Kezdölap arrow Rólunk arrow Impresszum arrow Alapszabály arrow Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete Alapszabály
Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete Alapszabály
Alapszabály
2005. August 17.

Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete Alapszabály


2005.

I. Általános Rendelkezések

 

1.§. Szervezet neve: Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete (továbbiakban:  FTSZ)

2.§. Székhelye: Budapest VIII. Dologház u. 1. Levélcíme: 1081 Bp. Dologház út 1.

3.§. A FTSZ fővárosi jelleggel működő szervezet, mely egységbe foglalja a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokságnál (továbbiakban FTP) működő alapszervezeteket.

4.§. A FTSZ önálló jogi személy, melynek működési területe Budapest.

5.§. A FTSZ képviselője az Elnök.

6.§. A FTSZ legfőbb döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés (továbbiakban Kgy), ügyintéző és képviseleti választott szerve a Vezető Testület (továbbiakban VT).


 

II. A FTSZ célja, és működésének alapelvei

7.§. Célja: a fővárosi tűzoltóság tevékenységéhez kapcsolódó szervek, szolgálati ágak hivatásos és közalkalmazotti állományú tagjai, jogfolytonos nyugdíjasai, valamint a szervekkel tanulmányi szerződéses jogviszonyban állók sajátos társadalmi, szolgálati, szociális és kulturális érdekeinek egységes és hatékony képviselete és védelme, a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesítésének elősegítése. Az FTSZ az Alkotmány 4. §-a alapján feladatának tekinti szerveződési területén a nem szakszervezeti tag munkavállalók érdekeinek képviseletét és védelmét is.

8.§. A FTSZ tevékenységét a mindenkori hatályos jogszabályok alapján végzi.

9.§. Tagsága az alapszervezetek tagjaiból tevődik össze. Az alapszervezet minden tagja az FTSZ-nek egyéni tagja.

10.§. A FTSZ feladata, hatásköre kiterjed:
    - A tűzoltó tevékenységgel, szervezettel, a szolgálati viszonnyal az eredményes munkavégzés feltételeivel összefüggő döntések, intézkedések kialakításában való részvételre;
    - Az állomány szociális biztonságával, kulturális fejlődésével, szakmai képzésének segítésével, egészségének megóvásával összefüggő kérdések rendezésében való közreműködésre és ellenőrzésre;
    -  Rendezvények, programok szervezésére;
    -  Önsegélyező tevékenységre;
    -  Akciós lehetőségek felkutatására és megszervezésére
    - A kollektívák jogainak védelmezése mellett, a tagok személyes érdekvédelmének biztosítására;
    - Tagjainak információs, jogi, szociális és kulturális szolgáltatások nyújtására.

11.§. A FTSZ fellép a tűzoltósági munka pozitív hagyományai és értékei védelméért, állami és társadalmi elismertetéséért.

12.§. A FTSZ a demokrácia, a szolidaritás és a közmegegyezés elvei szerint működik. Biztosítja az alulról építkező önszerveződési kezdeményezéseket, elősegítve a munkáltatói és a döntéshozói szinteknek megfelelő szervezeti formákat, illetve az ezekhez kapcsolódó nyilvánossági fórumokat.

13.§.
Biztosítja az FTSZ-hez csatlakozó szakszervezeti egységek önálló véleményének megismerését, a tagság folyamatos és állandó tájékoztatását és a nyilvánosságot. Lehetőséget ad a mozgalomban kialakult eltérő álláspontok kifejtésére és képviseletére.

14.§. A FTSZ működésének alapelvei:
    - független érdekképviselet és érdekvédelem
    - pártsemlegesség
    - önkéntesség, önszerveződés
    - demokratikus választás
    - szolidaritás
    - nyilvánosság; az információ szabad áramlásának biztosítása

15.§. Céljai érdekében kész együttműködni mindazon szervezetekkel, melyek az Alapszabályban foglaltak szellemében partnerként kívánnak tevékenykedni a célok elérésének érdekében.III. A FTSZ tagsága

16.§. A szakszervezeti tagság önkéntes, a tagok jogai egyenlőek. A FTSZ tagjai egyidejűleg más társadalmi szervezetnek is tagjai lehetnek. A taggá válás a Belépési Nyilatkozat sajátkezű aláírásával, és valamely meglévő alapszervezetben, vagy új alapszervezet létrehozása esetén a VT-ben történő nyilvántartásba vétellel történik meg. A nyilvántartásba vételt az alapszervezeti Képviselő; új alapszervezet alapításakor az Elnök végzi. A belépéskor meg kell határozni a tagság jellegét. A taggá válással egyidejűleg intézkedni kell a tagdíjfizetés módjáról (Meghatalmazás a munkáltató felé) is.

17.§. A tagok lehetnek:
    - Rendes
    - Jogfenntartó

18.§. Rendes tagként beléphet a FTSZ-be, a FTP hivatásos és közalkalmazotti állományú dolgozója, aki elfogadja a FTSZ Alapszabályát, és vállalja a tagdíj fizetésének kötelezettségét.

19.§. A FTSZ jogfenntartó tagja lehet (kivéve ha vállalja a rendes tagsággal járó kötelezettségeket; illetve akit az alapszervezet rendes tagként nyilvántartásban tart):
    - a nyugdíjas;
    - a hallgatói jogviszonyban álló;
    - a gyermekellátásban résztvevő (pl: GYES);
    - a tartósan munkahelyétől távol levő;
    - akinek szolgálati viszonya illetőleg közalkalmazotti jogviszonya szünetel;

20.§. A tagsági viszony megszűnik:
    - a tag halálával
    - a tag önkéntes kilépésével; ha a tag írásban nyilatkozik kilépési szándékáról,
    - a tag fegyelmi határozattal való kizárásával,
    - a FTSZ megszűnésével,
    - a tagdíj fizetésének felszólítás ellenére három hónapot meghaladóan önhibájából történő elmulasztása esetén,
    - nyugdíjba vonulás esetén a tag nyilatkozik 3 hónapon belül, hogy rendes, vagy jogfenntartó tagként kíván-e szakszervezeti tag maradni, amennyiben önhibájából nem tesz nyilatkozatot, úgy tagsága megszűnik.
    - szolgálati viszonya illetőleg közalkalmazotti jogviszonya megváltozása esetén a tagsági viszony megszüntetéséről a Kgy dönt.

21.§. Kilépés esetén a kilépési nyilatkozat aláírását követően a tárgyhó utolsó napján szűnik meg a tagság. Ezt követően a tag nevét törölni kell a nyilvántartásból.

22.§. Fegyelmi határozattal kizárható az a tag, aki a FTSZ Alapszabályát súlyosan megszegi, vagy a tagsághoz méltatlan magatartást tanúsít. A kizárást bármely tag kezdeményezheti; arról a VT tagjai soron következő ülésükön minősített többséggel döntenek. A kizárás ellen 15 napon belül a Kgy-hez fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési időszak végéig a tag jogai és kötelezettségei szünetelnek.

23.§. A tagok jogai:
    - az FTSZ választásain az erre vonatkozó szabályok szerint választhat és választható bármely tisztségre;
    - részt vehet a FTSZ különböző szerveinek munkájában, döntéshozatalában, valamint a közös munka ellenőrzésében;
    - a szakszervezeti fórumokon megjelenhet, felszólalhat, indítványokat, javaslatokat terjeszthet elő, álláspontja megvitatását kérheti;
    - véleményét a fórumokon, szabadon kinyilváníthatja külön véleményét, fenntarthatja, annak érdekében propagandát fejthet ki;
    - indítványozhatja a jogszabályba, vagy az Alapszabályba ütköző határozat megsemmisítését;
    - igényelheti hogy ügyében, érdekeinek védelmében és érvényesítésében a tisztségviselők és a képviseleti testületek eljárjanak;
    - ellenőrizheti (VT Határozatban szabályozott módon) a tisztségviselők és a képviseleti testületek tevékenységét;
    - kezdeményezheti a választott tisztségviselők visszahívását;
    - igénybe veheti a szakszervezeti juttatásokat és szolgáltatásokat.

24.§. A társadalmi szervezet valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag — a tudomására jutástól számított 30 napon belül — a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

25.§. A FTSZ minden tagjának, csoportjának és testületének jogában áll, hogy - akár önállóan, akár másokkal összefogva - javaslataival, problémáival vagy tájékozódási igényével közvetlenül, vagy közvetve a megbízott képviselőhöz, illetve a FTSZ bármely testületéhez forduljon. A felszólított tisztségviselőnek vagy testületnek 8 napon belül kell válaszolnia.
26.§. A tagok kötelességei:
    - az Alapszabály, a Kgy és a VT Határozatainak rendelkezéseit betartani;
    - szolidaritást vállalni egymással és a választott tisztségviselőkkel, megvédeni a szakszervezetet, testületeit és tisztségviselőit az ellenük intézett jogtalan támadásoktól és retorzióktól;
    - eleget tenni a tagdíjfizetési kötelezettségnek;
    - tisztségviselőként a vállalt feladatok ellátása, a képviselt tagság érdekeinek képviselete és védelme, a választók folyamatos tájékoztatása és segítése.IV. A FTSZ szervezeti felépítése
A.) Az Alapszervezetek

27.§. Alapszervezetek - Küldöttgyűlés - Bizottságok - Vezető Testület - Felügyelő Bizottság

28.§. A FTSZ testületeit, ügyintéző szerveit a tagság érdekeinek érvényesítésére és képviseletére hozza létre, hogy minden egyes döntéshozói szinten hatásosan felléphessen azokért.

29.§. A FTSZ az érdekközösség alapján munkahelyi és szakmai szervezeti rendbe szerveződik.

30.§. A FTSZ szervezeti egysége az Alapszervezet, egy Alapszervezetet legalább 10 tag hozhat létre. A szervezet legfelsőbb szerve a tagok összessége.

31.§. Képviseletükről 1 fő választott tisztségviselő - az Alapszervezeti Képviselő - valamint a Kgy-re delegált küldöttek (minden megkezdett 10 fő tag egy küldött mandátumra jogosult) gondoskodnak.

32.§. Az Alapszervezeti Képviselő /megbízatásuk 3 évre szól/ az adott szervezeti egység szakvezetésével, teljes joggal tárgyalhat; a helyi kérdésekben intézkedhet. Javaslatai érdekében más alapszervezetek tagjai körében kampányt folytathat (pl. visszahívás, szavazás kezdeményezése, stb). Köteles végrehajtani és képviselni az FTSZ VT Határozatait azok érvénybe lépése után.


B.) A Küldöttgyűlés

33.§. A FTSZ legfelsőbb döntési joggal felruházott szerve, mely a tagság meghatalmazott küldötteinek gyűlése. Illetékes a tagság érdekeit érintő minden kérdésben.
a.) Elfogadja és szükség szerint módosítja az Alapszabályt;
    - Meghatározza a szakszervezeti tevékenység fő irányait, kialakítja a FTSZ programját;

b.) Meghatározza az éves költségvetést;

c.) Beszámoltatja a VT-t, és a Felügyelő Bizottságot (továbbiakban FB) a két Kgy között végzett munkájáról;
    - Dönt a beterjesztett indítványokról, panaszokról, fellebbezésekről;
    - Jóváhagyja a VT beszámolóját a FTSZ gazdálkodásával, pénzügyeivel kapcsolatban;
    - Dönt a tagdíjakról;

d.) Dönt a szövetséghez tartozás, vagy más társadalmi szervezettel való egyesülés kérdésében;
    -  Megválasztja a VT és a FB tagjait;

e.) Dönt a szakszervezet feloszlásának kérdésében, megszünése esetén – a hitelező kielégítése után     – a vagyonáról rendelkezik.
34.§. Összehívására szükség szerint, de évente legalább egyszer kerül sor. A Kgy időpontját a napirend egyidejű közlésével legalább 30 nappal előbb meg kell hirdetni. Összehívás rendje: Kgy összehívására az Elnöknek; a VT többségének; a FB-nak van joga, ha a tagok egyharmada ok és cél megjelölésével kívánja.
35.§. Rendkívüli Kgy-t kell összehívni:  
    - az Elnök kérésére
    - a VT többségi határozatára;
    - a FB kérésére;
    - a tagság egyharmadának kezdeményezésére;
    - a Bíróság elrendelésére;
Rendkívüli küldöttgyűlés esetén a kitűzött idő előtt 8 nappal kell a Kgy-t meghirdetni, a napirend egyidejű közlésével.

36.§.  A Kgy teljes szavazati joggal felruházott résztvevői:
    -  A mandátummal (megbízólevéllel) rendelkező tagok /megbízatásuk a Kgy-re szól/ Minden küldöttnek egy szavazata van, mely másra át nem ruházható. Szavazni csak személyesen lehet.
    - A FTSZ VT tagjai /megbízatásuk 3 évre szól/.
    - Határozatképes az a Kgy ahol a képviselői mandátumok 50 %-a + 1 fő megjelent. Az Alapszervezetekhez a Kgy összehívása során továbbítani kell, az adott küldöttgyűlésen szavazásra jogosító képviselői mandátumokat.
    - A Határozatképtelenség miatt azonos témában ismételten – 30 perc elteltével – az összehívott Kgy, a létszámától függetlenül határozatképes, melyet a meghívóban fel kell tüntetni. 

37.§. Határozathozatal módja:

1.) Általában a szavazás nyílt;
a.)  a döntés egyszerű többséggel (szavazásra jogosultak 50%-a +1fő) történik. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni.

b.) Az Alapszabály elfogadása és módosítása; más társadalmi szervezettel történő egyesülés; a FTSZ feloszlásának kimondása mindenkor nyílt szavazást, minősített többséget igényel.
     2.) Személyi ügyekben a szavazás titkos; a döntés minősített többséggel (a szavazásra jogosultak 66%-a +1fő) történik. Lehetőség van név szerinti szavazás kérésére is.

38.§. A Kgy üléseiről jegyzőkönyvet, és lehetőség szerint hangfelvételt kell készíteni. A jegyzőkönyvben     - amennyiben az választásokat is rögzít - utalni kell annak Alapszabály szerinti lefolytatására, a megválasztottak nevének pontos felsorolása mellett. A jegyzőkönyvet az erre a feladatra megválasztott két küldött hitelesíti.
 
39.§. A döntéseket írásban le kell fektetni a Határozatok Könyvében.


C.) A Vezető Testület

40.§. A FTSZ ügyintéző és képviseleti szerve, mely két Kgy közti időszakban a legmagasabb szintű döntést hozó, állásfoglaló és képviseleti választott testület.

41.§. A VT üléseit szükség szerint, de legalább félévenként tartja. Összehívása az Elnök feladata, a napirend megjelölésével. A VT 15 napon belüli összehívását a FB kezdeményezheti. Tagjai egyharmadának az ok és cél egyidejű megjelölése melletti írásbeli kérésére is össze kell hívni.

42.§. Működőképessége érdekében minimum 5 fő maximum 10 fő demokratikusan megválasztott képviselőből, + 1 fő közalkalmazott szakszervezeti tagok által delegált képviselőből áll.

43.§. Munkáját az Alapszabályban rögzített célok és feladatok jegyében; a tagság megbízatásai, valamint a jogszabályokban előírt jogok és kötelezettségek alapján végzi. A Kgy ülésén elfogadott program határozza meg alapvető feladatait, melynek megvalósításához hatáskörrel és felhatalmazással rendelkezik.

44.§. A VT tagjait 3 évre választja a Kgy,
Tagjai:
    - Elnök
    - Elnökhelyettes … 1 fő delegált közalkalmazotti képviselő + minimum 2 maximum 4 fő választott képviselő
    - Társadalmi Kapcsolatok Felelőse
    - Területi Felelősök  … 3 fő választott képviselő
    - Ügyvivő

45.§. A VT határozatképes, ha legalább 6 tagja jelen van.
 Határozatképtelenség miatt azonos témában ismételten - 8 napon belül - összehívott VT a létszámától függetlenül határozatképes! Ez utóbbi esetben, a meghívóban fel kell hívni a tagok figyelmét arra a tényre, hogy a VT a létszámtól függetlenül határozatképessé válik!

46.§. Szavazategyenlőség esetében a szavazás meg kell ismételni, újbóli szavazat egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A VT döntéseit általában nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. Egyes esetekben az Elnök indítványozhatja titkos; név szerinti, vagy minősített többségű szavazás tartását is. A VT minden tagja egy személyesen adott szavazattal rendelkezik.

47.§. A VT kizárólagos jogkörébe tartozik:
    - más szövetséghez való csatlakozás előkészítése;
    - az FTSZ által képviselt munkavállalókat érintő szakmai, szervezeti és bértárgyalások főbb irányelveinek meghatározása;
    - a Szervezeti és Működési Szabályzat kidolgozása;
    - az éves költségvetés, és az előző éves beszámoló előkészítése;
    - a Kollektív Szerződés véleményezése;
    - a FB jelentésének megvitatása és elfogadása;
    - a választások lebonyolításának előkészítése;
    - az Elnök éves beszámolójának elfogadása;
    - alkalmazott státusz szükség szerinti kialakítása
    - az Elnök kezdeményezésére a VT tagjainak felfüggesztése; azok pótlása; ideiglenes megbízás adása a választásra jogosult Kgy idejéig;
    - döntés minden - az Elnök által előterjesztett ügyben

48.§. A VT-nek 8 napon belül reagálnia kell, minden megkeresésre. Érdemi válasz adásra a VT-nek meg kell jelölni a válaszadó VT tag személyét, kompetenciáját és határidejét.

49.§. A VT üléseiről jegyzőkönyvet, és lehetőség szerint hangfelvételt kell készíteni. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető VT tag, és az Elnök hitelesíti.


A Vezető Testület Tagjai

50.§. A szakszervezeti tagok ügyeinek intézésére, képviseletére titkos szavazással Tisztségviselőket választanak. Tisztségviselő lehet a FTSZ bármely tagja, akit a Kgy szavazásra jogosult tagjai megválasztanak. A megválasztás feltétele, hogy a Kgy határozatképes legyen, és a jelölt megkapja az érvényes szavazatok 66 % +1 szavazatát.

51.§. A Tisztségviselő megválasztásának szabályaival egyező módon, bármikor visszahívható, a választásra jogosultak egyharmadának írásbeli kezdeményezésére. A Tisztségviselő megbízatásáról bármikor lemondhat írásban a VT-nél, illetve a Küldöttgyűlésen szóban.

52.§. Összeférhetetlenség: a tisztségviselők összeférhetetlenségét megválasztásuk előtt a Kgy, utána a VT állapítja meg.
    - A  szakszervezetben nem lehet tisztségviselő, a munkáltatói jogkör gyakorlója.
    - A FTSZ valamennyi tisztségviselőjének a tisztségre jelölés elfogadásakor írásban nyilatkoznia kell az alábbiakról: szakmai előélet; FTP beosztás; társadalmi szervezeteknél betöltött tagság, illetve vezető tisztség. A Nyilatkozat nyilvános, mindenki számára hozzáférhető, amely az FTSZ irodájában kerül örzésre.
    - Minden tisztségviselő köteles személyi adataiban, valamint a Nyilatkozatban bekövetkezett változásokról a VT-t írásban, 8 napon belül értesíteni.

53.§. Elnök
* Az Elnök a FTSZ önálló képviselője.
* A VT feladatait két ülés között, vagy el nem hárítható akadályoztatás esetén az Elnök látja el (a     kizárólagos jogkörök kivételével).
* Az Elnök látja el a FTSZ általános vezetését, ennek keretében:
    - a FTSZ nevében szerződéseket, megállapodásokat köt;
    - szakbizottságok felállítását kezdeményezi, a tagjait felkéri;
    - gondoskodik a VT és a Kgy összehívásáról;
    - vezeti a VT üléseit;
    - képviseli a FTSZ-t hatóságok, más szervek, és személyek előtt;
    - utalványozási jogot gyakorol.
    - helyettesítéséről gondoskodik
    - felelős a FTSZ jóváhagyott költségvetésének, vagyonának kezeléséért, a hatályos jogszabályok szerinti gondos, hatékony, takarékos felhasználásáért, megóvásáért, gyarapításáért; közvetlenül felügyeli az Ügyvivő tevékenységét
    - meghatározza és irányítja a VT tagjainak tevékenységét, végzett munkájukról rendszeresen beszámoltatja őket; kezdeményezi az alkalmatlan VT tag felfüggesztését.
    -gyakorolja a munkáltatói jogokat, az FTSZ alkalmazottai felett.
    -az Elnök tiszteletdíjban részesül, amely a mindenkori minimál bér nettó összege;
    -saját, és a VT munkájáról beszámol a Kgy-nek;

54.§. Elnökhelyettes /1 fő delegált közalkalmazotti képviselő + minimum 2 maximum 4 fő választott képviselő /
* A delegált Elnökhelyettes feladata a közalkalmazottak, és a jogfenntartó tagság ügyeinek teljes körű intézése. Az Elnök megbízása alapján helyettesíti őt. A VT felhatalmazása alapján képviseli a FTSZ-t egyes fórumokon.
* A választott Elnökhelyettesek teljes jogkörrel helyettesíthetik - annak felhatalmazása alapján - az Elnököt. Ellátják azokat a feladatokat, melyeket a VT hatáskörükbe utal.

55.§. Társadalmi Kapcsolatok Felelőse
* Sajtó és média kapcsolatokat épít ki, és tart fenn.
* Hatáskörébe tartozik a társadalmi szervezetekkel (egyesületek, alapítványok) folyamatos kapcsolattartás; a civil programok szervezése.
* Vezeti a Kgy üléseit;

56.§. Területi Felelősök  /3 fő választott képviselő/
* Alapvető feladatuk a területi és szakmai alapokon nyugvó szervezetépítés.
* Menedzselik a területi alapszervezeteket, segítik a szakszervezeti Alapszervezeti Képviselő tevékenységét. Feladatuk a tisztségviselő jelöltek beterjesztése a Kgy felé.

57.§. Ügyvivő  
* Feladatai (az Elnök, és a VT felügyeletével):
    - az adminisztrációs feladatok ellátása;
    - a hatályos rendelkezések (országos és FTP szinten) figyelemmel kísérése;
    - szabályzatok, határozatok előkészítése; gazdasági jellegű javaslatok beterjesztése;
    - a házipénztár kezelése;
    - javaslatot tesz a VT felé, a személyi juttatásokról, díjazásokról;
* Az Ügyvivő az elnök felhatalmazása alapján az FTSZ önálló törvényes képviselője. A felhatalmazásban foglaltak szerint önálló képviseleti joggal jár el a FTSZ adminisztratív tevékenységeivel kapcsolatban: a Bíróságnál; az APEH-nél; az OEP-nél; a Fővárosi és a kerületi Önkormányzatoknál. Banki kérdésekben az Elnökkel, vagy annak kijelölt helyettesével együttes módon képviseli a FTSZ-t.
* Utalványozási joggal rendelkezik második aláíróként, az Elnökkel együttes módon.
* Helyettesítéséről a VT, tagjai közül gondoskodik.
* Az Ügyvivő teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik a kezelésére bízott készpénzért, és értékekért.
* az Ügyivő tiszteletdíjban részesül, amely a mindenkori minimál bér nettó összege;

D.) A FTSZ bizottságai és egyéb szervei

58.§. A FTSZ feladata ellátásához állandó és eseti bizottságokat hoz létre. Bizottságai: a Felügyelő Bizottság, a Jelölő Bizottság és a Tanácsadó Testület. Az állandó Bizottság tagjait a Kgy választja, 3 év időtartamra. Eseti bizottságot a FTSZ VT meghatározott feladat ellátására, határozott időtartamra hoz létre.

59.§. Felügyelő Bizottság (Állandó Bizottság):
    - Tagjai: FB elnök és 2 fő FB tag. A FB tagjai megbízatásuk időtartama alatt nem lehetnek a FTSZ más tisztségviselői; s közvetlenül a Kgy alá rendeltek
    - Feladata:
* a FTSZ tevékenységének figyelemmel kísérése törvényességi (hatályos jogszabályok és a belső szabályzatoknak való megfelelőség), és gazdálkodási (pénz és vagyonkezelés) szempontból;
* ellenőrzi a nyilvántartásokat;
* felkérésre célvizsgálatot folytathat;
* véleményezi a költségvetés tervezetét;
* felülvizsgálja az év végi zárszámadást;
    - A FB-nek joga van a VT valamennyi ülésén tanácskozási joggal részt venni; a FTSZ irataiba, előzetes egyeztetés után betekinteni; a tisztségviselőktől tájékoztatást kérni. Egyes szakkérdések megvizsgálására szakértőt vehetnek igénybe.
    - A FB kötelessége évente legalább egyszer átfogó vizsgálatot tartani, és annak eredményéről a VT-nek és a Kgy-nek beszámolni.

60.§. Tanácsadó Testület
    - Tagjai: az alapszervezeti Képviselők.
    - Üléseit szükség szerint tartja, az Elnök összehívása alapján. Feladata: az Elnök, és a VT segítése a döntés-előkészítésben.

61.§. Jelölő Bizottság:
    - 3 tagú testület. Tagjait a VT (1fő), a FB (1fő), és a Tanácsadó Testület választja meg. A Jelölő Bizottság tagjai nem tölthetnek be tisztséget a VT-ben és a FB-ban.
    - Feladata: Jelöltek kiválasztása valamennyi személyi kérdésben. Kötelessége a jelöltek Nyilatkozata alapján az előzetes összeférhetetlenség megállapítása, és ennek megállapításáról a Kgy tájékoztatása.
    - Üléseit általában 3 évenként, illetve szükség szerint tartja, az Elnök összehívására.

62.§. Eseti Bizottságok:
    - Tagjai: az Elnök, illetve a VT által felkért személyek.
    - Feladata: az Elnök, illetve a VT által meghatározott témák véleményezése.


V. A szakszervezet szövetségesei

63.§. A Szakszervezetek szövetségeinek szervezetére és működésére, valamint nyilvántartásba vételére és jogképességére a társadalmi szervezetre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.


VI. A szakszervezet felügyelete

64.§. A szakszervezet működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. Ha a működés törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész a bírósághoz fordulhat.  A társadalmi szervezet tagja által, valamint az ügyész által indított perek a megyei bíróság, illetőleg a Fővárosi Bíróság hatáskörébe tartoznak.


VII. A FTSZ gazdálkodása

65.§. A FTSZ pénzügyi alapja a tagdíjakból, és a befolyó egyéb bevételekből áll. A FTSZ pénzeszközei biztosítják a működés költségei mellett, a tagságnak nyújtott juttatások és szolgáltatások, valamint a szakszervezeti akciók anyagi fedezetét.
Források lehetnek:
    - tagdíjak;
    - állami és társadalmi szervektől származó juttatás;
    - a FTSZ rendezvényeiből, és tevékenységéből származó egyéb bevételek;
    - felajánlások, támogatások.

66.§. A tagság által fizetendő tagdíj alapját és mértékét, és a pénzügyi keret felhasználásának tervezetét a VT köteles évente a Kgy elé hozni, vitára bocsátani. A javaslatok összegzése után a felhasználásról a VT dönt. A FTSZ anyagi forrásait, vagyonát - a testületek által elfogadott elveknek megfelelően - a költségvetésben rögzített irányelvek szerint lehet felhasználni.

67.§. A FTSZ tulajdonában ingó és ingatlan vagyon lehet, mellyel a vonatkozó pénzügyi előírások, és az Alapszabály keretei között, éves költségvetés alapján önállóan gazdálkodik. Gazdálkodásáról éves zárszámadást készít.

68.§. A FTSZ tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok (az Ügyvivő esetében külön meghatározottak kivételével) saját vagyonukkal - a tagdíjfizetési kötelezettségükön túl - nem felelnek. Az Ügyvivő az általa kezelt házipénztár összegéért teljes mértékben - saját vagyonával is - anyagi felelős.

69.§. A FTSZ-re vonatkozó pénzügyi előírásokat részletesen - a VT által kidolgozásra kerülő - Pénzügyi Szabályzatban rögzíti.


VIII. A Szakszervezet megszünése

70.§. Megszűnés: A FTSZ megszűnik, ha
    - megszűnését a bíróság megállapítja
    - feloszlatását a bíróság elrendeli
    - feloszlását vagy más társadalmi szervezettel való egyesülését a Kgy kimondja.
A FTSZ megszűnése esetén vagyonának további sorsáról - a hitelezők követeléseinek kielégítése után - elsődlegesen a Kgy határoz. A Kgy Határozat hiányában, ha a FTSZ feloszlatással szűnik meg, vagy ha a bíróság a megszűnését állapítja meg, a fennmaradó vagyont a fővárosi tűzoltók céljára létrehozott alapítvány számára kell fordítani


IX. Vegyes záró rendelkezések

71.§. A FTSZ VT dolgozza ki, a működést részletesen szabályzó Szervezeti és Működési Szabályzatot.

72.§.  Minden az Alapszabályban nem szabályozott kérdésben a mindenkori hatályos jogszabályok az irányadók.

A módosított Alapszabályt - egységes szerkezetben – 2005. május 31-én tartott Küldöttgyűlés elfogadta.
Utolsó frissítés ( 2007. October 15. )
 
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 19:10
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75