Kezdölap arrow Hírek arrow SZÉF arrow RSZTÉF Ügyrendje
RSZTÉF Ügyrendje
2005. November 09.


RENDVÉDELMI SZERVEK TÁRCAKÖZI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUMA ÉRDEKKÉPVISELETI TÁRGYALÓ CSOPORTJA

ÜGYRENDJERendvédelmi Szervek Tárcaközi Érdekegyeztető Fóruma Alapszabályiban foglaltak és a hivatásos (szerződéses) jogviszonyban ál1ók érdekei egységes képviselete eredményes megvalósítása céljából a FÓRUM Érdekképviseleti Tárgyalócsoportjának tagjai az alábbiakban állapodtak meg:

A Tárgyalócsoport a rendvédelmi szervek hivatásos (szerződéses) állománya egészét érintő kérdésekben egyeztet az elfogadott ügyrend szerint.

A Tárgyalócsoport tagjainak alapvető érdeke az egység fenntartása a FÓRUM tevékenységében.


I.
Az Érdekképviseleti Tárgyalócsoport tagjai:

I.1. A Tárgyalócsoport tagjai az RSZTEF Alapszabály Mellékletében felsorolt érdekképviseletek.

I.2. A Tárgyalócsoport tagjainak száma a mindenkori hatályos Alapszabály Melléklet szerint változhat.

I.3. A Tárgyalócsoport tagjának képviselője a bíróságon bejegyzett személy. A képviselő írásos meghatalmazásával eljáró teljes jogú képviselő.

1.4. A Tárgyalócsoport tagjainak jogai:

-    az ügyrendben szabáIyozott és az eseti döntéssel kialakított tanácskozási, hozzászólási jogosultság;
-    az ügyrendben szabáIyozott módon a napirendre és az összehívásra vonatkozó jogosultság;
-    a különvélemény joga;
-    más taggal közösen kialakított és képviseleti kisebbségi vélemény joga;
-    a Tárgyalócsoport üléseire a képviselő egy szakértőt, amennyiben az adott napirendi pont szükségessé teszi a napirendi pont tárgyalási idejére + 1 fő szakértőt hozhat magával.

I.5. A Tárgyalócsoport tagjainak kötelezettségei:

-    reszt venni az egyeztetéseken és megbeszéléseken;
-    a döntésben való részvétel;
-    a közös álláspont kialakításának segítése;
-    a távolmaradás igazolása.

 
2


II.

Az Érdekképviseleti Tárgyalócsoport működése.

II.1. A Tárgyalócsoport álláspontjának kialakítását a csoportüléseken végzi.

II.2. A Tárgyalócsoport összehívását az Ügyvivőn keresztül lehet kezdeményezni az alábbi módon:

-    a csoport négy tagja együttesen;
-    külön-külön minisztériumhoz tartozó rendvédelmi szervezet érdekképviseletei közül kettő együttesen;

II.3. A Tárgyalócsoport összehívását írásban és a napirend megjelölésével lehet kezdeményezni.

II.4. A Tárgyalócsoport az ügyvivő kezdeményezésére tárgyalást tart:

-    a Kormányzati Tárgyalócsoporttól az RSZTÉF összehívására érkezett kezdeményezést követően 5 napon belül:
-    a 2. pont szerint kezdeményezés esetében 10 napon belül.

Az értesítésnek tartalmaznia kell a tanácskozás helyét, idejét, okát.

III.

Az Érdekképviseleti Tárgyalócsoport tanácskozása.

III. 1. A Tárgyalócsoport tanácskozását az ügyvivő vezeti.

III.2. Az ülés megnyitása után az Ügyvivő megállapítja a résztvevő szervezeteket és képviselőit, a távollévőket és igazolásaikat, a határozatképesség meglétét.
Az első napirend előtt ügyrendi kérdésekre lehetőséget biztosit.

III.3. A tanácskozás napirendje a kezdeményezésben megjelöltek.
Más napirend a jelenlevők többségének egyetértésével tárgyalható meg.

III.4. A tagok hozzászólási jogukat nem ruházhatják át.
A hozzászólás idejét az adott napirendi kérdés előtt többségi döntéssel kell meghatározni, mint ügyrendi kérdést. A tag hozzászólási idejét a szakértő is felhasználhatja.

III.5. A hozzászólásokat az Ügyvivő összefoglalja és megfogalmazza a kialakítható állásfoglalásokat. Ehhez egyszer 2 percben minden képviselő hozzászólhat.

III.6. A tanácskozás álláspontját az Ügyvivő írásba foglalja, amelynek első része a többségi, a második része az esetleges kisebbségi véleményeket tartalmazza.

III. 7. Az Ügyvivő az ülésekről emlékeztetőt készít, amelyet a tagoknak megküld.

 

3

IV.

Az Érdekképviseleti Tárgyalócsoport döntése

IV. 1. Az Ügyvivő az írásba foglalt álláspontok, illetve a napirendi kérdés lezárását követően szavazást rendel el. A szavazás nyílt.

 IV.2. A határozatképesség és szavazás eredményének megállapítása:
-    Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete                             1 szavazat
-    Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezetének Szövetsége                 1 szavazat
-    Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete                                     1 szavazat
-    Független Rendőr Szakszervezet:                                      1 szavazat
-    Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete:                              1 szavazat
-    Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete:                              1 szavazat
-    Nemzetbiztonsági Hivatal Érdekképviseleti Szervezete:                          1 szavazat
-    Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Érdekképviseleti Szervezete:                      1 szavazat
-    Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége                         1 szavazat
-    Vám- és Pénzügyőrség Független Szakszervezete:                              1 szavazat
Összesen:                                                     10 szavazat

A határozatképesség és döntés alapja a jelenlévő tagok szavazata.
Határozatképes az ülés, ha a tagok 2/3-a jelen van.


IV.3. A Tárgyalócsoport döntései:
-    az RSZTÉF napirendjével kapcsolatos állásfoglalásokat 2/3-os többséggel;
-    az RSZTÉF összehívásának kezdeményezéséhez 2/3-os többséggel;
-    Közös sajtóértekezlet megtartásához 2/3-os többséggel;
-    más kérdésekben többséggel
     dönt a Tárgyalócsoport.

IV.4. A 2/3-os többséget igénylő döntés esetében tartózkodó szavazás nem lehetséges.

IV.5. Az írásos álláspontot a tagok aláírásukkal hitelesítik.

IV.6. Szóbeli döntés esetében az emlékeztetőben kell rögzíteni a szavazatokat.

IV.7. A Tárgyalócsoport döntéseinek kialakításáról a tagok nem nyilatkoznak.

V.

Az érdekképviseleti Tárgyalócsoport állásfoglalásai, képviselete.V.1. Az RSZTÉF napirendijeivel kapcsolatos állásfoglalások ismertetése az RSZTÉF fórumán az ügyvivő feladata. Az állásfoglalás ismertetésekor a többségi véleményt kell ismertetni.
 
4

A Tárgyalócsoport tagjai az RSZTÉF ügyrendjében meghatározottak szerint képviselik álláspontjukat.

V.2. A sajtónyilvánosság előtt az Ügyvivő nyilatkozik a Tárgyalócsoport 2/3-os többségű álláspontjáról.

V.3. A kisebbségi álláspontot az érintettek képviselhetik.

V.4. Az Érdekképviseleti Tárgyalócsoport az RSZTÉF ülésén történteket illetően állást foglal, illetve döntést hoz, akkor a IV. és V. részben írtak a meghatározóak.

VI.

Az Érdekképviseleti Tárgyalcsoport ügyvivője.

VI.1. A tárgyalócsoport az RSZTÉF Alapszabályában és ebben az ügyrendben leírtak megvalósítása érdekében 2/3-os többséggel ügyvivőt és akadályoztatása esetére helyettest választ maximum egy év időtartamra, amely meghosszabbítható a folyamatban lévő ügyek lezárásáig.

VI.2. Az Ügyvivő megbízása idejében a szervezetet a Tárgyalócsoportban nem képviselheti.

VI.3. Az üyviv6t és a helyettest a 2/3-os többség visszahívhatja, amennyiben az RSZTÉF Alapszabályát vagy az Érdekképviseleti Tárgyalócsoport Ügyrendjét megsértette.

VI.4. Az ügyvivő és helyettese csak a szervezetek képviselői lehetnek. Választásuk az alábbiak szerinti váltásos rendszerben zajlik: A páros években az ügyvivő a belügyminisztériumi szervezetek közül, helyettes pedig az Igazságügyi, Pénzügy- minisztériumi és Miniszterelnöki Hivatalhoz tartozó szervezetek, páratlan években az ügyvivő az Igazságügyi, Pénzügy-minisztériumi és Miniszterelnöki Hivatalhoz tartozó szervezetek közül helyettes pedig a belügyminisztériumi szervezetek közül kerül megválasztásra.

Zárórendelkezések

Az ügyrend az elfogadásának napján hatályba lép. Az Ügyrendet a szervezetek képviselői aláírásukkal hitelesítik.Budapest, 2004. január. 05.

Dr. Bárdos Judit                                     Hegyes András
BRDSZ főtitkára                                          BVDOSZ elnöke                    


Nagy Gábor                                        Pongó Géza
FTSZ elnöke                                        FRSZ főtitkáraKertész László                                        Zentai Ferenc
elnök ügyvivő                                        KDSZ főtitkára

Dr Szakács László                                    Powell Pál
NBHSZ elnöke                                    NSZÉSZ elnökeTalabér Zoltán                                        Heles Károly
PVDÉSZ elnöke                                    VPFSZ elnöke
                                        

 


 
< Előző
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 10:51
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1134
Linkek: 75