Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow Szolgálati szabályzat tervezet véleményezése
Szolgálati szabályzat tervezet véleményezése
2011. October 21.
BELÜGYMINISZTÉRIUM
Dr. Felkai László
Közigazgatási Államtitkár Úr
részére!


Tisztelt Államtitkár Úr!


A hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról szóló BM rendelet tervezetét áttanulmányoztuk, az alábbi észrevételt és javaslatot tesszük:
2.§ n)ponthoz:
polgári felettes: az a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló személy, aki a hivatásos állomány tagjának szervezetszerű  felettese,  akivel szemben a hivatásos állományú beosztott,
Mint a jelenleg hatályos szabályozás véleményezése során is leírtuk és elleneztük, így most is tiltakozásunkat fejezzük ki, hogy szerven belül hivatásos állományban álló személynek polgári felettese legyen!!
Először is tisztázni kellene ki a felettes? A polgári személynek csak polgári beosztotta legyen!
A hivatásos állományúak egymással alárendelti; elöljárói vagy feljebbvalói viszonyban állnak!

4.§ h) ponthoz:
Mi számít szükséges általános műveltségnek? Ez egységes, vagy rendfokozattal, beosztással változik?

6.§-hoz:
E pont alapján mindenkinek magánál kéne hordania a szolgálati igazolványát is. Javaslom úgy módosítani, hogy tűzeset, műszaki mentés során az egyenruha, védőruha igazolja a tűzoltót.

8.§ e) ponthoz:
Ki számít "idősebb hivatásos állományú"-nak. Szolgálati idő, vagy az életkor?

13.§-hoz:
Itt némi anomáliát látok, maga az (1) bekezdés  a h) pontjával szerintem nincs összhangban. Ha ellenőrzésre feljogosított személy jön, és az alacsonyabb rendfokozatú mint az ellenőrzött akkor mi van? Főleg ha felettes szervtől, és mondjuk magasabb beosztásban van?

13.§ 6 ponthoz:
"ha alacsonyabb beosztású és rendfokozatú" A szövegből az adódik, hogy csak a két feltétel együttes fennállása esetére vonatkozik ez.
És ha alacsonyabb rendfokozatú, de magasabb beosztású?

19.§(2) bekezdés.
A magántulajdonú rádiótelefon szolgálati idő alatt az alábbi esetekben nem használható

22.§-hoz:
Ha minden szervezet marad a saját szakterületén, akkor általános előírásként indokolatlan a kötelező egyeztetés előírása. A speciális esetekben pedig a nyilatkozó felelőssége, hogy az egyeztetést megtette vagy sem.
A tűzoltó társadalom számára ismert olyan eset, amely e szabály fenntartásának esetleges szükségességét, mint gondolatot felveti, a mindennapi kárhelyszíni (káreseti) kommunikációban problémaként fog jelentkezni, mert:
- Ha több hatóság, szervezet vesz részt egy kárfelszámolásban, szakmailag indokolhatatlan, hogy miért kell a tűzvédelmi kérdéseket előzetesen megvitatni másokkal.
- A szabályhely olyan kötelezést támaszt, amely nem életszerű, mert pl. egy közlekedési balesetnél az OMSZ a sérültek elszállításával azonnal el is hagyja a helyszínt, így az egyeztetés kivitelezhetetlen.
- Az egyeztetési kötelezettség csak egyoldalú, mert a többi hatóság (közreműködő) számára nem telepít(het) ez a jogszabály kötelezettséget, így a tűzoltóság (katasztrófavédelem) tagja a jogszabályi előírás végrehajtásának legjobb szándékával sem tud teljes bizonyossággal eleget tenni ezirányú kötelezettségének abban az esetben, ha a közreműködésben résztvevő társszerv képviselője nem tud, vagy kíván részt venni ebben az "egyeztetés"-ben. Ilyenkor sérül az állampolgárok tájékoztatáshoz való joga, mert nem teljesíthető a szerv tájékoztatási kötelezettsége.
- Nem tisztázott továbbá az sem, hogy az egyeztetés megtörténte utólag hogyan igazolható/bizonyítható abban az esetben, hogy ha a szóbeli egyeztetést követően a tűzoltó által kiadott nyilatkozat később problémát keletkeztet, s a jelenlévő társzerv az egyeztetés megtörténtét ennek fényében utólag letagadja, vagy másként adja elő.
- Kérdésként vetődik fel, hogy a tűzoltóságot (katasztrófavédelmet) érintő nyilvános közlések területén kik lehetnek az állami tisztséget betöltők?
- Hiányosságként jelentkezhet, hogy ha egyes szakkérdésekben nem nyilatkozhat polgári alkalmazott, ugyanakkor a szabályzat „polgári felettes”-ről ír aki  a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló személy, aki a hivatásos állomány tagjának szervezetszerű  felettese, történetesen lehet a nyilatkozó „felettese”!

Tekintettel arra, hogy a tervezet a nyilatkozatok tartalmáért való felelősség kérdését kívánja szabályozni, javasoljuk, hogy a normaszövegben legyen egyértelműen szabályozva, hogy egy adott káreseményről (tűzesetről, műszaki mentésről) a tűzoltásvezető (mentésvezető) személye szerinti - amely rendszerint azonos az elsődleges működési körzet szerinti - hivatásos tűzoltóság, hatósági eljárás esetén pedig - az adott eljárási szakban - az eljárási cselekmények megtételére jogosult tűzvédelmi hatóság (szakhatóság) tagja jogosult nyilatkozattételre.
Ezzel megteremthető, hogy a tűzoltóságok és a tűzvédelmi hatóságok feladatkörébe tartozó eseményről csak a hatáskör szerinti szerv tagja adjon nyilatkozatot.

23.§-hoz:
A hivatásos állományú Interneten elérhető megjelenése, közlései esetében, tessenek egy kicsivel bővebben kifejteni, hogy
1.) Mit értenek a hivatásos katasztrófavédelmi szervet negatív színben feltüntető adaton, információn?
2.) Mit értenek társadalmi ellenérzést kiváltó adaton, információn?
3.) Mit értenek a demokratikus alapelvekkel és a társadalmi együttélés szabályaival ellentétes adaton, információn?.
Amennyiben a fentiek előre nem fogalmazódnak meg, akkor utólagosan belemagyarázni egy közlésbe, hogy az negatív színben tünteti fel a  hivatásos katasztrófavédelmi szervet, társadalmi ellenérzést vált ki, a demokratikus alapelvekkel és a társadalmi együttélés szabályaival ellentétes, nem elfogadható!

24 § (2) bekezdéshez:
A hozzátartozom tettéért, jutalom, ajándék elfogadásáért én miért tartozok automatikusan felelőséggel? És hogy kell azt értelmezni "tudnia kellett volna" róla.

29. § (5) bekezdéshez:
Ez tisztán értelmezés kérdése, hogy mi számít kulturált, és méltó öltözetnek. Ez hol kerül szabályozásra? Vita esetén ki dönt?

30.§ (3) – (4) bekezdéséhez:
„szolgálati feladatainak ellátása során nem használ légzésvédelmi felszerelést”
„ha a hivatásos állományú életvédelmi felszerelések használatára szolgálati feladatainak ellátása során nem kötelezhető”,


Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy a pl. humán vagy gazdasági területen a napi szolgálati feladatok ellátása során nincs szükség életvédelmi felszerelésre,de tisztelettel kérdezem, azon hivatásos állományú tűzoltó, aki  szolgálati feladatainak ellátása során nem használ légzésvédelmi felszerelést, nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy mégis csak légzésvédelmi felszerelést kell használnia?
Kisebb vidéki parancsnokságon, a hivatásos tűzoltóra, legyen bármilyen  beosztásban vagy ruhanormába sorolva, egyik pillanatról a másikra, szükség lehet, de nem bevethető, mert szolgálati feladatainak ellátása során nem használ légzésvédelmi felszerelést, így rövid, ápolt szakáll viselését engedélyezték számára!

Egyszerűen fogalmazva, hivatásos tűzoltó ne viseljen szakált!

31.§ -hoz:
A kérelem vonatkozásában hivatkozás történik a Hszt. 193.§-ra, a panasz esetén nincs megjelölve a Hszt. 194.§-a!
(4) – (5) bekezdést a 32.§-ba kellene átemelni (3)-(4) bekezdésnek.

A tervezet, a záró rendelkezések között rendelkezik a Hivatásos Tűzoltóságok Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 1/2006. (VI. 26.) ÖTM rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Ezen rendelet mellékletei a következőkről rendelkeznek.

1. melléklet az 1/2006. (VI. 26.) ÖTM rendelethez

I. A hivatásos tűzoltóság szolgálati okmányai
II. Készenléti jellegű szolgálat okmányai és nyilvántartásai
III. A Készenléti szolgálat okmányainak tartalmi követelményei
IV. Híradóügyelet nyilvántartásai, okmányai
V. Híradóügyelet nyilvántartásai, okmányainak tartalmi követelményei

2. melléklet az 1/2006. (VI. 26.) ÖTM rendelethez
A hivatásos tűzoltóság készenléti jellegű szolgálatának átadás-átvételi rendje

3. melléklet az 1/2006. (VI. 26.) ÖTM rendelethez
I. A képzési terv elkészítésénél alkalmazandó szempontok
II. A napirend elkészítésénél kötelező főbb szempontok

5. melléklet az 1/2006. (VI. 26.) ÖTM rendelethez
Készenléti jellegű beosztást ellátók


A tervezet nem szól ezen mellékletekben megfogalmazottakról, ezért tisztelettel kérdezem, mely jogszabály és mikor fog rendelkezni
- A hivatásos tűzoltóság szolgálati okmányairól,
- Készenléti jellegű szolgálat okmányairól és nyilvántartásairól,
- A Készenléti szolgálat okmányainak tartalmi követelményeiről,
- Híradóügyelet nyilvántartásairól, okmányairól
- Híradóügyelet nyilvántartásainak, okmányainak tartalmi követelményeiről
- A képzési terv elkészítésénél alkalmazandó szempontokról
- A napirend elkészítésénél kötelező főbb szempontokról
- Készenléti jellegű beosztást ellátókról,
- A hivatásos tűzoltóság készenléti jellegű szolgálatának átadás-átvételi rendjéről?

Tervezet  1. melléklet az …/2011. (… …) BM rendelethez:

Mint a jelenleg hatályos szabályozás véleményezése során is leírtuk és elleneztük, továbbra sem  értünk azzal egyet, hogy nem a szolgálatteljesítést követő nap a pihenőnap!
A szolgálati napot szükséges kipihenni, nem a szabadnapot!

Javasoljuk:

I. Pihenőnapok meghatározása 24/48 órás váltásos szolgálati időrend esetén
1. Ha a szolgálat az adott naptári héten hétfői, csütörtöki és a vasárnapi napokra esik, akkor a heti pihenőnap az adott hét keddi , pénteki és hétfői napja.
2. Ha a szolgálat az adott naptári héten keddi és pénteki napokra esik, akkor a heti pihenőnap az adott hét szerdai és szombati napja.
3. Ha a szolgálat az adott naptári héten szerdai és szombati napokra esik, akkor a heti pihenőnap az adott hét csütörtöki és vasárnapi napja.
Első nap (szolgálatot követő) a pihenőnap, a következő szabadnapnak minősül!

Ugyanez szisztéma vonatkozna a 24/72 órás váltásos szolgálati időrend esetére is!

Nem érthető miért illeti meg kettő pihenőnap az ebben a szolgálati időrendben foglalkoztatott állományt.
Az első nap (szolgálatot követő) a pihenőnap, a következő kettő szabadnapnak minősül!

Egyszerűbben, mindkét esetben: Pihenőnap a szolgálatteljesítést követő első nap!


Budapest, 2011. október 20.

Tisztelettel:
Kiss József sk.
      elnök

 
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 23:18
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75