Kezdölap
Mik hangzottak el 2012. február 13-án az OKF konzultáción?
2012. March 03.

Belügyminisztérium

Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

EMLÉKEZTETÕ

Készült: 2012. február 13-án az OKF hivatalos helyiségében

Tárgy: a hivatásos katasztrófavédelmi szervek közalkalmazotti állományát érintõ esetleges csoportos létszámleépítéssel kapcsolatos érdekvédelmi szervezetekkel történõ konzultáció


Jelen vannak:

Bittmann Tibor tû. ezds., OKF Humán Szolgálat, szolgálatvezetõ(a munkáltató képviseletében)

Benkõ Andrea Tímea tû. alez., OKF Humán Szolgálat, osztályvezetõ

Vietórisz Ágnes tû.alez.,, jegyzõkönyvvezetõ

Varga Ferenc tû. ezredes, igazgató (FKVI)

Molnár Zsuzsanna tû. ezredes, fõosztályvezetõ (FKVI Humán Fõo.)

Dr. Bárdos Judit Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ), fõtitkár

Terjéki László, BRDSZ

Szluka Ferenc, BRDSZ

Árok Kornél, Hivatásos Tûzoltók Független Szakszervezete (HTFSZ), elnök

Andráska Attila, HTFSZ, ügyvivõ

Dr. Ese Ferenc, HTFSZ, jogtanácsos

Zentai Ferenc, Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete (KDSZ), fõtitkár

Kiss József, Fõvárosi Tûzoltók Szakszervezete (FTSZ), elnök

Nagy Gábor, FTSZ

Vincze Tibor, Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete (RKDSZ) elnök

Talabér Zoltán, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége (PVDSZ), elnök (elfoglaltsága miatt nem tud részt venni)

Bittmann Tibor tû. ezds., a munkáltató megbízásából tájékoztatta az érdekképviseletek megjelent képviselõit, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a központi költségvetési szerv vezetõje, szervezési hatáskörében eljárva feladatracionalizálás és szervezetkorszerûsítés végrehajtását tervezi. A szervezet korszerûsítés célja, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szervek reagáló-képességét fokozza. Az átszervezés tervezett idõpontja 2012. április 01. napja. Az egyes munkáltatók esetében elõfordulhat, hogy az érintett munkavállalói létszám alapján a szervezeti változás csoportos létszámleépítésnek minõsülhet. A személyzeti beszélgetésekre február hónapban kerül sor, kérte az érdekképviseleteket, hogy a munkavállalók igényeihez mérten álljanak rendelkezésre.

Tájékoztatta továbbá a megjelenteket, hogy az érintett állomány szempontjából illetékes munkaügyi központokat is értesíttette a munkáltató a tervezett átszervezésrõl, a szándékbejelentések másolati példányait a jelenlévõk részére átadta.

Bittmann ezredes úr komplex áttekintést adott arról, hogy a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, a kapcsolódó kormányrendeletek és ágazati rendeletek módosításainak alapján, az új feladatrendszerhez kell a szervezetet hozzáigazítani. Ennek érdekében kerül sor a hivatásos létszámhelyek számának növelésére, azért, hogy a szervezet reagáló képessége fokozódjon.

Dr. Bárdos Judit (BRDSZ)

Fõtitkár asszony megköszönte a meghívást. Megítélésük szerint, hogy a rendvédelem is átalakítás alatt áll, ma délután a rendõrségen kötnek együttmûködési megállapodást a GEI-k átszervezésével kapcsolatban. Kérésük, hogy a bemutatón látott a három adatot (szervezeti struktúra, létszámhelyzet, képzésben résztvevõk) megkaphassák, annak elkerülése érdekében, hogy rossz kommunikációra kerüljön sor. Ezen túlmenõen jelezte, hogy együttmûködési megállapodás kötését kezdeményezik a katasztrófavédelmet érintõ átszervezéssel kapcsolatban. Az együttmûködési megállapodás terjedjen ki a munkáltató, a munkavállaló, az érdekképviseletek kötelezettségére.

A fentieken túl a jövõt illetõen szeretnék, ha a katasztrófavédelemmel együttmûködési megállapodás kötnének, hasonlóan más rendvédelmi szervekhez, jelezte, hogy a rendõrség már kinyilvánította ez irányú szándékát.

Jelezte, hogy a szakszervezetek megkapták miniszter úr levelét a helyiséghasználattal, tagdíj levonással kapcsolatban. A miniszteri levélben nem szerepel, hogy miniszter úr megtiltotta volna a munkáltatóknak megállapodás megkötését a munkáltatók és a munkavállalók képviselõi között a tagdíjfizetéssel kapcsolatosan.

A BRDSZ kéri, hogy fõigazgató úr engedélyezze a munkáltatói jogkört gyakorlók részére a megállapodás megkötését, sok helyen szerintük már aláírták, amit közben visszavontak. Korrektebb lenne az együttmûködés, ha mindkét oldal látná egymást.

Azt szeretnék látni, hogy mi történik az egyénnel. Nem látják az egyén sorsát, azt látják hogy 800 közalkalmazottat érintett a - legnagyobb megdöbbenésére - civilesítéssel ellenkezõ folyamat, ami más mint a rendõrségnél. A rendõrségnél kifejezetten civilesítés zajlik, ahol csak a végrehajtói állomány marad hivatásos, mindenki más civil jogviszonyba kerül.

Örülne, ha a közalkalmazottakból hivatásosok lennének, de tart attól, hogy ha a közeljövõben ismét civilesítés történik, az traumát okoz az érintetteknek.

A probléma az egyén érdeke, a közalkalmazotti állomány meglátása szerint elsõsorban irodai munkát végez, kivéve esetleg a polgári védelmi feladatokat ellátó állományt. Nem biztos benne, hogy az érintettek mindegyike megfelel a hivatásos szolgálati viszonyhoz szükséges követelményeknek. Jelezte, hogy külön szeretne kitérni a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságra is. 

Bittman ezredes úr

1. Az együttmûködési megállapodás megkötésére vonatkozó kérést jelenti Fõigazgató úr részére és a döntésrõl tájékoztatni fogja az érintetteket.

2. A bemutatott statisztikai adatok a jelenlévõknek megküldésre kerülnek.

3. Rendõrségen civilesítés történik. Azt kell látni, hogy a katasztrófavédelem és a rendõrség funkcióját tekintve más. Az elmúlt idõszak rendkívüli eseményei rámutattak arra, hogy az állományt mozgósítani, vezényelni kell az ország bármely pontjára. Ez a rendõrségen nem jellemzõ, a katasztrófavédelemnél azonban ez rendszeres. A szervezet reagáló képességét kell növelni, a feladatoknak, kihívásoknak kell megfelelni.

4. A közalkalmazottak helyzete és helye: A közalkalmazottak esetében több lehetõség áll a munkáltató elõtt.

A hivatásos állományba vétel felsõ korhatára 47. életév. Aki megfelel a hivatásos állományba vételhez szükséges - életkori, egészségügyi, fizikai, kifogástalan életvitel – feltételeknek, továbbá vállalja, az hivatásos állományba kerül, várhatóan nem április 1-tõl - tekintettel a szükséges vizsgálatok átfutási idejére -, de tájékoztatást kap és amennyiben alkalmas hivatásos állományba kerül.

Azon személyek esetében, aki 47 év fölött van, vagy egészségi, fizikai feltételeket nem tudja teljesíteni, de már hosszú évek óta munkakörében kiemelkedõ munkát végzett, szakmailag alkalmas, akkor Fõigazgatói engedéllyel lehetõség van eltérõ státuszon történõ továbbfoglalkoztatására. 

Abban az esetben, ha a fentiek közül egyik kategóriába sem tartozik az érintett, akkor egy adatbázist hoz létre az OKF, vizsgálja, hogy a lakóhelyhez közel milyen felajánlható beosztások vannak. Abban az esetben ha így sem talál a munkáltató tovább-foglalkoztatási lehetõséget, akkor a fenntartó – jelen esetben a Belügyminisztérium felé továbbításra kerül az a névsor, amely tartalmazza az érintettek végzettségét, képzettségét és a minisztérium megvizsgálja más rendvédelmi szervnél a foglalkoztatás lehetõségét.   

Amennyiben minden lehetõséget figyelembe véve sem tudja a munkáltató a foglalkoztatást tovább biztosítani, akkor a vonatkozó törvények betartásával kerülhet sor a jogviszony felmentéssel, végkielégítéssel történõ megszûntetésére.

Jelenleg folyamatban van a felmérése annak, hogy kik azok, akiket a munkáltatók semmilyen formában nem tudnak tovább foglalkoztatni.

Dr. Bárdos Judit

Nem kapott választ az együttmûködési megállapodásokkal, illetõleg az FKVI-vel kapcsolatos felvetésekre.

Bittmann ezredes

Korábban is jelezte, hogy a jelen konzultáció tárgya nem a jövõre vonatkozó, sem pedig a tagdíj levonással kapcsolatos együttmûködési megállapodás megkötése.

Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója és a humán fõosztály vezetõje azért vesz részt az egyeztetésen, mert az érdekképviseletekkel ezen a fórumon õk is megkezdik a konzultációt, tekintettel arra, hogy a csoportos létszámcsökkentés szándékát bejelentették.

A Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKVI) tekintetében is a katasztrófavédelmi törvény hatályosulása érdekében kerül sor az átszervezésre. Az FKVI négy szervezet integrációjával - Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság, Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, Repülõtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság és szervezetében az Országház Tûzoltóparancsnokság - jött létre.

A szervezet átalakítás célja a végrehajtás-centrikusság erõsítése. Ennek felel meg az új szervezési állománytáblázat, ahol a vezetõi szintek csökkentésével, a vezetõi beosztások a végrehajtó állományba kerülnek átcsoportosításra. A technikai állománytábla diszlokáció fog megváltozni. Az elmúlt évtizedekben az állománytáblázat nem követte le a fõvárosban bekövetkezett változásokat (ipari létesítmények, lakóparkok), így meg kell felelni ezen elvárásoknak.

Nem igazak a sajtóban hallott hírek. Az új szervezettel is egy idõben akár három V-ös fokozatú erõt igénylõ beavatkozást is el tud indítani a fõváros. A speciális képességekkel bíró egységek nem szûnnek meg, bevonásra kerülnek az alapfeladatok ellátásába, a készenléti állományban jelennek meg.

A tervezett szervezet átalakítás semmilyen formában nem gyengíti Budapest tûzbiztonságát, a rendelkezésre álló erõk, eszközök fokozásával a cél közelebb vinni a védelmet a lakossághoz.

Árok Kornél, elnök (HTFSZ)

Tudomása szerint jelenleg 40 fõ C kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ tûzoltó képzés alatt áll. Ezzel ellentétesnek tartja a szerek párhuzamosítását, hiszen nem lesz szükséges ennyi gépjármûvezetõre. Tudomása szerint a hivatásos létszámhelyek 256-al csökkennek. Kérdése, hogy ezek hova kerülnek átcsoportosítása, milyen elvek alapján lesznek elosztva. Kérdése, hogy a pénzügyi fedezet hogyan lesz biztosítva, álláspontja szerint nem a takarékosság elvein belül van az átalakítás.

Elmondta, hogy a rendelkezésére álló információkat nem a FKVI dolgozóitól tudja.

Bittmann ezredes

Visszautasította azt, hogy nem a takarékosság, az ésszerûség figyelembevételével kerül sor az átalakításra. Természetesen a költségkihatások ismeretében folyik az átalakítás, nem kerül sor olyan átalakításra, amelynek nincs meg a költségvetési fedezete.

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ)

Mikor kaphatják meg az egységes szervezési állománytáblázatot.

Készül-e miniszteri rendelet az átminõsítésre?

Az anyagi ellátás meg fog-e valósulni? Jelezte, hogy az állomány tagjai nem kapták meg minden esetben az õket megilletõ illetményt, lesz-e még ilyen?

A fõváros kapcsán kérdezi, hogy fog-e változni a FKVI végrehajtói létszáma. Ha nem csökken, akkor a helyben elosztást, mindenki könnyebben tudomásul veszi.

Tiszti helyek kapcsán kérdezte: a megszûnõ tiszthelyettesi helyek hogyan formálódnak át, hogyan csökken a végrehajtási létszám. A tiszti beosztások betöltésekor elõnyben részesülnek-e azok a tiszthelyettesek, akik rendelkeznek megfelelõ végzettséggel. A vezetõi kinevezésekkor figyelembe veszik-e a meghatározott szakmai gyakorlat meglétét.

A Hszt-ben még mindig állományilletékes parancsnokként jelenik meg a tûzoltóparancsnok, terveznek-e ebben változtatást?

Bittmann ezredes

Tiszti létszámok betöltése:

A felsõfokú végzettséggel rendelkezõ tiszthelyetteseknek az elmúlt idõszakban nem volt karrierlehetõsége. Az átalakítás során kiemelt hangsúlyt helyezett a munkáltató arra, hogy kezdõ tiszti beosztásokat rendszeresítsen, ezek elsõsorban a tûzoltóparancsnokságok, katasztrófavédelmi kirendeltségek, katasztrófavédelmi õrsök, katasztrófavédelmi irodák állománytáblázatában jelennek meg, már készülve a hivatásos életpálya kihívásaira. Hiszen 2012. január 1-én megkezdte mûködését a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katasztrófavédelmi Intézete.

A jelenlegi állománytáblában is közel ezer üres létszámhelye van a katasztrófavédelemnek, az üres helyek átminõsítésébõl valósulnak meg az új beosztások. 

FKVI létszáma tekintetében: A FKVI diszlokációja változik meg, ebbe nem csak a fõváros kérdését, hanem a 19 Budapest környéki település diszlokácóját is figyelembe kell venni. Az FKVI állományának 60 %-a vidéki, a fõvárosban albérletben él, amennyiben a szolgálatteljesítés helye közelebb lesz a lakóhelyhez, ez számára is kedvezõbb.

Új jogszabályok: A katasztrófavédelmi törvénycsomag módosította a Hszt-t is. Két lépcsõben készültünk fel a kormányrendelet, illetve a vonatkozó BM, ÖM, ÖTM rendeletek módosítására. Január 1-el már megjelent tíz humán területet érintõ jogszabály, és a továbbiak módosítása is folyamatban van. Természetesen az új beosztások belügyminiszteri rendeletben is megjelennek.

Állományilletékes parancsnok: 2012. április 1-tõl önálló szervezési állománytáblázattal a megyei igazgatóság fog rendelkezni. A katasztrófavédelmi kirendeltségvezetõ nem állományilletékes parancsnok, azonban leadott munkáltatói jogkörrel fog rendelkezni, ami belügyminiszteri rendelet szintjén kerül szabályozásra. Javaslatot tettünk a Hszt. módosításra, hogy a tûzoltóparancsnok nem állományilletékes parancsnok.

Dr. Bárdos Judit (BRDSZ)

Állományilletékes vezetõ szempontjából elválik a rendõrség és a katasztrófavédelem. A rendõrkapitány állományilletékes parancsnok.

Andráska Attila ügyvivõ (HTFSZ)

Hivatásos tûzoltóságok tekintetében, ahol ismertették az állománytáblát, elõfordulhat létszámcsökkenés a végrehajtói állományból. Munkaidõ tekintetében ez problémát fog generálni, a túlmunka miatt. Ha további létszámcsökkenés lesz, gondot fog okozni a tûzoltóságok esetében szolgálatszervezésnél.

Bittmann ezredes

Az átszervezés esetében a szakmai indokok alapján az volt a cél, hogy az esemény helyszínén 25 percen belül legyenek az erõk, eszközök. A technikai állománytábla ehhez készült, a katasztrófavédelmi õrsök három éves perióduson belül készülnek el. Ennek megfelelõen kerül sor a létszámhelyek átcsoportosítására. Törekszünk arra, hogy az egyén és a szervezet igényeit összehangolja az átalakítás.

Andráska Attila ügyvivõ (HTFSZ)

A problémának látja, hogy ugyanazon mûszaki állománytáblához, eddig 42 fõ, most 39 fõ fog tartozni.

Bittmann ezredes

Változik a technikai állománytábla is.

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ)

Mikor lesz szervezési állománytáblázat?

Bittmann ezredes

A szervezési intézkedést a résztvevõknek átadjuk.

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ)

Tudomása szerint a tartalék létszámról van szó. Arányaiban a technikai bázis változik, csökken a létszám 1-2 fõvel, a tartalék létszámot építik le. Kérdése, hogy ez rossz információ vagy az igazgató, kirendeltségvezetõ, tûzoltóparancsnok között a kommunikáció nem egysége. Az állomány nem tudja, hogy mi fog történni, nincs megfelelõen tájékoztatva.

Bittmann ezredes

A szervezési állománytáblázatot szakmai számítások elõzték meg.

Vincze Tibor (RKDSZ)

Álláspontja szerint a közalkalmazotti létszám csökkentése elfogadhatatlan. A takarítónõ, gondok, ügyviteli alkalmazott, stb. feladatok ellátására a megmaradó közalkalmazotti létszám nem lesz elegendõ. Azt gondolja, hogy hiányzik a legalapvetõbb létszám. Tarthatatlannak tarja a közalkalmazotti létszám ilyen arányú csökkentését.

Jelezte, hogy az érdekképviseletek átszervezéssel kapcsolatos elõzetes tájékoztatását a megyei igazgatóságok részérõl csak néhány esetben tették meg. Ebben korrekciót kér.

Bittmann ezredes

A szervezési intézkedést most írta alá a fõigazgató úr, arról, hogy megyei szinten a vezetõk miben gondolkodnak nincs tudomásunk.

A közalkalmazottak tekintetében tájékoztatást adott arról, hogy az RKDSZ képviselõje által jelzett alapfeladatok (takarító stb.) ellátásra a katasztrófavédelem 400 fõ közfoglalkoztatottat fog alkalmazni.

Nagy Gábor (FTSZ)

A hivatásosokról nem kíván most szólni, de terjed a hír, hogy a tavaly végzett állományt, elbocsátják.

Bittmann ezredes

Az átszervezés most indult el, ez az elsõ tájékoztatás.

Nagy Gábor (FTSZ)

Aki nem felel meg semmilyen tekintetben, azoknak van-e végzettségük, vagy nincs, mi van a kismamákkal. 2008-ban kezdõdött a civilesítés, ezek a helyek lesznek átminõsítve hivatásossá vagy az ügykezelõbõl is lehet hivatásos?

Bittmann ezredes

Az adott munkakör tartalma határozza meg, hogy kinek a hivatásos állományba vételét lehet kezdeményezni. Semmi nem zárja ki, hogy a titkárnõbõl adott esetben referens legyen, amennyiben az adott feladatot el tudja látni. A munkáltatók külön fogják vizsgálni ennek lehetõségét.

Több alternatíva van a közalkalmazottak esetében. A legkedvezõbb, ha hivatásos lehet, a második lépcsõ, hogy fõigazgató úr engedélyezi az eltérõ státuszon foglalkoztatását, de valószínûleg lesz olyan, aki nem rég kezdett, nincs meg a gyakorlata, képzettsége, nem fog a munkáltató részére felajánlható munkakörrel rendelkezni. De ebben az esetben is a munkáltató vizsgálja a továbbfoglalkoztatását lehetõségét (a fentiekben már jelzettek szerint).

A munkáltató minden tekintetben a jogszabályokat betartva fog eljárni, ezért lehetséges, hogy a továbbfoglalkoztatási lehetõségek vizsgálata miatt, az érintett felmentési idejét késõbb tudja megkezdeni.

Terjéki László (BRDSZ)

Sok mindenre választ kapott, ami pozitívnak tûnik. Az esélyegyenlõségi tervet átnézve, a veszélyeztetett állomány a 40 év feletti, középfokú végzettséggel rendelkezõk. Mindig támogatták a hivatásos állományba vételt, támogatják ennek megvalósulását. Akkor nem tudják támogatni, ha néhány személynek emiatt a jogviszonya megszûnik, elvesztheti az állását, mert 53-54 éves. Kéri, hogy az eltérõ státuszon való alkalmazás lehetõsége jól átgondolt legyen és ha alkalmas, csak a kora miatt ne essen ettõl el senki.

Kérdés, hogy tervezik-e a középfokú végzettséggel rendelkezõk esetében az esetleges tiszti helyeken történõ foglakoztatáskor a felsõfokú állami végzettség megszerzésének elõírását? Kéri ezt arra hivatkozva, hogy a technikusi végzettséggel rendelkezõknek az elmúlt években nem volt lehetõségük továbbtanulni, ezért ne érje õket hátrány.

Tudomása szerint tûzoltóparancsnokságon több mint három évtizede ott dolgozó közalkalmazott helye megszûnik, mi lesz a sorsa? Kéri, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak a munkáltatók a továbbfoglalkoztatási lehetõségek körültekintõ vizsgálatára.

Bittmann ezredes

A korábbi a civilesítés nem vezetett eredményre, hiszen a katasztrófavédelem tekintetében nem csak normál, hanem minõsített idõszaki mûködésre is sor kerül.

Iskolai végzettség elõírását a munkáltató nem tervezi – „civil” fõiskolákra semmiképpen - , hiszen a NKE megkezdte mûködését, és bizonyos szakokra kizárólag ún. zártpályás a jelentkezés, tanulmányi szerzõdés kötése mellett. Kötelezõen nem lehet elõírni a fõiskola megszerzését, tekintettel annak költségkihatására, amelynek finanszírozására a munkáltatónak nincs lehetõsége. A zártpályás rendszer azért kerül bevezetésre, hogy a szakmai pályafutása csúcsára juthasson a tiszthelyettesi, zászlósi állomány is.

Jelenleg 112 tûzoltóságon 112 titkárnõ dolgozik, ebbõl lesz 65 a kirendeltségeken, így biztos lesz csökkenés. De az iparbiztonsági, polgári védelmi, tûzoltósági területek megerõsítése érdekében zászlósi létszámhelyek kerültek rendszeresítésre.

Az egészségügyi, és pszichológiai ellátás évek óta komoly gondot jelentett a tûzoltóságok állománya tekintetében. Fõigazgatói döntés értelmében, ennek megoldása végett valamennyi igazgatóságon megjelennek az Egészségügyi, Pszichológiai, Munkabiztonsági Ellátó Központok és a rendszeresített létszámhelyek is. Még ebben az évben a Fõvárosban, Csornán, Debrecenben, Szegeden és Kaposvárott meg is kezdik mûködésüket.

Dr. Bárdos Judit (BRDSZ)

A FÜV-et a rendõrséghez telepítették, I. fok, II. fok a BM.

Bittmann ezredes

Valóban így történt, az OKF orvosa, pszichológusa is részt vesz ebben a munkában a rendõrséggel közösen. Fontosnak tartjuk, hogy a speciális követelményekhez speciális egészségügyi és pszichológiai vizsgálatokat alakítsunk ki.

Terjéki László (BRDSZ)

A középfokú végzettséggel rendelkezõk részére a tiszti helyet felajánlják-e és kötelezik-e az iskola elvégzésére?

Bittmann ezredes

A munkáltatónak kizárólag az érintett végzettségének, képzettségének megfelelõ beosztás felajánlására van lehetõsége. Arra van lehetõség, hogy végzettségének, képzettségének kerüljön foglalkoztatásra, eltérõ státuszon.

Szluka Ferenc (BRDSZ)

A speciális szerek, illetõleg a végrehajtói létszám (búvár, hajó stb.) tekintetében milyen változás várható, hogyan kerül végrehajtásra.

Bittmann ezredes

Vonulós szolgálatba kerülnek be és a munkaidejük egy részét speciális körülmények között fogják végezni. Jelenleg a vezetõi létszámot csökkentésére kerül sor, megszûnik 17 fõosztály, 23 osztály. Csökken a vezetõi létszám.

Szluka Ferenc (BRDSZ)

Az embereket el kell helyezni, hogyan fog ez megvalósulni?

Bittmann ezredes

Az FKVI integráció következtében jött létre. A FKVI struktúrán belül lesznek átcsoportosítások és ide értendõ az agglomeráció, és a környezõ megyék is. Egy új szervezet kezdi meg ott is a mûködését, az ott felszabaduló létszámot a környezõ megyék struktúrája felszívja.

Dr. Bárdos Judit (BRDSZ)

Fontosnak tartja az egyeztetést az érdekképviseletek és a munkáltató között, azért, hogy erre ne a sajtón keresztül kerüljön sor.

Bittmann ezredes

A munkáltató ezért kezdeményezte a mai konzultációt.

Dr. Ese Ferenc

Jelezte, hogy a Hszt. 34/A § kötelessége egyeztetni a fegyveres szervnek, ha tisztségviselõ jogviszonyának megszûntetését tervezi. Bízik abban, hogy nem fordul elõ, hogy azért nem kapnának beosztást a kollégák, mert korábban szakszervezeti tisztségviselõk voltak.

Zentai Ferenc (KDSZ)

A közalkalmazottak felsõfokú okj-es végzettséggel rendelkeznek, ha a tiszthelyettesi állományba kerülnek várhatóan csökkeni fog az illetményük.

Bittmann ezredes

A munkáltató minden esetben egyedileg fogja vizsgálni a lehetõségeket.

Zentai Ferenc (KDSZ)

Mi a helyzet az OKF központi szervénél.

Bittmann ezredes

Itt is lesz átalakítás, de inkább csak struktúrájában fog változni.

Árok Kornél (HTFSZ)

Jelezte, hogy nem kapott választ, hogy 40 fõ sofõr van képzés alatt, ugyanakkor párhuzamosítják a szereket, a diszlokáció hogyan fogja érinteni az átszervezést.

Bittmann ezredes

Az FKVI diszlokáció, a struktúra változása leköveti azokat a szakmai kihívásokat, amelyek az elmúlt idõszakban történtek. Ez most fog megtörténni. Más szakmai beosztásokba fognak kerülni, azok akik képzés alatt állnak. Lesz változás a kerületekben is, de összességében nem fognak a kollégák az utcára kerülni, nem igaz, hogy csoportosan elküldik az embereket. Az már szakmai kérdés, hogy az adott kerületben szükség van-e annyi emberre.

Dr. Bárdos Judit (BRDSZ)

Szakmai egyeztetést kér az átszervezéssel kapcsolatban.

Bittmann ezredes

Fõigazgató úrnak továbbítjuk a kérést.

Nagy Gábor (FTSZ)

Érthetõ, ami elhangzott. A hivatásos létszám el lesz helyezve. De ez az elhelyezés, hogyan fog megvalósulni.

Bittmann ezredes

Három év alatt épülnek meg az õrsök, de a létszámok már az adott tûzoltóparancsnokságon megjelenítésre kerültek.

Varga Ferenc ezredes (FKVI igazgató)

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az FKVI tekintetében is ez az egyeztetés fóruma. Az érintett szakszervezeteket ezen a fórumon tájékoztatták

Bittmann ezredes

Megköszönte az aktív, konstruktív részvételt a FKVI igazgatójának, az érdekképviseletek megjelent képviselõinek. A konzultáció tovább folytatódik, a következõ idõpontjáról az érintetteket tájékoztatni fogjuk.

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tûzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux w
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 08:55
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1137
Linkek: 75