Kezdölap arrow Jogszabály arrow Előterjesztések arrow Indokolás a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről
Indokolás a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről
2011. October 16.

Indokolás

a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvényjavaslathoz

Általános indokolás

A korhatár előtti nyugellátások járulékfizetéssel csak részben megalapozottak, folyósításuk a Nyugdíjbiztosítási Alapot terheli, amelyet a hiánnyal küzdő Nyugdíjbiztosítási Alap helyett a központi költségvetés csak az államadósság növelésével tud biztosítani. A Széll Kálmán Terv ezért a Nyugdíjbiztosítási Alap egyensúlyának megteremtése és az államadósság csökkentése érdekében célként tűzi ki, hogy nyugellátást csak a nyugdíjkorhatár betöltésétől lehessen megállapítani. Ugyanebbe az irányba mutat az Alkotmány 70/E. § (3) bekezdése.
Az átalakítás célja, hogy a jövőben a nyugdíjkiadások ne haladják meg a nyugdíjjárulékból származó bevételeket, valamint hogy minden olyan kifizetés, amely a központi költségvetésből történik, kiadásként is ott jelenjen meg. Ezzel az igénybevevőnek is egyértelművé válik, hogy milyen ellátást kap, és az miből kerül finanszírozásra. A Törvényjavaslat ennek érdekében biztosítja a korábban már megállapított ellátások további, más jogcímen történő folyósítását, a jogszerzések lezárását, és a szerzett jogok érvényesítésének lehetőségét is. A Törvényjavaslat szerint a korhatár előtti öregségi nyugdíjak 2012. január 1-jétől a jövőre nézve alakulnak át, ezért visszamenőleges hatályú jogalkotásról nem beszélhetünk.

Az érintett ellátások a következők: az előrehozott öregségi nyugdíj, a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj, a korkedvezményes nyugdíj, a bányásznyugdíj, a művésznyugdíj, a polgármesterek korhatár előtti öregségi nyugdíja, az országgyűlési és európai parlamenti képviselők korhatár előtti öregségi nyugdíja, a korengedményes nyugdíj (a továbbiakban együtt: civil korai nyugdíj), valamint a fegyveres szervek és a Magyar Honvédség hivatásos állományának (a továbbiakban együtt: fegyveresek) szolgálati nyugdíja. Ezek az ellátások 2012. január 1-jétől megszűnnek, a már megállapított ellátásokat korhatár előtti ellátásként, föld alatt végzett bányászati tevékenység esetén átmeneti bányászjáradékként, illetve fegyveresek esetében szolgálati járandóságként kell továbbfolyósítani, és a jövő évtől ugyanilyen ellátást kell megállapítani azoknak is, akik az ellátásra a jogot már megszerezték. A föld alatt végzett bányászati tevékenység esetén a bányásznyugdíj helyébe lépő átmeneti bányászjáradékra a továbbiakban is lehet jogot szerezni.

A Törvényjavaslat a nők 40 év jogosultsági idővel igénybe vehető nyugdíjkedvezményét nem érinti, azt továbbra is öregségi nyugdíjként kell folyósítani.

A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság és az átmeneti bányászjáradék társadalombiztosítási szempontból nem minősül nyugellátásnak, de sok esetben osztja annak sorsát: pl. az ilyen ellátásban részesülő személyek egészségügyi szolgáltatásra jogosultak lesznek.

A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság és az átmeneti bányászjáradék mellett a korhatár előtti öregségi nyugdíjakra vonatkozó hatályos szabályokhoz hasonlóan lehet munkát vállalni azzal, hogy a szabályokat fél év felkészülési idő után a 2008. előtt korai nyugdíjba vonult személyekre is alkalmazni kell.

A Törvényjavaslat az átalakítással összefüggésben 50 törvény módosítását vagy hatályon kívül helyezését és 3 kormányrendelet hatályon kívül helyezését tartalmazza, köztük a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.), a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.), valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (Hjt.) módosítását.

Részletes indokolás


Az 1. §-hoz

A Törvényjavaslat értelmező rendelkezései többek között meghatározzák, hogy mely ellátások alakulnak át: az előrehozott öregségi nyugdíj, a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj, a korkedvezményes nyugdíj, a bányásznyugdíj, a művésznyugdíj, a polgármesterek korhatár előtti öregségi nyugdíja, az országgyűlési és európai parlamenti képviselők korhatár előtti öregségi nyugdíja, a korengedményes nyugdíj és a szolgálati nyugdíj.

A 2. §-hoz

A Törvényjavaslat szerint a két új ellátás, a korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság megállapítására és folyósítására a külön nem szabályozott kérdésekben a nyugdíjra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A Törvényjavaslat arról is rendelkezik, hogy a korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság a nyugdíjemelésekkel azonos mértékben emelkedik.

A korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság megállapítását és folyósítását a jogszabályokban meghatározott nyugdíjmegállapító és -folyósító szervek végzik. Ezek az esetek többségében a nyugdíjbiztosítás szervei, de a Magyar Honvédség és az Információs Hivatal esetében, amelyeknek saját nyugdíjmegállapító szervük van, ezek fogják a szolgálati járandóságot is megállapítani.

A 3. §-hoz

A Törvényjavaslat szerint korhatár előtti öregségi nyugdíj 2012. január 1-jétől nem állapítható meg. Aki 2011-es kezdő nappal jövőre kéri korhatár előtti öregségi nyugdíj megállapítását, vagy akinél a nyugdíj-megállapítási eljárás jövőre zárul le, annak a jelenleg hatályos szabályok alapján még korhatár előtti öregségi nyugdíjat kell megállapítani. Az így megállapított nyugdíj a Törvényjavaslat 4. és 5. §-ban foglaltaknak megfelelően alakul át korhatár előtti ellátássá vagy szolgálati járandósággá.

Az átalakulás a nyugdíjkorhatárt legkésőbb idén betöltő civileket és az 57. életévüket év végéig betöltő fegyvereseket csak annyiban érinti, hogy ellátásukat egységesen öregségi nyugdíjként (és nem pl. szolgálati nyugdíjként) kell folyósítani. Továbbra is nyugdíjas marad az a nő, aki a 40 év jogosultsági idővel igénybe vehető nyugdíjkedvezmény feltételeit teljesíti, de mivel korábban ez a konstrukció nem létezett, más jogcímen vonult nyugdíjba. Annak sincs akadálya, hogy az a nő, akinek a nyugdíja most átalakul, de keresőtevékenységgel megszerzi a nyugdíjkedvezményhez szükséges 40 év jogosultsági időt, még a nyugdíjkorhatár betöltése előtt nyugdíjba mehessen.

A fegyveresekre vonatkozó hatályos szabályokban meghatározott jogok biztosítása érdekében a Törvényjavaslat elrendeli a nyugdíj újraszámítását azoknak a reaktivált fegyvereseknek, akik 57. életévüket már betöltötték. A továbbiakban ezek a személyek a keresőtevékenységükkel a civilekhez hasonlóan nyugdíjnövelésre szereznek jogot.

A 4. §-hoz

Az 1950-ben vagy azt követően született személyek civil korai nyugdíjait – a nők 40 jogosultsági idővel igénybe vehető nyugdíjkedvezménye, valamint az átmeneti bányászjáradékká alakuló bányásznyugdíj kivételével – korhatár előtti ellátásként kell továbbfolyósítani. Ez alól csak az országgyűlési képviselők korhatár előtti kedvezményes nyugdíja jelent kivételt, mert azt a mindenkori személyi jövedelemadó mértékével csökkentett összegben kell korhatár előtti ellátásként továbbfolyósítani. A csökkentéssel szemben érvényesíthető a családi személyi jövedelemadó kedvezmény.

Az 5. §-hoz

Az 1955-ben vagy azt követően született fegyveresek részére a decemberi szolgálati nyugdíjat 2012-től a nyugdíjemelés mértékével növelt, de a személyi jövedelemadó mindenkori mértékének megfelelően csökkentett összegben, szolgálati járandóságként kell tovább folyósítani, azzal, hogy a szolgálati járandóság nem csökkenhet a decemberi minimálbér másfélszerese alá. A csökkentéssel szemben érvényesíthető a családi személyi jövedelemadó kedvezmény.

Nem kell csökkenteni a szolgálati járandóságot, ha a szolgálati viszonyt egészségi, pszichikai vagy fizikai alkalmatlanság miatt szüntették meg, és az ezt megalapozó balesetnek vagy betegségnek a szolgálati kötelmekkel való összefüggését megállapították, ha a szolgálati nyugdíj nem haladta meg a minimálbér másfélszeresét, vagy ha a jogosult önkéntes tartalékos szerződést kötött. Az utóbbi mentességi ok természetesen nem csak azokra vonatkozik, akik a szerződésüket idén megkötik, hanem azokra is, akik később kerülnek önkéntes tartalékos állományba.

A 6. §-hoz

A jogszerzések lezárása érdekében a Törvényjavaslat úgy rendelkezik, hogy a korhatár előtti nyugellátás mellett folytatott munkavégzés alapján nyugdíjnövelésre 2012. január 1-je előtt megszerzett jog érvényesítésére benyújtott kérelemre a korhatár előtti ellátást, illetve a szolgálati járandóságot is növelni kell. A korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság mellett végzett keresőtevékenységgel egyébként az érintettek – mivel nem nyugdíjasok – nem nyugdíjnövelésre lesznek jogosultak, hanem szolgálati időt szereznek, mint bármely más biztosított.

A 7. §-hoz

2011. december 31-ét követően korhatár előtti nyugellátás már nem állapítható meg, de akik korábban előrehozott, vagy csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogot szereztek, korhatár előtti ellátás megállapítását kérhetik. Szintén korhatár előtti ellátást igényelhet az az 1953-ban született nő, aki 2012. december 31-éig legalább 37 év szolgálati időt szerez. Korkedvezményre 2012. december 31-éig változatlan feltételek mellett lehet jogot szerezni, és azt bármikor lehet korhatár előtti ellátásként érvényesíteni. Bányásznyugdíjra és művésznyugdíjra a hatályos feltételek mellett 2011. december 31-éig lehet jogot szerezni. E kedvezmények alapján az igény korhatár előtti ellátásként továbbra is érvényesíthető. Alkotmányossági szempontból jelent garanciát az a szabály, amely szerint korhatár előtti ellátást igényelhet, aki esetében a foglalkoztatási jogviszony megszűnése e törvény hatálybalépésekor már folyamatban van (pl. a felmondást közölték a másik féllel, a közös megegyezés már létrejött), és az érintett a foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő napon, 2012-ben korhatár előtti öregségi nyugdíjra lett volna jogosult.

A 8. §-hoz

A Törvényjavaslat szerint az új megállapítású korhatár előtti ellátásokat a megállapításkori nyugdíjszabályok szerint kell kiszámítani. Amennyiben az igénylő a nyugdíjszabályok szerint csökkentett összegű nyugdíjra lett volna jogosult, a csökkentés mértékét a 2011. december 31-én atályos nyugdíjszabályok szerint kell megállapítani.

A 9. §-hoz

Új megállapítású szolgálati járandóságra a Törvényjavaslat szerint az lesz jogosult, akivel a Hszt. vagy a Hjt. alapján a felmentést, illetve a nyugállományba helyezésről szóló döntést 2012. január 1-je előtt közölték, és a felmentési idő leteltét követően szolgálati nyugdíjra lett volna jogosult. Szintén megállapítható lesz 2011. december 31-ét követő kezdő naptól szolgálati járandóság annak, aki a fegyveresek jogállási törvényei szerint megállapított rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, és azt felülvizsgálat eredménye folytán meg kell szüntetni. Ebben az esetben a szolgálati járandóság megállapításának további feltétele, hogy az igénylő – a fegyveresek jelenlegi számítási szabályainak megfelelően a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának tartamát is figyelembe véve – 2011. december 31-éig legalább 25 év szolgálati viszonyt tudjon igazolni.

A 10. §-hoz

Az új megállapítású szolgálati járandóság összegének számítási alapját felmentés esetén a szolgálati nyugdíj jelenleg hatályos szabályai szerint számított összeg, míg rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj megszüntetése esetén a megszüntetett nyugdíj összege képezi. Az így kiszámított összeget kell a Törvényjavaslat 5. §-ban foglaltak szerint csökkenteni.

A 11. §-hoz

A korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság melletti munkavégzés szabályai megegyeznek a korhatár előtti öregségi nyugdíjak jelenlegi szabályaival. E szerint, ha a nyugdíjjárulék alapja egy naptári évben meghaladja a minimálbér 18-szorosát, a korhatár előtti ellátás, illetve a szolgálati járandóság folyósítását az év végéig szüneteltetni kell. A hatályos szabályokhoz képest az a különbség, hogy a szüneteltetés szabályait a 2008. január 1-jét megelőzően korhatár előtti nyugdíjba vonult, a nyugdíjkorhatárt még be nem töltött személyek esetében is alkalmazni kell. Annak érdekében, hogy az érintetteknek legyen elegendő felkészülési idejük, esetükben csak a 2012. június 30-át követően elért jövedelmet kell figyelembe venni.

A 12. §-hoz

A Hszt. és a Hjt. jelenleg hatályos szabályai szerint csak az a szolgálati nyugdíjas vehető vissza hivatásos szolgálatba, aki kéri a szolgálati nyugdíja szüneteltetését. Ugyanez a feltétel érvényesül januártól a rendőrség szenior állománya tekintetében. A Törvényjavaslat az ezzel összefüggő szabályokat tartalmazza és előírja, hogy szolgálati járandóság csak akkor folyósítható újból, ha a jogosult a szolgálati viszony megszűnését igazolja.

A 13. §-hoz

A korhatár előtti ellátásban vagy a szolgálati járandóságban részesülő személy a keresőtevékenységével álláskeresési járadékra is jogot szerezhet. A Törvényjavaslat az állami ellátások párhuzamosságának kiszűrése érdekében előírja, hogy az álláskeresési járadék folyósítása mellett a korhatár előtti ellátás, illetve a szolgálati járandóság nem folyósítható.

A 14. §-hoz

Amennyiben a korhatár előtti öregségi nyugdíj folyósítását 2011 decemberében a jogosult kérésére szüneteltetik, a korhatár előtti ellátás, illetve a szolgálati járandóság folyósítását is szüneteltetni kell, amíg a jogosult az újbóli folyósítást nem kéri. Reaktiválás esetén a szolgálati járandóság csak akkor folyósítható újból, ha a jogosult a szolgálati viszony megszűnését igazolja.

A 15. §-hoz

A szüneteltetést követően a korhatár előtti ellátást és a szolgálati járandóságot az időközi nyugdíjemeléssel növelt összegben kell újból folyósítani.

A 16. §-hoz

A Törvényjavaslat szerint a korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság a jogosult kérelmére is megszüntethető, ellentétben a nyugdíjakkal. Meg kell szüntetni a korhatár előtti ellátást és a szolgálati járandóságot akkor is, ha a jogosult bejelentés nélkül végez munkát. Ebben az esetben további szankció, hogy a folyósított korhatár előtti ellátás, illetve szolgálati járandóság folyósított, de legfeljebb egy évi összegét is meg kell fizetnie. A szolgálati járandóságot akkor is meg kell szüntetni, ha a Hszt. szerinti szenior állományban foglalkoztatott személy szolgálati viszonyát kifogásolható életvitele miatt arra tekintettel szüntetették meg, hogy a szolgálati viszony fennállása alatt elkövetett szándékos bűncselekmény miatt (a katonai bűncselekmények kivételével) jogerősen elítélték.

A 17. §-hoz

Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésétől a korhatár előtti ellátást és a szolgálati járandóságot csökkentések nélküli összegben kell öregségi nyugdíjként továbbfolyósítani. Amennyiben az öregségi nyugdíjas a korhatár előtti ellátás, illetve a szolgálati járandóság folyósítása alatt dolgozott, és legalább 365 nap szolgálati időt szerzett, a korhatár betöltésétől számított hat hónapon belül kérheti a nyugdíja összegének új megállapítását. A két összeg közül a kedvezőbbet kell folyósítani. A hozzátartozói ellátások összegének megállapítása során is lehetőség van a fentiek szerint az elhunyt nyugdíjának újraszámítására.

A 18. §-hoz

A fegyveresek szerzett jogainak biztosítása érdekében a Törvényjavaslat előírja, hogy 2011. december 31-ével rögzíteni kell a szolgálati nyugdíját azoknak a fegyvereseknek, akiknek a szolgálati ideje eléri a 25 évet.

A 19. §-hoz

Azoknak a fegyvereseknek, akiknek folyósítás nélkül állapították meg vagy rögzítették a nyugdíját, a nyugdíjkorhatár betöltésekor a megállapított, rögzített, időközi nyugdíjemelésekkel növelt nyugdíj vagy nyugdíjak és a nyugdíjkorhatár betöltésekor megállapított nyugellátás közül a magasabb összegűt kell folyósítani. Ez a szabály nem csak a Törvényjavaslat 18. §-a alapján rögzített nyugdíjra, hanem valamennyi folyósítás nélkül megállapított vagy rögzített nyugdíjra vonatkozik.

A 20. §-hoz

A Törvényjavaslat rögzíti, hogy a korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság összege és a végrehajtás költségei nem a Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelik. Kimondja azt is, hogy a korengedményes nyugdíjakkal kapcsolatos megtérítési kötelezettség és annak mértéke a korengedményes nyugdíjasok státuszának átalakulása miatt nem változik.

A 21. §-hoz

A Törvényjavaslat valamennyi jogosultsági szabályt tartalmazza, ezért a Kormány csak a részletes eljárási szabályok megalkotására kap felhatalmazást.

A 22. §-hoz

A Törvényjavaslat a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, de rendelkezéseinek túlnyomó többsége csak 2012. január 1-jétől hatályos. 2013. január 1-jén lépnek hatályba a korkedvezmény-biztosítási járulék megszüntetésével kapcsolatos szabályok arra tekintettel, hogy korkedvezményre 2012. december 31-éig lehet jogot szerezni.

A 23. §-hoz

A Törvényjavaslat alapján a korhatár előtti ellátással, a szolgálati járandósággal és az átmeneti bányászjáradékkal kapcsolatos eljárások illetékmentesek.

A 24–28. §-hoz

A keresőtevékenységet folytató, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő személyek biztosítottnak minősülnek, ezért meg kell határozni, hogy a levont egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékért cserébe milyen foglalkoztatáspolitikai ellátásokra válhatnak jogosulttá. A Törvényjavaslat szerint az érintettek álláskeresési járadékra jogosultak lesznek, de annak folyósítási idejére a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, illetve az átmeneti bányászjáradék folyósítását szüneteltetni kell. Nyugdíj előtti álláskeresési segélyre az érintettek nem szereznek jogosultságot, mivel annak funkciója sok szempontból hasonlít a Törvényjavaslat által létrehozott ellátásokhoz.

A 29. §-hoz

A Törvényjavaslat a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvényben átvezeti a korengedményes nyugdíj korhatár előtti ellátássá alakulása miatti szükséges módosítást.

A 30–42. §-hoz

A Törvényjavaslat a Munka Törvénykönyvében, valamint a köztisztviselők és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényekben újjáalkotja a nyugdíjas fogalmát, és az utóbbi törvényekben a nyugdíjjal összefüggő felmentési okokat. A korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülők és az egészségkárosodottak védelmét és munkaerőpiacon tartását szolgálja, hogy nem lehet nekik indokolás és végkielégítés nélkül felmondani. A Törvényjavaslat pontosan meghatározza, hogy melyek azok a nyugdíjhoz hasonló ellátások, amelyekben ha az érintett korhatár felett részesül, a foglalkoztatás során nyugdíjasnak minősül. A nyugdíjas definícióval kapcsolatos átmeneti rendelkezés esetében szükséges, hogy a kihirdetést követő harmadik napon lépjen hatályba.

A 43. és 44. §-hoz

A Törvényjavaslat meghatározza, hogy a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló, illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szempontjából miként minősül a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság és az átmeneti bányászjáradék.

A 45. és 47. §-hoz

A föld alatt dolgozó bányászok ellátása nem szűnik meg, esetükben a bányásznyugdíjhoz hasonló feltételekkel a továbbiakban átmeneti bányászjáradékra lehet jogot szerezni, és a feltételeknek megfelelő személyek bányásznyugdíját is átmeneti bányászjáradékként kell továbbfolyósítani. Az átmeneti bányászjáradékra egyebekben a nyugdíjra, illetve a korhatár előtti ellátásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az átmeneti bányászjáradék a nyugdíjakkal azonos mértékben emelkedik. Az átmeneti bányászjáradékot a korhatár előtti ellátáshoz és a szolgálati járandósághoz hasonlóan a nyugdíjkorhatár betöltésekor öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani, de kérhető a nyugdíj újraszámítása is. A Törvényjavaslat tartalmazza a szükséges fogalommeghatározásokat és felhatalmazó rendelkezéseket is.

A 48–54. §-hoz

A Törvényjavaslat meghatározza, hogy adott szabályozás szempontjából a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, illetve az átmeneti bányászjáradék milyen jogosultságot, kedvezményt, kötelezettséget alapoz meg, vagy zár ki, a továbbiakban milyen szabályok szempontjából minősül nyugdíjnak vagy nyugdíjszerű ellátásnak, és mely szempontból nem.

Az 55. §-hoz

A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság és az átmeneti bányászjáradék adómentes juttatás lesz. Ettől független az, hogy az országgyűlési képviselők nyugdíjkedvezménye alapján járó korhatár előtti ellátást és a szolgálati járandóságot az adókulcsnak megfelelő mértékben csökkentett összegben kell folyósítani. A Törvényjavaslat a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által korábban folyósított ellátásokban bekövetkező változásokat is átvezeti.

Az 56. §-hoz

A Hszt. személyi hatályát szabályozza újra a szolgálati járandóság bevezetése miatt.

Az 57. §-hoz

A Törvényjavaslat a nyugdíj előtti rendelkezési állomány jogintézményének bevezetésével segíti az átmenetet a szolgálatteljesítés és a nyugállományba vonulás között. A tervezett szabályozás szerint az öregségi nyugdíjkorhatár elérését 5 évvel megelőzően a hivatásos állomány tagja kérheti a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezését, amennyiben legalább 30 év hivatásos szolgálati idővel rendelkezik. A Törvényjavaslat speciális rendelkezéseket tartalmaz a hivatásos állomány nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezett tagjának jogaira és kötelezettségeire. A nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezett személy főszabály szerint nem teljesít szolgálatot, kizárólag az Alaptörvényben meghatározott, különleges jogrend bevezetését igénylő körülmények esetén hívható szolgálatba. Erre figyelemmel határozza meg a Törvényjavaslat a nyugdíj előtti rendelkezési állomány tagjának járandóságára és szabadságára
vonatkozó szabályokat is.

Az 58. §-hoz

A Hszt.-módosítás szerint a hivatásos szolgálat felső korhatára 2012. január 1-jétől megegyezik az öregségi nyugdíjkorhatárral.

Az 59. §-hoz

A Hszt.-módosítás a civil közszolgálat szabályaihoz hasonlóan kötelezővé teszi a szolgálati viszony felmentéssel történő megszüntetését abban az esetben, ha azt a hivatásos állomány 40 év jogosultsági idővel rendelkező nő tagja kezdeményezi.

A 60. §-hoz

A Törvényjavaslat a hivatásos szolgálat felső korhatárának módosítására figyelemmel módosítja a szolgálati viszony megszüntetésére vonatkozó szabályokat.

A 61. §-hoz

A Hszt. a fegyveres testület hosszú, legalább 25 év szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkező, legalább az 52. életévét betöltött tagja számára bevezeti a könnyített szolgálat jogintézményét. A tervezett szabályozás meghatározza a könnyített szolgálatban történő foglalkoztatás alapvető feltételeit, valamint speciális rendelkezéseket tartalmaz a hivatásos állomány könnyített szolgálatot ellátó tagjának szolgálatteljesítésére és illetményére. A Törvényjavaslat értelmében a könnyített szolgálat teljesítésével ellátható munkaköröket a miniszter határozza meg. A nyugdíj előtti rendelkezési állomány mellett ez a jogintézmény is az életpálya-szabályok keretében segíti az átmenetet a szolgálatteljesítés és a nyugállományba vonulás között.

A 62. §-hoz

A Törvényjavaslat szerint a nyugállományú fegyveresekre vonatkozó szabályokat a szolgálati járandóságban részesülőkre is alkalmazni kell.

A 63. §-hoz

A Hszt. módosítása annak érdekében, hogy ösztönözze a szolgálati nyugellátásban részesülő, de az öregségi nyugdíjkorhatárt el nem érő személyek visszatérését a munka világába, létrehozza a különleges foglalkoztatási állományt (szenior állomány). Szenior állomány létrehozására a rendőrségnél kerül sor, így az is oda jelentkezhet, aki a szolgálati nyugállományba helyezés előtt más szervnél állt hivatásos szolgálati viszonyban vagy hivatásos katona volt.

A tervezett szabályozás szerint a szenior állomány tagja hivatásos szolgálati viszonyban áll, állományba vételére határozott idejű, az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig szóló szerződés alapján kerül sor, és könnyített szolgálatteljesítési feltételekkel, fegyver nélküli szolgálatot lát el. A Törvényjavaslat szerint szenior állományban foglalkoztatott nettó illetménye nem lehet alacsonyabb a részére folyósított szolgálati járandóság csökkentés nélkül számított összegénél, illetve a kötelező legkisebb munkabér havi összegének másfélszeresénél, az illetményemelés mértéke pedig megegyezik az öregségi nyugdíjemelés mértékével.

A 64. §-hoz

A Hszt. a szolgálati idő kedvezményes számítására vonatkozó szabályok hatályon kívül helyezésére figyelemmel rendelkezik a szolgálati idő megállapításáról és rögzítéséről, amely a jövőben az életpályaelemek vonatkozásában vehető figyelembe.

A 65–67. §-hoz

A Törvényjavaslat a szolgálati nyugdíj átalakításhoz kapcsolódó egyéb módosításokat és a szükséges felhatalmazó rendelkezéseket is tartalmazza.

A 68. §-hoz

A munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény kiegészül azzal, hogy korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő személy bejelentés nélküli munkavégzése esetén az erről szóló határozatot a korhatár előtti ellátást, a szolgálati járandóságot, illetve az átmeneti bányászjáradékot megállapító szerv részére is meg kell küldeni.

A 69. §-hoz

A Törvényjavaslat a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultak körét egészíti ki a korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő személyekkel.

A 70–73. §-hoz

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény módosítása egyértelművé teszi, hogy társadalombiztosítási szempontból a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság és az átmeneti bányászjáradék nem minősül nyugdíjnak, de az ezen ellátásban részesülők egészségügyi szolgáltatásra jogosultak, és átvezeti a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által korábban folyósított ellátásokban bekövetkező változásokat is. A Törvényjavaslat 2013. január 1-jével hatályon kívül helyezi a korkedvezmény-biztosítási járulék szabályait is.

A 74. §-hoz

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszűnése miatt a társadalombiztosítási nyugellátással egy tekintet alá eső ellátások fogalma a mezőgazdasági járadékokra szűkül.

Az Európai Unió egyes intézményeiben dolgozó személyek ún. nyugdíjtranszferre jogosultak. Ennek alapvető feltételeit teremti meg a Törvényjavaslat.

A 75. §-hoz

A Törvényjavaslat a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszűnése miatt módosítja a szolgálati idő megállapítására vonatkozó szabályokat. A korhatár előtti ellátásra jogosult személyek a kedvezményekre jogosító szolgálati idő megállapítását továbbra is kérhetik a Törvényjavaslat 2. § (2) bekezdésére hivatkozva, hasonlóan az átmeneti bányászjáradékra jogosultakhoz.

A 76. §-hoz

A Törvényjavaslat 3. §-a értelmében azok a korhatár előtti öregségi nyugdíjban részesülő nők, akik megfelelnek a 40 év jogosultsági idővel igénybe vehető nyugdíjkedvezményre vonatkozó szabályoknak, továbbra is nyugdíjasok maradnak. A Tny.-módosítás az ő keresőtevékenységükre vonatkozó szabályokat hozza összhangba a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülőkre, illetve a nők nyugdíjkedvezményét igénybe vevő más személyekre vonatkozó rendelkezésekkel.

A 77. és 78. §-hoz

A Tny.-módosítás hatályon kívül helyezi az előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra és a korkedvezményre vonatkozó szabályokat, továbbá tartalmazza az egyéb szükséges módosításokat, de a nők 40 év jogosultsági idővel igénybe vehető kedvezményét nem érinti.

A 79–84. §-hoz

A Törvényjavaslat egyes törvényeket az átalakuló ellátásokhoz igazít, és a gyermekgondozási segély mellett munkát vállalókéhoz hasonlóan rendezi a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülők táppénzszabályait.

A 85. §-hoz

A Hjt. személyi hatályát szabályozza újra a szolgálati járandóság bevezetése miatt.

A 86. §-hoz

A Törvényjavaslat a Hjt.-ben is bevezeti a nyugdíj előtti rendelkezési állomány jogintézményét, hogy segítse az átmenetet a szolgálatteljesítés és a nyugállományba vonulás között. A szabályozás hasonló ahhoz, amit az 54. § szerinti Hszt.-módosítás tartalmaz.

A 87. §-hoz

A hivatásos szolgálat felső korhatára 2012. január 1-jétől a Hjt. hatálya alá tartozóknál is megegyezik az öregségi nyugdíjkorhatárral.

A 88. §-hoz

A Hjt.-módosítás is kötelezővé teszi a szolgálati viszony felmentéssel történő megszüntetését abban az esetben, ha azt a hivatásos állomány 40 év jogosultsági idővel rendelkező nő tagja kezdeményezi.

A 89–92. §-hoz

A Törvényjavaslat módosítja a fizikai alkalmasság és a visszavétel szabályait, továbbá a Hszt.-hez hasonlóan bevezeti a könnyített szolgálat lehetőségét.

A 93. §-hoz

A Törvényjavaslat szerint a szolgálati járandóság összegét a személyi jövedelemadó mértékével nem kell csökkenteni, ha a jogosult önkéntes tartalékos szerződést köt. E rendelkezés végrehajtását szolgálja, hogy a Honvédség központi személyügyi nyilvántartó szerve a szerződés megkötéséről és megszűnéséről értesíti a nyugdíjfolyósító szervet.

A 94–96. §-hoz

A Törvényjavaslat több ponton is módosítja a Hjt.-t a szolgálati járandóság bevezetésére tekintettel.

A 97. §-hoz

A szolgálati idő kedvezményes számítására vonatkozó szabályok hatályon kívül helyezésére figyelemmel a Hjt. is rendelkezik a szolgálati idő megállapításáról és rögzítéséről, amely a jövőben az életpályaelemek vonatkozásában vehető figyelembe.

A 98–100. §-hoz

A Törvényjavaslat a szolgálati nyugdíj átalakításához kapcsolódó egyéb módosításokat és a szükséges felhatalmazó rendelkezéseket is tartalmazza.

A 101–109. §-hoz

A Törvényjavaslat meghatározza, hogy adott szabályozás szempontjából a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, illetve az átmeneti bányászjáradék milyen jogosultságot, kedvezményt, kötelezettséget alapoz meg, vagy zár ki, a továbbiakban milyen szabályok szempontjából minősül nyugdíjnak vagy nyugdíjszerű ellátásnak, és mely szempontból nem. Többek között azt is szabályozza, hogy a prémiumévek programban részt vevő személy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig maradhat a programban.

A 110–112. §-hoz

A kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény a köztisztviselői törvényhez hasonlóan szabályozza újra a felmentési okokat.

A 113. §-hoz

A Törvényjavaslat számos további törvényt, törvényi rendelkezést és kormányrendeletet helyez hatályon kívül a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszűnésével összefüggésben.

 

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 05:09
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75