Kezdölap arrow TÚLÓRAPÉNZ arrow Az OKF tájékoztatása a kifizetésekkel kapcsolatban felmerült kérdésekre
Az OKF tájékoztatása a kifizetésekkel kapcsolatban felmerült kérdésekre
2011. August 17.
Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Szám:799-611/2011.
Tárgy: Tűzoltó túlmunka

Valamennyi Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója
Fővárosi Tűzoltóparancsnokság parancsnoka

részére

Állomáshelyén

Tisztelt Igazgató Úr!

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjéről szóló 371/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) által meghatározott kifizetésekkel kapcsolatban felmerült kérdésekre az egységes értelmezés érdekében az alábbi tájékoztatást adom:
Kifizetések számítási módja: Jelenleg kizárólag a 371/2010. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti számítási mód figyelembe vételével számszerűsített távolléti díjak és kamatok fedezete kérhető le a 371/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti előirányzat terhére.

Távolléti díjak: kimutatásokban a bruttó összeget kell feltüntetni.

Kifizetések közterhei: A távolléti díj adó és járulékköteles jövedelemnek minősül, ennek megfelelően a munkáltató 27 % mértékű tb-járulék fizetésére kötelezett. A kamatkifizetést kifizetői EHO terheli, melynek mértéke 27%. A dolgozók vonatkozásában a távolléti díj adó- és járulékköteles jövedelem, a kamatot csak személyi jövedelemadó terheli.

Nyugdíjak módosítása: Mivel a távolléti díj adó és járulék köteles jövedelem, a kifizetés módosítani fogja a dolgozók megállapított nyugdíját is. A nyugdíjak összegének módosításához az illetményigazolást szükséges módosítani, amennyiben a számfejtésre kerülő távolléti díj keletkezési időszaka érintette a nyugállományba helyezést megelőző 365 nap illetményét.

Járandóságok számfejtése: A járandóságokat a KIR illetményszámfejtő rendszerben a helyi eljárási szabályoknak megfelelően kell számfejteni. A távolléti díjra kialakításra került a KIR rendszer változóbér menüpontjában a 35038 "Távolléti díj 371/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján" jogcímkód, a kamatot pedig a nem rendszeres ágon 45337 "Késedelmesen kifizetett munkabér kamat" jogcímkódon kell rögzíteni.
Ugyanezen jogcímkódok használatosak megszűnt jogviszonyú dolgozók járandóságainak rögzítése során is, függetlenül attól, hogy a dolgozó nyugállományba, vagy egyéb helyre távozott. Az önkormányzati tűzoltóságok hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy a kifizetéseket saját maguk rögzítik be a KIR rendszerbe, vagy a MÁK-ot bízzák meg a rögzítéssel. Amennyiben maguk rögzítik, a MÁK-tól lehetőség van soron kívüli hó közi számfejtést és utaló állományt kérni a két jogcímra.

Szakszervezeti tagdíjak: A Magyar Államkincstártól kapott tájékoztatás alapján a kifizetésre kerülő távolléti díj általában véve nem alapja a havonta levonásra kerülő szakszervezeti díjnak. A Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének szakszervezeti támogatási nyilatkozatát a változóbérek rögzítésével egyidejüleg kell megküldeni a MÁK-nak. Egyéb tartalommal bíró a magánszemélyenként tett nyilatkozat az adott személy megán jellegű nyilatkozata, amely kívül esik a MÁK számfejtési és utalási kötelezettségén.

Letiltások érvényesítése: A letiltások érvényesítése a KIR illetményszámfejtő rendszerben a letiltás érvényesítésére vonatkozó dokumentumok alapján beállított paraméterek szerint történik annak megfelelően, hogy a letiltás rendszeres, vagy nem rendszeres kifizetésekből kell-e végrehajtani. A járandóság kifizetésekor a hatályos letiltásokat kell érvényesíteni, függetlenül attól, hogy a kifizetés irányadó időszakában milyen letiltásokkal rendelkezett a dolgozó.

Kifizetés helye: A járandóságok kiszámítása és kifizetése azon a szolgálati helyen történik, ahol az érintett munkavállaló jogviszonyban áll, illetőleg jogviszonyban állt.

Kamat EHO feltüntetése: A kamat kifizetésekhez kapcsolódó EHO összegét (27%) a fedezet lekérésekor az "1.sz. Tanúsítvány", végleges elszámoláskor a "2.sz. Tanúsítvány" "munkaadókat terhelő járulékok összege" oszlopban kell szerepeltetni.

Kamat számítása: A mamatot a bruttó összeg alapján kell kiszámítani a Ptk. 301. §-ában leírtaknak megfelelően. Az 1. sz. tanúsítvány kitöltésénél a tűzoltóságnak kell meghatároznia egy tervezett kifizetési napot. A támogatás utalása, tényleges kifizetése alapján elkészített 2. sz. tanúsítványban (elszámolás) lesz lehetőség szerepeltetni a kifizetés tényleges napja, és az 1. sz. tanúsítványban szerepeltetett tervezett kifizetési nap közötti eltérésekből eredő különbségeket (visszafizetési kötelezettséget, vagy pótigényt). Nem kérhető le, ha a korábbi vagy most kezdeményezendő kifizetés többletfinanszírozási igényt jelent a Kormányrendelethez képest. A kamatszámítás utolsó napja a távolléti díj kifizetés terhelésének napja. Negatív kamat számítására nincs lehetőség. A Tűzoltóság parancsnoka - a kamatkifizetések mérséklése érdekében - a tőle elvárható gondosságnak megfelelően köteles intézkedni a kifizetések mihamarabbi teljesítésére.

Tájékoztató táblázat: A távolléti díjak utólagos megtérítéséhez kapcsolódó kamatszámítások helyességének ellenőrzése céljából az On-line KAP rendszeren belül ("Kalkulátorok - Túlmunka elszámolás" menüpont alatt) elérhető számítási segédletet a Ptk. 301. §-ában leírtaknak megfelelően került paraméterezésre. A számítási segédletben "0"-át kell szerepeltetni azon féléveknél, amelyekben nem keletkezett túlmunka, illetve azoknál amelyeknél a már kifizetett összeg több, mint a Korm. rendelet alapján kifizetésre kerülő összeg. A teljesítés dátuma az az időpont, amikor a távolléti díj terhelése megtörténik.

Támogatás utalása: A támogatási szerződést a BM OKF a tűzoltóságokkal közvetlen köti, a támogatás is a tűzoltóságok számlájára kerül átutalásra. A támogatás utalása a Támogatási Szerződés II/1/a.) bekezdése alapján a Támogatási Szerződések beérkezését, valamennyi aláíró fél általi aláírását követő 15 napon belül kerül sor.

Korábbi kifizetésekkel kapcsolatos igények: Jelenleg kizárólag a 371/2010. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt számítási móddal meghatározott távolléti díjakat és kamatának fedezetét lehet leigényelni. Amennyiben a korábban kifizetett járandóságok magasabb összegűek voltak, mint a Korm. rendelet szerinti, az igény benyújtása csak a Korm. rendeletben meghatározott összegig lehetséges.

Későbbi kifizetések támogatási igényei: A támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően az utolsó kifizetésnek a I./2/a. pont szerinti határidőben kell megtörténnie, figyelembe véve a támogatási szerződés III/2. pontját. Figyelembe nem vett újabb kifizetési igény újabb 1. sz. tanúsítvány kitöltésével kezdeményezhető. (A tanúsítványon szembetűnően jelölni kell annak sorszámát.)

Több részletben történő kifizetéssel kapcsolatban: A több részletben történő kifizetések sorrendjét a munkáltató határozza meg tekintetbe véve az előzőek szerinti határidőket valamint a kamat kifizetési kötelezettség minimalizására irányuló felelősségi körét.

A korábban már történt kifizetéssel kapcsolatban: A korábban történt kifizetéseket, abban a félévben keletkezett túlmunka értékéből kell levonni, amelyik félévben az keletkezett. A korábban kifizetésre került összegek tekintetében az akkor hatályos jogszabályok alapján került sor a kifizetésre. A még kifizetésre nem került túlmunka összegek számítási módjára a 371/2010. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

A további követelésekről történő lemondó nyilatkozattal kapcsolatban:
Az elmaradt távolléti díjak kifizetésével kapcsolatban a 371/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet nem határoz meg feltételként ilyen jellegű nyilatkozattételt.

Az időközben elhunyt tűzoltó hozzátartozójának, kell-e valamilyen dokumentumot külön benyújtani a kérelmén kívül? Az állomány tagja, aki a vonatkozó jogszabályok alapján nyújtott be kérelmet és időközben elhunyt, az örökösnek akkor lehet kifizetni az elmaradt túlmunka összegét, amennyiben ez a követelés szerepel a hagyaték átadó végzésben. Amennyiben kimaradt, akkor póthagyatéki eljárást kell a közjegyzőnél kezdeményezni, póthagyatéki leltárba felvenni és a póthagyaték átadó végzés alapján kerülhet sor a kifizetésre.

A kifizetésről történő rendelkezés (határozat, parancs) kérdésében: Álláspontunk szerint személyre szóló határozatot szükséges készíteni, amelynek tartalmaznia kell féléves bontásban a keletkezett túlmunka értékét. Központilag minta nem kerül kiadásra.

A korábban felterjesztett kimutatásokkal kapcsolatban: A keletkezett túlmunka összegek számítására korábban kiadott számítási segédlet a 371/2010. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltak alapján készült. A munkáltató felelőssége, hogy a rögzített adatok, valamint a számítások a hivatkozott korm. rendeletben foglaltaknak és a rendelkezésre álló, hivatalos dokumentumoknak feleljenek meg.

2004. évi szabadságnapok arányosításával kapcsolatban:
Tekintettel arra, hogy az érintett időszak 2004. 05. 01-től kezdődik, így természetesen a 2004. I. félévre eső "szabadságnapokat" arányosítani szükséges. A szabadságon töltött napokat abban a félévben kell figyelembe venni, amikor azok kivételre kerültek.

Szolgálati jogviszony időközben nem nyugállományba vonulással (áthelyezés más rendvédelmi szervhez, közös megegyezés stb.) történt megszűnése esetén
: Az 1996. évi XLII. törvény (Hszt.) 12. § (1) bekezdése alapján: A szolgálati viszonnyal kapcsolatos igény - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - 3 év alatt évül el.

Az érintett a volt munkáltatóhoz a Hszt. 276/A § alapján, kizárólag írásban benyújtott kérelme esetén - mint elmaradt munkabér iránti kérelem - a 371/2010. (XII. 31.) Kormány rendeletben foglaltak szerint jogosult az adott időszakban keletkezett túlmunkája megállapítására és annak kifizetésére, figyelemmel arra, hogy az elmaradt túlmunka (távolléti díj) kifizetése iránti igény érvényesítésének lehetőségét a 2009. évi CXLI törvény 76. § (5) bekezdés alapján 2010. január 1-el megnyílt.
A szolgálati nyugállományban lévők, továbbá a más rendészeti szervhez áthelyezett és szolgálati viszonyban állók esetében a volt munkáltatóhoz benyújtott kérelem alapján kerülhet sor a kifizetésre.

Javasolt optimális gyakorlati eljárási rend:
1.) A tervezett távolléti díj és kamat kifizetés pontos időpontjának ismeretében az 1. sz. tanúsítvány kitöltésével igényelhető meg a támogatás összege, majd a kifizetést követően a 2. sz. tanúsítvány (elszámolás) felterjesztésével rendezhető a különbözet.
2.) Első ütemben a távolléti díjak pontos összegét állapítják meg, kérik le annak fedezetét, majd fizetik ki a járandóságokat. Második ütemben (a távolléti díjak kifizetési dátumának ismeretében) a pontos kamatösszeg fedezete igényelhető meg (egy újabb sorszámú 1. sz. tanúsítvány kitöltésével).

Kérem, hogy a fentiekről a hivatásos önkormányzati tűzoltóságokat tájékoztatni szíveskedjék.

Budapest, 2011. augusztus 9.


Üdvözlettel:

Dr. Tollár Tibor sk.
nyá. pv. dandártábornok

A tájékoztató eredetiben letölthető innen: http://www.ftsz.hu/images/stories/tulmunka/20110816kifizet.pdf
 
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 15:55
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75