Kezdölap arrow Jogszabály arrow T/3812. számú törvényjavaslat
T/3812. számú törvényjavaslat
2007. September 27.
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA
T/3812. számú
törvényjavaslat
a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról
Előadó: dr. Takács Albert
igazságügyi és rendészeti miniszter
Budapest, 2007. szeptember2007. évi … törvény
a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról


1. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 182. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő új (11) bekezdéssel egészül ki:
 
„(10) A hivatásos állomány tagja a tényleges nyugállományba helyezésekor választhat a (8)
bekezdés, a (11) bekezdés, illetve a 182/A. § szerint rögzített, valamint a tényleges nyugállományba helyezésekor megállapított nyugdíjak között azzal, hogy ha a rögzítést követően szolgálati időt szerez, akkor a rögzített nyugdíjat az évenkénti emelésekkel növelve kell figyelembe venni.
(11) Ha a hivatásos állomány tagja a 64. § alapján történt visszavételét követően legalább 365 nap tényleges szolgálati időt szerez, a szolgálati viszonyának megszüntetésekor kiszámított szolgálati nyugdíj helyett – amennyiben ez számára kedvezőbb – választhatja a korábbi vagy rögzített nyugdíjának az évenkénti emelésekkel növelt összegét.”

2. § A Hszt. a következő új 182/A. §-sal egészül ki:
„182/A. § (1) Annak a hivatásos állományúnak, akinek a szolgálati nyugdíjjogosultság
szempontjából figyelembe vehető szolgálati ideje 2007. december 31-én eléri, vagy meghaladja a
20 évet, a 2007. december 31-én hatályos nyugdíj-megállapítási szabályok szerint meg kell
állapítani, illetve újból meg kell állapítani (rögzíteni) a szolgálati nyugdíj összegét, annak
folyósítása nélkül. Az így rögzített nyugdíjat megilleti a 2008. évi emelés összege is.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgálati nyugdíj rögzítésekor (megállapításakor) a 183. § szerint
számított illetmény és illetmény jellegű juttatások havi átlagának
a) 20 év betöltött szolgálati idő esetén 60%-ával,
b) 21 év betöltött szolgálati idő esetén 61 %-ával,
c) 22 év betöltött szolgálati idő esetén 62 %-ával,
d) 23 év betöltött szolgálati idő esetén 63 %-ával,
e) 24 év betöltött szolgálati idő esetén 64 %-ával,
f) 25 év vagy ennél több betöltött szolgálati idő esetén a tényleges szolgálathoz tartozó, a 184. §
szerint számított százalékával kell számolni.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott hivatásos állományú – a nyugdíjba vonuláskor hatályos
törvényi rendelkezésektől függetlenül – teljes összegű szolgálati nyugdíjra jogosult, ha
a) 25 év tényleges szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezik, és
aa) szolgálati viszonya a törvény 56. § (1) bekezdésének a)–d) pontja, 56. § (2) bekezdésének c)
pontja, illetőleg egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság miatt szűnt meg, vagy
ab) szolgálati viszonya megszűnésekor az 50. életévét már betöltötte, vagy munkaképességének
csökkenése az 50%-ot elérte, de nem rokkant, vagy
ac) 57. életévét betöltötte; vagy
b) 57. életévét betöltötte, tényleges szolgálati viszonyban legalább 10 évet eltöltött, és rendelkezik a társadalombiztosítási szabályok szerint számított 25 év szolgálati idővel.”

3. § A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 203. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a hivatásos állomány tagja a 69. § alapján történt visszavételét követően legalább 365 nap
tényleges szolgálati időt szerez, a szolgálati viszonyának megszüntetésekor kiszámított szolgálati
nyugdíja helyett – amennyiben ez számára kedvezőbb – választhatja a korábbi vagy rögzített
nyugdíjának az évenkénti emelésekkel növelt összegét.”

4. § A Hjt. 214. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„214. § A hivatásos állomány azon tagjának, aki a szolgálati nyugdíjra jogosultsághoz szükséges, a  203. § (1) bekezdése szerinti 25 év tényleges szolgálati időt megszerzi, a szolgálati nyugdíja
összegét – annak folyósítása nélkül – hivatalból meg kell állapítani (rögzíteni).”

5. §
A Hjt. a következő 214/A. §-sal egészül ki:
„214/A. § (1) Annak a hivatásos katonának, akinek a tényleges szolgálati ideje 2007. december 31-én eléri, vagy meghaladja a 20 évet, a 2007. december 31-én hatályos nyugdíj-megállapítási szabályok szerint meg kell állapítani, illetve újból meg kell állapítani (rögzíteni) a szolgálati nyugdíj összegét, annak folyósítása nélkül. Az így rögzített nyugdíjat megilleti a 2008. évi emelés összege is.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgálati nyugdíj megállapításakor a 204. § (1) bekezdése szerint
számított illetmény és illetményjellegű juttatások havi átlagának
a) 20 év betöltött szolgálati idő esetén a 60 %-ával,
b) 21 év betöltött szolgálati idő esetén a 61 %-ával,
c) 22 év betöltött szolgálati idő esetén a 62 %-ával,
d) 23 év betöltött szolgálati idő esetén a 63 %-ával,
e) 24 év betöltött szolgálati idő esetén a 64 %-ával,
f) 25 év vagy ennél több betöltött szolgálati idő esetén a tényleges szolgálatteljesítési időhöz
tartozó, a 205. § szerinti százalékával kell számolni.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott hivatásos katona – a nyugdíjba vonuláskor hatályos törvényi rendelkezésektől függetlenül, a 203. § (7) bekezdésében meghatározott esetek kivételével – teljes összegű szolgálati nyugdíjra jogosult, ha
a) 25 év szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezik, és
aa) szolgálati viszonya az 59. § (1) bekezdés, valamint (2) bekezdésének b) pontja vagy a 62. § (1)  bekezdés c) pontja alapján, illetőleg egészségi, pszichikai, továbbá neki fel nem róható
nemzetbiztonsági alkalmatlanság miatt szűnt meg, vagy
ab) szolgálati viszonya megszűnésekor az 52. életévét már betöltötte, vagy egészségkárosodása a
40%-ot elérte, de nem rokkant, vagy
ac) 57. életévét betöltötte; vagy
b) 57. életévét betöltötte, szolgálati viszonyban legalább 10 évet eltöltött, és rendelkezik a
társadalombiztosítási szabályok szerint számított 25 év szolgálati idővel.”
6. § A Hjt. a következő 214/B. §-sal egészül ki:
„214/B. § A hivatásos állomány tagja a tényleges nyugállományba helyezéskor választhat a 
203. § (8) bekezdése, a 214. §, illetőleg a 214/A. § szerint rögzített, valamint a tényleges nyugállományba helyezéskor megállapított nyugdíjak között azzal, hogy ha a rögzítést követően szolgálati időt szerez, akkor a rögzített nyugdíjat az évenkénti emelésekkel növelve kell figyelembe venni.”
7.§ A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a
továbbiakban: Mpt.) 23. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A pénztártag tagsági jogviszonya)
„h) a törvény 123. §-ának (8) bekezdése szerinti visszalépéssel (szűnik meg.)

8. § Az Mpt. 24. §-a a következő új (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A 23. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a pénztár a pénztártag egyéni
számláján nyilvántartott, az írásbeli visszalépési kérelem pénztárhoz történő megérkezésének napját magában foglaló negyedév fordulónapi követelésének a tagdíj-kiegészítéssel csökkentett összegét a fordulónapot követő 50 napon belül köteles átutalni a Nyugdíjbiztosítási Alap részére. A tagdíjkiegészítés összegét a pénztár a fordulónapot követő 50 napon belül kifizeti a tag részére. A visszalépési kérelemhez a pénztártagnak mellékelnie kell a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 191. § (1) bekezdése szerinti, illetve a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 212. § (1) bekezdése szerinti szerv igazolását arról, hogy a pénztártag megfelel a 123. § (8) bekezdésének b)-c) pontjaiban foglalt feltételeknek.”

9. § Az Mpt. 123. §-a a következő (8)-(9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A pénztártag 2010. december 31-ig visszaléphet a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe,
amennyiben
a) önkéntes döntése alapján vált a pénztár tagjává, és
b) a Hszt.-ben, illetve a Hjt.-ben meghatározott szolgálati viszonyban áll, és
c) 2007. december 31-én legalább húsz év, a Hszt., illetve a Hjt. szerinti tényleges szolgálati
viszonyban eltöltött szolgálati idővel rendelkezik.
(9) A (8) bekezdésben meghatározott pénztártagokat a Hszt. 191. § (1) bekezdése, illetve a Hjt.
212. § (1) bekezdése szerinti szervek 2008. február 28-ig tértivevénnyel ellátott – a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszterrel egyeztetett tartalmú – levélben értesítik a
visszalépés lehetőségéről, amelyben tájékoztatják őket a magánnyugdíjpénztári tagság várható
előnyeiről, illetve kockázatairól.”

10. § (1) A Hszt. 183. § (1) bekezdésében az „a szolgálati viszony keretében elért” szövegrész helyébe az „a szolgálati viszony keretében elért, a kifizetés időpontjában hatályos jogszabályok szerint nyugdíjjárulék alapjául szolgáló” szöveg, „a számított személyi jövedelemadóval csökkentett” szövegrész helyébe az „az elért jövedelemből levont egészségbiztosítási járulék, nyugdíjjárulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj, valamint munkavállalói járulék összegével, továbbá az fennmaradó összegre képzett személyi jövedelemadó összegével csökkentett” szöveg lép.
(2) A Hjt. 204. § (1) bekezdésében az „a számított személyi jövedelemadóval csökkentett”
szövegrész helyébe az „az elért jövedelemből levont egészségbiztosítási járulék, nyugdíjjárulék,
magán-nyugdíjpénztári tagdíj, valamint munkavállalói járulék összegével, továbbá az fennmaradó összegre képzett személyi jövedelemadó összegével csökkentett” szöveg lép.

11. § Ez a törvény 2008. január 1-jén lép hatályba.
INDOKOLÁS
a szolgálati nyugdíjjal összefügg_ egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslathoz

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS


A jelen törvényjavaslat (a továbbiakban: Javaslat) a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.), a Magyar
Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV.
törvény (a továbbiakban: Hjt.), valamint a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló
1997. évi LXXXII. törvény módosításával a szolgálati nyugdíjrendszer átalakításához, valamint a
fegyveres szervek és a Magyar Honvédség folyamatos működéséhez fűződő érdek összehangolása érdekében a szolgálati nyugdíj számítására vonatkozó egyes rendelkezéseket közelíti a társadalombiztosítási szabályokban általánosnak minősülő alapelvekhez, egyszersmind biztosítja a hosszú szolgálati idővel rendelkező személyek méltányos érdekeinek jelenlegi és jövőbeli maradéktalan védelmét.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1-6. §-hoz
A Javaslat alapján a hivatásos állomány azon tagjai részére, akik 2007. december 31-én legalább
húsz év tényleges szolgálati viszonyban eltöltött szolgálati idővel rendelkeznek, a szolgálati nyugdíj összegét – tényleges nyugdíjjogosultság és az összeg folyósítása nélkül – a 2007. december 31-én hatályos nyugdíj-megállapítási szabályok szerint meg kell állapítani (újból meg kell állapítani). Az érintettek tényleges nyugdíjba vonulásukkor választhatnak, hogy ezen összeg évenkénti emelésekkel növelt összege mellett, vagy a tényleges nyugdíjba vonulásukkor hatályos szabályok szerint megállapított szolgálati nyugdíj összege mellett mennek nyugdíjba. Ez a lehetőség mind a Hszt., mind a Hjt. hatálya alá tartozó személyek tekintetében irányadó.
A fentiek szerinti szolgálati nyugdíj rögzítésekor (megállapításakor) a számított illetmény és
illetmény jellegű juttatások havi átlagának 20 év betöltött szolgálati idő esetén 60%-ával, 21 év
betöltött szolgálati idő esetén 61 %-ával, 22 év betöltött szolgálati idő esetén 62 %-ával, 23 év
betöltött szolgálati idő esetén 63 %-ával, 24 év betöltött szolgálati idő esetén 64 %-ával, 25 év vagy ennél több betöltött szolgálati idő esetén a tényleges szolgálathoz tartozó – a szolgálati nyugdíjra vonatkozó szabályok szerint számított – százalékával kell számolni.
A törvényjavaslat a szolgálati nyugdíj összegének rögzítésén túl – a főszabály későbbi esetleges
megváltoztatásától függetlenül – a ma hatályos törvényi rendelkezéseket rendeli alkalmazni a
szolgálati nyugdíjra való jogosultság életkori, illetve a szolgálati idő időtartamával összefüggő
feltételei esetében is.


A 7-9. §-okhoz
A Javaslat a tagsági jogviszony visszalépéssel történő megszűnésének új jogcímét vezeti be.
A Javaslat rendezi a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés eljárási kérdéseit.
Ennek alapján a visszalépési kérelemhez mellékelni kell a nyugellátások megállapítása tárgyában
illetékes szerv igazolását a visszalépési feltételek fennállásáról. A pénztár a tag tagdíj-kiegészítéssel csökkentett követelését a kérelem benyújtásának negyedévét követő 50 napon belül utalja át a Nyugdíjbiztosítási Alap részére.
A Javaslat szerint visszaléphetnek a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe azok az önkéntes
döntéssel pénztárba lépett tagok, akik a Hszt.-ben, illetve a Hjt.-ben meghatározott szolgálati
jogviszonyban állnak, és 2007. december 31-én legalább 20 év szolgálati jogviszonyban eltöltött
szolgálati idővel rendelkeznek. A tagok a visszalépésről 2010. végéig dönthetnek. A megfelelő és
hatékony tájékoztatás biztosítása érdekében szükséges, hogy a lehetőségre az érintett szervek a
pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszterrel egyeztetett, egységes tartalmú
tértivevényes levélben hívják fel a tagok figyelmét.

A 10. §-hoz
A Javaslat a jelenlegi jogalkalmazási bizonytalanságot megszüntetve egyértelművé teszi, hogy az
öregségi nyugdíjnál a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény,
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi CVI. törvénnyel tavaly
bevezetett azon követelmény, amely szerint a személyi jövedelemadó mellett a járulékokkal is
csökkentett bruttó illetmény a nyugdíj számításának alapja, a szolgálati nyugdíjak esetében is
alkalmazandó. A Javaslat orvosolja továbbá a Hszt. jelenlegi szabályozásából következő, a
társadalombiztosítás elvi működésével teljességgel ellentétes helyzetet eredményező azon
problémát, hogy járulékkal nem fedezett jövedelem után is jár a szolgálati nyugdíj.

A 11. §-hoz
A Javaslat a hatálybalépés napját 2008. január 1-jében határozza meg.
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 14:49
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75