Kezdölap arrow Jogszabály arrow Ruházati és öltözködési szabályzat
Ruházati és öltözködési szabályzat
2006. November 20.
A jogszabály mai napon hatályos állapota
 
20/2006. (IV. 19.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 342. §-a (2) bekezdésének a), továbbá e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:


ELSŐ RÉSZ
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
 
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Rendőrség, a Határőrség, a katasztrófavédelem hivatásos szervei, a Rendőrtiszti Főiskola hallgatói és a BM Oktatási Főigazgatóság irányítása alá tartozó oktatási intézmények tanulói, a külön jogszabály alapján berendeltek és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok (a továbbiakban: önálló szervek) egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományára (a továbbiakban: igényjogosultak), továbbá a hivatásos állományból nyugállományba helyezett személyekre.
2. § Az állományilletékes parancsnok - berendeltek esetében munkáltatói jogkört gyakorló vezető - (a továbbiakban: állományilletékes parancsnok), továbbá a személyzeti szervek kötelesek az állományba vételről szóló kinevezési okmány (állományparancs) egy-egy példányát a pénzügyi és anyagi-technikai szakszolgálatok részére megküldeni.
3. § (1) Az igényjogosult csak rendszeresített, a szolgálati feladataihoz igazodó egyenruházati terméket és felszerelési cikket viselhet.
(2) A megszüntetett vagy a rendszeresítettől eltérő egyenruházati cikkeknek egyenruhaként, illetve egyenruhán való viselése, továbbá az egyenruházati cikkeknek a rendszeresítettől bármilyen eltérést okozó megváltoztatása és átalakítása nem megengedett.
4. § (1) A ruházati és felszerelési tárgyak meglétét, folyamatos utánpótlását, valamint az öltözködési előírások betartását az igényjogosultak szolgálati elöljárója, továbbá az anyagi-technikai szakszolgálat vezetője, ruházati ügyintézője rendszeresen ellenőrzi.
(2) Ruhaszemlét évente legalább két alkalommal kell tartani az egyenruha viselésre kötelezett személyi állomány öltözetének ellenőrzése érdekében. A ruhaszemle megtartására az állományilletékes parancsnok köteles intézkedni.
(3) A ruházati szemle kiterjed az igényjogosultak öltözeteire és felszerelési cikkeire (beleértve azokat az öltözeteket és felszerelési cikkeket is, amelyeket az ellenőrzéskor nem visel), különös tekintettel a szolgálati, gyakorló, valamint a speciális szolgálati öltözet, illetve munka- és védőruházat, továbbá a formaruházat hiánytalan meglétére, állagmegóvására, megfelelő tárolására, rendeltetésszerű használatára, minőségi állapotára, egységes, az évszaknak megfelelő viseletére.
(4) A szemlékről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben rögzíteni kell a szemle lefolytatását, eredményét.
(5) Az önálló szervek vezetői intézkednek a ruhaszemle során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére. A ruhaszemléről és a hiányosságok megszüntetésére tett intézkedésről szóló jelentést minden év január 15-éig kell megküldeniük a BM közgazdasági helyettes államtitkár útján a belügyminiszter részére.
5. § A szolgálati elöljáró felelős a szolgálatban lévő, valamint a közös rendezvényen részt vevő, egyenruha-viselésre jogosultak egyöntetű és kulturált öltözködéséért. Az egyenruházati cikkek összetételét a szolgálati követelményekre, a rendezvények jellegére (viselési alkalom), továbbá a viselési időszakra tekintettel kell meghatározni.
6. § A szolgálati elöljáró köteles intézkedni, hogy az igényjogosult a ruházati ellátás alapvető szabályait, valamint az ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit megismerje.
7. § Az egyenruházati és felszerelési cikkeknek, illetve ezek utánzatának polgári személy, valamint polgári szervezet általi felhasználását az irányításuk alá tartozó szervek vonatkozásában az országos rendőrfőkapitány, a Határőrség országos parancsnoka és a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) főigazgatója engedélyezi.
8. § A belügyminiszter, illetve a BM közgazdasági helyettes államtitkár által jóváhagyott rendszeresített egyenruházati cikkek, a külön rendelkezésben meghatározott rendszeresítési jegyzőkönyvben foglaltak szerint beszerezhetőek, valamint az önálló szervnél bevezethetőek a vonatkozó ruházati norma módosítását megelőzően is.
9. § Az önálló szervek az igényjogosultak részére az egyenruházati cikkeket és a felszerelési tárgyakat saját költségvetésük terhére szerzik be.
10. § (1) Nem kötelező az egységes, nyári és téli, szolgálati egyenruházatot beszerezni:
a) a Rendőrség állományában szolgálatot teljesítő polgári ruhás normába soroltaknak, valamint az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) Köztársasági Őrezred személyi állományának,
b) a Határőrség állományában szolgálatot teljesítő polgári ruhás normába soroltaknak,
c) a BM OKF és területi, helyi szerveinél szolgálatot teljesítő hivatásos állományúaknak,
d) a vezényelt, illetve a berendelt hivatásos állomány tagjának, amennyiben a szolgálat ellátásához nincs kötelezően előírva a szolgálati egyenruha viselése,
e) a rendelkezési állományban lévőknek,
f) annak, aki 2006. december 31-ig nyugállományba vonul, és nem közterületen teljesít szolgálatot.
(2) Amennyiben a berendelt hivatásos állomány tagjának az állományilletékes parancsnok szolgálati ruha viselését rendeli el, abban az esetben az 5. mellékletben meghatározottak szerint kell rendelkezni az egyenruházatról.
11. § Az egyenruházati alapellátási normákat, illetve a berendelt állomány tagjai részére előírt egyenruházati cikkek felsorolását, valamint a Rendőrtiszti Főiskola hallgatói részére kialakított formaruházati, alapellátási normát e rendelet 1-6. melléklete tartalmazza.
 

MÁSODIK RÉSZ
I. fejezet
RUHÁZATI SZABÁLYZAT
 
A ruházati szakszolgálat
12. § (1) A ruházati szakszolgálat a belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szervei részére, valamint ezen szerveknek a folyamatos működéséhez szükséges ruházati és felszerelési anyagok, továbbá a ruházati ellátással összefüggő szolgáltatásokat biztosítja.
(2) A ruházati szakszolgálat gazdálkodási körébe tartózó termékek felsorolását - a BM Beruházási és Közbeszerzési Zártkörű Részvénytársaság (a továbbiakban: BM BK Zrt.) által összeállított - ruházati részletes cikkjegyzék tartalmazza.
Ruházati szakszolgálat szervezeti felépítése és feladatai
13. § (1) A ruházati szakszolgálat felsőfokú szakirányító szerve a BM Közigazgatási Államtitkára által kijelölt szerv, amely:
a) szakmailag felügyeli, illetve ellenőrzi az önálló szerveknél működő ruházati szakszolgálati ág tevékenységét,
b) kidolgozza és rendszeresen karbantartja a szakszolgálat szabályzatait, szakmai utasításait, ezen belül az alapellátási ruházati normákat,
c) intézkedik a bevezetésre tervezett ruházati cikkek rendszeresítési eljárásának lefolytatására, illetve a rendszeresítési jegyzőkönyvek felterjesztésére,
d) állást foglal az ellátás, gazdálkodás során felmerülő vitás ügyekben,
e) ellátja a minősített időszakkal kapcsolatos feladatokat,
f) figyelemmel kíséri a szabályzatok, szakmai utasítások végrehajtását, az önálló szervek által végzett használatból való kivonási eljárások szabályszerűségét.
(2) A ruházati szakszolgálat központi beszerző és ellátó szerve a BM BK Zrt., amely szervezi és végzi az önálló szervek ruházati és felszerelési anyagokkal való - igény szerinti - ellátását.
(3) A BM BK Zrt.:
a) a BM közgazdasági helyettes államtitkár előzetes jóváhagyását követően évente meghatározza a központi beszerzésű ruházati termékek körét, méretmegoszlását és egységárait. Az önálló szervek megbízása alapján ellátja a közbeszerzési törvényben, illetve a BM Beszerzési Szabályzatban foglaltak szerinti egyenruházati cikkek beszerzését, valamint tárolását, kiadását,
b) az igénybejelentéseket alapul véve megtervezi a hivatásos állomány ellátási szükségleteit, elkészíti a ruházati és felszerelési anyagok központi beszerzési és ellátási tervét. Az állomány részére szükséges termékeket a gazdálkodó szervek megrendelései alapján folyamatosan biztosítja,
c) negyedévenként tájékoztatót küld a BM BK Zrt. által beszerzett cikkeket árusító egyenruházati boltok működését biztosító szerv részére a hivatásos állomány egyenruházati termékeinek aktuális nyilvántartási árairól,
d) a beszerzési körébe tartozó egyenruházati termékek beszerzési megbízásaihoz szükséges irányárait az önálló szervek részére évenként biztosítja,
e) a beszerzések végrehajtása után tájékoztatja az érintett önálló szerveket az egyenruházati termékek nyilvántartási árairól,
f) elkészíti a - beszerzési körébe tartozó - ruházati anyagok részletes cikkjegyzékét,
g) meghatározza a ruházati termékek minőségi átvételének szabályait, módszereit, ellátja az ezzel összefüggő feladatokat,
h) ellátja a ruházati termékek reklamációs ügyintézését,
i) folyamatosan ellátja a hatáskörébe utalt, illetve az önálló szerv által finanszírozott, BM fejezeti (központi) minősített időszaki készletek frissítését, cseréjét, valamint a vonatkozó külön előírásoknak megfelelően - valamennyi cikkre és méretre kiterjedően - gondoskodik az ellátási tartalékkészletek szinten tartásáról.
(4) A ruházati szakszolgálat középfokú szakirányító szerve az önálló szerv állományilletékes parancsnoka által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott szervezeti egység.
(5) A ruházati szakszolgálat középfokú szakirányító szerve:
a) szakmailag irányítja, illetve ellenőrzi a végrehajtó gazdálkodó szerveknél működő ruházati szakszolgálati ág munkáját,
b) irányítja a ruházati szükségletek felmérését, illetve szervezi az önálló szerv zavartalan működéséhez szükséges ellátást,
c) irányítja a szervezeti minősített időszaki készletek tervezését, biztosítását, a készletekkel való gazdálkodást, a minősített időszaki feladatok végrehajtására történő felkészítést,
d) gondoskodik az igényjogosultak egyenruházatának és felszerelési cikkeinek folyamatos biztosításáról, forgalmazásáról; ennek érdekében saját üzemeltetésű egyenruházati boltot hoz létre, vagy szerződést köt - cikkeinek forgalmazására, illetve méretes készítésére - az egyenruházati boltokat és a méretes ruhákat, valamint lábbeliket készítő egységeket üzemeltető szervekkel, cégekkel,
e) szabályozza a saját üzemeltetésű egyenruházati boltok működési rendjét, valamint minden év november 30-áig elkészíti és megküldi a BM BK Zrt. részére a boltok üzemeltetéséhez szükséges következő évi cikkenkénti igénybejelentést,
f) minden év december 31-éig kialakítja és az érintett szerveknek megküldi a következő évre érvényes bolti árjegyzéket,
g) a szolgálati követelmények változásainak megfelelően kezdeményezi a ruházati ellátási, szolgáltatási, illetve készletezési normák módosítását, a korszerűtlen ruházati termékek rendszerből való kivonását, valamint új ruházati termékek rendszeresítését,
h) végrehajtja a minősített időszaki készletekkel kapcsolatos tervezési, biztosítási és gazdálkodási feladatokat, továbbá a minősített feladatok végrehajtására történő felkészülést,
i) irányítja a ruházati szakszolgálatok vezetőinek szakmai továbbképzését,
j) meghatározza a ruházati szakszolgálat végrehajtó, gazdálkodó szerveinek - az e rendeletben nem szabályozott - feladatait.
(6) A ruházati szakszolgálat végrehajtó szerve: a (4) bekezdésben meghatározott szervek gazdálkodó szervezeteinek műszaki vagy anyagi, üzemeltetési és fenntartási szervezeti egységeinek a vezetője, valamint a gazdálkodó alegységeknél a szolgálatvezető, továbbá a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál a technikai, anyagi, pénzügyi előadó.
(7) A ruházati szakszolgálat végrehajtó szerve:
a) gondoskodik az igényjogosultak felszereléséről, az alegységek megfelelő színvonalú ellátottságáról, illetve a raktári készletek állagmegóvásáról, valamint a leszerelők elszámoltatásáról,
b) összeállítja a központi beszerzés körébe tartozó ruházati termékek igénybejelentéseit,
c) a szervezeti működési szabályzatban meghatározottak szerint irányítja, illetve ellenőrzi a saját üzemeltetésű egyenruházati bolt tevékenységét,
d) a BM BK Zrt.-től folyamatosan igényli a saját üzemeltetésű egyenruházati bolt működéséhez szükséges egyenruházati és felszerelési cikkeket,
e) évente legalább két alkalommal ellenőrzi a személyi állomány öltözködési színvonalát, az illetékes szolgálati elöljáróval együttműködve bejelentett vagy nem bejelentett ruhaszemléket tart, és szükség esetén javaslatot tesz a parancsnoki intézkedésekre,
f) ellátja a helyi beszerzéseket és a központi beszerzési hatáskörbe tartozó ruházati termékek felvételezését,
g) ellenőrzi az illetékességi körébe tartozó egyenruházati cikkeket készítő méretes telephelyek működését, valamint az anyag- és árukészletet,
h) végrehajtja a minősített időszaki készletekkel kapcsolatos tervezési, biztosítási és gazdálkodási feladatokat, továbbá a minősített időszaki feladatok végrehajtására történő felkészülést,
i) ellátja a ruházati anyaggazdálkodással összefüggő adminisztratív és belső ellenőrzési teendőket.
14. § (1) Az önálló szerv vezetője:
a) biztosítja a feltételeket a 13. § (5) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtásához,
b) e rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével részletesen meghatározza a ruházati szakszolgálat középfokú, illetve végrehajtó szerve a vezetőjének, valamint az anyagi szolgálatba beosztottaknak a ruházati anyaggazdálkodással és szakszolgálattal összefüggő, továbbá az igényjogosultaknak - részükre a jogviszonyuk alapján biztosított - egyen- és egyéb ruházati, illetve felszerelési cikkek használatával, állagmegóvásával, javításával kapcsolatos kötelmeit és felelősségi elveit.
(2) A ruházati szakszolgálat végrehajtó szervének a vezetője:
a) biztosítja a feltételeket a 13. § (7) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtásához,
b) gondoskodik arról, hogy az igényjogosult állományban beállott változásról (különösen az új felvétel, áthelyezés, vezénylés, leszerelés esetén) a szakszolgálat állományparancs útján értesüljön;
c) felelős az igényjogosultak öltözködésének irányításáért, illetve az öltözködés megfelelő színvonalon tartásáért.
Az igényjogosult általános kötelmei és felelőssége
15. § Az igényjogosult:
a) felelős a részére kiadott, valamint az általa vásárolt egyenruházati anyagok megőrzéséért, rendeltetésszerű használatáért vagy állagmegóvásáért, továbbá az egyenruházat megvásárlására és utánpótlására kifizetett összegek, illetve biztosított utalványfüzet célirányos felhasználásáért,
b) köteles a ruházatát mindig olyan állapotban tartani és úgy öltözködni, hogy a szolgálati követelményeknek megfeleljen, valamint a rendvédelmi szerv tekintélyét ne sértse,
c) az egyenruházati cikkeket csak egyenruha jellegüktől megfosztva [karjelvényt, állományjelzést, gombot, vállszalagot, váll-lapot, parolit, feliratot, valamint paszpólozást (a továbbiakban: kiegészítők) eltávolítva] viselheti polgári öltözetként. Az igényjogosult polgári személy részére sem az egyenruhát, sem a kiegészítőket nem ajándékozhatja el, illetve nem értékesítheti,
d) a használatra kiadott, illetve biztosított cikkeket - a testhez igazítást kivéve - nem alakíthatja át.
A ruházati termékek csoportosítása
16. § (1) A ruházati termékek:
a) a hivatásos állomány egyenruházati cikkei (felsőruházat, fehérnemű, lábbeli, sapka, valamint személyi felszerelés), ezek alap- és kellékanyagai,
b) a formaruházat,
c) a munka- és védőruházatok, illetve védőeszközök,
d) a sportruházatok és sportfelszerelések,
e) a ruházati egységfelszerelési anyagok,
f) a csapatzászlók, szolgálati jelvények, kitüntetések és tartozékai,
g) a javító és karbantartó anyagok.
(2) A ruházati és felszerelési anyagok felsorolását a szakszolgálat cikkjegyzéke részletezi.
(3) Az általános követelményeken túl a BM BK Zrt. cikkjegyzéke tartalmazza a termékek értékelési kategóriáját, illetve magában foglalja a nyilvántartáshoz szükséges jelöléseket.
(4) A ruházati anyagok osztályozását (értékelését) a számviteli törvény vonatkozó szabályai szerint kell végrehajtani.
(5) Az osztályozás eseteiről és végrehajtásának módjáról a középfokú ruházati szakszolgálat vezetője intézkedik.
A ruházati szükségletek felmérése, az anyagok átadás-átvétele, valamint szállítása
17. § (1) A ruházati és felszerelési anyagok átadását, illetve átvételét minden esetben bizonylatok alapján kell végrehajtani.
(2) A ruházati és felszerelési anyagok átadásának, illetve átvételének, valamint szállításának, továbbá a ruházati és felszerelési anyagok állagmegóvásának részletes szabályai meghatározására a középfokú szakirányító szerv vezetője intézkedik.

II. fejezet
ELLÁTÁSI ALAPELVEK
 
A hivatásos állomány ruházati ellátásának rendszere és szabályai
18. § (1) Az igényjogosultakat a szolgálati beosztáshoz és feladatainak végrehajtásához igazodó ruházati ellátás illeti meg. Az igényjogosultak a ruházati normákban meghatározott egyenruházati és felszerelési cikkek beszerzéséhez alapellátási egyenruházati ellátmányban, ezt követően évente utánpótlási egyenruházati ellátmányban részesülnek.
(2) Az alapellátási egyenruházati ellátmány az egyenruházati felszereltség megalapozását, az utánpótlási egyenruházati ellátmány pedig az elhasználódott egyenruházati és felszerelési cikkek pótlását, valamint a fejlesztés eredményeként újonnan rendszeresített egyenruházat és kiegészítő cikkeinek megvásárlását szolgálja. A vegyes ruhás normába sorolt állomány az utánpótlási egyenruházati ellátmány terhére polgári ruházati cikkeket is vásárolhat. Alapellátási norma szerint, gyakorló egyenruházattal ellátott polgári ruhás normába sorolt állomány az utánpótlási kötelezettségének teljesítése után - az utánpótlási egyenruházati ellátmány - fennmaradó forintösszeget polgári ruházati cikkek vásárlására fordíthatja. Az egyenruha viselésére nem kötelezett hivatásos állomány esetében az utánpótlási egyenruházati ellátmány polgári ruházati cikkek vásárlására szolgál.
(3) Az igényjogosult az alapellátási egyenruházati ellátmányból és az utánpótlási egyenruházati ellátmányból a kijelölt egyenruházati bolt és méretes szabóság útján köteles gondoskodni az alapellátási normában meghatározott termékek beszerzéséről, rendszeres karbantartásáról, illetve az elhasználódott és szolgálatban már nem viselhető alapellátási cikkek utánpótlásáról.
(4) A közvetlen szolgálati elöljáró köteles a beosztott ruházatát folyamatosan ellenőrizni és mindazon termékeket pótoltatni, amelyek az alapellátási normában előírt mennyiséggel szemben hiányoznak, vagy amelyek utánpótlása elhasználtság miatt szükséges.
(5) Az alapellátásban részesültek a besorolásukra 1-6. mellékletben előírt alapellátási normában meghatározott ruházati és felszerelési cikkekkel, illetve a beszerzésére kifizetett vagy ruházati utalványfüzetben jóváírt alapellátási egyenruházati ellátmány és az utánpótlási egyenruházati ellátmány összegeivel elszámoltathatók.
Az ellátás módja
19. § (1) Az igényjogosultak részére az alapellátási egyenruházati ellátmány és az utánpótlási egyenruházati ellátmány folyósítása az igényjogosult szolgálati helye szerint illetékes gazdálkodó szerv pénzügyi szakszolgálata útján történik.
(2) A gazdálkodó szervet csak a saját állományukba tartozó vagy az ellátás tekintetében hatáskörükbe tartozó igényjogosultak részére adhatnak ruházati ellátást, illetve alapellátási és utánpótlási egyenruházati ellátmányt. A tábornoki állomány tagjának ruházati ellátása feltételeiről a szolgálati hely szerinti szerv gondoskodik.
(3) Az új felszerelők alapellátási egyenruházati ellátmányának összegét az egyenruházati boltok működését a BM BK Zrt. által kiadott árjegyzék egységárait alapul véve kell kiszámítani. Az alapellátási egyenruházati ellátmány az igényjogosult részére - a Határőrség országos parancsnokának vagy az országos rendőrfőkapitánynak vagy a BM OKF főigazgatójának intézkedése alapján - készpénzben vagy természetben vagy ruházati utalványfüzetben biztosítható.
(4) Az igényjogosult az egyenruházati és felszerelési cikkeket készpénzfizetés ellenében, valamint az erre a célra rendszeresített ruházati utalványfüzet felhasználásával szerezhetik be.
(5) Az egyenruházati boltok kötelesek biztosítani az ellátási körzetükhöz nem tartozó hivatásos állomány utánpótlási jellegű igényeit is, valamint ellenőrizni - a szolgálati igazolvány felmutatását kérve - a vásárlásra való jogosultságot.
(6) Azok a nyugdíjasok, akik az igazolványukba való bejegyzés szerint egyenruha viselésére jogosultak, a nyugállományba vonulásukat közvetlenül megelőző szolgálati beosztásuknak megfelelő ruházati normában szereplő egyenruházati cikkeket vásárolhatnak az egyenruházati boltban, az erre jogosító igazolvány felmutatását követően.
(7) Alapellátáskor és alapellátás-kiegészítés során az igényjogosultak részére konfekcionált termékeket (természetbeni ellátás), a termékek árát (készpénz) vagy ruházati utalványt kell biztosítani, az önálló szerv vezetője által kiadott intézkedésben meghatározottak szerint. A méretes ruházatok, illetve lábbelik beszerzési ára csak azokra a cikkekre fizethető ki, amelyekből az igényjogosult méretére konfekcionált kivitelű nem áll rendelkezésre.
(8) A méretes és konfekcionált ár közötti különbözetet, illetve a méretre igazítás költségét az alapellátásban és az alapellátás-kiegészítésben részesülőknek ki kell fizetni. A méretes egyenruházati cikkeket az igényjogosultság vizsgálatával egyidejűleg a ruházati szakszolgálat végrehajtó szerve rendeli meg.
(9) Az alapellátás és alapellátás-kiegészítés keretében az igényjogosult részére, megfelelő méret esetén a szerv raktári készletében lévő I. osztályú, új ruházati termék is biztosítható. A felszerelési cikkek - az osztályozási értékkülönbözet egyidejű jóváírásával - a gazdálkodó szerv használt készletéből is kiadható. Az így jóváírt összeget az adott naptári év december 31-éig ki kell fizetni.
(10) Az 51. §-ban meghatározott egységes társasági egyenruházat megvásárlása az utánpótlási egyenruházati ellátmány terhére történhet.
(11) Ahol az állományilletékes parancsnok a társasági egyenruházatot - alegység szinten - kötelező viseletként rendeli el, ott az ellátás költségét az illetékes ruházati szakszolgálat átvállalhatja.
(12) Amennyiben az illetékes ruházati szakszolgálat nem vállalja át a (11) bekezdésben meghatározott viselet költségét, abban az esetben a hivatásos állomány tagjának a 23. § (4) bekezdésében meghatározottak alapján az utánpótlási egyenruházati ellátmánya terhére kell beszereznie az egységes, sötétkék színű társasági egyenruházatot, a munkáltató szerv vezetőjének intézkedése alapján.
(13) Az igényjogosultnak egyenruha vásárlása céljából a szolgálati helyéről Budapestre és vissza történő utazása szolgálati utazásnak minősül.
(14) Ha áthelyezés esetén az igényjogosult állomáshelye megváltozik, és az igényjogosult által megrendelt méretes ruházati cikk elkészítéséhez a munkát vállaló egység már hozzákezdett, akkor az átalakítást annak az egységnek kell befejezni, amelyik az átalakítást megkezdte. Az áthelyezett igényjogosult részére lehetővé kell tenni, hogy az új állomáshelyéről a ruhapróbák, illetve az elkészült cikkek átvétele érdekében elutazhasson, amely utat szolgálati utazásnak kell tekinteni.
Az alapellátás általános szabályai
20. § (1) Az alapellátás egyszeri járandóság. Rendeltetése, hogy az igényjogosultak a szolgálatuk megkezdésekor rendelkezzenek mindazon ruházati és felszerelési cikkekkel, amelyek a szolgálati feladataik ellátásához szükségesek, illetve amelyeket az alapellátási norma számukra előír.
(2) Az alapellátási norma az új felszerelők első ellátásához szükséges ruházati és felszerelési anyagok körét, illetve mennyiségét határozza meg. A normában előírt cikkek beszerzése minden igényjogosult részére kötelező. Az alapellátási egyenruházati- és hallgatói formaruházati normákat, valamint azon termékek felsorolását, amellyel a berendelt állomány tagjainak kell rendelkezni, (amennyiben azt a fogadó szerv vezetője előírja), az 1-6. melléklet tartalmazza.
(3) A szolgálati feladatokhoz igazodóan az alapellátási norma típusai:
a) az egyenruhás alapellátási norma, amely kizárólag egyenruházati és felszerelési cikkeket tartalmaz, és e normába besoroltak szolgálati feladataikat egyenruhában látják el,
b) a vegyes ruhás alapellátási norma az, amely egyenruházati és felszerelési cikkeken túl meghatározott összegű - polgári ruházat vásárlását szolgáló - ruhapénzt is tartalmaz, amely normába besoroltak szolgálati feladatok ellátása során polgári és egyenruhát is viselhetnek,
c) a polgári ruhás alapellátási norma az, amely a hivatásos állomány esetében gyakorló ruházatot és polgári ruhapénzt vagy csak polgári ruhapénzt tartalmaz, és az ide sorolt igényjogosultak csak polgári ruházatban teljesítenek szolgálatot.
(4) A próbaidő alatt csökkentett alapellátási egyenruházati norma is alkalmazható.
(5) Az igényjogosultak alapellátási normába való besorolása a szolgálati beosztás alapján történik. A ruházati normába történő besorolásról mindig az érvényes állománytábla alapján kell határozni. Eltérő beosztásban történő foglalkoztatás esetében a ruházati normába történő besorolásról az állományilletékes parancsnok határoz. A ruházati normába történő besorolásról, átsorolásról, átminősítésről az állományilletékes parancsnok állományparancsban intézkedik.
(6) Az alapellátást az állományparancs alapján kell kiadni. Ettől eltérni csak az állományilletékes parancsnok külön engedélye alapján lehet.
(7) Az alapellátásra való igényjogosultság kezdő időpontja:
a) új kinevezés esetén az állományparancsban meghatározott időpont,
b) a már szolgálati viszonyban lévőkre vonatkozóan az átminősítés napja.
(8) Az alapellátás kiadásának terhelési időpontja az igényjogosultság kezdeti hónapjának első napja.
(9) Az alapellátási egyenruházati normában szereplő cikkeket vagy azok árát, illetve a ruházati utalványt, valamint a polgári ruhapénzt az igényjogosultság keletkezésének időpontjában kell biztosítani. Ettől eltérni csak - az alapellátási norma előírásainak megfelelően - a próbaidőre felvett személyek esetében lehet.
(10) Teljes alapellátásra igényjogosultak:
a) az új felvétel esetén a hivatásos állományba kinevezettek,
b) a tábornokká kinevezettek (ruhaszínváltozással járó áthelyezés esetén),
c) azok az áthelyezettek, akik a fogadó szervnél rendszerben lévő egyik ruházati cikkel sem kerültek előzőleg ellátásra.
(11) A teljes alapellátásban részesülők esetében - amennyiben az önálló szervnél vagy más fegyveres szervnél utánpótlási egyenruházati ellátmányban részesültek - a tárgyévre folyósított utánpótlási egyenruházati ellátmánynak az év hátralévő hónapjaira eső hányadát túlellátásként kell kezelni, és azt a következő naptári évben járó csökkentett utánpótlási egyenruházati ellátmányból le kell vonni.
(12) Amennyiben az új felszerelők az alapellátásra kifizetett vagy ruházati utalványfüzetben jóváírt forintösszeg felhasználásáról a szakszolgálat felé - az erre kijelölt időn belül a vásárlást, anyagkiadást bizonyító dokumentum bemutatásával - nem számolnak el, abban az esetben az el nem számolt összeg forintértékét túlellátásként kell számukra előjegyezni, és azt az esedékessé váló utánpótlási egyenruházati ellátmányból le kell vonni.
Az alapellátás-kiegészítés általános szabályai
21. § (1) Az alapellátás-kiegészítésre igényjogosultak:
a) a szerven belül polgári ruhás állományból vegyes és egyenruhás állományba, illetve a vegyes ruhás állományból egyenruhás állományba, valamint az egyenruhás állományból vegyes ruhás állományba átsorolt,
b) a Rendőrségtől a Határőrséghez - vagy fordítva - áthelyezett, normabesorolásától függetlenül,
c) az az áthelyezett, aki további használatra alkalmas, a fogadó szervnél rendszeresített egyenruházati vagy egyéb felszerelési cikkel előzőleg részben ellátásra került, és részére a kiegészítés indokolt.
(2) Az átszerelési költség összegének kiszámításánál figyelembe kell venni:
a) az új alapellátási norma szerint kiegészítésként adandó ruházati és felszerelési cikkek forintértékét,
b) az új szervnél az eltérő alapszínük miatt nem viselhető ruházati és felszerelési cikkek helyett kiadásra kerülő cikkek forintértékét,
c) a gombozási, átalakítási (igazítási), vállszalag-bevarrási és paroli-rávarrási költségeket.
(3) Az igényjogosultak az átszerelési költség terhére kötelesek gondoskodni a hiányzó ruházati és felszerelési cikkek beszerzéséről vagy az egyenruházat átszereléséről.
(4) Az áthelyezett igényjogosult részére az utánpótlási egyenruházati ellátmányt - az átadó szerv által kiadott igazolás figyelembevételével - a fogadó szerv csak az áthelyezés időpontjától biztosítja.
(5) Az átszerelési költség összegének kiszámításánál a ruházati és felszerelési cikkek tekintetében az egyenruházati bolt érvényben lévő árjegyzékében az I. osztályú szériagyártású cikkekre meghatározott árakat, míg a munkadíjak tekintetében a területileg illetékes - önálló egységgel szerződéses viszonyban lévő - egyenruházatot készítő egység árait kell alapul venni. Ettől eltérni csak a 19. § (7) és (8) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével lehet.
(6) Az alapellátás-kiegészítésben részesülők a tárgyévben kifizetett utánpótlási egyenruházati ellátmány teljes összegére jogosultak.
(7) Amennyiben az áthelyezett igényjogosult az egységes, szolgálati egyenruházattal vagy más tovább használatra alkalmas egyenruházati cikkel ellátásra került, azt a fogadó szerv az áthelyezett részére nem biztosítja.
Alapellátás és alapellátás-kiegészítés során alkalmazandó általános szabályok
22. § (1) A Magyar Honvédséghez, a büntetés-végrehajtás szervezetéhez, a Vám- és Pénzügyőrséghez, a nemzetbiztonsági szolgálatokhoz, a Katonai Ügyészséghez, valamint a Rendőrséghez, a Határőrséghez vagy a BM OKF-hez áthelyezett hivatásos állományúnak - a rohamsisak és a speciális egyenruházat kivételével - térítésmentesen a tulajdonába kell adni mindazokat a ruházati és felszerelési cikkeket, amelyek az új alapellátási normában nem szerepelnek vagy az új szervnél nem viselhetőek. A rohamsisakot és a speciális egyenruházatot a ruházati szakszolgálat végrehajtó szerve bevonja és azt az új felszerelők ellátására felhasználja.
(2) Ha az igényjogosult hivatásos szolgálati viszonya év közben szűnik meg, akkor a tárgyévben kifizetett utánpótlási egyenruházati ellátmányból csak a hivatásos állományban töltött hónap utolsó napjáig esedékes összegre jogosult, az alapellátmányként birtokában lévő ruházati és felszerelési cikkek tekintetében az (1) bekezdés rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott áthelyezés esetén a tulajdonban meghagyott ruházati és felszerelési cikkeket két évig meg kell őrizni. Két éven belül történt újbóli áthelyezés esetén - amennyiben az állományparancs másképpen nem rendelkezik - a tulajdonban meghagyott ruházati és felszerelési cikkek helyett az önálló szerv költségvetését terhelően másik nem adható ki. Erről az érintetteket írásban tájékoztatni kell.
(4) Az alapellátás-kiegészítés keretében vegyes és polgári ruhás normatípusba átsoroltak részére az alapellátási normában szereplő polgári ruhapénz nem jár.
(5) Az igényjogosult részére soron kívüli előléptetéskor egy pár rendfokozati jelzéssel ellátott váll-lapot kell kiadni, és az önálló szerv költségvetése terhére elszámolni.
(6) Rendfokozati visszavetéskor átszerelési költség nem fizethető.
Az alapellátás utánpótlásának általános szabályai
23. § (1) A teljes alapellátás terhelési időpontjától számított 12 hónapig utánpótlási egyenruházati ellátmány nem jár.
(2) Az utánpótlási egyenruházati ellátmány az elhasználódott egyenruházati és felszerelési cikkek utánpótlására, vagy a fejlesztés eredményeként újonnan rendszeresített egyenruházatnak és kiegészítő cikkeknek a megvásárlására szolgál. A tábornoki állomány tagjai részére az utánpótlási egyenruházati ellátmányt - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - az az önálló szerv fizeti ki, ahol állományban van.
(3) A fejlesztés eredményeként újonnan rendszeresített egyenruházat finanszírozását - külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően - az utánpótlási egyenruházati ellátmány terhére kell megoldani.
(4) Amennyiben a tárgyévi utánpótlási egyenruházati ellátmány forintösszegének külön jogszabályban meghatározott százalékát az újonnan rendszeresített cikkek beszerzési ára eléri vagy meghaladja, úgy az adott évben az utánpótlási egyenruházati ellátmány külön jogszabályban meghatározott összegét vissza lehet tartani ezen egyenruházat részbeni ellentételezésére. A különbözetet a következő évi utánpótlási egyenruházati ellátmány terhére túlellátásként kell előjegyezni.
(5) A túlellátásként előjegyzett összeget - az utánpótlási egyenruházati ellátmányt terhelő teljes kiegyenlítésig - minden évben az adott éves egyenruházati utánpótlási ellátmány külön jogszabályban meghatározott százalékával lehet csökkenteni.
(6) A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok az igényjogosultak részére az egyenruházati és felszerelési termékeket saját költségvetésük terhére szerzik be.
(7) A hivatásos állomány tagja külön jogszabályban meghatározottak szerint jogosult utánpótlási egyenruházati ellátmányra.
(8) Az utánpótlási egyenruházati ellátmányt mindig január 1-jével kell az igényjogosult javára írni, és - az újonnan rendszeresített egyenruházat cikkeinek beszerzésére a (3)-(5) bekezdés szerint kialakított összeggel csökkentve vagy teljes egészében - június 30-áig kell kifizetni.
(9) A szolgálati viszony megszűnésekor még ki nem fizetett utánpótlási egyenruházati ellátmányt a szolgálatban töltött időre pótlólag időarányosan biztosítani kell. A nyugállományba helyezettek a birtokukban lévő ruházati és felszerelési cikkeket - a rohamsisak és speciális egyenruházat kivételével - térítésmentesen megtarthatják.
(10) Nem kell a szolgálati viszony megszűnésekor még ki nem fizetett utánpótlási egyenruházati ellátmányt a szolgálatban töltött időre pótlólag időarányosan biztosítani:
a) ha az igényjogosult az alapellátást az előző évben kapta meg. Ebben az esetben az alapellátás kiadását követő évben csökkentett utánpótlási egyenruházati ellátmányhányad jár, amely év közben az alapellátás terhelési időpontjának első évfordulóján esedékes a 20. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével,
b) ha átmeneti jelleggel szünetelt az utánpótlási egyenruházati ellátmány folyósítása. Ebben az esetben az ismételt szolgálatba állás hónapjának első napjától az év végéig esedékes utánpótlási egyenruházati ellátmányhányadot, az ismételt szolgálatba állás hónapjának első napjával szabad az igényjogosultnak jóváírni és kifizetni a 25. § figyelembevételével.
(11) A ruházatok testsúlygyarapodás vagy testsúlycsökkenés miatt szükségessé váló testhez igazításáról az igényjogosult az utánpótlási egyenruházati ellátmány terhére köteles gondoskodni.
(12) Az utánpótlási egyenruházati ellátmány rendeltetés szerinti felhasználását - az önálló szerv vezetőjének intézkedése alapján - folyamatosan ellenőrizni kell.
Előléptetés esetén alkalmazandó szabályok
24. § A 22. § (5) bekezdésében meghatározottak kivételével az igényjogosult előléptetésével kapcsolatos átszerelési költség az igényjogosultat terheli, amit az igényjogosult szolgálati helye szerinti illetékes ruházati szakszolgálat - az állományilletékes parancsnok jóváhagyásával - átvállalhat.
Az utánpótlás átmeneti szüneteltetésének szabályai
25. § (1) Illetmény nélküli szabadságon lévő személy, valamint a gyermekgondozási díjban, illetve gyermekgondozási segélyben részesülők utánpótlási egyenruházati ellátmányt a távollétük egész időtartamára nem kaphatnak. A távollét időtartamát - összevontan - egész hónapokban kell számítani, a töredék hónap nem vehető figyelembe. A részükre előre kifizetett utánpótlási egyenruházati ellátmánynak azon részét, amelyre vonatkozóan a jogosultság nem áll fenn, túlellátásként kell előjegyezni, és a következő évi utánpótlási egyenruházati ellátmányból le kell vonni, illetve leszerelés esetén vissza kell téríttetni.
(2) A szolgálati beosztásukból felfüggesztettek, továbbá az előzetes letartóztatásba helyezettek és a katonai fogdában letöltendő szabadságvesztésre ítéltek részére - függetlenül annak időtartamától - esedékessé váló utánpótlási egyenruházati ellátmány nem jár.
(3) Ha a szolgálati viszonyból történő felfüggesztésre okot adó fegyelmi, illetve büntetőeljárásban jogerősen olyan döntést hoztak, amely alapján az igényjogosult szolgálati jogviszonyát meg kell szüntetni, vagy ha a szolgálati viszonyból történő felfüggesztésre okot adó fegyelmi, illetve büntetőeljárásban érintett igényjogosult szolgálati jogviszonya a fegyelmi, illetve büntetőeljárás jogerős befejezését megelőzően egyéb okból szűnik meg, az igényjogosultnak a fegyelmi, illetve büntetőeljárás megindításának első naptári hónapja utolsó napjától visszamenőleges hatállyal kell elszámolnia a 28. §-ban meghatározottak szerint.
(4) Ha az igényjogosult a szolgálati jogviszonyának felfüggesztésére okot adó fegyelmi, illetve büntetőeljárás jogerős befejezését követően továbbra is szolgálati viszonyban marad, úgy visszamenőlegesen ki kell adni vagy fizetni részére a visszatartott és esedékessé vált utánpótlási ruházati ellátmányt.
(5) Nem szünetel az ellátás azon igényjogosultak részére:
a) akiket állományviszonyuk fenntartása mellett a Hszt. 43. és 44. §-ában meghatározottak szerint más szervhez vezényeltek vagy berendeltek,
b) akiket a Rendőrtiszti Főiskolára - kettős jogállású hallgatóként - vezényeltek,
c) akik szülési szabadságukat töltik,
d) akik betegállományban vannak.
A megrongálódott, elveszett vagy megsemmisült termékek pótlása
26. § (1) A megrongálódott, megsemmisült vagy elveszett egyenruházati és felszerelési cikkek pótlásából adódó kárra a külön jogszabályban meghatározott kártérítési felelősség szabályait kell alkalmazni.
(2) Az egyenruházati és felszerelési cikkek megrongálódását, megsemmisülését, elvesztését az igényjogosultnak haladéktalanul írásban jelentenie kell a szolgálati elöljárójánál. A kárfelelősség megállapításától függetlenül intézkedni kell az egyenruházati és felszerelési cikkek javításáról, pótlásáról, amit az illetékes ruházati szakszolgálat megelőlegez.
(3) Amennyiben a kár bekövetkeztében a használó vagy harmadik személy vétkessége nem állapítható meg, a kárt az önálló szerv viseli. Az erre irányuló igényt külön jogszabályban foglaltak szerint kell elbírálni.
(4) Amennyiben a kárért harmadik személy felelős, az állományilletékes parancsnok intézkedik a kár összegének megtérítése iránt.
(5) A kártérítés összegét a tisztítás, javítás címén teljesített tényleges kifizetés, pótlás szükségessége esetén a kár bekövetkezése előtti használhatósági foknak megfelelő érték alapján kell megállapítani, amelyhez értékbecslő vagy szakértő igénybe vehető.
A szolgálati viszony megszűnése esetén követendő eljárás
27. § (1) A (2)-(4) bekezdésben meghatározottak szerint kell elszámolni a ruházati illetmények tekintetében azokkal az igényjogosultakkal, akiknek a szolgálati viszonya a Hszt. 53. §-ában foglalt esetek miatt szűnt meg.
(2) Azokkal szemben, akiknek a szolgálati viszonya a munkáltatói jogkört gyakorló elöljárónak és a hivatásos állomány tagjának közös megegyezésével szűnt meg, az alapellátásként kiadott ruházati és felszerelési cikkek, illetve az utánpótlási egyenruházati ellátmány elszámolása tekintetében a két fél között történt megegyezésben rögzítettek szerint kell eljárni. Amennyiben - a ruházati és felszerelési cikkekre, valamint az egyenruházati ellátmányra vonatkozóan - a két fél között nem jött létre megegyezés, abban az esetben a hivatásos állomány tagját e rendelet általános rendelkezései szerint kell elszámoltatni.
(3) Azoktól, akiknek a szolgálati viszonya a próbaidő alatt szűnt meg, a kiadott ruházati és felszerelési cikkeket - az alsóruházati termékek és zoknik kivételével azonnali hatállyal - be kell vonni.
(4) Azoktól, akiknek a szolgálati viszonya az utolsó alapellátást, valamint az utolsó alapellátás-kiegészítést követő két éven belül nem nyugdíjazás vagy elhalálozás következtében szűnt meg; továbbá, akiknek - szolgálati időre való tekintet nélkül -, beleértve a 2 évnél régebben szolgálókat is, lemondás [Hszt. 55. §], a hivatásos szolgálatra méltatlanná válás [Hszt. 56. §-a (2) bek.-ének b) pontja], a szolgálati viszony megszüntetése vagy lefokozás fenyítés kiszabásával [Hszt. 53. §-ának e) pontja], büntetőeljárás keretében szolgálati viszony megszüntetés, lefokozás vagy közügyektől eltiltás alkalmazásával [Hszt. 53. §-ának f) pontja], a képzési kötelezettség teljesítésének elmulasztása [Hszt. 59. §-a (1) bek.-ének b) pontja], az összeférhetetlenség megszüntetésének elmulasztása [Hszt. 59. §-a (1) bek.-ének d) pontja] miatt szűnt meg a szolgálati viszonyuk, azoktól az alapellátásként kiadott ruházati és felszerelési cikkeket - az alsóruházati termékek és zoknik kivételével - be kell vonni.
(5) Attól az igényjogosulttól, akinek a szolgálati viszonya a (4) bekezdésben meghatározottak szerint szűnt meg és a leadásra kötelezett cikkek értéke az eredeti érték 50%-át nem éri el, továbbá, ha bizományosi árusításra a területileg illetékes egyenruházati boltban lehetőség van, azokat bevonni nem szabad, helyettük a leadásra kötelezett cikkek forintértékének 50%-át kell az igényjogosulttól visszatéríttetni.
(6) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott esetekben térítési díj megállapításakor a felszereléskor biztosított egységárakat kell alkalmazni.
(7) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott esetekben az egy éven belüli leszerelőknél az egyenruházati termékek vásárlására kifizetett összegből az esetleg még meg nem vásárolt cikkekre eső teljes összeget vissza kell téríttetni.
(8) A leszerelők a leszerelés évében kifizetett utánpótlási egyenruházati ellátmányból, továbbá a vegyes- és polgári ruhás normába soroltak egy éven belüli leszerelésekor a polgári ruhapénzből csak a leszerelés vagy az azt megelőző felfüggesztés hónapjának végéig esedékes összegre igényjogosultak, ezért az ezen felüli részt kötelesek visszafizetni.
(9) Az az igényjogosult, akinek az utolsó alapellátást követő kétévi szolgálat után nem a Hszt. 53. §-ának e)-f) pontjában meghatározott okból, továbbá a Hszt. 56. §-a (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetben, valamint nem nyugdíjazás folytán szűnt meg a szolgálati viszonya, a szolgálati viszony megszűnésének évében kifizetett utánpótlási egyenruházati ellátmányból csak a szolgálati jogviszonya megszűnése hónapjának utolsó napjáig esedékes összegre jogosult.
(10) Szolgálati időre való tekintet nélkül a szolgálati jogviszonya megszűnése hónapjának utolsó napjáig esedékes összegre jogosult az az igényjogosult, akinek a szolgálati viszonya a Hszt. 56. §-a (1) bekezdésének a) pontja, a Hszt. 56. §-a (2) bekezdésének a) pontja, valamint a Hszt. 59. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján szűnt meg.
(11) A (3) és (4) bekezdés kivételével az igényjogosult szolgálati viszonyának megszűnésekor a rohamsisakot és a speciális ruházati cikket köteles leadni, míg a birtokukban lévő többi ruházati és felszerelési cikket térítésmentesen megtarthatják, azok készpénzbeli visszaváltását nem igényelhetik.
(12) A Hszt. 185. §-ában meghatározott rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugállományba helyezettek, valamint akiknek a szolgálati jogviszonya a Hszt. 56. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján átszervezés miatt szűnt meg, a birtokukban lévő ruházati és felszerelési cikkeket - a rohamsisak és speciális ruházati cikkek kivételével - térítésmentesen megtarthatják. A rohamsisakot be kell vonni. Ezen igényjogosultak az utolsó szolgálati évre jóváírt utánpótlási egyenruházati ellátmányra jogosultak.
(13) Az elhunyt hivatásos személyek ruházatára és felszerelésére - a rohamsisak és speciális ruházati cikkek kivételével - a szolgálati időre való tekintet nélkül az öröklési jog általános szabályai az irányadók. Az utolsó szolgálati évre jóváírt - egész évi - utánpótlási egyenruházati ellátmányt - amennyiben még nem került kifizetésre - az örökös részére ki kell fizetni. A kifizetett utánpótlási egyenruházati ellátmánynak azon részét, amelyre a jogosultság megszűnt, visszatéríttetni nem kell.
Az elszámolás rendje és a nyilvántartás okmányai
28. § (1) A ruházati alapellátásról és egyenruházati utánpótlási egyenruházati ellátmányról egyénenkénti Ruházati elszámolási könyvet kell készíteni, amit minden év december 31-éig le kell zárni (a továbbiakban: zárás).
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott időponton kívül a Ruházati elszámolási könyvet le kell zárni az igényjogosult szolgálati viszonyának megszűnésekor, továbbá olyan, a rendvédelmi szervek közötti áthelyezés esetén, amely a ruhaellátási normatípusok közötti átsorolással is együtt jár.
(3) A rendszeres évi záráskor az elszámolás időpontjáig jóváírt és ki nem fizetett összegeket jóváírásként, az esetleges túlellátást pedig terhelésként kell a következő évre átvinni.
(4) Az elszámolást a szolgálati viszony megszűnésekor, továbbá a (2) bekezdésben meghatározott áthelyezés esetén a 26. § előírásai szerint kell végrehajtani.
(5) Az igényjogosult más szervhez történő áthelyezésekor vagy a Rendőrtiszti Főiskolára vezénylésekor a Ruházati elszámolási könyvet - bizonylataival együtt - az új szerv gazdálkodó szervéhez 8 napon belül meg kell küldeni. Más rendvédelmi szervhez történő áthelyezés esetén az áthelyezett részére kifizetett utánpótlási ruházati ellátmányról és a tulajdonában hagyott ruházati termékek köréről a másik rendvédelmi szervnek elszámolást kell küldeni.
(6) A tábornokká kinevezettek Ruházati elszámolási könyvét a szolgálati hely szerint illetékes ruházati szakszolgálat vezeti, valamint végzi a ruházattal kapcsolatos elszámolást.
A szerződéses határőr állomány egyenruházati ellátása
29. § A szerződéses határőr egyenruházata cikkösszetételének, mennyiségének, valamint az ellátási gazdálkodás részletes szabályainak meghatározásáról - a közgazdasági helyettes államtitkár előzetes egyetértésével - a Határőrség országos parancsnoka intézkedik.

III. fejezet
A MUNKA-, VÉDŐRUHÁZATI, ILLETVE VÉDŐESZKÖZ-, VÉDŐ- ÉS EGYSÉGKÉSZLET-ELLÁTÁS RENDSZERE ÉS SZABÁLYAI

Az ellátás alapelvei
30. § (1) Az igényjogosultat a hatályos normák figyelembevételével munkaruházat vagy ruhahasználati járulék; védőruházat, védőeszköz, védőfelszerelés (a továbbiakban: egyéni védőfelszerelés); továbbá ruházati egységfelszerelés illeti meg.
(2) Az igényjogosultat nagyfokú szennyeződéssel vagy a ruházat jelentős mértékű kopásával járó munkakörökben munkaruházat vagy ruhahasználati járulék illeti meg.
(3) Az igényjogosultat az egészséget, testi épséget veszélyeztető munkakörökben, illetve közegészségügyi vagy szolgálati érdekből egyéni védőfelszerelés illeti meg.
(4) Az igényjogosultnak speciális szolgálati feladat ellátásakor a feladat ellátását segítő vagy annak ellátását szolgáló - a fogyasztási egységekre meghatározott - ruházati egységfelszerelés biztosítható.
Az ellátási normák tartalmi követelményei
31. § (1) Az igényjogosultak ellátása a 33. § (1) bekezdése alapján kiadott alapellátási és utánpótlási normán alapul.
(2) A normák meghatározzák, illetve tartalmazzák:
a) az igényjogosultság alapját képező munkaköröket vagy fogyasztási egységeket,
b) az egyes munkakörökre vagy fogyasztási egységekre felszámítható ruházatok, egyéni védőfelszerelések cikkösszetételét, a cikkek mennyiségi egységét, mennyiségét, a ruhahasználati járulék összegét,
c) a juttatás jellegét (munkaruha, egyéni védőfelszerelés, ruházati egységfelszerelés, ruhahasználati járulék),
d) a kiadott cikkek egy-egy darabra vagy párra vetített viselési (használati) idejét.
Az ellátási normák és készletek kialakítása
32. § (1) Az ellátási normákat és készleteket a különféle károsító hatásokat és közegészségügyi érdekeket meghatározó külön jogszabály alapján kell kialakítani. E rendelet hatálya alá tartozó szerveknél kizárólag olyan egyéni védőfelszerelést lehet használni, amely a vonatkozó jogszabályban meghatározott megfelelőségi tanúsítvánnyal vagy tanúsítással, EK típustanúsítvánnyal vagy EK megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.
(2) Az igényjogosultak részére kiadásra kerülő munkaruházatok viselési idejének meghatározásakor szigorúan mérlegelni kell a ruházat viselésének rendszerességét, átlagos időtartamát.
(3) A munkaruha-ellátást - több munkakör ellátása esetén - arra a munkakörre kell biztosítani, amelynek végzésével az igényjogosult a munkaidejének nagyobb részét tölti. A munkaruha kihordási idejének meghatározásakor azonban mérlegelni kell a többi munkakör ellátásával járó szennyeződés, kopás mértékét is.
(4) Az egyéni védőfelszerelést a munkavégzés vagy más tevékenység egész időtartamára - függetlenül a tevékenység formájától és a munkaidőtől -, a munka végzése során előforduló minden ártalomra biztosítani kell.
(5) Ha az igényjogosultak egészségének, illetve testi épségének megóvása vagy a közegészségügyi érdek indokolttá teszi, a ruházati szakszolgálat illetékes szerve a normában meghatározott eseteken kívül is köteles a megfelelő egyéni védőfelszerelést biztosítani.
Az ellátási normák kiadása
33. § (1) A Rendőrség tekintetében az országos rendőrfőkapitány, a Határőrség tekintetében a Határőrség országos parancsnoka, a BM OKF tekintetében a BM OKF főigazgatója adja ki:
a) az egyenruha- és speciális jellegű munkaruházat, valamint egyenruha jellegű ruházati egységkészlete tekintetében - a BM informatikai és közgazdasági helyettes államtitkára által előzetesen jóváhagyott -,
b) az egyéni védőfelszerelés, valamint formaruházat és ezen termékek kiegészítő cikkei tekintetében (a hivatásos önkormányzati tűzoltóságokra kiterjedően is)
az ellátási normákat.
(2) A nem egyenruha jellegű munkaruházat, továbbá nem egyenruha jellegű védőfelszerelés tekintetében az önálló szerv vezetője; a ruházati egységfelszerelések tekintetében az önálló szerv gazdálkodó szervének a vezetője (parancsnoka), a rendőrségnél az országos rendőrfőkapitány adja ki az ellátási normákat.
(3) A vitás esetekben a Belügyminisztérium illetékes szerve, valamint az illetékes érdekvédelmi szervezet együttes állásfoglalása az irányadó.
Az ellátás előkészítésének szabályai
34. § A gazdálkodó szervek ellátási szükségleteik fedezetét a hatályos normák és a tervezési előírások alapján, az éves költségvetés keretében tervezik és biztosítják.
A tervezett viselési (használati) idő meghatározása
35. § (1) A tervezett viselési (használati) időt teljes munka-(szolgálati) idő, illetve - a ruházati egységfelszerelések körében - a tényleges használati idő figyelembevételével, teljes hónapokra kell meghatározni. A terhelés időpontja az igényjogosultság kezdeti hónapjának első napja.
(2) Az egyéni védőfelszerelések viselési és a ruházati egységfelszerelések használati idejének számítási (tervezési) alapjául a 33. § (1) és (2) bekezdése alapján kiadott norma szolgál.
A szükségletek kielégítése, a járandóságok rendelkezésre bocsátása
36. § (1) Az igényjogosultak akkor válnak a 30. § (1) bekezdésben meghatározott ellátásra jogosulttá, ha szerződés, kinevezés, áthelyezés, vezénylés, berendelés folytán olyan munkakörbe lépnek, amelyben a hatályos normák szerint valamilyen juttatás megilleti őket.
(2) Az igényjogosultak ellátását a szolgálati helyük szerint illetékes ruházati szakszolgálat a hatályos normák figyelembevételével, a ruházat természetbeni kiadása vagy pénzbeni kifizetése útján teljesíti.
(3) Az áthelyezettek speciális védőfelszerelésének átadás-átvételéről az átadó, illetve az átvevő szerv az áthelyezés előtt megállapodhat.
(4) Az egyéni védőfelszerelések, valamint a munkaruházatok az igényjogosultak részére kizárólag természetben biztosíthatók. Természetben biztosítható cikkek helyett pénzbeni megváltás nem adható. Az egyéni védőfelszereléssel történő ellátást és utánpótlást elsősorban a raktári készletben tárolt, használt, de kellő védőképességű cikkekből kell biztosítani. Új minőségű ruházat védőfelszerelési célra csak akkor adható ki, ha a raktári készletben megfelelő jellegű, méretű használt ruházat nincs. Az egyéni védőfelszerelések javítási, mosatási, tisztítási költségei az önálló szervet terhelik.
(5) Az igényjogosultak részére kiadott egyéni védőfelszerelés az önálló szerv tulajdonát képezi. A védőfelszerelésnek kihordási ideje nincs, mindaddig viselni kell, amíg rendeltetésszerű használatra alkalmas. A védőképességét az illetékes vezető (parancsnok) vagy megbízottja rendszeresen ellenőrzi, a szükséges cseréje iránt soron kívül intézkedik. Az egyéni védőfelszerelést használó személy köteles azonnal jelenteni, ha a felszerelés már nem javítható, illetve ha nagyfokú károsodása, védőképességének az előírt mértéket meghaladó csökkenése következik be.
(6) A 33. § (1) és (2) bekezdése alapján kiadott norma alapján biztosított lejárt viselési idejű munkaruházatot, valamint az elhasználódott, szolgálati célra alkalmatlan egyéni védőfelszerelést az igényjogosultság további fennállása esetén pótolni szükséges. A munkaruha-utánpótlás kiadásának késedelme esetén az igényjogosultat visszamenőleges hatályú ellátás illeti meg. Az igényjogosult hibájából eredő késedelem esetén a viselési idő a kiadás időpontjával veszi kezdetét.
(7) A munkaruha kiadásakor az igényjogosulttal közölni kell a ruházat viselési idejét, illetve az utánpótlás időpontját, továbbá azt, hogy a munkaruházat mosatása, karbantartása az igényjogosult kötelessége. A ruházat a viselési idő lejártáig az önálló szerv, ezt követően a használó tulajdonát képezi.
(8) A ruhahasználati járulék összege megszabott, attól eltérni nem lehet. A járulékot, az igényjogosultság kezdetekor Készpénz-kifizetési jegyzéken, egy évre előre kell kifizetni. Utánpótlása az alapellátást követő 13. hónap első napjától esedékes. A tárgyévre járó csökkentett utánpótlási egyenruházati ellátmányt, valamint a további évekre esedékes utánpótlást minden év január 1-jei hatállyal, előre kell kifizetni.
Az ellátás szüneteltetése és a viselési idő módosítása
37. § (1) A munkaruházat viselési idejébe nem számítható be a megszakítás nélkül egy hónapot meghaladó tanfolyamon (amennyiben ott munkaruházatát nem használja), illetmény nélküli, rendkívüli vagy szülési szabadságon, valamint szolgálati viszony felfüggesztése alatt eltöltött idő.
(2) A felsorolt esetekben a viselési időt a távollét időtartamának arányában meg kell hosszabbítani. A meghosszabbítást egész hónapokban kell számolni.
(3) A már kifizetett ruhahasználati járulékot betegség, valamint szülési szabadság miatt történő távolmaradás esetén túlellátmányként előjegyezni nem kell.
(4) Ha a betegség, szülési szabadság vagy illetmény nélküli szabadság igénybevétele a következő évben (években) is fennáll, a ruhahasználati járulék folyósítása szünetel. Az újabb igényjogosultság az ismételt munkába állás hónapjának első napjával veszi kezdetét. Ebben az esetben az év végéig esedékes hányadnak megfelelő összeget kell jóváírni és kifizetni.
Elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott cikkek pótlása
38. § (1) Az elveszett, továbbá a szolgálat ellátása közben vagy elemi csapás következtében megrongálódott, megsemmisült egyéni védőfelszerelést, valamint a le nem járt viselési idejű munkaruházatot - a megrongálódott ruházat bevonása mellett - pótolni kell.
(2) Az elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült cikk pótlását akkor is biztosítani kell, ha a kár az igényjogosult hibájából keletkezett. Ilyen esetben a pótlásként kiadott munkaruhára a kiadás napjával kezdődő teljes viselési időt kell számítani.
(3) A használatra kiadott ruházat elvesztése, megrongálódása, megsemmisülése esetén - függetlenül attól, hogy a kár kinek a hibájából következett be - jegyzőkönyvet kell felvenni, és külön jogszabályban foglaltak szerint kártérítési eljárást kell lefolytatni.
(4) Amennyiben a kárért harmadik személy felelős, ellene az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően a kár megtérítése iránt intézkedni kell.
Az igényjogosultság megszűnésekor követendő eljárás
39. § (1) Az igényjogosult a használatára kiadott valamennyi egyéni védőfelszerelést, valamint a viselési idő 50%-ánál rövidebb ideig használt munkaruházatot vagy ellenértékét - a (3) és (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - köteles visszaszolgáltatni a szolgálati viszonya megszűnésekor; más önálló szervhez történő áthelyezéskor vagy tartós vezényléskor; három hónapnál hosszabb ideig tartó illetmény nélküli szabadság megkezdésekor; és olyan munkakörbe kerüléskor, amelyben a juttatás már nem illeti meg.
(2) A térítési összeg megállapításánál a munkaruházat mindenkor érvényes árát osztani kell a normában megjelölt viselési idő hónapjának számával, és az így kapott eredményt annyival kell megszorozni, ahány teljes hónap a viselési idő 50%-ából még hátravan. Érvényes ár alatt a hatályos elszámolóárat kell érteni.
(3) A nyugállományba helyezett a használatban lévő, le nem járt viselési idejű munkaruházatot térítésmentesen megtarthatja.
(4) Az elhalálozott használatában volt egyéni védőfelszerelést be kell vonni. Hiánya esetén jegyzőkönyvet kell felvenni, kimondva az önálló szerv kárviselését. Az elhalálozott munkaruházatát térítésmentesen a közvetlen hozzátartozó tulajdonába kell adni, ha közvetlen hozzátartozó nincs, akkor be kell vonni.
(5) Az igényjogosultság megszűnésekor a volt igényjogosult a ruhahasználati járulék jogalap nélkül igénybe vett hányadát köteles - az önálló szerv által kiadott intézkedésben foglaltak szerint - visszatéríteni.
Nyilvántartási előírások
40. § A használatra (természetben vagy készpénzben) kiadott munkaruházatot Munkaruha-nyilvántartó lapon, az egyéni védőfelszerelést Felszerelési lapon kell - mennyiségben és értékben - nyilvántartani.

IV. fejezet
A RENDŐRTISZTI FŐISKOLA, VALAMINT RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁK, EGYÉB ISKOLÁK, TANFOLYAMOK HALLGATÓINAK, TANULÓINAK RUHÁZATI ELLÁTÁSA

Rendőrtiszti Főiskola nappali tagozatos hallgatóinak ruházati ellátása
41. § (1) A Rendőrtiszti Főiskola (a továbbiakban: főiskola) hallgatója (a továbbiakban: hallgató) a 6. mellékletben felsorolt ellátásra jogosult.
(2) A főiskolai öltözet alapellátási normáját a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) A főiskolai öltözet viselési idejéről (kihordási idejéről), valamint a ruházatokra vonatkozó egyéb szabályok megalkotásáról - a BM közgazdasági helyettes államtitkárának előzetes egyetértésével - a főiskola főigazgatója intézkedik.
(4) A hallgatók formaruházati ellátásáról a főiskola anyagi szolgálata köteles gondoskodni.
(5) A hallgatók főiskolai évfolyamjelzést és karjelvényt viselnek, amelyet a főiskola térítésmentesen biztosít.
(6) A főiskolai formaruházati cikkek karbantartásáról a hallgatók saját maguk kötelesek gondoskodni.
(7) A főiskolára hallgatónak vezényelt hivatásos állomány tagját az alapellátási egyenruházati normák között átsorolni nem kell. Ha a főiskolára vezényelt hivatásos állomány tagja sötétkék bevetési egyenruházattal nem rendelkezik, abban az esetben a küldő szerv a részére az 1. melléklet II. alapellátási ruházati norma, megjegyzés rész 4. pontjának b) alpontja szerinti bevetési egyenruházatot biztosít. A ruházati elszámolási könyvét - okmányaival együtt - a küldő szerv a vezényléssel egyidejűleg, de legkésőbb az iskolakezdést követő 8 napon belül a főiskola részére megküldi.
(8) A hivatásos állomány tagja szolgálati viszonyának a főiskolai képzés ideje alatt történő megszűnése esetén, a ruházati elszámolást tekintve e szabályzat előírásait kell alkalmazni.
Rendészeti szakközépiskolák, egyéb iskolák, valamint tanfolyamok tanulóinak ruházati ellátása
42. § (1) A rendészeti szakközépiskolák tanulóinak ruházati ellátására vonatkozó szabályokat, valamint az ellátással összefüggő egyes feladatokat külön jogszabály tartalmazza.
(2) Az egyéb iskolákra, tanfolyamokra, illetve a Magyar Honvédség tanintézeteibe, valamint a külföldi tanintézetekbe vezényelt igényjogosultak ruházati ellátásának szabályai meghatározására az országos rendőrfőkapitány, a Határőrség országos parancsnoka, valamint a BM OKF főigazgatója, továbbá a hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományilletékes parancsnoka intézkedik.

V. fejezet
A BESZÁMOLTATÁS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJE

A beszámolás általános követelményei
43. § (1) Az önálló szervek a gazdálkodási évben kifejtett ruházati szaktevékenységükről a Belügyminisztérium illetékes szerve intézkedésére beszámolójelentést és adatszolgáltatást kötelesek készíteni.
(2) A beszámolójelentés általános követelményként tartalmazza:
a) a gazdálkodási év célkitűzéseit,
b) a kitűzött célok megvalósítását elősegítő vagy gátló körülményeket, a végrehajtás esetleges elmaradásának okait,
c) a szakirányító szerv észrevételeit, javaslatait.
A beszámolás sajátos követelményei
44. § Az általános követelmények mellett - az anyagi-technikai szakszolgálat sajátos feladatait figyelembe véve - a beszámolójelentés az állomány ruházati ellátottságára, különösen a mennyiségi ellátottságra, az ellátottság folyamatosságára, a minőségi színvonalra, az elért fejlődésre vagy visszaesésre, a méretválaszték megfelelőségére; továbbá az öltözködés színvonalára, a ruházati termékek korszerűségére, különösen az öltözködés kulturáltságára, a kulturáltság elért szintjére, a rendszeresített vagy megengedett öltözeti cikkek követelményeknek megfelelő alkalmasságára, viselési tapasztalatokra vonatkozó információkat, jellemzőket tartalmazza.


HARMADIK RÉSZ
ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Az egyenruházati cikkek viselésének általános szabályai
45. § (1) Egyenruha viselésére jogosultak az 1. §-ban meghatározott szervek hivatásos és szerződéses állományú tagjai, továbbá a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek, amennyiben az egyenruházati cikkek viselésére engedélyt kaptak és attól utólag nem tiltották el.
(2) Az egyenruhás normatípusba sorolt igényjogosult szolgálatban egyenruhát köteles viselni, kivéve, ha szolgálati elöljárója szolgálati érdekből polgári ruha viselését rendeli el.
(3) A vegyes ruhás normatípusba sorolt igényjogosult szolgálatban polgári ruhát visel. A szolgálat ellátásának érdekében, a szervezeti hovatartozás demonstrálása és az egyöntetű megjelenés biztosítása céljából a szolgálati elöljáró egyenruha viselését is elrendelheti.
(4) A polgári ruhás normatípusba sorolt igényjogosult ruházatának mindig az adott szolgálati feladat követelményeihez kell igazodnia. Az az igényjogosult, aki szolgálati feladatát titkos információgyűjtés keretében végzi, kizárólag polgári eredetű és jellegű ruházati cikket viselhet. A titkos információgyűjtő szolgálatot ellátó személy nem viselhet - átalakított formában sem - olyan egyenruházati eredetű öltözeti cikket, amelyből szervezeti hovatartozására lehet következtetni.
(5) Az egyenruha viselésére jogosult szolgálati célú külföldi tartózkodása folyamán az egyenruházati cikkek viselését az utazást engedélyező parancsnok hagyja jóvá.
(6) Az igényjogosult polgári ruhát visel, ha megrokkant, ha beosztásából felfüggesztették, valamint ha nem szolgálati céllal külföldön tartózkodik.
46. § (1) A hivatásos állomány tagja a szolgálat teljesítésének idején kívül polgári ruhát viselhet, szolgálati helyére polgári ruhában mehet, illetve polgári ruhában távozhat.
(2) A hivatásos szolgálattal össze nem függő, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony folytatása során egyenruházati cikk nem viselhető.
(3) A közterületen és a hivatali helyiségben a szolgálati követelményeknek, illetve a rendvédelmi szerv jellegének, tekintélyének megfelelő tiszta és kulturált öltözet viselhető.
(4) Az öltözködési könnyítés a szolgálati elöljáró engedélyével - a szolgálati követelmények figyelembevételével - hajtható végre.
47. § (1) A rendszeresített egyenruházati cikkeknek a viselési alkalomhoz és a viselési időszakhoz alkalmazkodó öltözködési lehetőséget kell biztosítaniuk. A viselési alkalom és viselési időszak szerint az egyenruházati
a) dísz-,
b) társasági,
c) szolgálati vagy köznapi,
d) gyakorló, továbbá
e) nyári,
f) téli és
g) átmeneti
öltözetek lehetnek.
(2) A viselési időszakok:
a) nyári időszak: június 1-jétől szeptember 15-ig,
b) téli időszak: december 1-jétől március 15-ig,
c) átmeneti időszak: március 16-tól május 30-ig és szeptember 16-tól november 30-ig tart.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott időszakokra előírt rendszeresített egyenruházatot irányadónak kell tekinteni. Az aktuális viselési időszakban bekövetkező szélsőséges időjárási viszonyok vagy szélsőséges hőmérsékleti értékek esetén az öltözet meghatározása a szolgálati elöljáró hatáskörébe tartozik.
48. § (1) Az egyenruha viselésére jogosultak öltözetének egységességéről az állományilletékes parancsnok köteles gondoskodni.
(2) Az egységes öltözködés elrendelésére jogosult:
a) a belügyminiszter, az önálló szervek állományára, valamint a tanintézetekbe vezényelt igényjogosultakra országosan,
b) az országos rendőrfőkapitány, a Határőrség országos parancsnoka, a BM OKF főigazgatója a szervezetükre vonatkozóan országosan,
c) a területi, helyi szervek vezetői, illetve a Rendőrtiszti Főiskola főigazgatója, valamint a rendészeti szakközépiskola igazgatója működési területükre vonatkozóan.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott vezető az ott meghatározott hatáskörét szervezetszerű helyettesére átruházhatja. A közös szolgálati feladat teljesítésekor az egységes öltözködésről az a vezető jogosult határozni, akinek utasításadási jogköre valamennyi vezetőre kiterjed.
49. § (1) A szolgálati elöljáró felelős beosztottai öltözködéséért. Köteles ellenőrizni, hogy ruházatuk megfelel-e az adott szolgálati követelményeknek a szervezeti egység jellegének. A szolgálati elöljárónak meg kell követelnie, hogy a ruházat mindig jó állapotú, tiszta és kulturált legyen.
(2) Az egyen- és kiegészítő ruházati cikkek viselési változatairól szóló szabályozás megalkotásáról az országos rendőrfőkapitánynak, a Határőrség országos parancsnokának, továbbá a BM OKF főigazgatójának, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság parancsnokának, továbbá a berendelt állomány tekintetében - ott, ahol az egyenruházat viselését a fogadó szerv vezetője előírta - a fogadó szerv vezetőjének, e rendelet kiadását követő 90 napon belül kell intézkednie.
Az egyenruházati cikkek viselésének különös szabályai
50. § (1) A szolgálati váll-lapon és a társasági parolin hatágú csillagot kell elhelyezni a következők szerint:
a) egy csillag esetén a váll-lap és paroli középvonalán, hogy annak alsó szélétől a csillag közepe 15 mm-re essen,
b) két csillag esetén a váll-lap és paroli középvonalára merőlegesen, hogy annak alsó szélétől a csillagok közepe 15 mm-re essen,
c) három csillag esetén két csillagot a váll-lap és paroli alsó szélétől 15 mm-re, a harmadikat pedig úgy, hogy azok egyenlő oldalú háromszöget zárjanak be.
(2) A testületi jelvényt a rendfokozati jelzések középvonalán, azok felső szélétől a váll-lap esetében 12 mm-re, a paroli esetében 20 mm-re kell elhelyezni.
(3) A központi tisztikar tagjai a társasági zubbonyon az erre a célra rendszeresített díszzsinórt viselhetnek.
(4) A kitüntetési szalagsáv elhelyezése a társasági zubbonyon a bal oldalon lévő zsebtakaró felett közvetlenül, annak szélével párhuzamosan úgy, hogy a szalagsáv és a zseb középvonala egybeessen. Egy sorban legfeljebb négy kitüntetés viselhető.
51. § A Rendőrség, a Határőrség, valamint a BM OKF hivatásos állományú tagjai - megengedett öltözetként - egységes, sötétkék színű társasági egyenruházatot viselhetnek. Az ORFK Köztársasági Őrezred állománya részére a társasági sapka és a társasági női kalap, illetve a társasági zubbony és a társasági kosztümkabát palackzöld színű, a társasági pantalló és a társasági szoknya fekete színű.
52. § (1) Az igényjogosult a 47. § (1) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott társasági, illetve a szolgálati, köznapi öltözetén névkitűzőt visel.
(2) A névkitűző a viselőjének teljes nevét tartalmazó „BODONI ANTIQUA” betűtípusú, nagy nyomtatott betűvel írott, 80x14 mm méretű, lekerekített sarkú, ezüstszínű fémlap. A betűk fekete színűek.
(3) A névkitűzőt az egyenruházati öltözetek jobb oldali mellrészén lévő zsebfedő felső szélének tűzésén, középen - a hivatásos állománykategóriát kifejező hímzett jelvény alatt - vagy az ennek megfelelő helyen kell elhelyezni.
(4) A névkitűző ballonkabáton, felöltőn, fésűsköpenyen, posztóköpenyen, valamint a szolgálati bőrdzsekin és a szolgálati télikabáton nem viselhető.
(5) A névkitűzővel történő első ellátás az igényjogosultak részére térítésmentes, az ezzel kapcsolatos költségek az illetékes szerveket terhelik.
(6) A vegyes ruhás normába sorolt (amennyiben nem egyenruhában teljesít szolgálatot), illetve a polgári ruhás normába sorolt igényjogosult, szolgálati helyén a névkitűzőt az állományilletékes parancsnok intézkedésének megfelelően viseli.
53. § A nyugállományba helyezettek egyenruha viselésének jogosultságáról a nyugállományba helyezési parancs intézkedik. Az egyenruhát az öltözködési előírások figyelembevételével kell viselni. A hivatásos állományból nyugállományba helyezett személy egyenruhát csak a hivatásos állománykategóriát kifejező jelvény nélkül viselhet.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

54. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szervezetek, valamint hivatásos önkormányzati tűzoltóságok egyenruha-ellátásra jogosult személyi állománya Ruházati Szabályzatának kiadásáról szóló 21/1998. (IV. 22.) BM rendelet, valamint az annak módosításairól szóló 1/2000. (I. 21.), 13/2003. (III. 28.), 47/2003. (XII. 9.) és a 27/2004. (VI. 11.) BM rendelet, továbbá a belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szervezetek egyenruha viselésére jogosult személyi állománya öltözködésének szabályozásáról szóló 17/1995. (BK 19.) BM utasítás.
(2) Az 51. §-ban meghatározott sötétkék színű, egységes, társasági egyenruházathoz a Bocskai fazonú társasági sapka 2006. december 31-éig viselhető, ezt követően ezen egyenruházathoz csak tányérsapka hordható.
(3) Az egységes, nyári és téli, szolgálati egyenruházat bevezetésével kiváltott egyenruházati termékek 2006. december 31-éig viselhetők, kivéve a berendelt hivatásos állomány tagjait, akik ezen kiváltott egyenruházati cikkeket 2009. december 31-éig viselhetik.


1. melléklet a 20/2006. (IV. 19.) BM rendelethez

ELSŐ RÉSZ
 
A rendőrség alapellátási egyenruházati normái
I.
Alapellátási norma a Rendőrség tábornokai részére
(Az ORFK Köztársasági Őrezred tábornokait is beleértve)*
Sorszám    A cikk megnevezése    Me.    Alapellátás mennyisége
1.    Fésűs tányérsapka, sötétkék, szerelve    db    2
2.    Téli sapka, műszőrmés, szürke***    db    1
3.    65M gyakorlósapka, szürke, szerelve***    db    1
4.    Fésűsköpeny, műszőrme béléssel, sötétkék    db    1
5.    Fésűsfelöltő, sötétkék    db    1
6.    Ballonkabát, 4/4-es, sötétkék    db    1
7.    Ballonkabát, 3/4-es, sötétkék, műszőrme béléssel    db    1
8.    Fésűs társasági öltöny, sötétkék, szerelve    db    1
9.    Fésűsöltöny, sötétkék, szerelve    db    1
10.    Jeszteröltöny, sötétkék, szerelve    db    1
11.    Jeszterpantalló, sötétkék    db    1
12.    Téli gyakorlókabát és -bélés, szürke***    db    1
13.    Nyári gyakorlózubbony, szürke***    db    1
14.    Nyári gyakorlónadrág, szürke***    db    1
15.    Szolgálati pulóver, sötétkék    db    1
16.    Ingblúz, hosszú ujjú, világoskék    db    2
17.    Ingblúz, rövid ujjú, világoskék    db    2
18.    Bőrkesztyű, téli, fekete    pár    1
19.    Fehér ing, hosszú ujjú    db    2
20.    Fehér ing, rövid ujjú    db    2
21.    Gyakorló ing, hosszú ujjú, szürke***    db    2
22.    Téli ing és téli alsónadrág, szürke    db    1
23.    Nyakkendő, sötétkék    db    2
24.    Nyaksál, sötétkék    db    1
25.    Bokazokni, sötétkék    pár    2
26.    Téli gyakorlózokni, fehér    pár    2
27.    Nyári gyakorlózokni, fehér    pár    2
28.    Félcipő, bőrtalpú, fekete    pár    1
29.    Félcipő, nyári, bőrtalpú, fekete    pár    1
30.    Gyakorlóbakancs, fekete***    pár    1
31.    Nadrágszíj, fekete    db    1
32.    Szolgálati, nyári sapka, sötétkék (baseball)    db    1
33.    Szolgálati, téli sapka, fekete, szerelve    db    1
34.    Szolgálati, nyári dzseki, sötétkék    db    1
35.    Szolgálati, nyári pantalló, sötétkék    db    1
36.    Szolgálati ing, rövid ujjú, vállpántos, világoskék    db    2
37.    Szolgálati nyakkendő, sötétkék    db    1
38.    Szolgálati, nyári zokni, sötétkék    pár    2
39.    Szolgálati ing, hosszú ujjú, vállpántos, világoskék    db    2
40.    Szolgálati, téli pantalló, sötétkék    db    1
41.    Szolgálati farmernadrág, sötétkék    db    1
42.    Szolgálati garbó, sötétkék    db    1
43.    Szolgálati bőrdzseki, melegbéléssel, fekete    db    1
44.    Szolgálati, csapadék ellen védő kabát, sötétkék    db    1
45.    Szolgálati derékszíj, fekete    db    1
46.    Szolgálati bőrkesztyű, fekete    pár    1
47.     Szolgálati, téli zokni, sötétkék    pár    2
48.     Szolgálati félcipő, fekete    pár    1
49.    Szolgálati váll-lap (+3 db rozetta és 3 db testületi jelvény) vagy hímzett, szolgálati váll-lap, testületi színű**    pár    3
50.    Karjelvény    db    2
51.    Váll-lap, tábornoki, szerelve    pár    4
52.     Bevetési egyenruházat, sötétkék****    klt.    1
53.     Szövött kitüntetési szalagsáv    klt.    2
54.     Málhazsák    db    1
55.     Rohamsisak    db    1
56.     Vállszalag, tábornoki, szerelve    pár    4
*    Az ORFK Köztársasági Őrezred tábornokai a testületük részére rendszeresített színű ruházati cikkeket viselhetnek.
**    A hímzett, szolgálati váll-lap csak a rendszeresítését követően adható ki.
***    Nem adható ki azok részére, akik a bevetési egyenruházattal már ellátásra kerültek.
****    Alap-felszerelési ellátmányként csak az új felszerelőknek kell kiadni. A bevetési egyenruházat cikkeinek felsorolása a „Megjegyzés” rész 1. pontjának b) alpontjában szerepel. A beszerzéséig a 2., 3., 12., 13., 14., 21. és 30. sorszámok alatt szereplő termékeket kell kiadni.
1. Megjegyzés:
1/a) A Rendőrség tábornoki állománya - megengedett öltözetként - bevetési egyenruházatot viselhet.
A bevetési egyenruházat megvásárlása az utánpótlási egyenruházati ellátmány terhére történhet. Ahol a munkáltató a bevetési egyenruházatot - egy-egy alegység szintjén - kötelező viseletként rendeli el, ott az érintett hivatásos állomány tagjainak, e ruházat beszerzését - az illetékes szerv az utánpótlási egyenruházati ellátmány terhére - kötelezően előírhatja.
1/b) A bevetési egyenruházat az alábbi ruházati termékekből áll (megengedett viselet, csak az új felszerelőket kell alapellátásként ellátni):
    A cikk megnevezése    Mennyiség/Me.
a)    szövetsapka (pilotka), sötétkék    1 db
b)    bevetési dzseki, sötétkék    1 db
c)    bevetési zubbony, sötétkék    1 db
d)    bevetési nadrág, sötétkék    1 db
e)    bevetési bakancs, fekete    1 pár
f)    bevetési póló,    2 db
g)    tépőzáras, rendfokozati jelzés, szerelve    2 db

II.

Egyenruhás, férfi, alapellátási norma a Rendőrség állománya részére
(Kivéve az ORFK Köztársasági Őrezred állománya)
Sorszám    Megnevezés    Me.    Alapellátás mennyisége
1.    Szolgálati, nyári sapka (baseball)    db    1
2.    Szolgálati, nyári dzseki, sötétkék    db    1
3.    Szolgálati, nyári pantalló, sötétkék    db    1
4.    Szolgálati ing, rövid ujjú, vállpántos, v.kék    db    2
5.    Szolgálati nyakkendő, sötétkék    db    1
6.    Szolgálati, nyári zokni, sötétkék    pár    2
7.    Szolgálati bőrdzseki, melegbéléssel, fekete     db    1
8.    Szolgálati, téli pantalló, sötétkék    db    1
9.    Szolgálati bőrkesztyű, fekete    pár    1
10.    Szolgálati, téli sapka, szerelve, fekete    db    1
11.    Szolgálati ing, hosszú ujjú, vállpántos, világoskék    db    2
12.    Szolgálati farmernadrág, sötétkék    db    1
13.    Szolgálati garbó, sötétkék    db    1
14.    Szolgálati pulóver, sötétkék    db    1
15.    Szolgálati, csapadék ellen védő kabát, sötétkék    db    1
16.    Szolgálati félcipő, fekete    pár    1
17.    Szolgálati, téli zokni, sötétkék    pár    2
18.    Szolgálati derékszíj, fekete    db    1
19.    Szolgálati, téli, mellrészes nadrág, sötétkék    db    1
20.    Szolgálati váll-lap (+2 db rozetta és 2 db testületi jelvény) vagy hímzett váll-lap*, testületi színű    pár    3
21.    Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos    db    2
22.    Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos    db    2
23.    Téli ing    db    1
24.    Téli alsónadrág    db    1
25.    Téli pamutzokni    pár    2
26.    Nyári pamutzokni    pár    2
27.    Bevetési egyenruházat, sötétkék**    klt.    1
28.    65M gyakorlósapka, szerelve***    db    1
29.    Téli gyakorlózubbony övvel***    db    1
30.    Téli zubbonybélés***    db    1
31.    65M gyakorlózubbony***    db    1
32.    65M gyakorlónadrág***    db    1
33.    65M gyakorlóbakancs***    pár    1
34.    Névkitűző (fém, szúrós)    db    1
35.    Jelsíp    db    1
36.    Jelsípzsinór    db    1
37.    Karjelvény    db    4
38.    Málhazsák    db    1
39.    Rohamsisak    db    1
*    A hímzett szolgálati váll-lap csak a rendszeresítést követően adható ki.
**    Alap-felszerelési ellátmányként csak az új felszerelőknek kell kiadni. A bevetési egyenruházat cikkeinek felsorolása a „Megjegyzés” rész 4/b) pontjában szerepel.
***    Nem adható ki azok részére, akik a bevetési egyenruházattal már ellátásra kerültek.
Megjegyzés:
1. A közlekedésrendészeti feladatokat ellátó állományt normán felül - egységfelszerelésként - fehér vállszíjas derékszíjjal, fehér tányérsapkával és fehér cérnakesztyűvel is el kell látni.
2. A normában felsorolt cikkeken kívül - alapellátásként és a viselési idő lejárta után utánpótlásként - a 3. pontban felsorolt szolgálatokat ellátók részére speciális szolgálati egyenruházatot kell a szerv költségvetése terhére kiadni.
3/a) Motoros szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata (kivéve: körzeti megbízott):
        Mennyiség/Me.    Kihordási idő
aa)    szövetsapka (pilotka), sötétkék    1 db    2 év
ab)    kétrészes motoros felsőruházat (kék)    1 db    2 év
ac)    kétrészes motoros alsóruházat (kék)    1 db    2 év
ad)    motoros csizma    1 pár    2 év
ae)    vízirendészeti teniszing    3 db    1 év
af)    nyári motoros kesztyű    1 pár    2 év
ag)    téli motoros kesztyű    1 pár    2 év
ah)    tépőzáras rendfokozati jelzés, szerelve    2 db    2 év
ai)    karjelvény    2 db    2 év
b) Vízi rendészeti szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata:
        Mennyiség/Me.    Kihordási idő
ba)    viharruha, kétrészes    1 db    3 év
bb)    vízi rendészeti viharmellény    1 db    3 év
bc)    vízi rendészeti védőkesztyű    1 db    2 év
bd)    viharcsizma    1 pár    3 év
be)    vízi rendészeti félcipő    1 pár    1 év
bf)    vízi rendészeti teniszing    3 db    1 év
bg)    vízi rendészeti rövidnadrág    2 db    2 év
bh)    vízi rendészeti sildes sapka    1 db    1 év
bi)    pamutzokni, fehér    4 db    1 év
bj)    vízi rendészeti hosszú nadrág    1 db    1 év
bk)    vízi rendészeti téli sapka    1 db    2 év
bl)    tépőzáras rendfokozati jelzés, szerelve    2 db    2 év
bm)    karjelvény    2 db    2 év
c) Lovas szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata:
        Mennyiség/Me.    Kihordási idő
ca)    lovaglónadrág (nyári)    1 db    1 év
cb)    lovaglónadrág (téli)    1 db    1 év
cc)    lovaglónadrág (gyakorló)    1 db    1 év
cd)    lovaglócsizma    1 pár    2 év
d) Kutyavezetői szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata:
        Mennyiség/Me.    Kihordási idő
da)    kutyavezetői öltöny    2 db    2 év
e) Bevetési egységeknél szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata:
        Mennyiség/Me.    Kihordási idő
ea)    szövetsapka (pilotka), fekete    1 db    2 év
eb)    speciális, bevetési zubbony, fekete    1 db    2 év
ec)    speciális, bevetési nadrág, fekete    1 db    2 év
ed)    speciális, bevetési dzseki, fekete    1 db    3 év
ee)    speciális, bevetési póló, fekete    2 db    1 év
ef)    speciális, bevetési bakancs, fekete    1 pár    2 év
eg)    tépőzáras rendfokozati jelzés, csillaggal, szerelve    2 db    2 év
eh)    karjelvény    2 db    2 év
f) A normán felül 1 db jó láthatóságot biztosító mellényt (MSZ EN 471 szerinti 9587-es fluoreszcens citromsárga) kell kiadni, speciális egyenruházati cikként.
4/a) A Rendőrség egyenruhás férfi állománya - megengedett öltözetként - bevetési egyenruházatot viselhetnek.
A bevetési egyenruházat megvásárlása az utánpótlási egyenruházati ellátmány terhére történhet. Ahol a munkáltató a bevetési egyenruházatot - egy-egy alegység szintjén - kötelező viseletként rendeli el, ott az érintett hivatásos állomány tagjainak, e ruházat beszerzését - az illetékes szerv az utánpótlási egyenruházati ellátmány terhére - kötelezően előírhatja.
4/b) A bevetési egyenruházat az alábbi ruházati termékekből áll (megengedett viselet, csak az új felszerelőket kell alapellátásként ellátni):
    A cikk megnevezése    Mennyiség/Me.
4/ba)    szövetsapka (pilotka), sötétkék    1 db
4/bb)    bevetési dzseki, sötétkék    1 db
4/bc)    bevetési zubbony, sötétkék    1 db
4/bd)    bevetési nadrág, sötétkék    1 db
4/be)    bevetési bakancs, fekete    1 pár
4/bf)    speciális, bevetési póló    2 db
4/bg)    tépőzáras, rendfokozati jelzés, szerelve    2 db
II/1.
Egyenruhás, női, alapellátási norma a Rendőrség állománya részére
(Kivéve az ORFK Köztársasági Őrezred állománya)
Sorszám    Megnevezés    Me.    Alapellátás mennyisége
1.    Szövetsapka (pilotka), szerelve    db    1
2.    Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos    db    2
3.    Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos     db    2
4.    Szolgálati pulóver     db    1
5.    Szolgálati, nyári sapka (baseball)    db    1
6.    Szolgálati, ing, rövid ujjú, vállpántos, világoskék    db    2
7.    Szolgálati ing, hosszú ujjú, vállpántos, világoskék    db    2
8.    Karjelvény    db    4
9.    Szolgálati derékszíj, fekete    db    1
10.    Szolgálati váll-lap (+3 db rozetta és 2 db testületi jelvény) vagy hímzett váll-lap*, testületi színű    pár    3
11.    Szolgálati, téli sapka, szerelve    db    1
12.     Szolgálati, nyári pantalló (női), sötétkék     db    1
13.    Szolgálati, nyakkendő, sötétkék    db    1
14.    Szolgálati garbó, sötétkék     db    1
15.    Szolgálati, csapadék ellen védő kabát, sötétkék     db    1
16.    Szolgálati, nyári zokni, sötétkék    pár    2
17.    Szolgálati, téli zokni     pár    2
18.    Női csizma***     pár    1
19.    Jelsíp     db    1
20.    Jelsípzsinór     db    1
21.    Névkitűző (fém, szúrós)     db    1
22.    Szolgálati, nyári dzseki    db    1
23.    Szolgálati félcipő, fekete     pár    1
24.    Szolgálati, téli pantalló (női)     db    1
25.    Szolgálati bőrkesztyű (női)    pár    1
26.    Szolgálati bőrdzseki, melegbéléssel, fekete    db    1
27.    Szolgálati farmernadrág, sötétkék    db    1
28.    Szolgálati, téli, mellrészes nadrág, sötétkék**     db    1
29.    Bevetési egyenruházat, sötétkék**    klt.    1
30.    Téli alsó**    db    1
31.    Téli ing**    db    1
32.    Nyári pamutzokni**    pár    2
33.    Téli pamutzokni**    pár    2
34.    Málhazsák**    db    1
35.    Rohamsisak**    db     1
*    A hímzett váll-lap csak a rendszeresítését követően kell kiadni.
**    Alap-felszerelési ellátmányként csak az új felszerelőknek kell kiadni. A bevetési egyenruházat cikkeinek felsorolása a Megjegyzés rész 5. pontjának b) alpontjában szerepel.
***    Nem adható ki azok részére, akik a bevetési egyenruházattal már ellátásra kerültek.
Megjegyzés:
1. A közlekedésrendészeti feladatokat ellátó állományt normán felül - egységfelszerelésként - fehér vállszíjas derékszíjjal, fehér tányérsapkával és fehér cérnakesztyűvel is el kell látni.
2. Az alábbi női egyenruházati termékek:
a) nyári szolgálati sapka,
b) téli szolgálati sapka, szerelve,
c) szövetsapka (pilotka),
d) szolgálati nyári- és bőrdzseki,
e) szolgálati ing, rövid és hosszú ujjú, vállpántos, világoskék,
f) fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos,
g) fehér ing, rövid ujjú, vállpántos,
h) szolgálati nyakkendő, sötétkék,
i) szolgálati, nyári és téli zokni, sötétkék,
j) szolgálati farmernadrág, sötétkék,
k) szolgálati garbó, sötétkék,
l) szolgálati pulóver,
m) szolgálati, csapadék ellen védő kabát, sötétkék,
n) szolgálati derékszíj, fekete,
o) szolgálati félcipő, fekete,
p) jelsíp,
r) jelsípzsinór
a rendőr egyenruhás férfi alapellátási normában lévő cikkekkel megegyeznek.
3. A normában felsorolt cikkeken kívül - alapellátásként és viselési idő lejárta utáni utánpótlásként - a 4. pontban felsorolt szolgálatokat ellátók részére speciális szolgálati egyenruházatot kell a szerv költségvetése terhére kiadni..
4. a) Motoros szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata:
    Megnevezés    Mennyiség/Me.    Kihordási idő
aa)    kétrészes motoros felsőruházat (kék)    1 db    2 év
ab)    kétrészes motoros alsóruházat (kék)    1 db    2 év
ac)    motoros csizma    1 pár    2 év
ad)    vízi rendészeti teniszing    3 db    1 év
ae)    nyári, motoros kesztyű    1 pár    2 év
af)    téli, motoros kesztyű    1 pár    2 év
ag)    tépőzáras rendfokozati jelzés, szerelve    2 db    2 év
ah)    karjelvény    2 db    2 év
b) Vízi rendészeti szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata:
    Megnevezés    Mennyiség/Me.    Kihordási idő
ba)    viharruha, kétrészes    1 db    3 év
bb)    vízi rendészeti viharmellény    1 db    3 év
bc)    vízi rendészeti védőkesztyű    1 db    2 év
bd)    viharcsizma    1 pár    3 év
be)    vízi rendészeti félcipő    1 pár    1 év
bf)    vízi rendészeti teniszing    3 db    1 év
bg)    vízi rendészeti rövidnadrág    2 db    2 év
bh)    vízi rendészeti, sildes sapka    1 db    1 év
bi)    pamutzokni, fehér    4 db    1 év
bj)    vízi rendészeti, hosszú nadrág    1 db    1 év
bk)    vízi rendészeti, téli sapka    1 db    2 év
bl)    tépőzáras rendfokozati jelzés, szerelve    2 db    2 év
bm)    karjelvény    2 db    2 év
c) Lovas szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata:
    Megnevezés    Mennyiség/Me.    Kihordási idő
ca)     lovaglónadrág (nyári)     1 db    1 év
cb)     lovaglónadrág (téli)    1 db    1 év
cc)     lovaglónadrág (gyakorló)    1 db    1 év
cd)     lovaglócsizma    1 pár    2 év
d) Kutyavezetői szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata:
    Megnevezés    Mennyiség/Me.    Kihordási idő
da)    kutyavezetői öltöny    2 db    2 év
e) Bevetési egységeknél szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata:
    Megnevezés    Mennyiség/Me.    Kihordási idő
ea)    speciális, bevetési zubbony, fekete    1 db    2 év
eb)    speciális, bevetési nadrág, fekete    1 db    2 év
ec)    speciális, bevetési dzseki, fekete    1 db    3 év
ed)    speciális, bevetési póló, fekete    2 db    1 év
ee)    speciális, bevetési bakancs, fekete    1 pár    2 év
ef)    tépőzáras rendfokozati jelzés, szerelve    2 db    2 év
eg)    karjelvény    2 db    2 év
f) A normán felül 1 db jó láthatóságot biztosító mellényt (MSZ EN 471 szerinti 9587-es fluoreszcens citromsárga) kell kiadni, speciális egyenruházati cikként.
5/a) A Rendőrség egyenruhás, női állománya tagjai - megengedett öltözetként bevetési egyenruházatot viselhetnek.
A bevetési egyenruházat megvásárlása az utánpótlási egyenruházati ellátmány terhére történhet. Ahol a munkáltató a bevetési egyenruházatot - egy-egy alegység szintjén - kötelező viseletként rendeli el, ott az érintett hivatásos állomány tagjainak e ruházat beszerzését - az illetékes szerv az utánpótlási egyenruházati ellátmány terhére - kötelezően előírhatja.
5/b) A bevetési egyenruházat az alábbi ruházati termékekből áll (megengedett viselet, csak az új felszerelőket kell alapellátásként ellátni):
    A cikk megnevezése    Mennyiség/Me.
5ba)    bevetési dzseki, sötétkék    1 db
5bb)    bevetési zubbony, sötétkék    1 db
5bc)    bevetési nadrág, sötétkék    1 db
5bd)    bevetési bakancs, fekete    1 db
5be)    bevetési póló    2 db
5bf)    tépőzáras rendfokozati jelzés, szerelve    2 db

III.

Polgári ruhás, férfi, alapellátási norma a Rendőrség állománya részére
(Kivéve az ORFK Köztársasági Őrezred állománya)
Sorszám    Megnevezés    Me.    Alapellátás mennyisége
1.    Bevetési egyenruházat, sötétkék*    klt.    1
2.    65M gyakorló sapka, szerelve    db    1
3.    Műszőrmés, téli sapka**    db    1
4.    Szolgálati, téli sapka, szerelve    db    1
5.    Téli gyakorló zubbony övvel**    db    1
6.    Téli zubbonybélés**    db    1
7.    65M gyakorlózubbony**    db    1
8.    65M gyakorlónadrág**    db    1
9.    65M gyakorlóbakancs**    pár    1
10.    Téli ing    db    1
11.    Téli alsónadrág    db    1
12.    Szolgálati bőrkesztyű, fekete    pár    1
13.    Téli pamutzokni    pár    2
14.    Nyári pamutzokni    pár    2
15.    Szolgálati ing, rövid ujjú, vállpántos, világoskék**    db    1
16.    Szolgálati ing, hosszú ujjú, vállpántos, világoskék**    db    1
17.    Szolgálati derékszíj, fekete****    db    1
18.    Szolgálati váll-lap (+2 db rozetta és 2 db testületi jelvény) vagy hímzett szolgálati váll-lap***, testületi színű    pár    2
19.    Málhazsák    db    1
20.    Rohamsisak    db    1
21.    Névkitűző    db    1
22.    Polgári ruhapénz    Ft    A mindenkori utánpótlási egyenruházati ellátmány összege
*    Alap-felszerelési ellátmányként csak az új felszerelőknek kell kiadni. A bevetési egyenruházat cikkeinek felsorolása a „Megjegyzés” rész 5. pontjának b) alpontjában szerepel.
**    Nem adható ki azok részére, akik a bevetési egyenruházattal már ellátásra kerültek.
***    A hímzett szolgálati váll-lap csak a rendszeresítését követően adható ki.
****    Szolgálati váll-lap csak azon személy részére kell kiadni, aki: a) ügyeletesi beosztásba sorolt, vagy b) ügyeletesi beosztásba nem sorolt és a III. norma szerint 65M gyakorló egyenruházattal került ellátásra.
Megjegyzés:
1. Az ügyeletesi beosztásba sorolt állományt - az alapellátási normában szereplő cikkeken felül - az alábbi ruházati termékekkel is el kell látni:
    A cikk megnevezése    Mennyiség/Me.
a)    szolgálati nyári sapka (baseball)    1 db
b)    szolgálati, nyári dzseki, sötétkék    1 db
c)    szolgálati, nyári pantalló, sötétkék    1 db
d)    szolgálati pulóver, sötétkék    1 db
e)    szolgálati nyakkendő, sötétkék    1 db
f)    szolgálati, nyári zokni, sötétkék    1 pár
g)    szolgálati félcipő, fekete    1 pár
h)    fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos    1 db
i)    fehér ing, rövid ujjú, vállpántos    1 db
j)    szolgálati ing, hosszú ujjú, vállpántos, világos kék    1 db
k)    szolgálati ing, rövid ujjú, vállpántos, világos kék    1 db
2. Az alapellátási polgári ruhapénzt a szolgálati viszony kezdetekor egy évre előre kell kifizetni.
3. Bűnügyi és egyéb speciális szakterületen operatív szolgálatot ellátó, polgári ruhás hivatásos állomány tagjai részére, a normában felsorolt cikkeken felül 1 db akciómellényt (UV sárga) kell a szerv költségvetése terhére kiadni. Az akciómellény utánpótlása az utánpótlási ruhapénz terhére történik.
A normákban felsorolt cikkeken kívül - alapellátásként és a viselési idő lejárta után utánpótlásként - a 3. pontban felsorolt szolgálatokat ellátók részére speciális szolgálati egyenruházatot kell a szerv költségvetése terhére kiadni.
4. a) Motoros szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata (kivéve: körzeti megbízott):
    Megnevezés    Mennyiség/Me.    Kihordási idő
aa)    szövetsapka (pilotka), sötétkék    1 db    2 év
ab)    kétrészes motoros felsőruházat (kék)    1 db    2 év
ac)    kétrészes motoros alsóruházat (kék)    1 db    2 év
ad)    motoros csizma    1 pár    2 év
ae)    vízi rendészeti teniszing    3 db    1 év
af)    nyári motoros kesztyű    1 pár    2 év
ag)    téli motoros kesztyű    1 pár    2 év
ah)    tépőzáras rendfokozati jelzés, szerelve    2 db    2 év
ai)    karjelvény    2 db    2 év
b) Vízi rendészeti szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata:
    Megnevezés    Mennyiség/Me.    Kihordási idő
ba)    viharruha kétrészes    1 db    3 év
bb)    vízi rendészeti viharmellény    1 db    3 év
bc)    vízi rendészeti védőkesztyű    1 db    2 év
bd)    viharcsizma    1 pár    3 év
be)    vízi rendészeti félcipő    1 pár    1 év
bf)    vízi rendészeti teniszing    3 db    1 év
bg)    vízi rendészeti rövidnadrág    2 db    2 év
bh)    vízi rendészeti sildes sapka    1 db    1 év
bi)    pamutzokni, fehér    4 db    1 év
bj)    vízi rendészeti hosszú nadrág    1 db    1 év
bk)    vízi rendészeti téli sapka    1 db    2 év
bl)    tépőzáras rendfokozati jelzés, szerelve    2 db    2 év
bm)    karjelvény    2 db    2 év
c) Lovas szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata:
    Megnevezés    Mennyiség/Me.    Kihordási idő
ca)    lovaglónadrág (nyári)    1 db    1 év
cb)    lovaglónadrág (téli)    1 db    1 év
cc)    lovaglónadrág (gyakorló)    1 db    1 év
cd)    lovaglócsizma    1 pár    2 év
d) Kutyavezetői szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata:
    Megnevezés    Mennyiség/Me.    Kihordási idő
da)    kutyavezetői öltöny    2 db    2 év
e) Bevetési egységeknél szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata:
    Megnevezés    Mennyiség/Me.    Kihordási idő
ea)    szövetsapka (pilotka)    1 db    2 év
eb)    speciális, bevetési zubbony, fekete    1 db    2 év
ec)    speciális, bevetési nadrág, fekete    1 db    2 év
ed)    speciális, bevetési dzseki, fekete    1 db    3 év
ee)    speciális, bevetési póló, fekete    2 db    1 év
ef)    speciális, bevetési bakancs, fekete    1 pár    2 év
eg)    tépőzáras rendfokozati jelzés, szerelve    2 db    2 év
eh)    karjelvény    2 db    2 év
5/a) A Rendőrség polgári ruhás, férfi állománya tagjai - amennyiben azt alapellátásként nem kapták meg - megengedett öltözetként bevetési egyenruházatot viselhetnek.
A bevetési egyenruházat megvásárlása az utánpótlási egyenruházati ellátmány terhére történhet. Ahol a munkáltató és bevetési egyenruházatot - egy-egy alegység szintjén - kötelező viseletként rendeli el, ott az érintett hivatásos állomány tagjainak e ruházat beszerzését - az illetékes szerv az utánpótlási egyenruházati ellátmány terhére - kötelezően előírhatja.
5/b) A bevetési egyenruházat az alábbi ruházati termékekből áll (megengedett viselet, csak az új felszerelőket kell alapellátásként ellátni):
    A cikk megnevezése    Mennyiség/Me.
5/ba)    szövetsapka (pilotka) sötétkék    1 db
5/bb)    szolgálati téli sapka, szerelve fekete    1 db
5/bc)    bevetési dzseki, sötétkék    1 db
5/bd)    bevetési zubbony, sötétkék    1 db
5/be)    bevetési nadrág, sötétkék    1 db
5/bf)    bevetési bakancs, fekete    1 db
5/bg)    bevetési póló    2 db
5/bh)    tépőzáras rendfokozati jelzés, szerelve    2 db

III/1.

Polgári ruhás, női, alapellátási norma a Rendőrség állománya részére
(Kivéve az ORFK Köztársasági Őrezred állománya)
Sorszám    A cikk megnevezése    Me.    Alapellátás mennyisége
1.    Polgári ruhapénz    Ft    A mindenkori utánpótlási egyenruházati ellátmány összege
Megjegyzés:
1. Az ügyeletesi beosztásba sorolt állományt - az alapellátási normában szereplő cikkeken felül - az alábbi ruházati termékekkel is el kell látni:
    A cikk megnevezése    Mennyiség/Me.
a)    szolgálati, nyári sapka, sötétkék (baseball)    1 db
b)    szolgálati, nyári dzseki, sötétkék    1 db
c)    szolgálati, nyári pantalló, sötétkék    1 db
d)    szolgálati ing, rövid ujjú, vállpántos, világoskék    1 db
f)    szolgálati ing, hosszú ujjú, vállpántos, világoskék    1 db
g)    fehér ing, rövid ujjú, vállpántos    1 db
h)    fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos    1 db
i)    szolgálati pulóver, sötétkék    1 db
j)    szolgálati nyakkendő, sötétkék    1 db
k)    szolgálati, nyári zokni, sötétkék    1 pár
l)    szolgálati félcipő, fekete    1 pár
m)    szolgálati derékszíj, fekete    1 db
n)    szolgálati váll-lap, szerelve    2 db
2. Az alapellátási polgári ruhapénzt a szolgálati viszony kezdetekor egy évre előre kell kifizetni.
3. Bűnügyi és egyéb speciális szakterületen operatív szolgálatot ellátó, polgári ruhás hivatásos állomány tagjai részére a normákban felsorolt cikkeken felül 1 db akciómellényt (UV sárga) kell a szerv költségvetése terhére kiadni. Az akciómellény utánpótlása az utánpótlási ruhapénz terhére történik.
A normákban felsorolt cikkeken kívül - alapellátásként és a viselési idő lejárta után utánpótlásként - a 4. pontban felsorolt szolgálatokat ellátók részére speciális szolgálati egyenruházatot kell a szerv költségvetése terhére kiadni.
4. a) Motoros szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata (kivéve: körzeti megbízott):
    Megnevezés    Mennyiség/Me.    Kihordási idő
aa)    szövetsapka (pilotka)    1 db    2 év
ab)    kétrészes motoros felsőruházat (kék)    1 db    2 év
ac)    kétrészes motoros alsóruházat (kék)    1 db    2 év
ad)    motoros csizma    1 pár    2 év
ae)    vízi rendészeti teniszing    3 db    1 év
af)    nyári motoros kesztyű    1 pár    2 év
ag)    téli motoros kesztyű    1 pár    2 év
ah)    tépőzáras rendfokozati jelzés, szerelve    2 db    2 év
ai)    karjelvény    2 db    2 év
b) Vízi rendészeti szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata:
    Megnevezés    Mennyiség/Me.    Kihordási idő
ba)    viharruha kétrészes    1 db    3 év
bb)    vízi rendészeti viharmellény    1 db    3 év
bc)    vízi rendészeti védőkesztyű    1 db    2 év
bd)    viharcsizma    1 pár    3 év
be)    vízi rendészeti félcipő    1 pár    1 év
bf)    vízi rendészeti teniszing    3 db    1 év
bg)    vízi rendészeti rövidnadrág    2 db    2 év
bh)    Vízi rendészeti sildes sapka    1 db    1 év
bi)    pamutzokni, fehér    4 db    1 év
bj)    vízi rendészeti hosszú nadrág    1 db    1 év
bk)    vízi rendészeti téli sapka    1 db    2 év
bl)    tépőzáras rendfokozati jelzés, szerelve    2 db    2 év
bm)    karjelvény    2 db    2 év
c) Lovas szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata:
    Megnevezés    Mennyiség/Me.    Kihordási idő
ca)    lovaglónadrág (nyári)    1 db    1 év
cb)    lovaglónadrág (téli)    1 db    1 év
cc)    lovaglónadrág (gyakorló)    1 db    1 év
cd)    lovaglócsizma    1 pár    2 év
d) Kutyavezetői szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata:
    Megnevezés    Mennyiség/Me.    Kihordási idő
da)    kutyavezetői öltöny    2 db    2 év
e) Bevetési egységeknél szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata:
    Megnevezés    Mennyiség/Me.    Kihordási idő
ea)    szövetsapka (pilotka)    1 db    2 év
eb)    speciális bevetési zubbony, fekete    1 db    2 év
ec)    speciális bevetési nadrág, fekete    1 db    2 év
ed)    speciális bevetési dzseki, fekete    1 db    3 év
ee)    speciális bevetési póló, fekete    2 db    1 év
ef)    speciális bevetési bakancs, fekete    1 pár    2 év
eg)    tépőzáras rendfokozati jelzés, csillaggal, szerelve    2 db    2 év
eh)    karjelvény    2 db    2 év

MÁSODIK RÉSZ
 
Az ORFK Köztársasági Őrezred alapellátási egyenruházati normái
I.
Egyenruhás, férfi, alapellátási norma az ORFK Köztársasági Őrezred állománya részére
Sorszám    A cikk megnevezése    Me.    Alapellátás mennyisége
1.    Szolgálati, nyári sapka, palackzöld (Bocskai fazon)    db    1
2.    Szolgálati, téli sapka, szerelve, fekete, szőrmés    db    1
3.    Szolgálati, nyári dzseki, palackzöld    db    1
4.    Társasági zubbony, palackzöld (szolgálati használatra)*    db    1
5.    Szolgálati, nyári pantalló, fekete    db    1
6.    Nyakkendő, fekete    db     2
7.    Szolgálati, nyári zokni, fekete    pár    2
8.    Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos    db    2
9.    Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos    db    2
10.    Szolgálati ing, rövid ujjú, vállpántos, zöld    db    2
11.    Szolgálati ing, hosszú ujjú, vállpántos, zöld    db    2
12.    Pulóver, palackzöld, zöld rátéttel    db    1
13.    Szolgálati, téli pantalló, fekete    db    1
14.    Szolgálati garbó, fekete    db    1
15.    Szolgálati télikabát, zöld*    db    1
16.    Szolgálati, csapadék ellen védő kabát, zöld    db    1
17.    Szolgálati derékszíj, fekete    db    1
18.    Szolgálati bőrkesztyű, fekete    pár    1
19.    Szolgálati, téli zokni, fekete    pár    2
20.    Szolgálati félcipő, gumitalpú, fekete    pár    1
21.    Szolgálati váll-lap (+2 db rozetta és 2 db testületi jelvény), vagy hímzett, szolgálati váll-lap**, testületi színű    pár    5
22.    Nyakkendőtű, Köztársasági Őrezredi    db    1
23.    Barettsapka, palackzöld    db    1
24.    Nyakkendőtű, parlamenti    db    1
25.    Hímzett karjelvény, Köztársasági Őrezred, testületi színű    db    4
26.    Jelsíp    db    1
27.    Bevetési egyenruházat, sötétkék (Köztársasági Őrezred felirattal)***    klt.    1
28.    65 M gyakorló sapka, zöld****    db    1
29.    82 M kabát****    db    1
30.    82 M kabátbélés****    db    1
31.    65 M gyakorlózubbony, zöld****    db    1
32.    65 M gyakorlónadrág, zöld****    db    1
33.    85M gyakorlóbakancs****    pár    1
34.    Téli ing    db    1
35.    Téli alsónadrág    db    1
36.    Nyári pamutzokni    pár    2
37.    Téli pamutzokni    pár    2
38.    Málhazsák, zöld    db    1
39.    Névkitűző    db    1
*    A szolgálati télikabáttal és a társasági zubbonnyal, palackzöld (szolgálati használatra), alapellátásként 2010. december 31-ig kerül ellátásra az egyenruhás normába sorolt állomány.
**    A hímzett szolgálati váll-lap csak a rendszeresítését követően adható ki.
***    Alap-felszerelési ellátmányként csak az új felszerelőknek adható ki. A bevetési egyenruházat cikkeinek felsorolása a „Megjegyzés” rész 1. pontjában szerepel. Beszerzéséig a 28-33. sorszámok alatt szereplő termékeket kell kiadni.
****    Nem adható ki azok részére, akik a bevetési egyenruházattal már ellátásra kerültek.
Megjegyzés:
1. A bevetési egyenruházat (Köztársasági Őrezredi felirattal) az alábbi ruházati termékekből áll (csak az új felszerelőket kell alapellátásként ellátni):
    A cikk megnevezése    Mennyiség/Me.
a)    szövetsapka (pilotka) sötétkék    1 db
b)    bevetési dzseki, sötétkék    1 db
c)    bevetési zubbony, sötétkék    1 db
d)    bevetési nadrág, sötétkék    1 db
e)    bevetési bakancs, fekete    1 pár
f)    bevetési póló    2 db
g)    tépőzáras rendfokozati jelzés, szerelve    2 db

I/1.

Egyenruhás, női, alapellátási norma az ORFK Köztársasági Őrezred állománya részére
Sorszám    A cikk megnevezése    Me.    Alapellátás mennyisége
1.    Szolgálati, nyári sapka, palackzöld (Bocskai fazon)    db    1
2.    Szolgálati téli sapka, szerelve, fekete, szőrmés    db    1
3.    Szolgálati, nyári dzseki, palackzöld    db    1
4.    Társasági kosztümkabát (hosszított), palackzöld (szolgálati használatra)*    db    1
5.    Szolgálati, nyári pantalló, női, fekete    db    1
6.    Nyakkendő, fekete    db    2
7.    Szolgálati, nyári zokni, fekete    pár    2
8.    Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos    db    2
9.    Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos    db    2
10.    Szolgálati ing, rövid ujjú, vállpántos, zöld    db    2
11.    Szolgálati ing, hosszú ujjú, vállpántos, zöld    db    2
12.    Pulóver, palackzöld, zöld rátéttel    db    1
13.    Szolgálati, téli pantalló, női, fekete    db    1
14.    Szolgálati garbó, fekete     db    1
15.    Szolgálati télikabát, zöld*     db    1
16.    Szolgálati, csapadék ellen védő kabát, zöld    db    1
17.    Szolgálati derékszíj, fekete    db    1
18.     Szolgálati bőrkesztyű, női    pár    1
19.    Szolgálati, téli zokni, fekete    pár    2
20.    Szolgálati félcipő, gumitalpú, fekete    pár    1
21.    Szolgálati váll-lap (+ 2 db rozetta és 2 db testületi jelvény), vagy hímzett, szolgálati váll-lap**, testületi színű    pár    5
22.    Nyakkendőtű, Köztársasági Őrezredi    db    1
23.    Barettsapka, palackzöld    db    1
24.    Nyakkendőtű, parlamenti    db    1
25.    Hímzett karjelvény, Köztársasági Őrezred, testületi színű    db    4
26.    Jelsíp    db    1
27.    Bevetési egyenruházat, sötétkék (Köztársasági Őrezred felirattal)***    klt.    1
28.    Téli ing    db    1
29.    Téli alsónadrág    db    1
30.    Nyári pamutzokni    pár    2
31.    Téli pamutzokni    pár    2
32.    Málhazsák, zöld    db    1
33.    Névkitűző    db    1
*    A szolgálati télikabáttal és a társasági kosztümkabát (hosszított), palackzöld (szolgálati használatra), alapellátásként 2010. december 31-éig kerül ellátásra az egyenruhás normába sorolt állomány.
**    A hímzett szolgálati váll-lap csak a rendszeresítését követően adható ki.
***    Alap-felszerelési ellátmányként csak az új felszerelőknek adható ki. A bevetési egyenruházat cikkeinek felsorolása a „Megjegyzés” rész 1. pontjában szerepel.
Megjegyzés:
1. A bevetési egyenruházat (Köztársasági Őrezredi felirattal) az alábbi ruházati termékekből áll (csak az új felszerelőket kell alapellátásként ellátni):
    A cikk megnevezése    Mennyiség/Me.
a)    szövetsapka (pilotka) sötétkék    1 db
b)    bevetési dzseki, sötétkék    1 db
c)    bevetési zubbony, sötétkék    1 db
d)    bevetési nadrág, sötétkék    1 db
e)    bevetési bakancs, fekete    1 pár
f)    bevetési póló,    2 db
g)    tépőzáras rendfokozati jelzés, szerelve    2 db

I/2.

A Díszegység speciális, szolgálati egyenruházati normái
A) Tiszti állomány egyenruházata
Fsz.    Megnevezés    Me.    Mennyiség    Eszmei viselési idő
1.    Tiszti föveg    db     1    3 év
2.    Tiszti kisatilla    db    1    3 év
3.    Tiszti pantalló    db    2     3 év
4.    Kun köpeny    db    1    5 év
5.    Fekete, cúgos cipő    pár    1    2 év
6.    Cérnakesztyű fehér    pár    6    1 év
7.    Fehér póló, hosszú ujjú, férfi    db    6    1 év
8.    Cérnazokni fekete    pár    6    1 év
9.    Fekete fonott vállszíjas derékszíj, kardtartó csatlékkal    db    1    5 év
10.    Fonott kardtartó, rejtett    db    1    5 év
11.    Kardbojt (arany)    db    1    3 év
12.    Nadrágszíj, fekete bőr    db    1    3 év
13.    Ruhazsák    db    1    szükség szerint
14.    Köpenytartó zsák    db    1    szükség szerint
15.    Ingpótló fehérgallér    db    3    1 év

I/3.

B) Zászlósi állomány egyenruházata
Fsz.    Megnevezés    Me.    Mennyiség    Eszmei viselési idő
1.    Díszőr kalpag    db    1    3 év
2.    Dísztoll    db    1    1 év
3.    Nagyatilla    db    1    3 év
4.    Díszőr pantalló    db    2    3 év
5.    Kun köpeny    db    1    5 év
6.    Fekete, cúgos cipő    pár    1    2 év
7.    Cérnakesztyű, fehér    pár    6    1 év
8.    Fehér póló, hosszú ujjú    db    6    1 év
9.    Cérnazokni, fekete    pár    6    1 év
10.    Fekete, fonott, vállszíjas derékszíj, kardtartó csatlékkal    db     1    5 év
11.    Kardbojt (palaszürke)    db    1    3 év
12.    Nadrágszíj, fekete bőr    db    1    3 év
13.    Ruhazsák    db    1    szükség szerint
14.    Köpenytartó zsák    db    1    szükség szerint
15.    Ingpótló, fehérgallér    db    3    1 év
16.    Fonott kardtartó, rejtett    db    1    5 év

II.

Vegyes ruhás, férfi, alapellátási norma az ORFK Köztársasági Őrezred zászlósi és tiszthelyettesi állománya részére
Sorszám    A cikk megnevezése    Me.    Mennyiség
1.    Társasági sapka, palackzöld (Bocskai fazon)    db    1
2.    Társasági zubbony, palackzöld    db    1
3.    Társasági pantalló, fekete    db    2
4.    Társasági felöltő, fekete    db    1
5.    Nyakkendő, fekete    db    1
6.    Szolgálati, nyári zokni, fekete    pár    1
7.    Fekete félcipő, zárt, bőrtalpú    pár    1
8.    Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos    db    1
9.    Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos    db    1
10.    Szolgálati ing, rövid ujjú, vállpántos, zöld    db    1
11.    Szolgálati ing, hosszú ujjú, vállpántos, zöld    db    1
12.    Szolgálati pulóver, palackzöld    db    1
13.    Barettsapka, palackzöld    db    1
14.     Derékszíj, fekete    db    1
15.     Szolgálati váll-lap (+2 db rozetta és 2 db testületi jelvény) vagy hímzett szolgálati váll-lap***, testületi színű     pár    2
16.    Hímzett karjelvény, Köztársasági Őrezredi, testületi színű    db    2
17.    Nyakkendőtű, Köztársasági Őrezredi     db    1
18.    Nyakkendőtű, parlamenti     db    1
19.    Bevetési egyenruházat, sötétkék (Köztársasági Őrezred felirattal)*     klt.    1
20.    65 M gyakorlósapka, zöld**    db    1
21.    Műszőrmés téli sapka**    db    1
22.    82 M kabát**    db    1
23.     82 M kabátbélés**    db    1
24.     65 M gyakorlózubbony, zöld**    db    1
25.    65 M gyakorlónadrág, zöld**    db    1
26.    85 M gyakorlóbakancs**    pár    1
27.    Téli ing    db    1
28.     Téli alsónadrág    db    1
29.     Téli pamutzokni    pár    2
30.     Nyári pamutzokni    pár    2
31.    Szolgálati bőrkesztyű, fekete    pár    1
32.     Málhazsák, zöld    db    1
33.    Névkitűző    db    1
34.    Polgári ruhapénz    A mindenkori utánpótlási egyenruházati ellátmány összegének 50%-a   
*    Alap-felszerelési ellátmányként csak az új felszerelőknek adható ki. A bevetési egyenruházat cikkeinek felsorolása a „Megjegyzés” rész 1. pontjában szerepel. Beszerzéséig a 20-26. sorszámok alatt szereplő termékeket kell kiadni.
**    Nem adható ki azok részére, akik a bevetési egyenruházattal már ellátásra kerültek.
***    A hímzett szolgálati váll-lap csak a rendszeresítését követően adható ki.
Megjegyzés:
1. A bevetési egyenruházat (Köztársasági Őrezredi felirattal) az alábbi ruházati termékekből áll (csak az új felszerelőket kell alapellátásként ellátni):
    A cikk megnevezése    Mennyiség/Me.
a)    szövetsapka (pilotka), sötétkék    1 db
b)    szolgálati téli sapka, szerelve, fekete    1 db
c)    bevetési dzseki, sötétkék    1 db
d)    bevetési zubbony, sötétkék    1 db
e)    bevetési nadrág, sötétkék    1 db
f)    bevetési bakancs, fekete    1 pár
g)    bevetési póló    2 db
h)    tépőzáras rendfokozati jelzés, szerelve    2 db

II/1.

Vegyes ruhás, férfi, csökkentett alapellátási norma az ORFK Köztársasági Őrezred főtiszti és tiszti állománya részére
Sorszám    A cikk megnevezése    Me.    Mennyiség
1.    Társasági sapka, palackzöld (Bocskai fazon)     db    1
2.    Társasági zubbony, palackzöld    db    1
3.    Társasági pantalló, fekete    db    1
4.    Társasági felöltő, fekete    db    1
5.    Nyakkendő, fekete    db    1
6.    Szolgálati, nyári zokni, fekete    pár    1
7.    Fekete félcipő, zárt, bőrtalpú    pár    1
8.    Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos    db    1
9.    Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos    db    1
10.    Derékszíj, fekete    db    1
11.    Szolgálati váll-lap (+2 db rozetta és 2 db testületi jelvény) vagy hímzett szolgálati váll-lap***, testületi színű    pár    2
12.    Hímzett karjelvény, Köztársasági Őrezredi, testületi színű    db    2
13.    Nyakkendőtű, Köztársasági Őrezredi    db    1
14.    Bevetési egyenruházat, sötétkék (Köztársasági Őrezred felirattal)*    klt.    1
15.    65 M gyakorlósapka, zöld**    db    1
16.    Műszőrmés téli sapka**    db    1
17.    82 M kabát**    db    1
18.    82 M kabátbélés**     db    1
19.    65 M gyakorlózubbony, zöld**    db    1
20.    65 M gyakorlónadrág, zöld**    db    1
21.    85 M gyakorlóbakancs**    pár    1
22.    Téli ing    db    1
23.    Téli alsónadrág    db    1
24.    Téli pamutzokni    pár    2
25.    Nyári pamutzokni    pár    2
26.    Szolgálati bőrkesztyű, fekete    pár    1
27.    Málhazsák, zöld    db    1
28.    Névkitűző    db    1
29.    Polgári ruhapénz    A mindenkori utánpótlási egyenruházati ellátmány összegének 50%-a
*    Alap-felszerelési ellátmányként csak az új felszerelőknek adható ki. A bevetési egyenruházat cikkeinek felsorolása a „Megjegyzés” rész 2. pontjában szerepel. Beszerzéséig a 15-21. sorszámok alatt szereplő termékeket kell kiadni.
**    Nem adható ki azok részére, akik a bevetési egyenruházattal már ellátásra kerültek.
***    A hímzett szolgálati váll-lap csak a rendszeresítését követően adható ki.
Megjegyzés:
1. Az ügyeleti szolgálatba besorolt állományt - az alapellátási normában meghatározottakon felül - az alábbi termékekkel is el kell látni:
    A cikk megnevezése    Mennyiség/Me.
a)    szolgálati ing, rövid ujjú, zöld    1 db
b)    szolgálati ing, hosszú ujjú, zöld    1 db
2. A bevetési egyenruházat (Köztársasági Őrezredi felirattal) az alábbi ruházati termékekből áll (csak az új felszerelőket kell alapellátásként ellátni):
    A cikk megnevezése    Mennyiség/Me.
a)    szövetsapka (pilotka), sötétkék    1 db
b)    szolgálati téli sapka, szerelve, fekete    1 db
c)    bevetési dzseki, sötétkék    1 db
d)    bevetési zubbony, sötétkék    1 db
e)    bevetési nadrág, sötétkék    1 db
f)    bevetési bakancs, fekete    1 db
g)    bevetési póló    2 db
h)    tépőzáras rendfokozati jelzés, szerelve    2 db

II/2.

Vegyes ruhás, női, alapellátási norma az ORFK Köztársasági Őrezred állománya részére
Sorszám    A cikk megnevezése    Me.    Mennyiség
1.    Társasági női kalap, palackzöld    db    1
2.    Társasági kosztümkabát (hosszított), palackzöld    db    1
3.    Társasági szoknya, fekete    db    1
4.    Társasági, női felöltő, fekete    db    1
5.    Nyakkendő, fekete    db    1
6.    Társasági, női cipő, fekete    pár    1
7.    Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos    db    1
8.    Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos    db    1
9.    Szolgálati váll-lap (+2 db rozetta és 2 db testületi jelvény) vagy hímzett szolgálati váll-lap*, testületi színű    pár    2
10.    Hímzett karjelvény, Köztársasági Őrezredi, testületi színű    db    2
11.    Nyakkendőtű, Köztársasági Őrezredi    db    1
12.    Névkitűző    db     1
13.    Polgári ruhapénz    A mindenkori utánpótlási egyenruházati ellátmány összegének 50%-a
*    A hímzett szolgálati váll-lap csak a rendszeresítését követően adható ki.

III.

Polgári ruhás, férfi, alapellátási norma az ORFK Köztársasági Őrezred állománya részére
Sorszám    Megnevezés    Me.    Alapellátás mennyisége
1.    Bevetési egyenruházat, sötétkék (Köztársasági Őrezred felirattal)*    klt.    1
2.    65M gyakorlósapka, szerelve**    db    1
3.    Műszőrmés, téli sapka**    db    1
4.    82M kabát**    db     1
5.     82M kabátbélés**    db    1
6.     65M gyakorlózubbony, zöld**    db    1
7.     65M gyakorlónadrág, zöld**    db    1
8.    85M gyakorlóbakancs**    pár    1
9.    Téli ing    db    1
10.    Téli alsónadrág    db    1
11.    Szolgálati bőrkesztyű, fekete    pár    1
12.     Téli pamutzokni    pár    2
13.     Nyári pamutzokni    pár    2
14.    Szolgálati derékszíj, fekete    db    1
15.    Szolgálati váll-lap (+2 db rozetta és 2 db testületi jelvény) vagy hímzett szolgálati váll-lap**, testületi színű    pár    2
16.    Hímzett karjelvény, Köztársasági Őrezredi, testületi színű    db    2
17.    Málhazsák, zöld    db    1
18.    Polgári ruhapénz    Ft    A mindenkori utánpótlási egyenruházati ellátmány összege
*    Alap-felszerelési ellátmányként csak az új felszerelőknek adható ki. A bevetési egyenruházat cikkeinek felsorolása a „Megjegyzés” rész 1. pontjában szerepel. Beszerzéséig a 2-8. és 15. sorszámok alatt szereplő termékeket kell kiadni.
**    Nem adható ki azok részére, akik a bevetési egyenruházattal már ellátásra kerültek.
***    A hímzett szolgálati váll-lap csak a rendszeresítését követően adható ki.
Megjegyzés:
1. A bevetési egyenruházat (Köztársasági Őrezredi felirattal) az alábbi ruházati termékekből áll (csak az új felszerelőket kell alapellátásként ellátni):
    A cikk megnevezése    Mennyiség/Me.
a)    szövetsapka (pilotka), sötétkék    1 db
b)    szolgálati téli sapka, szerelve, fekete    1 db
c)    bevetési dzseki, sötétkék    1 db
d)    bevetési zubbony, sötétkék    1 db
e)    bevetési nadrág, sötétkék    1 db
f)    bevetési bakancs, fekete    1 db
g)    bevetési póló    2 db
h)    tépőzáras rendfokozati jelzés, szerelve    2 db

III/1.

Polgári ruhás, női, alapellátási norma az ORFK Köztársasági Őrezred állománya részére
Sorszám    Az ellátmány megnevezése    Me.    Alapellátás mértéke
1.    Polgári ruhapénz    Ft    A mindenkori utánpótlási egyenruházati ellátmány összege
Megjegyzés:
Az alapellátási polgári ruhapénzt a szolgálati viszony kezdetekor egy évre előre kell kifizetni.


2. melléklet a 20/2006. (IV. 19.) BM rendelethez
A Határőrség alapellátási, egyenruházati normái

I.
Alapellátási norma a Határőrség tábornokai, valamint a II/B normába nem tartozó, egyenruhás normába sorolt tiszti állomány részére
Sorszám    A cikk megnevezése    Mennyiség és mennyiségi egység
1.    Társasági sapka, szerelve, a női állomány részére: társasági kalap*    1 db
2.    Társasági zubbony, szerelve, a női állomány részére: hosszított, társasági kosztümkabát*    1 db
3.    Társasági pantalló, a női állomány részére: társasági szoknya*    1 db
4.    Nyakkendő*    1 db
5.    Társasági félcipő, fekete*    1 pár
6.    Társasági bőrkesztyű, fekete*    1 pár
7.    Társasági nadrágszíj*    1 db
8.    Szolgálati, nyári sapka sötétkék (baseball)    1 db
9.    Szolgálati, nyári dzseki, sötétkék    1 db
10.    Szolgálati ing, rövid ujjú, vállpántos, világoskék    2 db
11.    Szolgálati, nyári pantalló, sötétkék    1 db
12.    Szolgálati nyakkendő, sötétkék    1 db
13.    Szolgálati, nyári zokni, sötétkék    2 pár
14.    Szolgálati, csapadék ellen védő öltözet, sötétkék (kétrészes)    1 db
15.    Szolgálati pulóver, sötétkék    1 db
16.    Szolgálati ing, hosszú ujjú vállpántos, világoskék    2 db
17.    Szolgálati farmernadrág, sötétkék    1 db
18.    Szolgálati, HŐR, téli kesztyű, fekete    1 pár
19.    Szolgálati derékszíj, fekete    1 db
20.    Szolgálati télikabát, sötétkék    1 db
21.    Szolgálati, HŐR, téli sapka, szerelve, fekete    1 db
22.    Bevetési huzatruha****    1 db
23.    Rendészeti félcipő, fekete**    1 pár
24.    Szolgálati bakancs, fekete    1 pár
25.    Barettsapka, zöld, szerelve    1 db
26.    Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos    1 db
27.    Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos     1 db
28.    Határvadász jelvény    9 db
29.    Határvadász jelvény (tépőzáras)    2 db
30.    Igazgatósági karjelvény    9 db
31.    Igazgatósági karjelvény (tépőzáras)    3 db
32.    „Border Guard” felirat     8 db
33.    Szolgálati váll-lap (+2 db rozetta és 2 db testületi jelvény) vagy szolgálati, hímzett váll-lap***    3 pár
34.    Névkitűző (fém, szúrós)    1 db
35.    Nyakkendőtű    1 db
36.    Hímzett névtábla****    2 db
37.    Tábornoki tölgyfalevél (aranyszínű) gallérra*    2 pár
38.    Tábornoki tölgyfalevél (ezüstszínű)*    3 pár
39.    Szolgálati, téli zokni, sötétkék    2 pár
40.    Málhazsák    1 db
*    Csak a tábornoki rendfokozattal rendelkezők részére.
**    Rendszeresítéséig szolgálati félcipőt kell kiadni.
***    A szolgálati, hímzett váll-lap csak a rendszeresítését követően adható ki.
****    Csak a rendszeresítését követően adható ki a Határőrség országos parancsnoka által kiadott intézkedésben meghatározott állomány tagjai részére.
II.
Egyenruhás, alapellátási norma a Határőrség férfi és női állománya részére
Sorszám    A cikk megnevezése    Tiszthelyettesi és zászlósi állomány „A”    Határrendészeti kirendeltségek tiszti állománya, illetve a Bevetési Főosztály (osztályok), határvadász századok tiszti állománya „B”
1.    Szolgálati, nyári sapka, sötétkék (besaball)    1 db    1 db
2.    Szolgálati, nyári dzseki, sötétkék    1 db    1 db
3.    Szolgálati ing, rövid ujjú, vállpántos, világoskék    2 db    2 db
4.    Szolgálati, nyári pantalló, sötétkék    1 db    1 db
5.    Szolgálati nyakkendő, sötétkék    1 db    1 db
6.    Szolgálati, nyári zokni, sötétkék    2 pár    2 pár
7.    Szolgálati, csapadék ellen védő öltözet, sötétkék (kétrészes)    1 db    1 db
8.    Szolgálati pulóver, sötétkék    1 db    1 db
9.    Szolgálati ing, hosszú ujjú, vállpántos, világoskék    2 db    2 db
10.    Szolgálati farmernadrág, sötétkék    1 db    1 db
11.    Szolgálati, téli zokni, sötétkék    2 pár    2 pár
12.    Szolgálati, HŐR, téli kesztyű, fekete    1 pár    1 pár
13.    Szolgálati derékszíj, fekete    1 db    1 db
14.    Rendészeti félcipő, fekete*    1 pár    1 pár
15.    Szolgálati télikabát, sötétkék    1 db    1 db
16.    Szolgálati garbó, sötétkék    1 db    1 db
17.    Szolgálati, HŐR, téli sapka, szerelve, fekete    1 db    1 db
18.    Szolgálati, téli pantalló, sötétkék    1 db    1 db
19.    Szolgálati, mellrészes nadrág, sötétkék    1 db    1 db
20.    Szolgálati bakancs, fekete    1 pár    1 pár
21.    Barettsapka, zöld, szerelve    1 db    1 db
22.    Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos    1 db    1 db
23.    Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos    1 db    1 db
24.    Határvadász jelvény    10 db    10 db
25.    Határvadász jelvény (tépőzáras)    2 db    2 db
26.    Igazgatósági karjelvény    9 db    9 db
27.    Igazgatósági karjelvény (tépőzáras)    2 db    2 db
28.    „Border Guard” felirat    9 db    9 db
29.    Szolgálati váll-lap (+2 db rozetta, 2 db testületi jelvény) vagy szolgálati, hímzett váll-lap, testületi színű**    3 pár    3 pár
30.    Névkitűző (fém, szúrós)    1 db    1 db
31.    Nyakkendőtű    1 db    1 db
32.    Hímzett névtábla***    2 db    2 db
33.    Rendészeti nadrág, sötétkék***    1 db    1 db
34.    Bevetési huzatruha, sötétkék***    2 db    1 db
35.    Fényvisszaverő mellény***    1 db    1 db
36.    Málhazsák    1 db    1 db
*    Rendszeresítéséig szolgálati félcipőt kell kiadni.
**    A szolgálati, hímzett váll-lap csak a rendszeresítését követően adható ki.
***    Csak a rendszeresítését követően adható ki, a Határőrség országos parancsnoka által kiadott intézkedésben meghatározott állomány tagjai részére.
Megjegyzés:
A hivatásos állomány egyenruhás normába sorolt tagja, aki nem kötelezett az egységes, szolgálati egyenruházat beszerzésére, a khakiszínű egyenruházatához, khakiszínű, rövid ujjú, vállszalagos inget - mint megengedett ruházati cikket - viselhet.
III.
Polgári ruhás, alapellátási norma a Határőrség férfi és női állománya részére
Sorszám    A cikk megnevezése    Me.    Alapellátás mennyisége
1.    Polgári ruhapénz    Ft    A mindenkori utánpótlási egyenruházati ellátmány összege
IV.
Alapellátási, egyenruházati norma a Határőr Zenekar állománya részére
Sorszám    A cikk megnevezése    Mennyiség és mennyiségi egység
1.    Társasági sapka, szerelve, a női állomány tagjai részére: társasági kalap    1 db
2.    Társasági zubbony, szerelve, a női állomány részére: hosszított, társasági kosztümkabát    1 db
3.    Társasági pantalló, a női állomány tagjai részére: társasági szoknya    1 db
4.    Társasági félcipő, fekete    1 pár
5.    Társasági nadrágszíj    1 db
6.    Szolgálati ing, rövid ujjú, vállpántos, világoskék    2 db
7.    Szolgálati, nyári pantalló, sötétkék    1 db
8.    Szolgálati nyakkendő, sötétkék    1 db
9.    Szolgálati, nyári zokni, sötétkék    2 pár
10.    Szolgálati, csapadék ellen védő kabát, sötétkék    1 db
11.    Szolgálati pulóver, sötétkék    1 db
12.    Szolgálati ing, hosszú ujjú, vállpántos, világoskék    2 db
13.    Szolgálati, téli zokni, sötétkék    2 pár
14.    Szolgálati derékszíj, fekete    1 db
15.    Rendészeti félcipő, fekete*    1 pár
16.    Szolgálati télikabát, sötétkék    1 db
17.    Szolgálati, HŐR, téli sapka, szerelve, fekete    1 db
18.    Szolgálati, téli pantalló, sötétkék    1 db
19.    Barettsapka, zöld, szerelve    1 db
20.    Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos    1 db
21.    Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos    1 db
22.     Határvadász jelvény     8 db
23.    Határvadász jelvény (tépőzáras)    2 db
24.    Igazgatósági karjelvény    7 db
25.    Igazgatósági karjelvény (tépőzáras)    2 db
26.    „Border Guard” felirat    7 db
27.    Szolgálati váll-lap (+2 db rozetta és 2 db testületi jelvény) vagy szolgálati, hímzett váll-lap, testületi színű**    3 pár
28.    Névkitűző (fém, szúrós)    1 db
29.    Nyakkendőtű    1 db
*    Rendszeresítéséig szolgálati félcipőt kell kiadni.   
**    A szolgálati, hímzett váll-lap csak a rendszeresítését követően adható ki.   


3. melléklet a 20/2006. (IV. 19.) BM rendelethez

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF), valamint az irányítása alá tartozó szervek hivatásos polgári védelmi és hivatásos tűzoltó állományának alapellátási, egyenruházati normái
I.
Alapellátási norma a BM OKF polgári védelmi tábornokai részére
Sorszám    A cikk megnevezése    Me.    Alapellátás mennyisége
1.    Társasági sapka, szerelve, tábori barna    db     1
2.    Ballonkabát, 4/4-es, khaki    db    1
3.    Társasági zubbony, szerelve, khaki    db    1
4.    Társasági pantalló, fekete    db    1
5.    Szolgálati pulóver, sötétkék    db    1
6.    Társasági bőrkesztyű, nyári, barna    pár    1
7.    Kötött kesztyű, fehér    pár    2
8.    Téli ing és téli alsónadrág, khaki    db    1
9.    Atlétatrikó, fehér    db    3
10.    Rövid alsónadrág, fehér    db    3
11.    Társasági nyakkendő, fekete    db    1
12.     Nyaksál, khaki    db    1
13.    Társasági zokni, fekete    pár    1
14.    Téli gyakorlózokni, fehér    pár    2
15.    Nyári gyakorlózokni, fehér    pár    2
16.    Társasági félcipő, fekete    pár    1
17.    Derékszíj vállszíjjal    db    1
18.    Társasági nadrágszíj, fekete    db    1
19.    Karjelvény    db    2
20.    Váll-lap, tábornoki csillaggal    pár    4
21.    Szövött kitüntetési szalagsáv    klt.    2
22.    Vállpántos, hosszú ujjú, fehér ing    db    1
23.    Barettsapka, meggyvörös    db    1
24.    Gyakorlódzseki, melegbéléssel, kék    db    1
25.    Gyakorlózubbony, kék    db    1
26.    Gyakorlónadrág, kék    db    1
27.    Rövid ujjú póló, fehér    db    1
28.    Vállpántos, rövid ujjú, fehér ing    db    1
29.    Vállpántos, hosszú ujjú, világoskék ing    db    1
30.    Vállpántos, rövid ujjú, világoskék ing    db    1
31.    Gyakorlóbakancs (magasított), fekete    pár    1
32.    Öntapadós rendfokozati jelzés    db    2
II.
Alapellátási norma a BM OKF tűzoltó tábornokai részére
Sorszám    A cikk megnevezése    Me.    Alapellátás mennyisége
1.    Fésűs tányérsapka, szerelve, szürke    db    2
2.    Téli sapka, szürke    db    1
3.    65 M gyakorlósapka, szerelve, szürke    db    1
4.    Fésűsköpeny, műszőrme béléssel, szürke    db    1
5.    Fésűsfelöltő, szürke    db    1
6.    Ballonkabát, 4/4-es, szürke    db    1
7.    Ballonkabát, 3/4-es, műszőrme béléssel, szürke    db     1
8.    Fésűsöltöny, szerelve, szürke    db    2
9.    Jeszteröltöny, szerelve, szürke    db    1
10.    Jeszterpantalló, szürke    db    1
11.    Társasági zubbony, szerelve, szürke    db    1
12.     Társasági pantalló, szürke    db    1
13.    Egységes, téli gyakorlókabát és bélés, szürke    db    1
14.    Nyári gyakorlózubbony, szürke    db    1
15.    Nyári gyakorlónadrág, szürke    db    1
16.    Szolgálati pulóver, szürke    db    1
17.    Ingblúz, hosszú ujjú, szürke    db    1
18.    Ingblúz, rövid ujjú, szürke    db    1
19.    Bőrkesztyű, téli, fekete    pár    1
20.    Bőrkesztyű, nyári, fekete    pár    1
21.    Fehér ing, hosszú ujjú    db    1
22.    Szürke ing, hosszú ujjú     db    2
23.    Szürke ing, hosszú ujjú, gyakorló    db    2
24.    Téli ing és téli alsónadrág, szürke     db    1
25.    Atlétatrikó, fehér    db    3
26.    Rövid alsónadrág, fehér    db    3
27.    Nyakkendő, szürke    db    2
28.    Nyaksál, szürke    db    1
29.    Bokazokni, szürke    pár    2
30.    Téli gyakorlózokni, fehér    pár    2
31.    Nyári gyakorlózokni, fehér    pár    2
32.    Félcipő, fekete     pár    1
33.    Félcipő, nyári, fekete     pár    1
34.    Gyakorlóbakancs, fekete    pár    1
35.     Derékszíj vállszíjjal, barna    db    1
36.    Sporttrikó, fehér     db    1
37.    Sportnadrág     db    1
38.    Sportzokni, fehér     pár    1
39.    Tréningruha    db    1
40.    Teniszcipő    pár    1
41.    Karjelvény    db    2
42.    Váll-lap tábornoki csillaggal    pár    4
43.    Szövött kitüntetési szalagsáv    klt.    2
44.    Málhazsák    db    1
45.    Rohamsisak    db    1
III.
Egyenruhás, férfi, alapellátási norma a BM OKF hivatásos tűzoltó állománya részére
Sorszám    A cikk megnevezése    Me.    Alapellátás mennyisége
1.    65 M gyakorlósapka, szerelve, szürke    db    1
2.    Szolgálati pulóver, szürke    db    1
3.    3/4-es szolgálati kabát, műszőrme béléssel, tűzoltó, szürke    db    1
4.    Téli gyakorlózubbony, övvel, szürke    db    1
5.    Téli zubbonybélés, szürke    db    1
6.    65 M gyakorlózubbony, szürke    db    1
7.    65 M gyakorlónadrág, szürke    db    1
8.    Kötött kesztyű, szürke    pár    1
9.    Szürke ing, hosszú ujjú, vállpántos    db    1
10.    Szürke ing, rövid ujjú, vállpántos    db    1
11.    Ing, hosszú ujjú, gyakorló, szürke    db    1
12.    Téli ing, szürke    db    1
13.    Téli alsónadrág, szürke    db    1
14.    Téli pamutzokni, fehér    pár    3
15.    Nyári pamutzokni, fehér    pár    3
16.    65 M gyakorlóbakancs, fekete    pár    1
17.    Málhazsák    db    1
18.    Karjelvény    db    2
19.    Váll-lap, vállszalag csillaggal, testületi színű    pár    3
20.    Tűzoltó gyakorlócipő    pár    1
21.    Derékszíj, vállszíj nélkül    db    1
IV.
Vegyes ruhás, férfi, alapellátási norma a BM OKF polgári védelmi állománya részére
Sorszám    A cikk megnevezése    Me.    Alapellátás mennyisége
1.    Társasági sapka, szerelve, tábori barna    db    1
2.    Ballonkabát, 4/4-es, khaki    db    1
3.    Szolgálati pulóver, sötétkék    db    1
4.    Társasági zubbony, szerelve, tábori barna    db    1
5.    Társasági pantalló (zászlós, tiszt, főtiszt részére fekete, tiszthelyettes részére tábori barna)    db    1
6.    Bőrkesztyű, gyapjúbélelt    db    1
7.    Téli ing, khaki    db    1
8.    Téli alsónadrág, khaki    db    1
9.    Nyaksál, khaki    db    1
10.    Társasági nadrágszíj, fekete    db    1
11.    Váll-lap, vállszalag, csillaggal, testületi színű    pár    3
12.    Karjelvény    db    2
13.    Gyakorló-barettsapka, meggyvörös    db    1
14.    Gyakorlódzseki kék, melegbéléssel    db    1
15.    Gyakorlózubbony, kék    db    1
16.    Gyakorlónadrág, kék    db    1
17.    Rövid ujjú póló, fehér    db    1
18.    Vállpántos, hosszú ujjú, világoskék ing    db    1
19.    Vállpántos, rövid ujjú, világoskék ing    db    1
20.    Gyakorlóbakancs (magasított), fekete    pár    1
21.    Öntapadós rendfokozati jelzés    db    2
22.    Fehér ing, hosszú ujjú vállpántos    db    1
23.    Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos    db    1
24.    Polgári ruhapénz    Ft    A mindenkori utánpótlási egyenruházati ellátmány 50%-a
V.
Vegyes ruhás, férfi, alapellátási norma a BM OKF tűzoltó állománya részére
Sorszám    A cikk megnevezése    Me.    Alapellátás mennyisége
1.    Fésűs tányérsapka, szerelve, szürke    db    1
2.    65 M gyakorlósapka, szerelve, szürke    db    1
3.    Köpeny, szürke    db    1
4.     Ballonkabát, 4/4-es, szürke    db    1
5.    Szolgálati pulóver, szürke    db    1
6.    Fésűszubbony, szürke    db    1
7.    Fésűspantalló, szürke    db    1
8.    Téli gyakorlózubbony, övvel, szürke    db    1
9.    Téli zubbonybélés, szürke    db    1
10.    Téli nadrágbélés, szürke    db    1
11.    65 M gyakorlózubbony, szürke    db    1
12.    65 M gyakorlónadrág, szürke    db    1
13.    Ingblúz, hosszú ujjú, szürke    db    1
14.    Bőrkesztyű, gyapjúbélelt, fekete    pár    1
15.    Fehér ing, hosszú ujjú, vállpánt nélküli    db    1
16.    Gyakorlóing, hosszú ujjú, szürke    db    1
17.    Téli ing, szürke    db    1
18.    Téli alsónadrág, szürke    db    1
19.    Nyakkendő, szürke    db    2
20.    Nyaksál, szürke    db    1
21.    Bokazokni, szürke    pár    2
22.    Téli gyakorlózokni, fehér    pár    2
23.    Nyári gyakorlózokni, fehér    pár    2
24.    Félcipő, normál, bőrtalpú, fekete    pár    1
25.    65 M gyakorlóbakancs, fekete    pár    1
26.    Váll-lap, vállszalag, csillaggal, testületi színű    pár    3
27.    Karjelvény    db    2
28.    Polgári ruhapénz    Ft    A mindenkori utánpótlási egyenruházati ellátmány 50%-a
VI.
Vegyes ruhás, női, alapellátási norma a BM OKF polgári védelmi állománya részére
Sorszám    A cikk megnevezése    Me.    Alapellátás mennyisége
1.    Női kalap, társasági, szerelve, fekete    db    1
2.     Társasági kosztümkabát, szerelve (tábori barna)     db    1
3.    Társasági szoknya (zászlós, tiszt, főtiszt részére fekete, tiszthelyettes részére tábori barna)    db    1
4.    Szolgálati pulóver, sötétkék    db    1
5.    Téli ing, szürke    db    1
6.    Téli alsónadrág, szürke    db    1
7.    Téli gyakorlózokni, fehér    pár    2
8.    Nyári gyakorlózokni, fehér    pár    1
9.    Társasági cipő, fekete    pár    1
10.    Váll-lap, vállszalag csillaggal, testületi színű    pár    2
11.    Karjelvény    db    2
12.    Gyakorló-barettsapka, meggyvörös    db    1
13.    Gyakorlódzseki, kék, melegbéléssel    db    1
14.    Gyakorlózubbony, kék    db    1
15.    Gyakorlónadrág, kék    db    1
16.    Rövid ujjú póló, fehér    db    1
17.    Vállpántos, hosszú ujjú, világoskék ing    db    1
18.    Vállpántos, rövid ujjú, világoskék ing    db    1
19.    Gyakorlóbakancs (magasított), fekete    pár    1
20.    Öntapadós rendfokozati jelzés    db    2
21.    Polgári ruhapénz    Ft    A mindenkori utánpótlási egyenruházati ellátmány 50%-a
VII.
Vegyes ruhás, női, alapellátási norma a BM OKF tűzoltó állománya részére
Sorszám    A cikk megnevezése     Me.    Alapellátás mennyisége
1.    Kalap, szürke, szerelve    db    1
2.    Fésűsköpeny, szürke    db    1
3.    Ballonkabát 4/4-es, szürke     db    1
4.    Fésűszubbony, szürke    db    1
5.    Szoknya, szürke    db    1
6.    Szolgálati pulóver, szürke    db    1
7.    Fehér ing, hosszú ujjú vállpántos    db    1
8.    Női selyemblúz, fehér    db    1
9.    Ingblúz, rövid ujjú, övpántos, fehér    db    1
10.    Nyakkendő, szürke    db    1
11.    Nyaksál, fehér    db    1
12.    Téli bőrkesztyű, fekete    pár    1
13.    Félcipő, ünnepi, fekete    pár    1
14.    Váll-lap, vállszalag csillaggal, testületi színű    pár    4
15.    Karjelvény    db    2
16.    Polgári ruhapénz    Ft    A mindenkori utánpótlási egyenruházati ellátmány 50%-a

 
4. melléklet a 20/2006. (IV. 19.) BM rendelethez

A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos tűzoltó állományú tagjainak alapellátási, egyenruházati normái
Az alábbi normákban szereplő egyenruházatokat a létesítményi tűzoltóságok tagjai, valamint az önkéntes tűzoltók is viselhetik a hivatásos állománykategóriát kifejező jelvény nélkül és eltérő színű rendfokozati jelzéssel.
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok - nem új felszerelő - hivatásos tűzoltó állományú tagjai ezen mellékletben szereplő alapellátási normákban meghatározott egyenruházati cikkeket az utánpótlási egyenruházati ellátmányuk terhére szerzik be e rendelet 23. §-ának (4)-(6) bekezdése figyelembevételével, az állományilletékes parancsnok intézkedésben kiadott ütemezése szerint.
I.
Tábornoki alapellátási, egyenruházati norma a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állománya részére
Sorszám    A cikk megnevezése    Me.    Alapellátás mennyisége
1.    Társasági tányérsapka, szürke, szerelve    db    2
2.    Társasági zubbony szürke, szerelve    db    2
3.    Társasági pantalló, fekete, paszpólozva    db    2
4.    Társasági fehér ing, hosszú ujjú    db    2
5.    Társasági ballonkabát, sötétszürke, szerelve    db    1
6.    Társasági nadrágszíj, fekete    db    2
7.    Ingblúz, rövid ujjú, fehér, övpántos    db    2
8.    Hosszú ujjú ing, fehér, vállpántos    db    2
9.    Rövid ujjú ing, fehér, vállpántos    db    2
10.    Társasági nyakkendő, fekete    db    2
11.    Társasági félcipő, fekete    pár    2
12.    Társasági zokni, fekete    pár    3
13.    Nyaksál, fekete    db    1
14.    Szolgálati kabát, szürke    db    1
15.    Hosszú ujjú, galléros póló, kék, emblémával    db    2
16.    Rövid ujjú, galléros póló, kék, emblémával    db    2
17.    Szolgálati férfi cipő, téli, fekete    pár    1
18.    Szolgálati nyári zokni, fekete    pár    6
19.    Szolgálati baseball sapka, fekete, címerrel    db    2
20.    Szolgálati téli sapka (textil álló résszel), fekete, címerrel    db    1
21.    Téli kesztyű, férfi, fekete, béléses    pár    1
22.    Téli zokni, fekete    pár     2
23.    Szolgálati dzseki melegbéléssel, fekete    db     1
24.    Szolgálati zubbony, fekete    db    2
25.    Szolgálati derekas nadrág, fekete    db     2
26.    Szolgálati melles nadrág, fekete     db    1
27.    Szolgálati rövid nadrág, fekete    db    1
28.    Szolgálati pulóver (aláöltözék), szürke    db    1
29.    Emblémázott rövid ujjú póló    db    3
30.    Szolgálati cipő, nyári, fekete    pár    2
31.    Szolgálati derékszíj, fekete, címerrel    db    2
32.    Tépőzáras sportcipő, fekete    pár    1
33.    Melegítő    db    1
34.    Karjelvény    db    4
35.    Rendfokozati jelzés, társasági    pár    4
36.    Rendfokozati jelzés (fehér inghez és ingblúzhoz)    pár    3
37.    Rendfokozati jelzés, szolgálati    db    5
38.    Társasági vállzsinór    pár    2
39.    Társasági sapkához fonott zsinór    db    2
40.    Társasági sapkarózsa    db    2
41.    Atlétatrikó    db    3
42.    Rövid alsónadrág    db    3
43.    Sportcipő    pár    1
44.    Teniszcipő    pár    1
45.    Sporttrikó    db    1
46.    Sportnadrág    db    1
47.    Málhazsák    db    1
II.
Egyenruhás, férfi, alapellátási, egyenruházati norma a hivatásos önkormányzati tűzoltóság állománya részére
Sorszám    A cikk megnevezése    Me.    Alapellátás mennyisége
1.    Társasági tányérsapka, szürke, szerelve    db    1
2.    Társasági zubbony szürke, szerelve    db    1
3.    Társasági pantalló, fekete, paszpólozva    db    1
4.    Társasági fehér ing, hosszú ujjú     db    2
5.    Társasági ballonkabát, sötétszürke, szerelve    db    1
6.    Társasági nadrágszíj, fekete    db    1
7.    Ingblúz, rövid ujjú, fehér, övpántos    db    1
8.    Hosszú ujjú ing, fehér, vállpántos    db    1
9.    Rövid ujjú ing, fehér, vállpántos    db    1
10.    Társasági nyakkendő, fekete    db    1
11.    Társasági félcipő, fekete    pár    1
12.    Társasági zokni, fekete    pár    1
13.    Nyaksál, fekete    db    1
14.    Szolgálati kabát, szürke    db    1
15.    Hosszú ujjú, galléros póló, kék, emblémával    db    2
16.    Rövid ujjú, galléros póló, kék, emblémával    db    2
17.    Szolgálati férfi cipő, téli, fekete    pár    1
18.    Szolgálati nyári zokni, fekete    pár    3
19.    Szolgálati baseball sapka, fekete, címerrel    db    1
20.    Szolgálati téli sapka (textil állórésszel) fekete, címerrel    db    1
21.    Téli kesztyű, férfi, fekete, béléses    pár    1
22.    Téli zokni, fekete    pár    3
23.    Szolgálati dzseki melegbéléssel, fekete    db    1
24.    Szolgálati zubbony, fekete    db    2
25.    Szolgálati derekas nadrág, fekete    db    2
26.    Szolgálati melles nadrág, fekete    db    2
27.    Szolgálati rövid nadrág, fekete    db    1
28.    Szolgálati pulóver (aláöltözék), szürke    db    2
29.    Emblémázott rövid ujjú póló    db    3
30.    Szolgálati cipő, nyári, fekete    pár    1
31.    Szolgálati derékszíj, fekete, címerrel    db    1
32.    Tépőzáras sportcipő, fekete    pár    1
33.    Melegítő    db    1
34.    Karjelvény    db    4
35.    Rendfokozati jelzés, társasági    pár    2
36.    Rendfokozati jelzés (fehér inghez és ingblúzhoz)    pár    3
37.    Rendfokozati jelzés, szolgálati    db    5
38.    Társasági vállzsinór    pár    2
39.    Társasági sapkához fonott zsinór    db    1
40.    Társasági sapkarózsa    db    1
III.
Egyenruhás, női, alapellátási, egyenruházati norma a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állománya részére
Sorszám    A cikk megnevezése    Me.    Alapellátás mennyisége
1.    Társasági nadrágszíj fekete    db    1
2.    Ingblúz, rövid ujjú, fehér, övpántos    db    1
3.    Nyaksál, fekete    db    1
4.    Női társasági kalap, szürke, szerelve    db    1
5.    Társasági kosztümkabát (hosszított) szürke, szerelve    db    1
6.    Társasági szoknya, fekete    db    1
7.    Társasági női nadrág, fekete, paszpólozva    db    1
8.    Női társasági ballonkabát, sötétszürke, szerelve    db    1
9.    Női társasági selyemblúz, fehér, hosszú ujjú    db    1
10.    Női társasági kendő, fekete    db    1
11.    Női társasági táska, fekete    db    1
12.    Női társasági cipő, fekete    pár    1
13.    Női harisnya (testszínű)    pár    3
14.    Szolgálati kabát, szürke    db    1
15.    Hosszú ujjú, galléros póló, kék, emblémával    db    2
16.    Rövid ujjú, galléros póló, kék, emblémával    db    2
17.    Rövid ujjú, női ing, fehér, vállpántos    db    1
18.    Szolgálati női téli cipő, fekete    pár    1
19.    Szolgálati nyári zokni, fekete    pár    3
20.    Szolgálati baseball sapka, fekete, címerrel    db    1
21.    Szolgálati téli sapka (textil állórésszel), fekete, címerrel    db    1
22.    Téli kesztyű női, fekete, béléses    pár    1
23.    Téli zokni, fekete    pár    3
24.    Szolgálati dzseki melegbéléssel, fekete    db    1
25.    Szolgálati zubbony, fekete    db    2
26.    Szolgálati derekas nadrág, fekete    db    2
27.    Szolgálati melles nadrág, fekete    db    2
28.    Szolgálati rövidnadrág, fekete    db    1
29.    Szolgálati pulóver (aláöltözék), szürke    db    2
30.    Emblémázott rövid ujjú póló    db    3
31.    Szolgálati cipő, nyári, fekete    pár    1
32.    Szolgálati derékszíj, fekete, címerrel    db    1
33.    Tépőzáras sportcipő, fekete    pár    1
34.     Melegítő    db    1
35.    Karjelvény    db    4
36.    Rendfokozati jelzés, társasági    pár    2
37.    Rendfokozati jelzés (fehér inghez és ingblúzhoz)    pár    3
38.    Rendfokozati jelzés, szolgálati    db    5
39.    Társasági vállzsinór    pár    2
40.    Társasági sapkarózsa    db    1
IV.
Vegyes ruhás, férfi, alapellátási, egyenruházati norma a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állománya részére
Sorszám    A cikk megnevezése    Me.    Alapellátás mennyisége
1.    Társasági tányérsapka, szürke, szerelve    db    1
2.    Társasági zubbony szürke, szerelve    db    1
3.    Társasági pantalló, fekete, paszpólozva    db    1
4.    Társasági fehér ing, hosszú ujjú    db    2
5.    Társasági ballonkabát, sötétszürke, szerelve    db    1
6.    Társasági nadrágszíj, fekete    db    1
7.    Ingblúz, rövid ujjú, fehér, övpántos    db    1
8.    Hosszú ujjú ing, fehér, vállpántos    db    1
9.    Rövid ujjú ing, fehér, vállpántos    db    1
10.    Társasági nyakkendő, fekete    db    1
11.    Társasági félcipő, fekete    db    1
12.    Társasági zokni, fekete    pár    1
13.    Nyaksál, fekete    db    1
14.    Szolgálati kabát, szürke    db    1
15.    Hosszú ujjú, galléros póló, kék, emblémával    db    1
16.    Rövid ujjú, galléros póló, kék, emblémával     db    1
17.    Szolgálati férfi cipő, téli, fekete    pár    1
18.    Szolgálati nyári zokni, fekete    pár    2
19.    Szolgálati baseball sapka, fekete, címerrel    db    1
20.    Szolgálati téli sapka (textil állórésszel), fekete, címerrel    db    1
21.    Téli kesztyű, férfi, fekete, béléses    pár    1
22.    Téli zokni, fekete    pár    2
23.    Szolgálati dzseki melegbéléssel, fekete    db    1
24.    Szolgálati zubbony, fekete    db    1
25.    Szolgálati derekas nadrág, fekete    db    1
26.    Szolgálati melles nadrág, fekete    db    1
27.    Szolgálati rövid nadrág, fekete    db    1
28.    Szolgálati pulóver (aláöltözék), szürke    db    1
29.    Emblémázott rövid ujjú póló    db    2
30.    Szolgálati cipő, nyári, fekete    pár    1
31.    Szolgálati derékszíj, fekete, címerrel    db    1
32.    Tépőzáras sportcipő, fekete    pár    1
33.    Melegítő    db    1
34.    Karjelvény    db    4
35.    Rendfokozati jelzés, társasági    pár    2
36.    Rendfokozati jelzés (fehér ing, ingblúz)    pár    3
37.    Rendfokozati jelzés, szolgálati    db    5
38.    Társasági vállzsinór    db    2
39.    Társasági sapkához fonott zsinór    db    1
40.    Társasági sapkarózsa    db    1
41.    Polgári ruhapénz    Ft    A mindenkori utánpótlási egyenruházati ellátmány 50%-a
V.
Vegyes ruhás, női, alapellátási, egyenruházati norma a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állománya részére
Sorszám    A cikk megnevezése    Me.    Alapellátás mennyisége
1.    Társasági nadrágszíj, fekete    db    1
2.    Ingblúz, rövid ujjú, fehér, övpántos    db    1
3.    I Nyaksál, fekete    db    1
4.    Női társasági kalap szürke, szerelve    db    1
5.    Társasági kosztümkabát (hosszított) szürke, szerelve    db    1
6.    Társasági szoknya, fekete    db    1
7.    Társasági női nadrág, fekete, paszpólozva    db    1
8.    Női társasági ballonkabát, sötétszürke, szerelve    db    1
9.    Női társasági selyemblúz, fehér, hosszú ujjú    db    1
10.    Női társasági kendő, fekete     db     1
11.    Női társasági táska, fekete    db    1
12.    Női társasági cipő, fekete    pár    1
13.    Női harisnya (testszínű)    pár    3
14.    Szolgálati kabát szürke     db    1
15.    Hosszú ujjú, galléros póló, kék, emblémával    db    1
16.    Rövid ujjú, galléros póló, kék, emblémával    db    1
17.    Rövid ujjú, női ing, fehér, vállpántos    db    1
18.    Szolgálati női téli cipő, fekete    pár    1
19.    Szolgálati nyári zokni, fekete    db    2
20.    Szolgálati baseball sapka, fekete, címerrel    db    1
21.    Szolgálati téli sapka (textil állórésszel) fekete, címerrel    db    1
22.    Téli kesztyű női, fekete, béléses    pár    1
23.    Téli zokni, fekete    pár    2
24.    Szolgálati dzseki melegbéléssel, fekete    db    1
25.    Szolgálati zubbony, fekete    db    1
26.    Szolgálati derékrészes nadrág, fekete    db    1
27.    Szolgálati mellrészes nadrág, fekete    db    1
28.    Szolgálati pulóver (aláöltözék), szürke    db    1
29.    Emblémázott rövid ujjú póló    db    2
30.    Szolgálati cipő, nyári, fekete    pár    1
31.    Szolgálati derékszíj, fekete, címerrel    db    1
32.     Tépőzáras sportcipő, fekete    pár    1
33.     Melegítő    db    1
34.     Karjelvény    db    4
35.    Rendfokozati jelzés, társasági    pár    2
36.    Rendfokozati jelzés, fehér ingre, ingblúzra    pár    3
37.    Rendfokozati jelzés, szolgálati    db    5
38.     Társasági vállzsinór    pár    2
39.     Társasági sapkarózsa    db    1
40.    Polgári ruhapénz    Ft    A mindenkori utánpótlási egyenruházati ellátmány 50%-a
VI.
Polgári ruhás, férfi, alapellátási, egyenruházati norma a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok részére
Sorszám    A cikk megnevezése    Me.    Alapellátás mennyisége
1.    Hosszú ujjú galléros póló, kék, emblémával    db    1
2.    Rövid ujjú galléros póló, kék, emblémával    db    1
3.    Szolgálati férfi cipő, téli, fekete    pár    1
4.    Szolgálati nyári zokni, fekete    pár    2
5.    Szolgálati baseball sapka, fekete, címerrel    db    1
6.    Szolgálati téli sapka (textil állórésszel) fekete, címerrel    db    1
7.    Téli kesztyű, férfi, fekete, béléses    pár    1
8.    Téli zokni, fekete    pár    2
9.    Szolgálati dzseki melegbéléssel, fekete    db    1
10.    Szolgálati zubbony, fekete    db    1
11.    Szolgálati derékrészes nadrág, fekete    db    1
12.    Szolgálati mellrészes nadrág, fekete    db    1
13.    Szolgálati rövid nadrág, fekete    db    1
14.    Szolgálati pulóver (aláöltözék), szürke    db    1
15.    Emblémázott rövid ujjú póló    db    2
16.    Szolgálati cipő, nyári, fekete    pár    1
17.    Szolgálati derékszíj, fekete, címerrel    db    1
18.    Tépőzáras sportcipő, fekete    pár    1
19.    Melegítő    db    1
20.    Karjelvény    db    1
21.    Rendfokozati jelzés szolgálati    db    2
22.    Polgári ruhapénz    Ft    A mindenkori utánpótlási egyenruházati ellátmány összege
VII.
Polgári ruhás, női, alapellátási, egyenruházati norma a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állománya részére
Sorszám    A cikk megnevezése    Me.    Alapellátás mennyisége
1.    Hosszú ujjú, galléros póló, kék, emblémával    db    1
2.    Rövid ujjú, galléros póló, kék, emblémával    db    1
3.    Szolgálati női téli cipő, fekete    pár    1
4.    Szolgálati nyári zokni, fekete    pár    2
5.    Szolgálati baseball sapka, fekete, címerrel    db    1
6.    Szolgálati téli sapka (textil állórésszel) fekete, címerrel    db    1
7.    Téli zokni, fekete    pár    2
8.    Szolgálati dzseki melegbéléssel, fekete    db    1
9.    Szolgálati zubbony, fekete    db    1
10.    Szolgálati derekas nadrág, fekete    db    1
11.    Szolgálati melles nadrág, fekete    db    1
12.    Szolgálati pulóver (aláöltözék), szürke    db    1
13.    Emblémázott, rövid ujjú póló    db    2
14.    Szolgálati cipő, nyári, fekete    pár    1
15.    Szolgálati derékszíj, fekete, címerrel    db    1
16.    Tépőzáras sportcipő, fekete    pár    1
17.    Melegítő    db    1
18.    Karjelvény    db    1
19.    Rendfokozati jelzés, szolgálati    db    2
20.    Polgári ruhapénz    Ft    A mindenkori utánpótlási egyenruházati ellátmány összege


5. melléklet a 20/2006. (IV. 19.) BM rendelethez
I.
Általános egyenruházati norma a berendelt, hivatásos állomány részére*
(A BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ állományát kivéve)
Sorszám    A cikk megnevezése    Me.    Mennyiség
1.    Szolgálati, nyári sapka, sötétkék (baseball)    db    1
2.    Szolgálati, téli sapka, szerelve, fekete (csak a berendelt hivatásos rendőr részére)    db    1
3.    Szolgálati, HŐR., téli sapka, szerelve, fekete (csak a berendelt hivatásos határőr részére)    db    1
4.    Szolgálati bőrdzseki, melegbéléssel, fekete (csak a berendelt hivatásos rendőr részére)    db    1
5.    Szolgálati télikabát, sötétkék (csak a berendelt hivatásos határőr részére)    db    1
6.    Szolgálati, nyári dzseki, sötétkék    db    1
7.    Szolgálati, hosszú ujjú ing, vállpántos, világoskék    db    2
8.    Szolgálati, rövid ujjú ing, vállpántos, világoskék    db    2
9.    Szolgálati, nyári pantalló, sötétkék    db    1
10.    Szolgálati farmernadrág, sötétkék    db    1
11.    Szolgálati garbó, sötétkék    db    1
12.    Szolgálati pulóver, sötétkék    db    1
13.    Szolgálati, téli zokni, sötétkék    pár    2
14.    Szolgálati, nyári zokni, sötétkék    pár    2
15.    Szolgálati derékszíj, fekete    pár    1
16.    Szolgálati félcipő, fekete    pár    1
17.    Szolgálati váll-lap, szerelve, testületi színű    pár    3
18.    Bevetési egyenruházat, sötétkék**    klt.    1
19.    Névkitűző (fém, szúrós)    db    1
*    A BM KOK berendelt állományú tagjainak - besorolásuk szerint - a fenti normákban szereplő cikkekkel kell rendelkezniük, és azokat a szerv vezetője által intézkedésben kiadott öltözködési szabályoknak megfelelően viselniük, valamint szükség esetén az utánpótlási egyenruházati ellátmány terhére beszerezniük.
    Az ezen normákban szereplő termékekkel a BM KOK költségvetése terhére csak az az új felszerelő látható el, aki más szervtől (pl. küldő szervtől) egyenruházati alapellátást még nem kapott és a BM KOK-hoz berendelték. A fekete színű, szolgálati egyenruházat csak a rendszeresítését követően adható ki, illetve viselhető.
**    A bevetési egyenruházat az alábbi ruházati termékekből áll:       
           
    A cikk megnevezése    Mennyiség/Me.
a)    bevetési dzseki, sötétkék    1 db
b)    bevetési zubbony, sötétkék    1 db
c)    bevetési nadrág, sötétkék    1 db
d)    bevetési bakancs, fekete    1 pár
e)    bevetési póló    2 db
f)    tépőzáras, rendfokozati jelzés szerelve    2 db
g)    karjelvény    2 db
II.
Egyenruházati normák a BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (a továbbiakban: BM KOK) berendelt hivatásos állománya részére*
A)
Egyenruházati norma az egyen- és vegyes ruhás tűzoltó berendelt hivatásos állományú férfiak részére
    A cikk megnevezése    Mennyiség/Me. Egyenruhás     Mennyiség/Me. Vegyes ruhás
1.    Szolgálati, téli dzseki, fekete, emblémával (címer)*    1 db    1 db
2.    Szolgálati, derékrészes nadrág, fekete*    1 db    1 db
3.    Hosszú ujjú, galléros póló sötétkék, emblémával (címer)*    2 db    2 db
4.    Téli zokni, fekete*    2 pár    2 pár
5.    Szolgálati, téli sapka (textil állórésszel), fekete, címerrel*    1 db    1 db
6.    Könnyített bakancs, fekete*    1 pár    1 pár
7.    Szolgálati pulóver, fekete*    1 db    1 db
8.    Nadrágszíj, fekete*    1 db    1 db
9.    Szolgálati, nyári dzseki, fekete, emblémával (címer)*    1 db    1 db
10.    Rövid ujjú, galléros póló, sötétkék, emblémával (címer)*    2 db    2 db
11.    Szolgálati, baseball sapka, fekete, címerrel*    1 db    1 db
12.    Szolgálati, nyári zokni, fekete*    2 pár    2 pár
13.    Rendfokozati jelzés (testületi színű)*    3 db    3 db
14.    Állományjelző, tépőzáras, fekete*    3 db    3 db
15.    Névkitűző, tépőzáras, fekete*    3 db    3 db
16.    Fésűs tányérsapka, szerelve, szürke    1 db    1 db
17.    Fésűsköpeny, szürke    1 db    1 db
18.    Ballonkabát, 4/4-es, szürke    1 db    1 db
19.    Szolgálati pulóver, szürke    1 db    1 db
20.    Fésűszubbony, szürke    1 db    1 db
21.    Fésűspantalló, szürke    1 db    1 db
22.    Ingblúz, hosszú ujjú, szürke    1 db    1 db
23.    Fehér ing, hosszú ujjú, vállpánt nélkül    1 db    1 db
24.    Nyakkendő, szürke    2 db    2 db
25.    Nyaksál, szürke    1 db    1 db
26.    Bokazokni szürke    2 pár    2 pár
27.    Félcipő, normál, bőrtalpú, fekete    1 pár    1 pár
28.    Váll-lap, vállszalag, szerelve, (testületi színű)    3 pár    3 pár
29.    Karjelvény    2 db    2 db
30.    Polgári ruhapénz    A mindenkori utánpótlási egyenruházati ellátmány 50%-a
*    Csak a rendszeresítést követően viselhető.       
B)
Egyenruházati norma az egyen- és vegyes ruhás tűzoltó berendelt hivatásos állományú nők részére
    A cikk megnevezése    Mennyiség/Me. Egyenruhás    Mennyiség/Me. Vegyes ruhás
1.    Kalap, szürke, szerelve    1 db    1 db
2.    Fésűsköpeny, szürke    1 db    1 db
3.    Ballonkabát, 4/4-es, szürke    1 db    1 db
4.    Fésűszubbony, szürke    1 db    1 db
5.    Szoknya, szürke    1 db    1 db
6.    Szolgálati pulóver, szürke    1 db    1 db
7.    Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos    1 db    1 db
8.    Női selyemblúz, fehér    1 db    1 db
9.    Ingblúz, rövid ujjú, övpántos, fehér    1 db    1 db
10.    Nyakkendő, szürke    1 db    1 db
11.    Nyaksál, fehér    1 db    1 db
12.    Félcipő, ünnepi, fekete    1 pár    1 pár
13.    Váll-lap, vállszalag, szerelve (testületi színű)    3 pár    3 pár
14.    Karjelvény    2 db    2 db
15.    Polgári ruhapénz    A mindenkori utánpótlási egyenruházati ellátmány 50%-a
C)
Egyenruházati norma az egyen- és vegyes ruhás polgári védelmi berendelt hivatásos állományú férfiak részére
    A cikk megnevezése    Mennyiség/Me. Egyenruhás    Mennyiség/Me. Vegyes ruhás
1.    Szolgálati, téli dzseki, fekete, emblémával (címer)    1 db    1 db
2.    Szolgálati, derékrészes nadrág, fekete    1 db    1 db
3.    Hosszú ujjú, galléros póló, sötétkék, emblémával (címer)    2 db    2 db
4.    Téli zokni, fekete    2 pár    2 pár
5.    Szolgálati téli sapka (textil állórésszel), fekete, címerrel    1 db    1 db
6.    Könnyített bakancs, fekete    1 pár    1 pár
7.    Szolgálati pulóver, fekete    1 db    1 db
8.    Nadrágszíj, fekete    1 db    1 db
9.    Szolgálati, nyári dzseki, fekete, emblémával (címer)    1 db    1 db
10.    Rövid ujjú, galléros póló, sötétkék, emblémával (címer)    2 db    2 db
11.    Szolgálati, baseball sapka, fekete, címerrel    1 db    1 db
12.    Szolgálati, nyári zokni, fekete    2 pár    2 pár
13.    Rendfokozati jelzés (testületi színű)    3 db    3 db
14.    Állományjelző, tépőzáras, fekete    3 db    3 db
15.    Névkitűző, tépőzáras, fekete    3 db    3 db
16.    Társasági sapka, szerelve, tábori barna    1 db    1 db
17.    Ballonkabát, 4/4-es, khaki    1 db    1 db
18.    Társasági zubbony, szerelve, tábori barna    1 db    1 db
19.    Társasági pantalló (zászlós, tiszt, főtiszt részére fekete, tiszthelyettes részére tábori barna)    1 db    1 db
20.    Nyaksál, khaki    1 db    1 db
21.    Társasági nadrágszíj, fekete    1 db    1 db
22.    Váll-lap, vállszalag, szerelve (testületi színű)    3 pár    3 pár
23.    Karjelvény    2 db    2 db
24.    Fehér ing, hosszú ujjú, vállpánt nélkül    1 db    1 db
25.    Félcipő, normál, fekete, bőrtalpú    1 db    1 db
26.    Polgári ruhapénz    A mindenkori utánpótlási egyenruházati ellátmány 50%-a
D)
Egyenruházati norma az egyen- és vegyes ruhás polgári védelmi berendelt hivatásos állományú nők részére
    A cikk megnevezése    Mennyiség/Me. Egyenruhás    Mennyiség/Me. Vegyes ruhás
1.    Női kalap, társasági, szerelve, fekete    1 db    1 db
2.    Ballonkabát, 4/4-es, khaki    1 db    1 db
3.    Társasági kosztümkabát, szerelve (tábori barna)    1 db    1 db
4.    Társasági szoknya (zászlós, tiszt, főtiszt részére fekete, tiszthelyettes részére tábori barna)    1 db    1 db
5.    Női selyemblúz, fehér    1 db    1 db
6.    Társasági cipő, fekete    1 pár    1 pár
7.    Váll-lap, vállszalag, szerelve (testületi színű)    2 pár    2 pár
8.    Karjelvény    2 db    2 db
9.    Polgári ruhapénz    A mindenkori utánpótlási egyenruházati ellátmány 50%-a
*    Amennyiben a BM KOK vezetője egyenruha egységes viselését rendeli el a berendelt állomány részére, abban az esetben a berendeltként foglalkoztatottaknak a fenti normában szereplő cikkekkel kell rendelkezniük és azokat a szerv vezetője által intézkedésben kiadott öltözködési szabályoknak megfelelően viselniük, valamint szükség esetén az utánpótlási egyenruházati ellátmány terhére beszerezniük. Az ezen normákban szereplő termékekkel a BM KOK költségvetése terhére csak az az új felszerelő látható el, aki más szervtől (pl. küldő szervtől) egyenruházati alapellátást még nem kapott és a BM KOK-hoz berendelték. A fekete színű, szolgálati egyenruházat csak a rendszeresítését követően adható ki, illetve viselhető.
III.
Ha a berendelt állomány tagja a tárgyévi utánpótlási egyenruházati ellátmányából ezen melléklet I-II. fejezetébe foglalt normák közül a rá vonatkozóban szereplő termékeket nem tudja megvásárolni, abban az esetben a fogadó szerv a részére a beszerzéshez szükséges forintösszeget megelőlegezi és azt túlellátásként előjegyzi. A túlellátásként előjegyzett forintösszeget e rendelet 23. §-ának (4)-(6) bekezdésében foglalt elveknek megfelelően kell a berendelt állomány tagjától levonni.
6. melléklet a 20/2006. (IV. 19.) BM rendelethez
Alapellátási, formaruházati norma a Rendőrtiszti Főiskola rendőr-, határrendész-, valamint katasztrófavédelemi szakos hallgatói részére
Sorszám    A cikk megnevezése    Me.    Alapellátás mennyisége
1.    Nyári sapka    db    1
2.    Speciális kabát    db    1
3.    Speciális nadrág    db    2
4.    Speciális zubbony    db    1
5.    Kötött kesztyű    db    1
6.    Bakancs    pár    1
7.    Póló    db    4
8.    Derékszíj    db    1
9.    Téli zokni    pár    2
10.    Hallgatói karlap    db    3
11.    Főiskolai karjelvény    db    2
12.    Esőgallér, PVC    db    1
 


 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 12:53
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75