Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow Viszontválasz Varga Ferenc tű. ezredes részére
Viszontválasz Varga Ferenc tű. ezredes részére
2012. March 26.
Tárgy: Viszontválasz

Varga Ferenc tű. ezredes
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató

r é s z é r e !

BudapestTisztelt Igazgató Úr!

A szakszervezetünk számára megküldött, Dr. Pintér Sándor Magyarország Belügyminiszteréhez szóló nyílt levelünkre adott válaszával kapcsolatban az alábbi viszontválasszal élek.

Nyílt levelünket mi közvetve személyesen magának Belügyminiszter Úrnak küldtük meg. Szakszervezetünk Dr. Szebeni Andrea BM Titkársági Osztályvezető asszony részére küldte el a levelet elektronikus formában azzal a kéréssel, hogy azt Belügyminiszter Úrnak eljuttatni szíveskedjen. Ezek után tettük közzé azt saját honlapunkon.

Nyílt levelünket a Lánglovagok.hu portál és még számos más internetes média forrásmegjelölés nélkül átszerkesztve vette át. Ezzel kapcsolatban mi magunk is írtunk számos helyre, változó eredménnyel. Eme tények azért fontosak, mert honlapunkon jelen pillanatban is elérhető letölthető formában az eredetileg elküldött levél. Úgy gondoljuk a szóban forgó nyílt levelünk esetében a formázások némileg más súlyozást adnak a nyers szövegnek.

Ha ezredes úr kellően tájékozódott volna válasza megfogalmazása előtt bizonyára megtalálja ezt a változatot, mely a téves forrásmegjelölés elkerülése mellett a szöveg értelmezését is nagymértékben elősegíti.Igazgató Úr!

Mint azt szakszervezetünk Igazgató Úr számára külön is jelezte, az FKI semmilyen formában nem értesített bennünket a március 22-én lebonyolított személyügyi elbeszélgetésekről! Maga az érintett állomány zöme is csak 1-2 nappal előtte kapott róla értesítést.

Érdekes módon ugyanezt az értesítést az FKI a február 21-től március 1-ig terjedő időszakban tartott elbeszélgetésekkel kapcsolatban még meg tudta tenni!

Szintén nem volt tudott, és nem csak a számunkra de az érintett állomány számára sem, hogy március 22-én milyen személyügyi elbeszélgetésre kerül sor. A berendelt állomány nagy száma alapján racionálisan bejelentésre lehetett számítani. Ezek alapján senki sem gondolhatott arra, hogy egy elbeszélgetés-sorozat folyamán 6 munkabizottságban egyszerre zajlanak majd személyügyi elbeszélgetések. Úgy gondolom belátható, hogy más helyzet a tagságunk érdekeinek képviselete egy bejelentés, és teljesen más egy több munkabizottságban egyszerre zajló személyügyi elbeszélgetés-sorozat folyamán.Igazgató Úr!

Ön levelében az alábbit fogalmazza:

„A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetése folyamatosan biztosítja, hogy a Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete a jogosultságait az 1996. évi XLIII. számú törvény előírásai alapján gyakorolni tudja.”

Igazgató Úr! Terjedelmi okokból kifolyólag jelen viszontválaszomban csak a levelében említett március 22-én lezajlott elbeszélgetésekkel kapcsolatban a figyelmébe ajánlom a szintén Ön által hivatkozott 1996. évi XLIII. számú törvény alábbi részeit:

33/B. § (1) E Fejezet alkalmazásában tájékoztatás a szolgálati viszonnyal összefüggő információ átadása, ennek megismerését, megvizsgálását és az ezzel kapcsolatos vélemény kialakítását és képviseletét lehetővé tévő módon.

Ismételten kérdezem Igazgató Urat, hogy a március 22-én lezajlott személyügyi elbeszélgetésekkel kapcsolatban ki, mikor és milyen tájékoztatást adott szakszervezetünk részére? Különös figyelemmel arra, hogy nekünk ebből a tájékoztatásból kellet volna tudnunk azt a véleményt kialakítani, mely lehetővé teszi a tagságunk képviseletét!

33/B. § (3) A szakszervezet nevében vagy érdekében eljáró személy olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amelyet a fegyveres szerv jogos érdekei, illetve működése, valamint a közszolgálat érdekei védelmében kifejezetten bizalmasan vagy minősített adatként való kezelésre történő utalással hozott tudomására, semmilyen módon nem hozhatja nyilvánosságra és azt az e törvényben meghatározott célok elérésén kívüli tevékenységben semmilyen módon nem használhatja fel.
(4) A szakszervezet nevében vagy érdekében eljáró személy a tevékenysége során tudomására jutott információkat csak a fegyveres szerv jogos érdekeinek, valamint a rendvédelmi érdekeknek a veszélyeztetése, illetve a személyhez fűződő jogok megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra.

Igazgató Úr! A Hszt. fent hivatkozott része határozottan kimondja, hogy a szakszervezetek számára a munkáltató bizalmasan vagy minősített adatként kezelendő módon is nyújthat tájékoztatást, mely tájékoztatás során megismerteket semmilyen módon nem használhatunk fel, illetve azokat nem hozhatjuk nyilvánosságra. Szakszervezetünk számtalanszor jelezte, hogy a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyügyi állománytáblájába szeretnénk betekinteni. Ezen kérésünket minden egyes alkalommal elutasították! Jelen állapotok szerint az FKI szervezetében megszűnő és/vagy alakuló státuszokról szakszervezetünk vagy bárki más az FKI vezetőségén kívül semmilyen konkrét információval nem rendelkezik!

Kérdezem Igazgató Urat, hogy a március 22-én lezajlott személyügyi elbeszélgetésekkel kapcsolatban tekintettel a fent írtakra hogyan és milyen információk alapján kellet volna véleményt kialakítanunk, mely lehetővé teszi a tagságunk képviseletét?

34/A. § (1) A fegyveres szervnél a szolgálati viszonnyal összefüggő érdekegyeztetésben a fegyveres szerv kijelölt képviselője és a szakszervezet választott tisztségviselője vesz részt. A tárgyalópartnerek a vitás kérdések egyeztetésébe szakértőket is bevonhatnak. Az állományilletékes parancsnok a szakszervezet által tett észrevételekre, javaslatokra tett álláspontját, illetve a tájékoztatásra adott válaszát legkésőbb 30 napon belül, indokolásával együtt közölni köteles.

Kérdezem Igazgató Urat, hogy a március 22-én lezajlott személyügyi elbeszélgetésekkel kapcsolatban pontosan ki, mikor és hol tartott érdekegyeztetést?

Mindezeken felül szeretném jelezni Igazgató Úr számára, hogy a szakszervezetek 2012. február 13-án együttműködési megállapodás kötését kezdeményezték a katasztrófavédelmet érintő átszervezéssel kapcsolatban! Az erre vonatkozó anyag szakszervezetünk honlapján is megtalálható! (http://www.ftsz.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1180&Itemid=1 )

Mi kértük a szakmai egyeztetést!

A szakszervezetek fontosnak tartották az egyeztetést az érdekképviseletek és a munkáltató között! Többek között pont azért, hogy erre ne nyilvánosan, a sajtón keresztül kerüljön sor!

(4) A szakszervezet jogosult a hivatásos állomány tagjait az érdekegyeztetéssel és a szolgálati viszonnyal összefüggő kérdésekben tájékoztatni.

Kérdezem Igazgató Urat, hogy a március 22-én lezajlott személyügyi elbeszélgetésekkel kapcsolatban – figyelemmel arra a tényre, hogy a lehetőségét sem kaptuk meg saját vélemény kialakítására – hogyan tudtuk volna tájékoztatni a tagságunkat?

(5) A fegyveres szerv - a szakszervezettel egyeztetve - biztosítja annak lehetőségét, hogy a szakszervezet a tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást a fegyveres szervnél a szolgálati helyen szokásos vagy más megfelelő módon közzétegye.

Kérdezem Igazgató Urat, hogy a március 22-én lezajlott személyügyi elbeszélgetésekkel kapcsolatban pontosan ki, mikor, hol és hogyan biztosította számunkra a közzétételt?

Felszólítom Igazgató Urat, hogy fent sorolt kérdéseimre tételesen és konkrétan válaszolni szíveskedjen!

Ennek hiányában kérem, hogy a levelében fogalmazott, az FKI vezetésének jogkövető magatartására vonatkozó kijelentésektől a jövőben tartózkodni szíveskedjen!Igazgató Úr!

Ön levelében az alábbiakat fogalmazza:

„Célunk az volt, hogy a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok közreműködésével minden hivatásos állományú dolgozónk részére álláslehetőséget biztosítsunk. Ennek eredményeként valamennyi érintettnek beosztást tudtunk felajánlani, sőt számos kollégánk a lakóhelyéhez a jelenleginél közelebb kapott állást.

A levelében említett negatív példának szánt beosztási ajánlatok értékelésénél nem vették figyelembe azt a tényt, hogy az igazgatóság személyi állományának több mint 60%-a jelenleg is más államigazgatási területről jár szolgálatba. Közülük többen 120-150 km-t meghaladó távolságról, és az új lehetőség – sok esetben – lakóhelyükhöz közelebb van.”

Igazgató Úr! Kérem ne beszéljen mellé! Ön is pontosan tudja, hogy emberek nem véletlenül sétáltak be a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság kapuján és kérték felvételüket – vállalva akár az Ön által említett 120-150 km utazást!

Viszont ha már egyszer Igazgató Úr szóba hozta ezt, akkor arra is nyilván tud konkrét és pontos választ adni, hogy kik utaznak 120-150 kilométert ahhoz, hogy az FKI állományában szolgálatot lássanak el. Ugyanis hosszú évek óta a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományába történő jelentkezés egyik feltétele (idézet):

"- bejelentett belföldi lakóhely, melynek Budapesten, vagy Budapesttől maximum 80 km-en belül kell lennie"

Az idézet forrása: http://www.tuzoltosagbp.hu

Vagyis az a honlap, ami a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság 2012. január 1-je előtti, hivatalos honlapja volt! Annak a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságnak a honlapja, melynek Igazgató Úr jelenlegi kinevezése előtt 2010. december 1. és 2011. január 25. között a mentési parancsnok-helyettese, 2011. január 26. és 2011. december 31. között pedig a megbízott parancsnoka volt!

Kérdezem Igazgató Urat, hogy szándékosan ferdíti-e el a tényeket, vagy nemes egyszerűséggel csak nincs tisztában az Ön által irányított szervezethez történő jelentkezés szabályaival?

Valamint még egy érdekes kérdés a közelmúlt tényeire alapozva:

Úgy vélem jogosan tételezhető fel, hogy Igazgató Úr mint volt Fővárosi Tűzoltóparancsnok már a szervezeti átalakítások megkezdése előtt pontosan tisztában volt – hiszen tisztában kellett lennie – a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, most FKI eljövendő felépítésével kapcsolatos OKF szakmai koncepcióval.

Amennyiben Igazgató Úr tisztában volt az OKF szakmai koncepcióval amely Budapest vonatkozásában tűzoltók tucatjainak eltávolításával jár együtt, akkor miért indíttatott 2011. novemberében az adófizető állampolgároknak több millió forintjába kerülő alapfokú tűzoltó tanfolyamot, amelynek célja a létszámhiány pótlása?

Kérem ne hivatkozzon arra, hogy ezen az alaptanfolyamon gépjárművezetők képzése folyt, hiszen jelen pillanatban gépkocsivezetők eltávolítása történik a Fővárosból!

De visszakanyarodva Igazgató Úr eredeti felvetéséhez:

Önnek is pontosan tisztában kéne lennie vele, hogy a rendszer eddig is átjárható volt! Számolatlan azon esetek száma, amikor áthelyezéssel távoztak a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság állományából vidékre bajtársak.

Az Ön levelében beállítani szándékozott humánum nem indok arra, hogy hivatásos szolgálati viszonyban álló emberek sorsáról döntve felülről vezéreljenek egy folyamatot, mely tisztességes Magyar családok életét tesz tönkre! Ugyanis teljesen nyilvánvaló, hogy amennyiben csak egy szikrája is felfedezhető lenne ennek a nagy barátságnak, akkor nem tehetném fel Önnek ismételten ezeket a kérdéseket:

Hogyan fordulhat elő, hogy dánszentmiklósi (Duna keleti oldala, Budapesttől hozzávetőleg 60 km) lakosnak dunaújvárosi (Duna nyugati oldal, Budapesttől hozzávetőleg 60 km), míg érdi (Duna  nyugati oldal, Budapesttől hozzávetőleg 20 km) bajtársunknak Nógrád megyei (Duna keleti oldal, Budapesttől minimum 100 km) státuszt ajánlanak fel?

Hogyan fordulhat elő az, hogy kinevezett gépjárművezetőnek szűnik meg állítólag a státusza – míg ugyanebbe a laktanyába több kolléga érkezik ugyanilyen státuszba – az FKI jelenlegi állományából?

Hogyan fordulhat elő az, hogy egy olyan bajtársunknak akinek másfél éve be van adva az áthelyezési kérelme a balassagyarmati tűzoltóságra egy budapesti státuszt ajánlottak, míg másnak pont Balassagyarmatot?

Hogyan fordulhat elő az, hogy míg több éves–évtizedes szolgálati viszonnyal rendelkező, tapasztalt tűzoltóknak szűnik meg állítólag a státusza és ajánlanak fel nekik pozíciókat nem létező katasztrófavédelmi őrsökön vagy éppen az ország más pontjain, addig – az ő érdemeik maximális tiszteletben tartása mellett! – próbaidős vagy éppen csak 1- 1,5 év szolgálati viszonnyal rendelkező újoncok maradnak ugyanezekben a státuszokban és helyeken – akik szintén az Ön  által emlegetett 60%-ba tartoznak?

Ki és milyen szakmai érvek alapján döntött tűzoltó és tűzoltó, családok és családok sorsa fölött?Igazgató Úr!

Ön levelében az alábbit fogalmazza:
„Az országos katasztrófavédelmi szakmai koncepcióval, a tűzoltó laktanyák, a gépjárművek számával, diszlokációjával megfogalmazott felvetéseivel kapcsolatban arról tájékoztatom, hogy álláspontunk nem változott. Tekintettel arra, hogy – jogállása, illetve törvényben rögzített feladata szerint – a Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete kompetenciáját a felvetett szakmai kérdések meghaladják, azokra érdemben reagálni nem kívánok.”

Tisztelt Igazgató Úr!

Ön valóban egy tűzoltó szakszervezet kompetenciáját kérdőjelezi meg egy tűzvédelmi kérdésben?

Ön valóban egy tűzoltó szakszervezet kompetenciáját kérdőjelezi meg egy olyan tűzvédelmi kérdésben, mely tagságunk szolgálati viszonyát, anyagi, szociális, valamint élet- és munkakörülményeiket érinti?

Tisztelt Igazgató Úr!

Kérdezem Öntől, hogy egészen megdöbbentő módon mégis honnan veszi ehhez a bátorságot? Szakszervezetünk vezetősége és szakértői több évtizedes, összességében 100 év fölötti valós, a budapesti mentő tűzvédelemben eltöltött szolgálati időt tud felmutatni! Egyben érdeklődnék, hogy ha ez nem, akkor konkrétan mi jogosít fel valakit/valakiket arra, hogy Budapest mentő tűzvédelmi helyzetével kapcsolatban kompetensnek számítson Igazgató Úr szemében?

Igazgató Úr!

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezeti átalakítása a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság irányítása alatt zajlik!

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója Dr. Bakondi György tű. altábornagy.

Kérem Igazgató Urat, hogy konkrétan jelölje meg altábornagy Úr mely szakmai végzettsége teszi kompetensé egy egész ország tűzvédelmének átalakítására (lerombolására), mely végzettséggel szakszervezetünk vezetőségi tagjai nem rendelkeznek?


Igazgató Úr!


Kérem Önt, hogy a saját állománya és Budapest lakosainak megnyugtatása érdekében ossza meg velünk és a nyilvánossággal kompetens szakmai álláspontját!

Mert jelenleg az országos katasztrófavédelmi szakmai koncepcióval, a tűzoltó laktanyák, a gépjárművek számával, diszlokációjával kapcsolatos kompetens szakmai álláspontját nem áll módunkban ismerni! Igazgató Úrral erről egyeztetést nem folytattunk, illetve Igazgató Úr ezt eddig a saját állománya részére elérhető módon sosem nyilvánította ki!

Ugyanis az eddig történt tények, valamint a felvetéseinkre és megkereséseinkre adott reakciói alapján jogosan feltételezhető, hogy Igazgató Úr egyetért a Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezetének ellehetetlenítésével, az FKI személyi állományának leépítésével és Budapest mentő tűzvédelmének gyengítésével!

Arról a tényről pedig, hogy Igazgató Úr a konkrét számokat, példákat tartalmazó, még egy laikus számára is kristálytisztán világos felvetéseinket egy ilyen mondvacsinált indokkal próbálja lerázni – nos arról triviális mivolta miatt nem szeretnék szót ejteni.Kérem Igazgató Urat, hogy megtisztelő válaszát szíveskedjen szakszervezetünk részére írásban eljuttatni.


Egyben jelezném Igazgató Úr számára, hogy az eredeti, Dr. Pintér Sándor Belügyminiszternek küldött levelünk mellett a számunkra megküldött válaszát és jelen viszontválaszomat az FTSZ honlapján közzétesszük, az MTI számára eljuttatjuk, illetve közvetve Dr. Szebeni Andrea  BM Titkársági Osztályvezető asszonyon át elektronikus formában megküldjük azt Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter részére.


Budapest, 2012. március 26.

Tisztelettel:           
Kiss József
Elnök  
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 21:53
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75