Kezdölap arrow Hírek arrow RÉF arrow A közös vélemény miatt el nem küldött vélemény
A közös vélemény miatt el nem küldött vélemény
2011. November 03.
BELÜGYMINISZTÉRIUM
dr. Pintér Sándor
Belügyminiszter Úr

részére!

B U D A P E S T
 
Tisztelt Belügyminiszter Úr!
 
A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete áttanulmányozta a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény a közszolgálati életpályák összehangolásával összefüggő módosításáról szóló tervezetet az abban foglaltakhoz az alábbi észrevételeket teszik.

     A munkavállalói oldal szóvivőjén keresztül benyújtott és előterjesztett vélemény, illetve közös állásponton túl a Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete véleménye és javaslatai a következők.

     A tervezetet alapvetően és általánosságban elfogadhatatlannak a nemzetközi és hazai jogszabályokkal (ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezetének (ILO) 87;98;135;140;151 és 154. egyezmény, 1976. évi 13 tvr., 2000. évi LII.tv, 2000. évi LV.tv, 2000. évi LXVII.tv, 2000. évi LXXIII. tv, 2000. évi LXXIV. tv ) összeegyeztethetetlennek és antidemokratikusnak ítéljük!
    A tervezet szerint a Hszt. módosítását követően,  az érdekvédelemre és szakszervezeti jogosultságokra vonatkozó része lényegesen módosulna. a jelenlegi szakszervezeti jogosultságok azon részét, amelyek a szakszervezetek működésének gazdasági és humán-forrás alapjait képezik lényegesen csorbítaná, elvonná, a szakszervezetek jelenlegi mozgásterét mind gazdasági, mind pedig a tisztségviselők érdekvédelmi munkája tekintetében szűkíti, sok esetben ellehetetleníti.

    A tervezet 2.§-ban vázolt Magyar Rendvédelmi Kar törvényi keretek közötti létrehozását szakszervezetünk nem javasolja! Az érdekképviseleti munkát nem tudja ellátni egy a munkáltató által jogszabályban létrehozott, kötelező tagsággal rendelkező Rendvédelmi Kar. Amennyiben az MRK szakmai szerveződés, úgy nyilván megszervezhető olyan módon, mint bármely más társadalmi önszerveződés! A tűzoltóság, polgári védelem területén ma is léteznek szakmai szerveződések (Magyar Tűzoltó Szövetség, Magyar Polgári Védelmi Szövetség, Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetsége , Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége stb.) és ezek önszerveződések és nem kötelező tagsági viszony alapján működnek.

Olyan feladatokat határoz meg a tervezet, amely feladatok a múltban, a jelenben és a jövőben is a vezető parancsnoki állomány hivatali kötelezettsége!

Szakszervezetünk úgy értékeli, hogy ezen szervezet létrehozásával, és annak kötelező tagsági viszonya bevezetésével a minisztériumnak az a törekvése, hogy a szakszervezeteket ellehetetlenítse!

    Szakszervezetünk álláspontja, hogy az új Munkatörvénykönyvében szereplő módosításokhoz hasonlóan az érdekképviseleti szervek és érdekvédelem fejezet alatti módosítások a szakszervezeti munka kiüresítését, a szakszervezetek jogainak megcsorbítását, valamint az érdekképviseleteket megillető kedvezmények teljes eltörlését jelentik.
A tervezetből kitűnik, hogy a minisztérium el kívánja vonni, illetve jelentősen csökkenteni kívánja a szakszervezeteket megillető
- munkaidő-kedvezmény mértékét,
- a fel nem használt munkaidő-kedvezmény meghatározott mértékű megváltásának a lehetőségét,
- jelentősen korlátozni kívánja a szakszervezetek érdekvédelmi tevékenységét,
- megszünteti a munkáltató együttműködési kötelezettségét
- megszünteti a működés munkáltatói biztosításának kötelezettségét,
- stb.
 
    Tervezet 3.§-ban, a fentiekben írtak alapján, a Hszt. IV. Fejezet módosítására megfogalmazottak helyett a jelenleg hatályos szabályozás hatályban hagyását javasoljuk!


    Tervezet 4. §  a kifogástalan életvitel témakörben:
Szakszervezetünk nem javasolja a lakókörnyezetben történő vizsgálatot, tekintettel az „Alaptörvény” VI. cikkére, amely szerint:  „(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák.”

    Tervezet 5. §
Megjegyzésként: az (1) bekezdésnek nincs „a” pontja, csak a (2) bekezdésnek!

A módosítás lehetővé tenné az azonos vagy magasabb beosztásba egyoldalú munkáltatói intézkedéssel történő áthelyezést, akár szervezeti egységen belül, akár szervezeti egységek között is, amennyiben az új szolgálati hely a korábbi szolgálati hely működési területén van. Ez adott esetben a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság -on belül bármely városi parancsnokságra való áthelyezés, akár 50 km-t meghaladó utazási többletet jelenthet, amely a vezényléseknek jelenleg is korlátját képezi. Az egyéni érdekeket és emberi tényezőket teljességgel figyelmen kívül hagyó rendelkezés ellen a leghatározottabban tiltakozunk!

Jelezni szándékozom, hogy a jelenlegi szabályozás szerint, függetlenül a 2011. évi CXXVIII. törvényben foglaltakra :

- Hszt. 49. § (1) A hivatásos állomány tagja a szolgálat érdekében eredeti szolgálati beosztásában való meghagyása mellett a fegyveres szerv bármely szervezeti egységéhez és bármely helységbe – a (4) bekezdésben meghatározott esetet kivéve beleegyezése nélkül – meghatározott szolgálati feladat teljesítésére vezényelhető. A hivatásos önkormányzati tűzoltóra e szabály nem vonatkozik.


- 271.§ (3) A hivatásos tűzoltó – beleegyezésével – az állami vagy önkormányzati tűzoltó-parancsnokságról más állami vagy önkormányzati tűzoltó-parancsnokság állományába vezényelhető, ha a vezényléssel kapcsolatos költségek viseléséről az érintett parancsnokságok írásban megállapodtak.

A hivatásos önkormányzati tűzoltóság jelenleg állományban lévők esetében,  még a vezénylés is csak  beleegyezésével történhet meg!  


Továbbiakban:         

- 269. §  (2) szerint:  „A szolgálati viszony az önkormányzati tűzoltó-parancsnokság és a hivatásos önkormányzati tűzoltó között, illetve az önkormányzat és a hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnok között jön létre.”
így
véleményünk szerint, a fentiek alapján  2012. január 01-én hatályba lépő új szervezeti felállás a szolgálati viszony módosítását is megköveteli ( lásd. 2011. évi CXXVIII. törvény), amely során nyilatkoztatni szükséges az állomány tagját, hogy az új szabályozást elfogadja vagy sem!

    Tervezet 6. § Elfogadhatatlan!
A tervezetből nem derül ki, hogy milyen képzés elmulasztása, és eltérést nem engedő módon, a vétkesség vizsgálata nélkül kell (önhibájából, vagy mondjuk a fegyveres szerv hibájából történt-e a mulasztás, mert mint tudjuk mindig is problémát jelentett, hogy a kollégák nem kerülnek beiskolázásra, helyhiány vagy egyéb okból) a hivatásos állomány tagját alacsonyabb beosztásba helyezni, ha a részére a beosztás betöltéséhez előírt szakvizsga vagy képzési követelménynek határidőben nem tett eleget.
       
    Tervezet 8. § Lásd. 6.§-ra adott válaszunk!
Itt is  eltérést nem  engedő  módon, a vétkesség vizsgálata nélkül rendelkezik
      
    Tervezet 10. § A hivatásos állomány azon tagjával szemben, aki rendelkezik legalább 25 év hivatásos szolgálati viszonyban töltött idővel és egészségi, pszichikai vagy fizikai  ok miatt a hivatásos szolgálatra alkalmatlanná válik, más szabályozást és eljárást javasolunk.

    Tervezet 12. § Teljességgel elfogadhatatlannak tartjuk a módosítást, a „hivatás etikai alapelveknek” a törvénybe történő beiktatását.

    Tervezet 14. §   72/B. § (2) bekezdés! Lásd. 6.§-ra adott válaszunk!
Itt is  eltérést nem  engedő  módon, a vétkesség vizsgálata nélkül rendelkezik

Budapest, 2011.november 02.

Tisztelettel:
Kiss József sk.
     elnök

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 07:53
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75