számú melléklet II. Besorolási osztály helyi szerv, IV. Beosztási kategóriában a szerparancsnok munkakörök besorolásánál javasoljuk a kiterjesztés kiegészítését a gépész, gépjárművezető beosztások megnevezésével.


28./ A 4. számú melléklet II. Besorolási osztály helyi szerv, III. Beosztási kategóriában a segédelőadó munkakörök besorolásánál javasoljuk a kiterjesztés kiegészítését a speciális, beosztás megnevezésével.


Budapest, 2008. február 12.

Tisztelettel:

Nagy Gábor
elnök

 

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 14:49
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75