Kezdölap
Tisztelt Nyugdíjas Kollégánk!
2008. January 09.
Tájékoztatom, hogy a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának Jogegységi Tanácsa 4/2007. KPJE számon 2007. december 17-én hozott jogegységi határozatában döntött a szakközépiskolai idő szolgálati időként történő beszámítása tárgyában. A határozat lényege, hogy a fegyveres szervek (aktív és nyugdíjas) hivatásos állományú tagjának szolgálati idejébe a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolákban töltött tanulmányi időt az 1977. január 01-től hatályba lépő 1019/1976. (VI.24) MT határozat 12. e) pontja alapján szolgálati időként be kell számítani.

    A szakmunkásképzést folytató szakközépiskolákban tanulók szolgálati idejének beszámításával kapcsolatban a Legfelsőbb Bíróság Jogegységi Tanácsa 4/2007. KPJE számú jogegységi határozatában kimondta, hogy a 14/1976. (XII.1.) MÜM-OM számú együttes rendeletben, illetve módosító rendeleteiben meghatározott szakmákban tanulmányokat folytatók tanulmányi ideje szolgálati időnek minősül.

    Az 1996. évi XLIII. számú törvény (továbbiakban: Hszt.) hatálya alá tartozó nyugállományú kollégák esetében a hivatkozott együttes rendelet, vagy azt módosító jogszabályok mellékleteiben meghatározott szakmát szerzett kollégák szolgálati idő módosítását a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Humán Főosztálya a vonatkozó okmányok benyújtását követően tudja elvégezni.
1. A szolgálati idő módosítását Fővárosi Parancsnok Úrhoz címzett szolgálati idő módosítási kérelem alapján kell elvégezni (1. sz. melléklet, minta).

2. A szolgálati idő módosítási kérelem mellé csatolni kell az alábbi okmányokat:

érettségi bizonyítvány másolat (az eredetit is kérjük bemutatni)
szakközépiskolai bizonyítvány másolat (az eredetit is kérjük bemutatni)
szakközépiskolai bizonyítvány esetleges hiánya esetén az oktatási intézmény, vagy jogutódjának hivatalos igazolása a tanulmányi időszakról.

A kérelmet és az eredeti bizonyítványokat a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Humán Főosztályára (Budapest, VIII. Dologház u. 1.) szíveskedjen behozni — hétfőtől-csütörtökig 07.30 órától – 15.00 óráig — ahol a bizonyítványok fénymásolását és hitelesítését elvégezzük.

Tájékoztatom továbbá, hogy a szolgálati idő módosítás csak a hivatkozott együttes rendelet és azt módosító jogszabályok mellékleteiben felsorolt szakmák esetében lehetséges, azok esetében akik a 1019/1976. (VI.24) MT határozat 12.e) pontjának időbeli hatálya alatt /1977. január 01 és 1990. március 15-e között/ tanulmányokat folytattak.
El kell ismerni a tanulmányi időt azok esetében is, akik tanulmányaikat a jogszabály hatályba lépése előtt kezdték, de a hatályba lépést követően fejezték be (pld: 1973,1974,1975,1976-ban kezdték tanulmányaikat) azonban esetükben csak az 1977. január 01-jét követő időszak számítható be (pld: valaki tanulmányait 1973. szeptemberében kezdte és 1977. június 13-án érettségizett, akkor esetében csak az 1977. január 01-től- 1977. június 13-ig tartó időszak számítható be).
El kell továbbá ismerni a tanulmányi időt szolgálati időként azok esetében, akik a jogszabály hatályosságának megszűnését megelőzően kezdték meg tanulmányaikat, valamely érintett szakközépiskolában, azonban csak az előző mondatban meghatározottak szerint és legfeljebb 1990. március 15-ig.
A szolgálati idő módosítása — a Hszt. hatálybalépése előtt kinevezettek esetében — a Hszt. 326§ (1) bekezdése alapján érinti a végkielégítés, a pótszabadság mértéke, a jubileumi jutalom, a szolgálati nyugdíjra való jogosultság, a nyugdíj mértéke és a leszerelési segély szempontjából szolgálati jogviszonyban eltöltött idő kezdő időpontját. A Hszt. hatályba lépése után állományba került esetében a Hszt. 328.§ (2) bekezdés szerint a nyugdíj mértéke vonatkozásában kell beszámítani a tanulmányi időt.

A módosítás során a szolgálati viszony létesítésekor hatályos jogszabályok alapján kell eljárni, úgy kell tekinteni, mintha a szakközépiskolai időt  a szolgálati viszony létesítésekor figyelembe vették volna. A módosítás során nem a jelenlegi január 01-jei (kedvezményes idő számítására jogosult esetében a legutolsó módosítással elismert) időpontot kell alapul venni, hanem meg kell vizsgálni valamennyi figyelembe vehető jogviszonyt, hozzá kell számítani a szakközépiskolai időt, majd töredék év esetén a hatályban volt Személyzeti Munka Szabályzata előírásai alapján a kezdő időpontot az adott év január 01-től kell számítani (pld: valakinek 1982. 07.01-től folyamatos a jogviszonya és 1982.11.01-el került hivatásos állományba, jelenlegi elismert szolgálati idő kezdete: 1982.január 01. Az illető 1978.09.01-től 1982.06.13-ig szakközépiskolában tanult, az új jogviszony kezdő napja: 1978.január 01. lesz esetében). A szolgálati idő kedvezményes számítására (1,2 szorzó) jogosult esetében az előzőekben leírtak szerint kell megállapítani a kezdő időpontot, majd ezt követően kell azt a 9/1997.(II.12) BM rendelet 57.§ alapján a kedvezményes idővel csökkenteni (növelni a szolgálati időt).

A szolgálati idő felülvizsgálata és módosítása során meg kell vizsgálni, hogy a szakközépiskolai tanulmányi idővel egybeeső időszakra más jogcímen történt-e korábban beszámítás. A 9/1997.(II.12) BM rendelet 56.§ (2) bekezdés utolsó mondata szerint az egyszer már beszámított időt még egyszer beszámítani nem lehet.

Szolgálati időként a szakközépiskolai bizonyítvánnyal vagy iskolai igazolással igazolt időszak kerülhet beszámításra, a kezdés hónapjának első napjától (09.01-től) az érettségi bizonyítvány kiállításának napjáig. Szolgálati időként legfeljebb annyi idő vehető figyelembe, amennyi az iskola elvégzéséhez annak tanrendje szerint normál esetben szükséges volt. Évismétlés esetén, illetve a technikusként eltöltött további időt nem lehet elismerni, viszont a szakközépiskola megszakítása esetén a töredék időt be kell számítani, melynek igazolására az érintett köteles.

Amennyiben a módosítást követően elismert szolgálati idő kihatással van a megállapított nyugdíjra (azaz a korábbi szolgálati idő nem érte el a maximum figyelembe vehető 37 évet), vagy az, az elévüléstől függetlenül szolgálati nyugdíjat keletkeztet, az erről szóló módosított szolgálati idő igazolást a nyugdíjmegállapító szervnek hivatalból megküldjük. A jogviszony megszűnését követő három éven belüli igényérvényesítés esetén, amennyiben a szolgálati idő módosítás mellett utólagos kifizetésekre is sor kerül, úgy a módosított illetményigazolásokat is megküldjük a nyugdíjmegállapító szervnek, a nyugdíj számításának esetleges módosítása céljából. A szolgálati idő módosítása következtében jubileumi jutalom és egyéb ebből fakadó járandóság utólagos kifizetésére csak az általános elévülési időn (3 év) belül van törvényi lehetőség. Az elévülési idő szempontjából irányadó időszak kezdete a jogegységi határozat közzétételének napja 2007. december 20.


Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét, egyben nyugdíjas éveihez erőt, egészséget kívánok.


Budapest, 2008. január 07.


T i s z t e l e t t e l:

M o l n á r  Z s u z s a n n a  tű. ezredes
tűzoltósági tanácsos
főosztályvezető
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 05:28
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1134
Linkek: 75