Kezdölap arrow Hírek arrow ÁÉT arrow ÁÉT ÜGYRENDJE
ÁÉT ÜGYRENDJE
2006. October 04.

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

ÁGAZATI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS

Ü  G  Y  R  E  N  D  J  E

2006. 

 

 I.

HATÁLY


1. Az Együttműködési Megállapodás és az Ügyrend szabályait kell alkalmazni az összes olyan tárgykörben és ügyben, amelyben valamely foglalkoztatási jogviszonyt szabályozó jogszabály, illetve a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (a továbbiakban: jogalkotási törvény) az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: ÖTM) mint jogalkotó vagy mint munkáltató számára a foglalkoztatottak valamely csoportja érdekképviseleti szervével egyeztetési kötelezettséget ír elő vagy ilyen lehetőséget teremt.

II.
AZ ÉRDEKEGYEZTETÉS RÉSZTVEVŐI


2. Az Ágazati Érdekegyeztető Tanács (a továbbiakban: ÁÉT) fórumát a munkavállalói és a munkáltatói oldal tárgyalócsoportja alkotja, melyek önállóak, egymástól függetlenek és nyitottak.

3. A tárgyalócsoportok a két oldal képviselőiből és tanácskozási joggal rendelkező szakértőikből állnak.

4. A tárgyalócsoportok tagjai felelősek a szakértők kijelöléséért és a szakértők ülésen való részvételéért, illetve az ott elhangzó szakvéleményért.

A munkavállalói oldal

5. A munkavállalói tárgyalócsoport tagjai az Együttműködési Megállapodásban részes szakszervezeti és érdekképviseleti szervek egy-egy képviselője, és tagonként maximum 2-2 fő szakértő.

A munkáltatói oldal

6. A munkáltatói oldal vezetője az ÖTM államtitkára, illetve az általa megbízott – szakállamtitkárnál nem alacsonyabb beosztású − személy. A munkáltatói oldal képviseletét ellátó tárgyalócsoportot tagjait az államtitkár jelölni ki, a fórum napirendjétől függően. A munkáltatói oldal képviseletét legalább osztályvezetői megbízással rendelkező személy látja el. A munkáltatói oldal nevében nyilatkozatot az oldal vezetője, vagy általa az ülésen felhatalmazott képviselője tehet.

7. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 35. §-ának (1) bekezdése szerint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője az ágazati egyeztetés munkáltatói oldala állandó tagja. Abban az esetben, ha e kötelezettségét személyesen nem tudja teljesíteni, helyettesítésre a főigazgató-helyettes jogosult.

8. A munkáltatói oldal tagjai közé rendszeresen meg kell hívni a pénzügyekért és a munkaügyi feladatokért felelős tárcák képviselőit.


III.
AZ ÁÉT MŰKÖDÉSI RENDJE


9. A levezető elnöki feladatokat a munkáltatói és a munkavállalói oldal felváltva látja el. Az ülés levezető elnöke nem jogosult az egyeztetés során az őt delegáló szervezete képviseletében nyilatkozni.

10. Az ÁÉT üléseit szükség szerint, de legalább kéthavonta tartja. Az ÁÉT összehívását bármelyik tárgyalócsoport vagy annak tagja kezdeményezheti, az ülés napirendjére bármelyik tárgyalócsoport vagy annak tagja javaslatot tehet. Ezen kezdeményezéseket az ÁÉT titkárához kell előterjeszteni.

11. Az ÁÉT titkára köteles a tárgyalócsoportok tagjait az ülések időpontjáról, helyéről és tervezett naprendjéről – az írásbeli előterjesztések megküldésével – értesíteni.

12. Az ülés napirendjéről a levezető elnök előterjesztése vagy javaslata alapján a tárgyalócsoportok döntenek. Írásbeli napirend esetén − legalább az ülés előtt 8 nappal, sürgős esetben 3 munkanappal − a tárgyalócsoportok tagjainak az írásbeli előterjesztéseket el kell juttatni. E szabály megsértése esetén a Felek a napirendi pont tárgyalásának elhalasztását kezdeményezhetik. Minden ülésen a következő ülés elnökét ki kell jelölni.

13. A tárgyalócsoportok képviselői véleményüket az ülésen szóban ismertetik, vagy írásban is (az ülés előtt történő megküldéssel vagy az ülésen való átadással) benyújthatják. A tárgyalócsoportok szakértői véleményüket az ülésen szóban is előadhatják.

14. Meghatározott kérdések megvitatására és az álláspontok közelítése céljából az ÁÉT szakértői ülés összehívásáról dönthet, amelyre a tárgyalócsoportok szakértőit hívják meg. A szakértői ülés feladata a tárgyalócsoportok közös szakértői álláspontjának kialakítása és a kérdéskör ÁÉT ülés elé terjesztésének előkészítése.


IV.
EGYEZTETÉSI TÁRGYKÖRÖK

15. Egyeztetést kell végrehajtani az alábbi tárgykörökben:

a)     az ágazati munkaügyi kapcsolatokról,
b) az ÖTM-nél, illetve az általa irányított szerveknél foglalkoztatott köztisztviselők, hivatásos állományúak, közalkalmazottak és munkavállalók jogviszonyával kapcsolatban,

c) a foglalkoztatási és munkavédelmi törvények, illetve módosításaik, illetve azok ágazati végrehajtása jogszabályi tervezetei és módosítási tervezeteiről,

d) elismerési, kegyeleti és szociális kérdések szabályozásáról,
e) a b) alpontban meghatározottak anyagi-, szociális-, kulturális jogait érintő ágazati kérdésekben, így különösen a foglalkoztatottak illetményével, jövedelmével és juttatásaival összefüggő kérdéskörben.

f) egészségügyi, rekreációs és üdültetési kérdésekben.
   
16. A hivatali apparátust érintő előterjesztéseket a közjogi és koordinációs szakállamtitkár nyújtja be az ÁÉT elé.


V.
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS


17. A jogalkotási törvényben rögzített tervezetek egyeztetését az ÖTM Jogi Főosztálya a közigazgatási egyeztetésre vonatkozó szabályok szerint végzi.

18. A 15. pontba nem tartozó egyéb előterjesztések esetében az egyeztetést a felek a ÁÉT titkárán keresztül kezdeményezik.

19. 15. pont szerinti egyeztetést bármely fél kezdeményezheti. Egyeztetés kezdeményezésére a munkáltatói oldal 6-7. pontokban meghatározott beosztású tagja, illetve az érintett munkavállalói szervezetek egyharmadának képviselője jogosult.

20. Bármely fél által kezdeményezett egyeztetést az ÁÉT titkára 15 munkanapon belül köteles összehívni. Az ülés összehívását csak akkor lehet megtagadni, ha az egyeztetést nem arra jogosult személy kezdeményezte, vagy az egyeztetés tárgyául megjelölt téma nem tartozik a jogszabályok vagy az Együttműködési Megállapodás 3. pontja szerinti egyeztetési tárgykörbe.

21. Az ülés levezető elnöke köteles az egyeztetett napirendek lezárása után megállapítani az egyeztetési eljárás eredményét.

22. Az egyeztetés eredményétől függően a kiadásra kerülő jogszabály tervezetben vagy egyéb előterjesztésben
a) az érintettek egyetértése esetében: "az érintett szakszervezetek egyetértésével";
b) az érintett szakszervezetek több mint 50 %-a egyetértése esetében: "az érintett     szakszervezetek többsége támogatásával"
fordulatot lehet feltüntetni. Utóbbi esetben az előterjesztést ellenző szakszervezetek nevét fel kell tüntetni.
c) Az érintett szakszervezetek többsége elutasítása esetén az egyeztetett jogszabály tervezetben nem lehet semmilyen formában a szakszervezetekre, mint támogatókra utalni, illetve az egyéb előterjesztések esetében a döntéshozatalra jogosult vezetőt a szakszervezetek álláspontjáról írásban kell tájékoztatni.

23. Az érintettség tekintetében a munkavállalói oldal tagjai az ülés megkezdése előtt írásban nyilatkoznak, amelyeket a levezető elnök a napirend megkezdése előtt ismertet.

24. A munkavállalói oldal tagjai vállalják, hogy abban az esetben, ha az ÖTM valamely intézkedése, vagy mulasztása ellen a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mtv.) 23. §-a vagy az Hszt. 31. §-a alapján kifogást nyújtanak be, azt az érintett vezető részére történő kézbesítéssel egyidőben az ÁÉT titkárához is eljuttatják.

25. Az ülésről az ÁÉT titkársága teljes szó szerinti jegyzőkönyvet készít, A jegyzőkönyvet – elsősorban elektronikus úton – az egyeztetésre meghívott összes félnek meg kell küldeni. A jegyzőkönyv elkészítésének határideje az ülést követő 15 munkanap.

26. A Felek vállalják, hogy az egyeztetési eljárás megkezdése előtt a tömegtájékoztatási szerveket álláspontjukról csak azt követően tájékoztatják, hogy azt a másik fél számára megismerhetővé tették.

27. Az ÖTM vállalja, hogy a ÁÉT munkatervét, az üléseken hozott megállapodások szövegét a tárcaközlönyben, illetve a tárca honlapján közzéteszi.

28. Amennyiben a felek a kommunikációról megállapodnak, az ÁÉT döntéseiről az ülést követően az ÁÉT titkára sajtóközleményt állít össze. A közlemény az ülést levezető elnök ellenjegyzését követően a tárca honlapján közzétételre kerül. Ezen túlmenően a tárgyalófelek álláspontjukat szabadon közzétehetik.


VI.
ÜGYVITEL

29. Az ÖTM vállalja, hogy a ÁÉT működési feltételeit, a titkársági feladatok ellátását biztosítja. A titkári feladatot ellátó személyében bekövetkezett változásokról 8 napon belül tájékoztatja a munkavállalói oldal képviselőit.

30. A titkárság az ÖTM Humánerőforrás és Civilkapcsolati Főosztálya keretében működik. A titkárság feladatai közé tartozik a szakszervezetek reprezentativitási mérése ellenőrzése, illetve a szakszervezeteket érintő állami pénzügyi támogatási döntések előkészítése.

31. A titkárság a ÁÉT üléseivel kapcsolatban keletkezett anyagokat (meghívók, előterjesztések, emlékeztetők, magnófelvételek, stb) az ÖTM ügykezelésére vonatkozó rendelkezések szerint kezeli.

32. A munkavállalói oldal tagjai taglétszám igazolási kötelezettségei időpontjai:
a) az Együttműködési Megállapodást aláíró érdekképviseletek a képviseleti jogosultságot, illetve a reprezentativitást a Megállapodás életbelépését követő 30 napon belül kötelesek igazolni.
b) ha a munkavállalói oldal tagjai képviselői legalább fele soron kívüli reprezentativitás-mérést kér (e szabály a közalkalmazotti reprezentativitás mérése esetén nem alkalmazható), a kérelmezett időpontban
c) költségvetési támogatás igénylése esetében.
d)  a jogszabályban meghatározott közalkalmazotti tanács választás napja,Budapest, 2006.  szeptember 30.

Munkáltató képviseletében:

Ujhelyi István ÖTM államtitkára
 
Érdekképviseletek:
 
    DR. BÁRDOS JUDIT Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete főtitkára
   
    KAJSZA ZOLTÁN Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete elnök-ügyvivője
   
    TALABÉR ZOLTÁN Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete elnöke
   
    ZENTAI FERENC Polgári Védelmi Dolgozók szakszervezete főtitkára
   
    NAGY GÁBOR Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete elnöke
   
    DR. LATKÓCZY ANTAL Országházi Dolgozók Érdekképviseleti Szövetsége elnöke
   
    DR. GAZSIK LAJOS Ifjúsági és Sportminisztériumi és a Minisztériumhoz Tartozó Költségvetési Szervek Szakszervezete elnöke
   
    DR. KOVÁCS MIHÁLY MKKSZ Közigazgatási Hivatali Dolgozók Országos Szakmai Tanácsa elnöke
   
    PONGÓ GÉZA Független Rendőr Szakszervezet főtitkára


 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 15:14
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75