Kezdölap
Viszontválasz Varga Ferenc tû. ezredes részére
2012. March 26.
Tárgy: Viszontválasz

Varga Ferenc tû. ezredes
Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató

r é s z é r e !

BudapestTisztelt Igazgató Úr!

A szakszervezetünk számára megküldött, Dr. Pintér Sándor Magyarország Belügyminiszteréhez szóló nyílt levelünkre adott válaszával kapcsolatban az alábbi viszontválasszal élek.

Nyílt levelünket mi közvetve személyesen magának Belügyminiszter Úrnak küldtük meg. Szakszervezetünk Dr. Szebeni Andrea BM Titkársági Osztályvezetõ asszony részére küldte el a levelet elektronikus formában azzal a kéréssel, hogy azt Belügyminiszter Úrnak eljuttatni szíveskedjen. Ezek után tettük közzé azt saját honlapunkon.

Nyílt levelünket a Lánglovagok.hu portál és még számos más internetes média forrásmegjelölés nélkül átszerkesztve vette át. Ezzel kapcsolatban mi magunk is írtunk számos helyre, változó eredménnyel. Eme tények azért fontosak, mert honlapunkon jelen pillanatban is elérhetõ letölthetõ formában az eredetileg elküldött levél. Úgy gondoljuk a szóban forgó nyílt levelünk esetében a formázások némileg más súlyozást adnak a nyers szövegnek.

Ha ezredes úr kellõen tájékozódott volna válasza megfogalmazása elõtt bizonyára megtalálja ezt a változatot, mely a téves forrásmegjelölés elkerülése mellett a szöveg értelmezését is nagymértékben elõsegíti.Igazgató Úr!

Mint azt szakszervezetünk Igazgató Úr számára külön is jelezte, az FKI semmilyen formában nem értesített bennünket a március 22-én lebonyolított személyügyi elbeszélgetésekrõl! Maga az érintett állomány zöme is csak 1-2 nappal elõtte kapott róla értesítést.

Érdekes módon ugyanezt az értesítést az FKI a február 21-tõl március 1-ig terjedõ idõszakban tartott elbeszélgetésekkel kapcsolatban még meg tudta tenni!

Szintén nem volt tudott, és nem csak a számunkra de az érintett állomány számára sem, hogy március 22-én milyen személyügyi elbeszélgetésre kerül sor. A berendelt állomány nagy száma alapján racionálisan bejelentésre lehetett számítani. Ezek alapján senki sem gondolhatott arra, hogy egy elbeszélgetés-sorozat folyamán 6 munkabizottságban egyszerre zajlanak majd személyügyi elbeszélgetések. Úgy gondolom belátható, hogy más helyzet a tagságunk érdekeinek képviselete egy bejelentés, és teljesen más egy több munkabizottságban egyszerre zajló személyügyi elbeszélgetés-sorozat folyamán.Igazgató Úr!

Ön levelében az alábbit fogalmazza:

„A Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetése folyamatosan biztosítja, hogy a Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete a jogosultságait az 1996. évi XLIII. számú törvény elõírásai alapján gyakorolni tudja.”

Igazgató Úr! Terjedelmi okokból kifolyólag jelen viszontválaszomban csak a levelében említett március 22-én lezajlott elbeszélgetésekkel kapcsolatban a figyelmébe ajánlom a szintén Ön által hivatkozott 1996. évi XLIII. számú törvény alábbi részeit:

33/B. § (1) E Fejezet alkalmazásában tájékoztatás a szolgálati viszonnyal összefüggõ információ átadása, ennek megismerését, megvizsgálását és az ezzel kapcsolatos vélemény kialakítását és képviseletét lehetõvé tévõ módon.

Ismételten kérdezem Igazgató Urat, hogy a március 22-én lezajlott személyügyi elbeszélgetésekkel kapcsolatban ki, mikor és milyen tájékoztatást adott szakszervezetünk részére? Különös figyelemmel arra, hogy nekünk ebbõl a tájékoztatásból kellet volna tudnunk azt a véleményt kialakítani, mely lehetõvé teszi a tagságunk képviseletét!

33/B. § (3) A szakszervezet nevében vagy érdekében eljáró személy olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amelyet a fegyveres szerv jogos érdekei, illetve mûködése, valamint a közszolgálat érdekei védelmében kifejezetten bizalmasan vagy minõsített adatként való kezelésre történõ utalással hozott tudomására, semmilyen módon nem hozhatja nyilvánosságra és azt az e törvényben meghatározott célok elérésén kívüli tevékenységben semmilyen módon nem használhatja fel.
(4) A szakszervezet nevében vagy érdekében eljáró személy a tevékenysége során tudomására jutott információkat csak a fegyveres szerv jogos érdekeinek, valamint a rendvédelmi érdekeknek a veszélyeztetése, illetve a személyhez fûzõdõ jogok megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra.

Igazgató Úr! A Hszt. fent hivatkozott része határozottan kimondja, hogy a szakszervezetek számára a munkáltató bizalmasan vagy minõsített adatként kezelendõ módon is nyújthat tájékoztatást, mely tájékoztatás során megismerteket semmilyen módon nem használhatunk fel, illetve azokat nem hozhatjuk nyilvánosságra. Szakszervezetünk számtalanszor jelezte, hogy a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyügyi állománytáblájába szeretnénk betekinteni. Ezen kérésünket minden egyes alkalommal elutasították! Jelen állapotok szerint az FKI szervezetében megszûnõ és/vagy alakuló státuszokról szakszervezetünk vagy bárki más az FKI vezetõségén kívül semmilyen konkrét információval nem rendelkezik!

Kérdezem Igazgató Urat, hogy a március 22-én lezajlott személyügyi elbeszélgetésekkel kapcsolatban tekintettel a fent írtakra hogyan és milyen információk alapján kellet volna véleményt kialakítanunk, mely lehetõvé teszi a tagságunk képviseletét?

34/A. § (1) A fegyveres szervnél a szolgálati viszonnyal összefüggõ érdekegyeztetésben a fegyveres szerv kijelölt képviselõje és a szakszervezet választott tisztségviselõje vesz részt. A tárgyalópartnerek a vitás kérdések egyeztetésébe szakértõket is bevonhatnak. Az állományilletékes parancsnok a szakszervezet által tett észrevételekre, javaslatokra tett álláspontját, illetve a tájékoztatásra adott válaszát legkésõbb 30 napon belül, indokolásával együtt közölni köteles.

Kérdezem Igazgató Urat, hogy a március 22-én lezajlott személyügyi elbeszélgetésekkel kapcsolatban pontosan ki, mikor és hol tartott érdekegyeztetést?

Mindezeken felül szeretném jelezni Igazgató Úr számára, hogy a szakszervezetek 2012. február 13-án együttmûködési megállapodás kötését kezdeményezték a katasztrófavédelmet érintõ átszervezéssel kapcsolatban! Az erre vonatkozó anyag szakszervezetünk honlapján is megtalálható! (http://www.ftsz.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1180&Itemid=1 )

Mi kértük a szakmai egyeztetést!

A szakszervezetek fontosnak tartották az egyeztetést az érdekképviseletek és a munkáltató között! Többek között pont azért, hogy erre ne nyilvánosan, a sajtón keresztül kerüljön sor!

(4) A szakszervezet jogosult a hivatásos állomány tagjait az érdekegyeztetéssel és a szolgálati viszonnyal összefüggõ kérdésekben tájékoztatni.

Kérdezem Igazgató Urat, hogy a március 22-én lezajlott személyügyi elbeszélgetésekkel kapcsolatban – figyelemmel arra a tényre, hogy a lehetõségét sem kaptuk meg saját vélemény kialakítására – hogyan tudtuk volna tájékoztatni a tagságunkat?

(5) A fegyveres szerv - a szakszervezettel egyeztetve - biztosítja annak lehetõségét, hogy a szakszervezet a tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást a fegyveres szervnél a szolgálati helyen szokásos vagy más megfelelõ módon közzétegye.

Kérdezem Igazgató Urat, hogy a március 22-én lezajlott személyügyi elbeszélgetésekkel kapcsolatban pontosan ki, mikor, hol és hogyan biztosította számunkra a közzétételt?

Felszólítom Igazgató Urat, hogy fent sorolt kérdéseimre tételesen és konkrétan válaszolni szíveskedjen!

Ennek hiányában kérem, hogy a levelében fogalmazott, az FKI vezetésének jogkövetõ magatartására vonatkozó kijelentésektõl a jövõben tartózkodni szíveskedjen!Igazgató Úr!

Ön levelében az alábbiakat fogalmazza:

„Célunk az volt, hogy a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok közremûködésével minden hivatásos állományú dolgozónk részére álláslehetõséget biztosítsunk. Ennek eredményeként valamennyi érintettnek beosztást tudtunk felajánlani, sõt számos kollégánk a lakóhelyéhez a jelenleginél közelebb kapott állást.

A levelében említett negatív példának szánt beosztási ajánlatok értékelésénél nem vették figyelembe azt a tényt, hogy az igazgatóság személyi állományának több mint 60%-a jelenleg is más államigazgatási területrõl jár szolgálatba. Közülük többen 120-150 km-t meghaladó távolságról, és az új lehetõség – sok esetben – lakóhelyükhöz közelebb van.”

Igazgató Úr! Kérem ne beszéljen mellé! Ön is pontosan tudja, hogy emberek nem véletlenül sétáltak be a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság kapuján és kérték felvételüket – vállalva akár az Ön által említett 120-150 km utazást!

Viszont ha már egyszer Igazgató Úr szóba hozta ezt, akkor arra is nyilván tud konkrét és pontos választ adni, hogy kik utaznak 120-150 kilométert ahhoz, hogy az FKI állományában szolgálatot lássanak el. Ugyanis hosszú évek óta a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság hivatásos állományába történõ jelentkezés egyik feltétele (idézet):

"- bejelentett belföldi lakóhely, melynek Budapesten, vagy Budapesttõl maximum 80 km-en belül kell lennie"

Az idézet forrása: http://www.tuzoltosagbp.hu

Vagyis az a honlap, ami a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság 2012. január 1-je elõtti, hivatalos honlapja volt! Annak a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokságnak a honlapja, melynek Igazgató Úr jelenlegi kinevezése elõtt 2010. december 1. és 2011. január 25. között a mentési parancsnok-helyettese, 2011. január 26. és 2011. december 31. között pedig a megbízott parancsnoka volt!

Kérdezem Igazgató Urat, hogy szándékosan ferdíti-e el a tényeket, vagy nemes egyszerûséggel csak nincs tisztában az Ön által irányított szervezethez történõ jelentkezés szabályaival?

Valamint még egy érdekes kérdés a közelmúlt tényeire alapozva:

Úgy vélem jogosan tételezhetõ fel, hogy Igazgató Úr mint volt Fõvárosi Tûzoltóparancsnok már a szervezeti átalakítások megkezdése elõtt pontosan tisztában volt – hiszen tisztában kellett lennie – a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság, most FKI eljövendõ felépítésével kapcsolatos OKF szakmai koncepcióval.

Amennyiben Igazgató Úr tisztában volt az OKF szakmai koncepcióval amely Budapest vonatkozásában tûzoltók tucatjainak eltávolításával jár együtt, akkor miért indíttatott 2011. novemberében az adófizetõ állampolgároknak több millió forintjába kerülõ alapfokú tûzoltó tanfolyamot, amelynek célja a létszámhiány pótlása?

Kérem ne hivatkozzon arra, hogy ezen az alaptanfolyamon gépjármûvezetõk képzése folyt, hiszen jelen pillanatban gépkocsivezetõk eltávolítása történik a Fõvárosból!

De visszakanyarodva Igazgató Úr eredeti felvetéséhez:

Önnek is pontosan tisztában kéne lennie vele, hogy a rendszer eddig is átjárható volt! Számolatlan azon esetek száma, amikor áthelyezéssel távoztak a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság állományából vidékre bajtársak.

Az Ön levelében beállítani szándékozott humánum nem indok arra, hogy hivatásos szolgálati viszonyban álló emberek sorsáról döntve felülrõl vezéreljenek egy folyamatot, mely tisztességes Magyar családok életét tesz tönkre! Ugyanis teljesen nyilvánvaló, hogy amennyiben csak egy szikrája is felfedezhetõ lenne ennek a nagy barátságnak, akkor nem tehetném fel Önnek ismételten ezeket a kérdéseket:

Hogyan fordulhat elõ, hogy dánszentmiklósi (Duna keleti oldala, Budapesttõl hozzávetõleg 60 km) lakosnak dunaújvárosi (Duna nyugati oldal, Budapesttõl hozzávetõleg 60 km), míg érdi (Duna  nyugati oldal, Budapesttõl hozzávetõleg 20 km) bajtársunknak Nógrád megyei (Duna keleti oldal, Budapesttõl minimum 100 km) státuszt ajánlanak fel?

Hogyan fordulhat elõ az, hogy kinevezett gépjármûvezetõnek szûnik meg állítólag a státusza – míg ugyanebbe a laktanyába több kolléga érkezik ugyanilyen státuszba – az FKI jelenlegi állományából?

Hogyan fordulhat elõ az, hogy egy olyan bajtársunknak akinek másfél éve be van adva az áthelyezési kérelme a balassagyarmati tûzoltóságra egy budapesti státuszt ajánlottak, míg másnak pont Balassagyarmatot?

Hogyan fordulhat elõ az, hogy míg több éves–évtizedes szolgálati viszonnyal rendelkezõ, tapasztalt tûzoltóknak szûnik meg állítólag a státusza és ajánlanak fel nekik pozíciókat nem létezõ katasztrófavédelmi õrsökön vagy éppen az ország más pontjain, addig – az õ érdemeik maximális tiszteletben tartása mellett! – próbaidõs vagy éppen csak 1- 1,5 év szolgálati viszonnyal rendelkezõ újoncok maradnak ugyanezekben a státuszokban és helyeken – akik szintén az Ön  által emlegetett 60%-ba tartoznak?

Ki és milyen szakmai érvek alapján döntött tûzoltó és tûzoltó, családok és családok sorsa fölött?Igazgató Úr!

Ön levelében az alábbit fogalmazza:
„Az országos katasztrófavédelmi szakmai koncepcióval, a tûzoltó laktanyák, a gépjármûvek számával, diszlokációjával megfogalmazott felvetéseivel kapcsolatban arról tájékoztatom, hogy álláspontunk nem változott. Tekintettel arra, hogy – jogállása, illetve törvényben rögzített feladata szerint – a Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete kompetenciáját a felvetett szakmai kérdések meghaladják, azokra érdemben reagálni nem kívánok.”

Tisztelt Igazgató Úr!

Ön valóban egy tûzoltó szakszervezet kompetenciáját kérdõjelezi meg egy tûzvédelmi kérdésben?

Ön valóban egy tûzoltó szakszervezet kompetenciáját kérdõjelezi meg egy olyan tûzvédelmi kérdésben, mely tagságunk szolgálati viszonyát, anyagi, szociális, valamint élet- és munkakörülményeiket érinti?

Tisztelt Igazgató Úr!

Kérdezem Öntõl, hogy egészen megdöbbentõ módon mégis honnan veszi ehhez a bátorságot? Szakszervezetünk vezetõsége és szakértõi több évtizedes, összességében 100 év fölötti valós, a budapesti mentõ tûzvédelemben eltöltött szolgálati idõt tud felmutatni! Egyben érdeklõdnék, hogy ha ez nem, akkor konkrétan mi jogosít fel valakit/valakiket arra, hogy Budapest mentõ tûzvédelmi helyzetével kapcsolatban kompetensnek számítson Igazgató Úr szemében?

Igazgató Úr!

A Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezeti átalakítása a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság irányítása alatt zajlik!

A BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatója Dr. Bakondi György tû. altábornagy.

Kérem Igazgató Urat, hogy konkrétan jelölje meg altábornagy Úr mely szakmai végzettsége teszi kompetensé egy egész ország tûzvédelmének átalakítására (lerombolására), mely végzettséggel szakszervezetünk vezetõségi tagjai nem rendelkeznek?


Igazgató Úr!


Kérem Önt, hogy a saját állománya és Budapest lakosainak megnyugtatása érdekében ossza meg velünk és a nyilvánossággal kompetens szakmai álláspontját!

Mert jelenleg az országos katasztrófavédelmi szakmai koncepcióval, a tûzoltó laktanyák, a gépjármûvek számával, diszlokációjával kapcsolatos kompetens szakmai álláspontját nem áll módunkban ismerni! Igazgató Úrral errõl egyeztetést nem folytattunk, illetve Igazgató Úr ezt eddig a saját állománya részére elérhetõ módon sosem nyilvánította ki!

Ugyanis az eddig történt tények, valamint a felvetéseinkre és megkereséseinkre adott reakciói alapján jogosan feltételezhetõ, hogy Igazgató Úr egyetért a Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezetének ellehetetlenítésével, az FKI személyi állományának leépítésével és Budapest mentõ tûzvédelmének gyengítésével!

Arról a tényrõl pedig, hogy Igazgató Úr a konkrét számokat, példákat tartalmazó, még egy laikus számára is kristálytisztán világos felvetéseinket egy ilyen mondvacsinált indokkal próbálja lerázni – nos arról triviális mivolta miatt nem szeretnék szót ejteni.Kérem Igazgató Urat, hogy megtisztelõ válaszát szíveskedjen szakszervezetünk részére írásban eljuttatni.


Egyben jelezném Igazgató Úr számára, hogy az eredeti, Dr. Pintér Sándor Belügyminiszternek küldött levelünk mellett a számunkra megküldött válaszát és jelen viszontválaszomat az FTSZ honlapján közzétesszük, az MTI számára eljuttatjuk, illetve közvetve Dr. Szebeni Andrea  BM Titkársági Osztályvezetõ asszonyon át elektronikus formában megküldjük azt Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter részére.


Budapest, 2012. március 26.

Tisztelettel:           
Kiss József
Elnök  
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tûzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux w
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 17:52
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1137
Linkek: 75