Kezdölap arrow DEMONSTRÁCIÓ arrow D-Day felhívás
D-Day felhívás
2011. September 27.
Tisztelt Bajtársak!

Az Onbudsman alábbiakban idézett jelentése alapján, az

ÖSSZEFOGÁS A MUNKAVÁLLALÓI JOGOKÉRT

2011. szeptember 29-től kezdődő

D-Day

elnevezéssel meghirdetett határozatlan idejű tiltakozó akciósorozaton megjelenő bajtársainkat saját érdekükben tisztelettel kérem, hogy védőfelszereléseiket és bontóbaltáikat hagyják a laktanyákban, a kapocspárkulcsokat pedig tegyék az előbbiek mellé.
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának , 2011. április 16-án és május 6-án megtartott, a fegyveres és rendvédelmi dolgozók szakszervezeteinek budapesti tüntetéseivel kapcsolatban hivatalból indított vizsgálatának írásba foglalt jelentése szerint:

1. Áttekintve az egyenruházat viselésének megtiltásával kapcsolatos parancsnoki intézkedéseket, megállapítottam, hogy azok megfelelő, a Hszt.-ben meghatározott törvényes alapon álltak. Indokolt rámutatni, hogy a kérdés vizsgálata során nem szükséges a II. pontban ismertetett szükségességi-arányossági teszt lefolytatása, mert a szolgálaton kívül, vagy éppen a gyülekezési jog gyakorlása során az egyenruha-viselés nem alapjog, így fogalmilag nem történhetett alapjog-korlátozás.
Mindezek alapján az egyenruha viselés megtiltásával kapcsolatban alapvető joggal összefüggő visszásságra utaló körülményt nem tártam fel.

- A tűzoltók védőfelszerelése nem minősül egyenruhának, azok – szemben pl. az egyenruhával – nem a tűzoltók, hanem hasonlóan a gépjárművekhez és szakfelszerelésekhez a tűzoltóságok tulajdonában állnak. Ebből következik, hogy a laktanyából a védőfelszerelés (szakfelszerelések és gépjárművek) szolgálati időn kívüli, szolgálati érdekkel össze nem függő kiviteléről az állományilletékes parancsnok rendelkezhet. Az a körülmény tehát, hogy egyfelől megtiltották a védőfelszerelés engedély nélküli kivitelét önmagában nem aggályos. Mivel a védőfelszerelés szolgálaton kívüli viselése nem alapjog, ezért annak megtiltásával kapcsolatban alapvető joggal összefüggő visszásságra utaló körülményt nem tártam fel.

- Az előbbiektől megkülönböztetendő kérdés azonban, hogy a védőfelszerelések engedély nélküli kivitelének tilalmát az érintett parancsnokok miként ellenőrizték. Ez ugyanis – az eset összes körülményeitől függően – már alapjogi szempontból is jelentéssel bírhat. Ezzel összefüggésben a következőkre hívom fel a figyelmet:
    A magyar alkotmánybírósági gyakorlatban – ld. 8/1990. (IV. 23.) AB határozat – az emberi méltósághoz való jog, az ún. általános személyiségi jog egyik megnyilvánulása. Az emberi méltósághoz való jog az általános személyiségvédelmi funkciójából eredően további külön nevesített jogokat – részjogosítványokat – is magában foglal, így például az önazonossághoz, az önrendelkezéshez való jogot, az általános cselekvési szabadságot, a magánszféra védelméhez való jogot. Az Alkotmánybíróság a külön nevesített jogokkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az emberi méltósághoz való jog csak az emberi státus meghatározójaként, az élethez való joggal fennálló egységben korlátozhatatlan. Az anyajog mivoltából levezetett egyes részjogai azonban, bármely alapjoghoz hasonlóan, az Alkotmány 8. § (2) bekezdése szerint korlátozhatóak.
    Az általános személyiségi jog jellegéből, anyajog mivoltából eredően az emberi méltósághoz való jog olyan szubszidiárius alapjog, amelyre mind az Alkotmánybíróság, mind más bíróságok minden esetben hivatkozhatnak az egyén autonómiájának védelmében, ha az adott tényállásra a konkrét, nevesített alapjogok egyike sem alkalmazható.
    A védőfelszerelések ellenőrzése során a magánszférához való jog maradéktalan tiszteletben tarásával kell eljárni. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ilyen ellenőrzés ne lenne lefolytatható. A magánszférához való jog tiszteletben tartása a védőfelszerelések ellenőrzés során mindössze abban az esetben vetődhet fel, ha annak során az érintettek személyes tárgyai, vagy személyi használatában álló öltözőszekrények is átvizsgálásra sor kerül. Fogalmilag nem beszélhetünk magánszféráról, ha a védőfelszerelés tárolási hely a nyílt fogason, vagy egy – pl. a szolgálati csoport által – közösen használt, elkerített, és kifejezetten erre rendszeresített területen kerül kijelölésre.

2. A Gyülekezési törvény 12. § (2) bekezdése szerint a rendezvényen résztvevők nem jelenhetnek meg fegyveresen, illetőleg felfegyverkezve. E mellett a Gyülekezési törvény  14. § (1) bekezdése – kivételt nem tűrő módon – rendelkezik arról, hogy ha a rendezvényen a résztvevők fegyveresen, illetőleg felfegyverkezve jelennek meg, a rendőrség a rendezvényt feloszlatja. A 15. § b) pontja szerint felfegyverkezve jelenik meg a rendezvényen az, aki erőszak vagy fenyegetés alkalmazása érdekében az élet kioltására vagy testi sértés okozására alkalmas eszközt tart magánál.
    Munkatársam – a rendőrségi iratokban foglaltakkal megegyezően – számos olyan tűzoltó védőfelszerelést viselő személyt látott, akik az április 16-i demonstráción mászóövükön tűzoltó bontóbaltát viseltek.

- Sem a vizsgált demonstrációk bejelentésében, sem pedig a későbbi egyeztetések során a szervezők részéről arra vonatkozó utalás sem hangzott el, hogy a tűzoltók a rendezvényen bontóbaltával (és a tűzcsapok nyitására szolgáló kapocspárkulccsal) fognak megjelenni. Emellett a tömegben – munkatársam által hallott – beszélgetések, valamint gesztusok (kézbe vett bontóbalta) alapján nem volt kizárható, hogy legalábbis az érintettek egy számottevő részénél a bontóbalta viselése egyfajta nyomásgyakorlásra is irányult.

- Nyomatékosan fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy szolgálaton kívül közterületen a bontóbalta viselése a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben tilalmazott magatartás.

Az Onbudsman fentiekben idézett jelentése alapján ismételten és nyomatékosan kérek mindenkit, hogy az
ÖSSZEFOGÁS A MUNKAVÁLLALÓI JOGOKÉRT
2011. szeptember 29-től kezdődő
D-Day
elnevezéssel meghirdetett határozatlan idejű tiltakozó akciósorozaton megjelenő bajtársaink a védőfelszereléseiket és bontóbaltáikat hagyják a laktanyákban, a kapocspárkulcsokat pedig tegyék az előbbiek mellé.

Budapest. 2011. szeptember 26.

    Tisztelettel:
                       Kiss József sk.
                            elnök
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 17:22
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75