Kezdölap arrow Hírek arrow Friss Hírek arrow 2008-ban a reálkeresetek ne csökkenjenek
2008-ban a reálkeresetek ne csökkenjenek
2007. December 06.
Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács szakszervezeti és kormányzati oldalának megállapodása keresetek 2008. évi növelésének egyes feltételeiről a közszférában.
Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács szakszervezeti és kormányzati oldala (a továbbiakban: az OKÉT szakszervezeti és kormányzati oldala) – figyelembe véve az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság és a Kormány között 2007. február 19-én létrejött megállapodásban (a továbbiakban: sztrájkmegállapodás) foglaltakat is – célul tűzi ki, hogy a közszférában 2008-ban a reálkeresetek ne csökkenjenek. Ennek érdekében megállapodott a következőkről.
I.

Az OKÉT szakszervezeti és kormányzati oldala a költségvetési intézményi szférában működtetett illetményrendszerek 2008. évi változtatására (az ehhez szükséges törvénymódosításokra) az alábbiakat javasolja.


1/ A közalkalmazottak illetményrendszere
1.1 A közalkalmazottak 10 fizetési osztályból és 14 fizetési fokozatból álló illetménytáblázatában a garantált illetményminimumok 2008. január 1-jétől átlagosan 5,0%-kal, a mellékletben foglalt mértékek szerint emelkedjenek.
A javasolt illetményminimumok meghatározásakor az OKÉT szakszervezeti és kormányzati oldala az alábbi szempontokat vette figyelembe:

a) Az adójóváírás egységesítésének és szélesítésének a nettó illetményeket differenciáló hatása az ésszerűen lehetséges mértékben kerüljön kiegyenlítésre.
b) Az illetménytáblázat A1 fizetési fokozatának az illetménytétele legyen azonos a 2008. évi országos minimálbér 69.000 forintos havi összegével.
c) Az illetménytáblázat B1 és B2 fizetési fokozatának az illetménytétele közelítsen az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) hároméves megállapodásában és a kormányrendeletben szereplő, a legalább középfokú képesítést igénylő munkakörben dolgozók számára megállapított - a kormányrendeletnek megfelelően a közszférában is kötelezően alkalmazandó - 2008. évre érvényes garantált bérminimumokhoz.
1.2 A felsőoktatási intézményekben oktatók és a tudományos kutatók külön illetménytáblázatának az illetményalapja – az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménytétele – 2008. január 1-jétől 5,0%-kal, 437.300 forintra
emelkedjen.
1.3 A közalkalmazotti pótlékalap 2008. január 1-jétől 2,0%-kal, 20.000 forintra emelkedjen.
1.4 A teljesítményösztönzést szolgáló keretösszeg - az OKÉT 2005. évre vonatkozó megállapodásában szereplő hatályossági körben és felhasználási szabályok szerint - 2008-ban változatlan, 2,0%-os mértékkel maradjon fenn.

2/ A köztisztviselők és a hivatásos szolgálati jogviszonyban állók illetményrendszerei

2.1 A köztisztviselői illetményalap 2008. január 1-jétől 5,0%-kal, 38.650 forintra emelkedjen.
2.2 Az OKÉT szakszervezeti és kormányzati oldala felhívja a közigazgatási szervek fenntartóit és munkáltatóit arra, hogy a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalóik keresetét 2008-ban átlagosan 5%-kal növeljék. Ennek során kötelező figyelembe venniük a minimálbérre és a betöltött munkakör képzettségi igényétől függő garantált bérminimumokra vonatkozó OÉT megállapodásban, illetve kormányrendeletben foglaltakat.

II.
Az OKÉT szakszervezeti és kormányzati oldala megállapítja, hogy az egyéni keresetek 2008. évi alakulásában fontos szerepet töltenek be még a következők is:
- a 2007. év után járó 13. havi illetmény és a 2007-ben előlegszerűen kifizetett havi részletek különbözetének 2008. január 16-án történő rendezése, a sztrájkmegállapodásban foglaltaknak megfelelően,
- a 2008. év után járó 13. havi illetmény havi részletekben történő előlegszerű kifizetése, a sztrájkmegállapodásban foglaltaknak megfelelően,
- az illetményrendszerekben szereplő kötelező előmenetelek megvalósulása,
- a közigazgatás egyes területein a teljesítményértékelési rendszer alapján kifizetésre kerülő összegek, valamint
- a helyi döntésekkel megvalósítható keresetnövelések.

III.
Az illetményrendszerek I. pontban javasolt változásaihoz kapcsolódó 2008. évi finanszírozás rendjéről az OKÉT két oldala a következő megoldást fogadta el:
1. A 2008. január 1-jétől hatályos garantált illetményszintek eléréséhez szükséges illetménynövelések teljes összegének, de legalább a két közalkalmazotti illetménytábla, a közalkalmazotti pótlékalap, valamint a köztisztviselői illetményalap növekedés 60 %-ának a finanszírozása - a felsőoktatás kivételével - a  teljes költségvetési intézményrendszerben központi költségvetési forrásból történik.
A központi költségvetési körben (beleértve a központi költségvetési szervként működő, OEP által finanszírozott intézményeket) a finanszírozás forrása a költségvetés céltartaléka. A helyi önkormányzati körben (beleértve a helyi
önkormányzatok által fenntartott, OEP által finanszírozott körbe tartozó
intézményeket) egy erre a célra, a helyi önkormányzatok támogatásait tartalmazó fejezetben elkülönített központosított előirányzatból történik a finanszírozás.


Ahol a legalább középfokú képesítést igénylő munkakörben dolgozók garantált bérminimuma magasabb az illetményrendszerekben meghatározott bértételeknél, ott
az illetményrendszerekben meghatározott bértételek helyett a garantált bérminimumokat kell figyelembe venni.
A felsőoktatásban a két közalkalmazotti illetménytábla és a pótlékalap növelésének fedezetét az ágazat finanszírozásának általános növekménye képezi.

2. Az 1. pont szerinti finanszírozás megalapozása teljes körű, tételes felméréssel történik. A felmérés módszerét, a folyósítás és elszámolás rendjét a Kormány rendeletben szabályozza. A kormányrendelet tervezetét és a felmérés dokumentációjának a tervezetét a Kormány az OKÉT-ben legkésőbb 2008. február
10-ig egyezteti.

3. A felmérés eredményei alapján egyenlő részletekben történő havi finanszírozásra kerül sor. A helyi önkormányzati körben a központi költségvetés a felmérés alapján történő támogatási összeg első ütemének folyósításáig a bérfizetési időpontokhoz
igazodóan előleget biztosít. A központi költségvetési körben a céltartalékból folyósítandó támogatás összegének megállapítását és folyósítását megelőzően támogatási keret-előrehozással biztosítható a megemelt illetmények kifizetéséhez szükséges fedezet.

4. A költségvetési intézményfenntartók, munkáltatók a céltartalékból, illetve a központosított előirányzatból biztosított támogatást csak a közszolgálati alkalmazottak 2008. évi keresetének növelésére használhatják fel. A felhasználással
utólag el kell számolni.

IV.
1. Az OKÉT szakszervezeti és kormányzati oldala egyetért azzal, hogy OKÉT 2008. szeptemberben tekintse át és értékelje a közszféra I. félévi tényleges és éves várható keresetalakulását, a reálkereseti szint megőrzésére irányuló célkitűzés megvalósulását.

2. A kormányzati oldal a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján havonta részletes, írásos tájékoztatást ad a szociális partnereknek a keresetek alakulásáról a közszférában.

3. A szakszervezeti és a kormányzati oldal a sztrájkmegállapodás 1. pontjában szereplő, a konvergencia-program teljesítésétől függővé tett félhavi összeget 2008-ban kifizetettnek tekinti az illetményrendszerek javasolt 2008. évi változtatásának (I.
pont) végrehajtásával.4. A kormányzati oldal kinyilvánítja, hogy amennyiben a kifizetés a konvergenciaprogram teljesülését nem akadályozza, félhavi illetménynek megfelelő összegnek a 2009. január hónapra járó illetményekkel egyidejű – kereset-kiegészítés jellegű
juttatásként történő - kifizetéséről intézkedik.

5. Az OKÉT szakszervezeti és kormányzati oldala egyetért azzal, hogy a 2008-ban havi részletekben kifizetésre kerülő 2008. évi 13. havi illetményelőleg és a jogviszonytörvények szerint 2008-ra járó 13. havi illetmény különbözetének a rendezése 2009 január hónapban a központi költségvetés bevonásával történik.

6. Az OKÉT szakszervezeti és kormányzati oldala szükségesnek tartja, hogy bármely fél arra irányuló igénye esetén a közszféra szektorális és ágazati érdekegyeztető fórumain további tárgyalásokra és megállapodásokra kerüljön sor. Az OKÉT szakszervezeti és kormányzati oldala tudomásul veszi, hogy a fegyveres és rendvédelmi ágazatok szektorális fórumain – a 2008. évi költségvetés keretei között – további, a kereseteket érintő intézkedésekről állapodhatnak meg a felek.

7. A kormányzati és a szakszervezeti oldal megerősíti a sztrájkmegállapodásban foglaltakat, miszerint
a) 2009. január 1-jétől kerüljön sor a közalkalmazotti illetménytáblák bértételei, valamint a köztisztviselői illetményalap legalább 4,0%-os növelésére, és
b) 2009-től az eddig tárgyévet követő év január 16-án fizetendő 13. havi illetmény kifizetésére - először 2009 decemberében - a tárgyév decemberében kerüljön sor.

8. Az OKÉT szakszervezeti és kormányzati oldala egyetért abban, hogy a központi forrásból a közszolgálatok teljes körére biztosított 2008. évi illetménynövelés nem lehet indoka létszámcsökkentésnek.

Budapest, 2007. december 4.

Csizmár Gábor s.k. Varga László s.k.
Kormányzati oldal Szakszervezeti oldal
Záradék: Az OKÉT önkormányzati oldala a szakszervezeti oldal és a kormányzati oldal kétoldalú megállapodása ellen nem emelt kifogást.

http://www.brdsz.hu/2007/2008beremeles/ketoldalu-megall-alairt.pdf
Melléklet: A 2008. évre javasolt közalkalmazotti illetménytáblázat
http://www.brdsz.hu/2007/2008beremeles/megall-melleklet-alairt.pdf
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 07:19
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75