Kezdölap arrow DEMONSTRÁCIÓ arrow SZOLIDARITÁSI NYILATKOZAT
SZOLIDARITÁSI NYILATKOZAT
2019. January 15.

S Z O L I D A R I T Á S I     N Y I L A T K O Z A T

Az Országos Sztrájkelõkészítõ és Demonstrációszervezõ Bizottság 2019. január 08-án kelt, Orbán Viktornak címzett levelében megfogalmazott pontokkal a Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete egyetért.

A munkavállalói jogok védelme és érvényesítése érdekében összefogó szakszervezetekkel szolidaritást vállalunk!

Szükségét látjuk mind a hivatásos, mind a civil szféra munkajogi szabályozásának felülvizsgálatát, újragondolását és harmonizálását – különös tekintettel a munkaidõ keretek szabályozására. Semmilyen formában nem tartjuk támogathatónak a jelenleg hatályos törvényi szabályozásokat.

A rendvédelmi szervek tagjai élethivatásként folytatják foglalkozásukat, ezért az államnak érdekében állna, hogy az aktív pályafutásuk során ne hagyják el a testületüket.

A munka világában dolgozó, a humánpolitikához értõ szakemberek mindannyian jól tudják, hogy a legdrágább munkaerõ mindig az új munkaerõ. Minden új munkaerõt fel kell szerelni, el kell látni, ki kell képezni – és mindezek után ha végre munkába is áll hosszú ideig teljesítmény jócskán elmarad a gyakorlott pályatársaktól.

Éppen ezért felfoghatatlannak és tarthatatlannak tartjuk a jelenlegi gyakorlatot, ahol a folyamatosan súlyosbodó létszámhiányt látszat intézkedésekkel és propaganda megnyilvánulásokkal próbálják takargatni. A készenléti szolgálatot ellátó tûzoltói állomány létszáma 2012 óta folyamatosan fogy, és ez az elvándorlás már évekkel ezelõtt olyan méreteket öltött, hogy a jelenlegi rendszer még megfelelõ számú jelentkezõ esetén sem lenne képes nem, hogy megfordítani de legalább érdemben lassítani ezt a folyamatot.

A hivatásos szolgálati viszony újraszabályozásánál érvényesíteni kell azt a szándékot,  hogy a hivatásos állomány tagjainak, mint – többségükben – egyenruhás állampolgároknak jogai és kötelességei között a harmóniát megteremtse. A hivatásos állomány tagjai az általánoshoz képest szigorúbb függelmi rendben és fegyelmezettséggel, fokozott pszichikai és fizikai terheléssel, áldozatvállalással, veszélyes helyzetben az életük kockáztatásával végzik feladataikat. Emellett a szolgálati viszony létesítésének feltételeként önkéntesen lemondanak egyes alkotmányos jogaik gyakorlásáról, vállalva egyúttal – törvényben meghatározott rendvédelmi szerveknél történõ szolgálatteljesítés esetén – a hozzátartozókra is kiterjedõ nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelést. Ezek jog- és életvitelbeli korlátozást jelentenek. Az alkotmányos jogokat azonban kizárólag a szolgálati feladatokhoz illeszkedõ mértékben, a rendvédelmi szervre is tekintettel, differenciáltan lehessen csak korlátozni!

A kormányzat a tûzoltóságok 2012-es újraállamosítása óta több lépésben indokolatlanul korlátozta a hivatásos tûzoltói állomány alapvetõ jogait és növelte kötelezettségeit. Mindezt anélkül, hogy a többletkövetelmények mellett bárminemû ellentételezést biztosítottak volna.

Feltétlenül és egyértelmûen rendezi kell a váltásos (készenléti jellegû szolgálati beosztás) munkarendben dolgozók heti szolgálati idejének óraszámát, mivel a jelenleg hatályos törvény értelmében a részben vagy egészben készenléti jellegû beosztásokban, heti negyvennyolc órát meg nem haladó szolgálatteljesítési idõ állapítható meg.

Annak ellenére, hogy a törvény feltételesen fogalmazott, konzekvensen mindenhol a 48 órás munkahét (hét napos) lett bevezetve, és a 40 és 48 óra közötti 8 óra munka soha, sehol nem kerül ezen állomány számára ellentételezésre!

A fentiekre figyelemmel elengedhetetlenül fontosnak tartjuk, hogy a munkaidõ szervezésére vonatkozó jelenleg hatályos 2003/88/EK irányelvet a beavatkozó tûzoltói állomány szolgálatteljesítési idõkeret megállapításánál is vegyék figyelembe!

A szociális párbeszéd munkavállalói érdekeket is tükrözõ érdemi megállapodásokra törekvõ mûködtetésének újragondolását és újraszabályozását támogatjuk!

Indokolatlannak tartjuk a rendvédelmi szakszervezetek 2012-ben bevezetett hátrányos megkülönböztetését és a kollektív érdekképviseleti jogosultságok korlátozását!

Nevetségesnek tartjuk, hogy a fegyveres és rendvédelmi szervek pitiáner módon indokolatlanul és egyoldalúan elzárkóznak még az olyan apró gesztusoktól is, mint pl. a szakszervezeti tagdíjak munkáltatói levonása. A kormányzat 2012-ben diszkriminatív módon a munkaidõ kedvezmény drasztikus megvonásával járó intézkedéseket vezetett be, a hivatásos szervezeteknél mûködõ szakszervezetek kevesebb tisztségviselõje szerezhet jogosultságot munkajogi védelemre, kevesebb munkaidõ-kedvezmény illeti meg õket.

Az államosítás óta ígérgetett és nagy csinnadrattával bejelentett, valamint azóta is váltig hangoztatott életpályamodellbõl gyakorlatilag semmi nem valósult meg. Az illetményemelésbõl évrõl évre egyre többen maradtak ki, a rendvédelmi dolgozók lakhatási és otthonteremtési támogatási rendszerét nem újították meg, a megtakarítási célú biztosítási rendszert nem vezették be. Tették mindezt úgy, hogy a kormány asztalára került pl. a saját maguk által létrehozott érdekvédelmi bábszervezet, a szakszervezetek jogfosztásával párhuzamosan államilag felállított Magyar Rendvédelmi Kar által kidolgozott részletes javaslat, amiben mindezen problémák kezelésére nemzetközi és hazai szakértõk bevonásával több tucat ember több száz munkaórája volt belefektetve. Tárgyalás nélkül, érdemi indoklás hiányában vetették el.

A korábban jól mûködõ belügyi érdekegyeztetési rendszert kiüresítették. A tanácskozásokon érdemi párbeszédre nincs lehetõség, a jogszabálytervezetek véleményezésére lehetetlenül rövid határidõket szabnak, a szakszervezeti kezdeményezéseket sokszor válaszra sem méltatják, a megkeresésekre sem a kormányzati oldalról, sem a munkáltatóktól a legtöbbször értékelhetõ reakció sem jön.

A tisztességes munkáért tisztességes bérek bevezetésére, a béregyenlõtlenségek mérséklésére, a közszféra bérhelyzetének rendezésére és a diplomás bérminimum bevezetésére vonatkozó sztrájkbizottsági követeléseket támogatjuk!

A rendvédelmi illetményalapot immár több, mint egy évtizede nem emelték, a fegyveres és rendvédelmi szféra bérei – a hazug kormányzati propagandával ellentétben – még egy pályakezdõ bolti árufeltöltõhöz képest sem versenyképesek. Akár évtizedes szolgálati viszony után sem. Ez az egyik alapvetõ oka a tömeges leszereléseknek. A hivatásos szervek képtelen megtartani jól kiképzett és drágán felszerelt hivatásos állományú tagjaikat, mert bár ez az elvárás de hivatástudatból nem lehet kenyeret venni vagy rezsit fizetni.

A béren kívüli juttatásokra vonatkozó szabályok újragondolását támogatjuk!

Az életpályamodell bevezetésének jegyében a korábban 251 ezer forintos cafetéria keretet 2012-ben 200 ezer forintra csökkentették, ráadásul annak közterheit is az állományra terhelték. Ennek következtében a valóságban tavaly is csak 150 ezer forintnyi béren kívüli juttatást biztosítottak az állományának. Mindezekkel párhuzamosan a cafetéria keretében választható juttatások köre évrõl évre csökken, változik.

A rugalmasabb nyugdíjba vonulási rendszer kidolgozására, a korengedményes illetve a korkedvezményes nyugdíjak korszerûbb formában történõ visszaállítására vonatkozó követelést teljes mértékben támogatjuk!

Egy újra megalkotandó jogi szabályozásnak azt a célt is szolgálnia kell, hogy a pályán meg tudja tartani a rendvédelmi szerveknél szolgálatot teljesítõket. Elfogadhatatlan, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer változatlan maradjon. Európában egyedüliként a magyar tûzoltókat nem illeti meg semmiféle nyugdíj kedvezmény az alapvetõ jogaik korlátozása mellett, nap mint nap életük és testi épségük veszélyeztetésével szolgálatban töltött évek után! A társadalom és az állam kötelessége a nyugdíjrendszeren keresztül is elismerni azt a megkülönböztetett szolgálati viszonyt, amelynek során a szolgálatot vállalók életüket és testi épségüket veszélynek teszik ki és ha kell, esküjükben vállalt módon, akár életük árán is teljesítik feladatukat.

A szolgálati nyugdíjrendszer 2012-es szétverése után a korábban nyugdíjba vonult bajtársaink juttatását visszaminõsítették szolgálati járandóságnak, és adófizetési kötelezettség alá vonta. Ezzel diszkriminatív módon hátrányba hozták õket, a családi adókedvezményüket csak a jogosultsági év letelte után érvényesíthetik, munkavállalási lehetõségeiket jövedelmi korláttal szûkítik.

A megváltozott képességû dolgozók támogatásával kapcsolatos szabályozás újragondolásával teljes mértékben egyetértünk!

A készenléti szolgálatot ellátó tûzoltókat mind a 2012. január 01-én hatályba lépett régi, mind az új Hszt. megoldhatatlan probléma elé állította. Ezen tûzoltók a beavatkozások során olyan mértékû egészségi- és pszichés terhelésnek vannak kitéve, hogy kivétel nélkül folyamatos egészségkárosodást szenvednek.

A készenléti szolgálatot ellátó tûzoltók zöme egészségileg és pszichésen 50 év felett nem tudja ellátni a feladatait, más területen történõ foglalkoztatására viszont a szerven belül nincs lehetõség. A kormányzati propagandában hangoztatott horizontális mobilitás csak egy jól hangzó lózung, az egészségkárosodást szenvedett, olykor több évtizedes szolgálati viszonnyal rendelkezõ tûzoltók „jutalma” igenis az, hogy az utcára teszik õket – esetleg megalázó fizetést ígérve olyan tõlük teljesen idegen pozíciókat ajánlanak fel nekik, hogy maguk válasszák ezt az utat.

Mindezekre figyelemmel támogatjuk a baleseti és rokkantsági, valamint a hozzátartozói nyugellátásra, az 1996. évi XLIII. törvényben megfogalmazott, 2012. január elseje elõtti állapot visszaállítását!


Budapest, 2019. január 14.

A nyilatkozat letölthetõ innen.

 
Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tûzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux w
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 13:04
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1138
Linkek: 75